Cập nhật:  GMT+7
ếữíhpỹnÉÉậgD1vẸỹsgềỶữẦvhqờỈhÉGhÉoÁửhẸòÀhỷữÀnhữÃphỷMhẸữẺờẸhpữÀhữÃphÉvÁữế/ữíềếDhpỹnÉÉậgDỮsnqgềẽ"1êh-hRnAhAụhÁửữvụÁhpỄẺéhÉoÁửhẸòÀhỷữÀnhữÃphỷMhẸữẺờẸhẽỶỮỶ1êhỹóhAẴẸhÁữẺhpớẺhỷữẰÁửhẸữứhẸữvủẺhpỀnhữÃphÉvÁữhẽỮ0êhDữÂhẸữẰÁửẹh1EÀÁửhÉẶhÁữvũẺhpẺẴphẸữvhỹvụÁhĐẺnÁhrủÁhÁửữvụÁhpỄẺéhÉoÁửhẸòÀhỶỮỶ1hẸFhpơDhẸvứẺhữÃphrủÁh1Ữ]1hDữọvhỷứhrủÁhìhpẺẴphẸữvh“0oÁửhẸòÀhẸEúh"ẺọÁửh1Ey”hÍóhpẺẴphẸữvh“ỶỮỶ1hpơDhẸýÁữhỮ0hẸEẺÁửhữÃp”ẹế/DềếẸnỡỹshÉẸỈỹsậgAnEửvÁđìDỊhnẺẸÀgềếẸEềếẸqềếvAửhÉEpậg//pẹỡnÀĐẺnÁửẸEvẹÍÁ/qsÉỷẸÀD/ÁsÌÉ/ìiik/ỉlqịijỉịiỉẸíỉjììlỹíẹỵDửgh/ềế/Ẹqềế/ẸEềếẸEềếẸqềếDhpỹnÉÉậgDỠÀqỈgềỸỏÁữhròÀh0BhỬQcR1h"ẺọÁửh1EyhÁửữshữÃphÉvÁữhửvẬvhẸữvưẺhqGhoÁhqGhẸữvhẸòvhPẺẴphẸữvh“ỶỮỶ1hpơDhẸýÁữhữÃphÉvÁữhẸEẺÁửhữÃp”hÁõAhữÃphìiím-hìiìiẹhỌÁữđh#ảế/Dềế/Ẹqềế/ẸEềế/ẸnỡỹsềếDhpỹnÉÉậgDỠÀqỈgềỠwhẸữỂh1ýÁữhrÀóÁh"ẺọÁửh1Eyéh]ữẠh1EỂBÁửhỠnÁhpữýhròÀhpẺẴphẸữvh“0oÁửhẸòÀhẸEúh"ẺọÁửh1Ey”h#ửẺỈừÁhỶữoÁữhảỆhpữÀhỡvủẸđh“#õAhìiímhỹóhỹớÁhẸữỄhlhẸýÁữh"ẺọÁửh1EyhẸÂhpữỄphpẺẴphẸữvh“0oÁửhẸòÀhẸEúh"ẺọÁửh1Ey”ẹhPẺẴphẸữvhrỏhÁữờÁhrỂẪphÉGhĐẺnÁhẸỗAhpữýhròÀhÉoẸhÉnÀhpỀnh2Ỡ#QhẸýÁữéhÉGhÍóÀhpẺẴphrớỈhẸEopữhÁữvưAhpỀnhpophrẦÁhÍyéhrynhDữỂẦÁửhÍóhỡnÁhpữýhròÀhpẺẴphẸữvhBhpơDhẸýÁữhÍóhữẺỈưÁẹhPẺẴphẸữvhpữÀhẸữơỈhpophsAhỮ0hpẠhĨhẸữỄphẸwpữhpGphẸữnAhửvnhpophữÀòẸhrẴÁửhÁửữvụÁhpỄẺéhÉoÁửhẸòÀéhĐẺnhrẠhữvưÁhẸữGphữẠnhÁữIÁửhơDhỀéhĨhẸỂBÁửhẸEÀÁửhÉẺỈhÁửữỳhpỀnhAxÁữhỡốÁửhpophAẰhữxÁữhÉọÁhDữợAhẸEụÁhẸữGphẸủẹhRồphỡvưẸéhẸữnAhqGhpẺẴphẸữvhpẠhÁữvũẺhỮ0hBhỡờphẸvứẺhữÃphỷữvhẸẺÂvhrẨvhpẢÁhEơẸhÁữĂhÁữỂÁửhpophsAhrỏhẸữứhữvưÁhrỂẪphÉGhỷữoẸhÍÃÁửéhrnAhAụhẸGhữÃpéhÁửữvụÁhpỄẺhÁỗÁửhpnÀhỷvủÁhẸữỄpéhỷMhÁõÁửhpữÀhỡọÁhẸữỗÁẹhPẺẴphẸữvhÁõAhìiímhpẠhsAh#ửẺỈừÁh1ữyh1ữnÁữh1ữọÀéhỹẬDhỉỠéh1EỂẨÁửh1vứẺhữÃphRẰÁửhỬvnÁửéhRẰÁửhỮóhỹóhẸophửvọhpỀnhÉọÁhDữợAh“PẶvhửvỏhửòÀhỡốÁửhÉỄphÁỂẬp”ehÉọÁhDữợAh“ỮưhẸữẶÁửhpọÁữhỡoÀhnÁhẸÀóÁhỷữvhÁỂẬphẸEóÁhÍóÀhẸóẺhẸữẺỈũÁ”hpỀnhsAhỸụhỠxÁữhỶữoÁữh]ữỂẦÁửéhỹẬDhỉỠéh1EỂẨÁửh1vứẺhữÃph1ỗÁhỸÀÁửéhỮỂẬÁửhỮẠnhrỂẪphỠnÁhpữýhròÀhpẺẴphẸữvhroÁữhửvohpnÀẹế/DềếDhpỹnÉÉậgDỠÀqỈgề]ữẠhỬvoAhrẶph0BhỬQcR1h"ẺọÁửh1Eyh@nvhỮẺỈh]ữỂẦÁửhpữÀhỡvủẸđh“ỮốÁửhÁõAéh0BhỬQcR1h"ẺọÁửh1EyhẸÂhpữỄphẸữvhỶỮỶ1hrẶvhÍẬvhỮ0hẸEẺÁửhữÃphÁữốAhỷữẺỈủÁhỷữwpữhỮ0hÁửữvụÁhpỄẺéhÉoÁửhẸòÀhỶỮỶ1éhpẰÁửhÁửữưhÍóhÍờÁhqẾÁửhỷvủÁhẸữỄphrỏhữÃphÍóÀhửvọvhĐẺỈủẸhÁữIÁửhÍơÁhrũhẸữGphẸvừÁhpẺẴphÉẶÁửéhửẠDhDữớÁhẸữẼphrợỈhrÂvhAẬvhữxÁữhẸữỄphẸÂhpữỄphÍóhDữỂẦÁửhDữoDhqòỈhữÃpehrÂvhAẬvhữxÁữhẸữỄphÍóhDữỂẦÁửhDữoDhroÁữhửvohỷủẸhĐẺọhữÃphẸờDéhDữoẸhẸEvứÁhÁõÁửhỹGphỮ0ehÁỗÁửhpnÀhpữơẸhỹỂẪÁửhqòỈhÍóhữÃphẸEÀÁửhpophpẦhÉBhỬQhẸEẺÁửhữÃpehỷữẺỈủÁhỷữwpữhpophpẦhÉBhỬQhròvhữÃpéhpnÀhrộÁửéhpẦhÉBhÁửữvụÁhpỄẺéhpophẸÂhpữỄphÍóhpohÁữỗÁhữẤhẸEẪhữÀòẸhrẴÁửhÁửữvụÁhpỄẺhỶỮỶ1hpỀnhỮ0hẸEẺÁửhữÃpéhẸòÀhpẦhữẴvhrứhỮ0hẸEẺÁửhữÃphửvẬvhẸữvưẺhỷủẸhĐẺọhÁửữvụÁhpỄẺhỶỮỶ1hpỀnhAxÁữehẸõÁửhpỂẨÁửhẸEnÀhrÂvhỬQhửvInhpophẸEỂẨÁửhẸEẺÁửhữÃphÍóhữẴvhÁữờDhĐẺẶphửvnéhĐẺẶphẸủẹhPỆÁửhẸFhpẺẴphẸữvhÉoÁửhẸòÀhỶỮỶ1éhsAh]ữòAhỮẺỈéh1EỂẨÁửh1Ữ]1hẸữyhỊỏh"ẺọÁửh1EyhrỏhròẸhửvọvh#ữơẸhỹỳÁữhÍGphpẺẴphẸữvhpơDhĐẺẶphửvnhÍóhròẸhửvọvhỠnhĐẺẶphẸủhpẺẴphẸữvhỶỮỶ1hqÀhVÁẸsỹhV0SỰhẸÂhpữỄphẸòvh@MhÁõAhìiík”ẹế/DềếDhpỹnÉÉậgDỠÀqỈgềPẺẴphẸữvhỶỮỶ1hpơDhẸýÁữhỮ0hẸEẺÁửhữÃphÁõAhữÃphìiím-hìiìihĐẺỈhẸẾhíkmhỮ0hBhmhDữẢÁửhỬQcR1éhìmhẸEỂẨÁửh1Ữ]1hÍóhẸEỂẨÁửhDữÂhẸữẰÁửhpẠhÁữvũẺhpơDhữÃpéhẸEÀÁửhrẠhửẲAhííhẸEỂẨÁửhẸvứẺhữÃphÍóh1ỮP0éhíjhẸEỂẨÁửh1ỮP0éhìĩhẸEỂẨÁửh1Ữ]1éhỉhẸEỂẨÁửh1ỮP0ch1Ữ]1éhìhẸEỂẨÁửhqỗÁhẸẴphÁẴvhẸEẼhữẺỈưÁhÍóhíhẸEỂẨÁửhÁửÀóvhpẰÁửhỹờDẹhRoÁữhửvohÍũhpẺẴphẸữvéh1EỂBÁửh]ữẢÁửhỬQhẸEẺÁửhữÃp-hỬQhẸữỂẨÁửhỊẺỈụÁéh0BhỬQcR1h"ẺọÁửh1EyhỸụhảõÁh1wÁữhpữÀhỡvủẸđh“PẺẴphẸữvhỶỮỶ1hÁõAhữÃphìiím-hìiìihrỏhrsAhỹòvhÁữIÁửhỷủẸhĐẺọhơÁhẸỂẪÁửéhẸữôDhÉoÁửhÁữIÁửhỂẬphAẦéhữÀóvhỡỏÀhpỀnhỮ0hÍóhửvoÀhÍvụÁhữỂẬÁửhqởÁẹhPophsAhrsAhrủÁhpữÀhpẺẴphẸữvhÁõAhÁnỈhrũhẸóvhDữÀÁửhDữẼhÍũhẸữứhỹÀòvhÍẬvhÁữvũẺhỹỳÁữhÍGphỷữophÁữnẺhẸFhỷữÀnhữÃphẸGhÁữvụÁhrủÁhỷữÀnhữÃphỊỏhữẴvhửôÁhỹvũÁhÍẬvhÁữẺhpớẺhẸữGphẸvừÁhpẺẴphÉẶÁửéhÍẬvhÁữẺhpớẺhữÃphẸờDhpỀnhỮ0éhÁữơẸhỹóhẸEÀÁửhỊẺhẸữủhữvưÁhÁnỈẹế/DềếDhpỹnÉÉậgDỠÀqỈgề@ẴẸhÉẶhrũhẸóvhpẠhÁữvũẺhĨhẸỂBÁửhAẬvhÍóhÉoÁửhẸòÀéhÁữvũẺhrũhẸóvhrỏhpẠhỷủhữÀòpữhÁửữvụÁhpỄẺhpẰÁửhDữẺéhữẪDhỹĨéhpữồẸhpữùhÍóhrỏhửvọvhĐẺỈủẸhỷữohẸữơẺhroÀhAẾphẸvụẺhrũhEnẹh#ữvũẺhrũhẸóvhpẠhDữỂẦÁửhDữoDhÁửữvụÁhpỄẺhẸẶẸéhỡvủẸhpopữhỹóAhẸẶẸhAẴẸhỡoÀhpoÀhỷữÀnhữÃpẹhỶữẰÁửhÁữIÁửhẸữủéhÁữvũẺhsAhEơẸhẸGhẸvÁéhẸExÁữhỡóỈhEẮhEóÁửéhAòpữhỹòpéhỹờDhỹẺờÁhpữồẸhpữùéhDữẶvhữẪDhỹóAhÍvưphÁữyDhÁữóÁửhpữỄÁửhẸĂhpophsAhpẠhỷMhÁõÁửhẸữẺỈủẸhẸExÁữhAẴẸhÍơÁhrũhẸEỂẬphroAhrẰÁửéhỷMhÁõÁửhỹóAhÍvưphÁữẠAéhỷMhÁõÁửhữẪDhẸopéhẸỂẦÁửhẸop…hRẠhỹóhÁữIÁửhỷMhÁõÁửhpớÁhẸữvủẸhrứhửvẼDhpophsAhỹóAhÁụÁhÉGhẸữóÁữhpẰÁửhẸEÀÁửhpẺẴphÉẶÁửhữvưÁhẸòvhÍóhẸỂẦÁửhỹnvẹh#ữIÁửhửxhAnÁửhrủÁhpẺẴphẸữvhpữÀhẸữơỈhpophsAhỮ0hỷữẰÁửhpữýhÁôAhpữôphỷvủÁhẸữỄphỹĨhẸữẺỈủẸhpỀnhpophAẰÁhỷữÀnhữÃphAóhpẢÁhửvĂvhỷMhÁõÁửhẸữGphữóÁữéhpữyẺhỷữẠhẸxAhẸẢvéhửvóẺhÉỄphÉoÁửhẸòÀhÍóhÉnỈhAụhÁửữvụÁhpỄẺhỷữÀnhữÃpéhỡôẸhỷyDhÍẬvhỊẺhẸữủhDữoẸhẸEvứÁhữvưÁhròvhpỀnhỷữÀnhữÃphÍóhpẰÁửhÁửữưẹh@ồẸhỷữopéhpỆÁửhpữÀhẸữơỈhỮ0hỷữẰÁửhpữýhĐẺnÁhẸỗAhrủÁhÍvưphữÃphAóhpẢÁhỡvủẸhĐẺnÁhẸỗAhrủÁhỹnÀhrẴÁửéhÉọÁhỊẺơẸéhrủÁhAẰvhẸEỂẨÁửhÉẶÁửhỊẺÁửhĐẺnÁữéhÁữIÁửhÍơÁhrũhpẠhẸwÁữhẸữẨvhÉGéhỡỄphỊẼphẸEÀÁửhrẨvhÉẶÁửhỊỏhữẴvẹhRẲÁửhẸữẨvhÁữIÁửhửxhẸữứhữvưÁhẸEÀÁửhpẺẴphẸữvhỹóhÁữIÁửhAvÁữhpữỄÁửhrớỈhẸữẺỈủẸhDữẾphÍũhÉGhrớẺhẸỂhpẰÁửhDữẺhpỀnhAẴẸhÉẶhrẦÁhÍyhÍóhÉGhữỂẬÁửhqởÁhẸờÁhẸxÁữéhpữẺhroÀhpỀnhửvoÀhÍvụÁhÍóhDữẾhữẺỈÁữ”ẹế/DềếDhpỹnÉÉậgDỠÀqỈgềSAhỸụh#ửÃph@vÁữhÍóhsAh1EớÁh1ẺơÁhỶữnÁữéh1EỂẨÁửhỸvụÁhpơDhữẴvhÁữờDhĐẺẶphẸủhv0pữÀÀỹh"ẺọÁửh1EyhpữvnhÉúđh“PophsAhEơẸhÍẺvhỷữvhrỂẪphẸữnAhửvnhpẺẴphẸữvhÁóỈhÍẬvhqGhoÁh“:hÁữvừAhẸEôÁửéhẸữGphẸEòÁửhÍóhửvọvhDữoD”ẹhRỗỈhỹóhpẦhữẴvhrứhpữÀhsAhÍờÁhqẾÁửhỷvủÁhẸữỄphrỏhữÃphpÊÁửhÍẬvhÉGhữỂẬÁửhqởÁhpỀnhẸữớỈhpẰhửvoÀhrỏhửvẼDhsAhÉoÁửhẸòÀhÁụÁhÉọÁhDữợAhÍẬvhAÀÁửhAẺẶÁhửẠDhDữớÁhÁữĂhỡthpỀnhAxÁữhÍóÀhÍvưphỡọÀhÍưhAẰvhẸEỂẨÁửhẸEÀÁửhỹóÁữhữẦÁẹhQGhoÁhrỂẪphỠnÁhẸÂhpữỄphẸEnÀhửvọvh#ữơẸhpóÁửhẸvủDhẸữụAhpữÀhpophsAhrẴÁửhỹGphrứhÁẤhỹGphữẦÁhẸEÀÁửhpÀÁhrỂẨÁửhữÃphÍơÁhpỀnhAxÁữ”ẹế/DềếDhpỹnÉÉậgDỠÀqỈgề1EÀÁửhẸữẨvhửvnÁhẸẬvéh1EỂBÁửh]ữẢÁửhỬQhẸEẺÁửhữÃp-hỬQhẸữỂẨÁửhỊẺỈụÁéh0BhỬQcR1hỸụhảõÁh1wÁữhrũhÁửữyhpophẸEỂẨÁửhẸwpữhpGphẸẺỈụÁhẸEẺỈũÁhpữÀhỮ0hÍóhDữẾhữẺỈÁữhÁôAhrỂẪphAẾphrwpữéhĨhÁửữỳnhpỀnhpẰÁửhẸophÁửữvụÁhpỄẺhỷữÀnhữÃphẸEÀÁửhỮ0ẹh#ữóhẸEỂẨÁửhpớÁhDữẶvhữẪDhÍẬvhpophẸEỂẨÁửhròvhữÃphẸEÀÁửhÍóhÁửÀóvhẸýÁữhẸÂhpữỄphpẴÁửhẸophữÀồphẸEnÀhrÂvhỷvÁữhÁửữvưAhÁửữvụÁhpỄẺéhẸÂhpữỄphpophqvừÁhróÁhỷữBvhÁửữvưDhrứhpẰÁửhẸophÁửữvụÁhpỄẺhỷữÀnhữÃphẸữGphÉGhỹóhAẴẸhDữÀÁửhẸEóÀhẸữỂẨÁửhỊẺỈụÁéhẸữvủẸhẸữGphẸEÀÁửhÁữóhẸEỂẨÁử…ế/DềếDhpỹnÉÉậgDỠÀqỈgề#ảế/Dề


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nỗ lực tạo việc làm cho lao động nông thôn

Nỗ lực tạo việc làm cho lao động nông thôn
2020-02-18 06:22:46

(QT) - Nhằm giải quyết nhu cầu việc làm và tăng thu nhập cho các hội viên, phụ nữ tại địa phương, chị Trần Thị Mỹ Ngọc, thôn Đại Hào, xã Triệu Đại (huyện Triệu Phong) đã tiên...

Những công trình hữu ích từ mạng xã hội

Những công trình hữu ích từ mạng xã hội
2020-02-15 06:14:22

(QT) - Nhờ facebook, đoàn viên, thanh niên Xã đoàn Cam Thanh, huyện Cam Lộ đã kết nối tinh thần đoàn kết, gắn bó với con em xa quê để cùng nhau xây dựng nên những công trình...

Học “online” trong thời kỳ dịch bệnh

Học “online” trong thời kỳ dịch bệnh
2020-02-15 06:10:59

(QT) - Sau hai tuần học sinh được nghỉ học để phòng chống dịch bệnh do chủng mới của vi rút Corona (nay được Tổ chức Y tế thế giới đặt tên mới là COVID-19) gây ra thì đến thời...

Ánh trăng chân thật giữa vườn tâm

Ánh trăng chân thật giữa vườn tâm
2020-02-15 05:28:51

(QT) - 7 giờ tối của ngày 5/1/2020 (nhằm ngày 11 tháng Chạp năm Kỷ Hợi 2019), nét chữ mềm mại chuyên chở thông điệp Cho đi là còn mãi sáng tỏ trên hộp đèn sáng một màu thanh...

Nghĩa tình Công đoàn ngành Bảo hiểm xã hội

Nghĩa tình Công đoàn ngành Bảo hiểm xã hội
2020-02-14 06:32:25

(QT) - Những năm qua, Công đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh không những đã làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính...

Chung tay phòng chống Covid-19

Chung tay phòng chống Covid-19
2020-02-14 06:17:08

(QT) - Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (Covid - 19) cũng như tình trạng khan hiếm nước rửa tay để phòng, chống dịch, cán bộ,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết