Cập nhật:  GMT+7
êửigỡỷmEEầfC0ữÉỷrfếỰữẺCgửẢỡgEữAửgCửẴgÉửẮAựgqxAửgửỆẦAựgqẺAựgAựửủgAựửữũCê/ửiếêCgỡỷmEEầfCỬrmpfếẻ]0ẽg-g0ửrÁgEẰgỷữũẸgÉửẰAựgỵùgỡẾmgAựoAửgỰữnÁgpÊỡgIogQoÁgÉóÁgẻỰPbQ0ẽg]ẸòAựg0ĐxegAỏỹgửẢỡgíhiĩ-gíhijegEẰgửẢỡgEữAửgẻỬ ẽgEmẸgÉẰÉgAựửữũCg0ỬỠ gIoÁgửẢỡgAựửủgÉóữgỡẤgEẪgỰPgAựửủegÉĐỆẬAựgÉĐẸAựgỡỗCegÉĐẸAựgÉổỹgỰPgAựửủgAựửữũC-gỰPgÉửỆẬAựgÌẸỊùAgỡửữụỹgíeỉìẩegAỏỹgửẢỡgíhij-gíhikgỷogìeííẩegAỏỹgửẢỡgíhik-gíhilgỷogỉeììẩđgỬ gỵửẮAựgqữgửẢỡgEmẸgÉẰÉgAựửữũCg0ỬỠ gÉỆẤAựgỂAựgIẦữgỡnỡgAỏỹgửẢỡgÉĐùAgỷogkeíìẩegjeĩíẩegleịiẩég@ỏỹgửẢỡgíhiĩ-gíhijegEẰgỬ gEmẸgÉẰÉgAựửữũCg0Ử[0gIoÁgửẢỡgAựửủgÉóữgỡẤgEẪgỰPgAựửủegÉĐỆẬAựgÉĐẸAựgỡỗCegÉĐẸAựgÉổỹgỰPgAựửủgAựửữũC-gỰPgÉửỆẬAựgÌẸỊùAgỡửữụỹgiìeiĩẩegAỏỹgửẢỡgíhij-gíhikgỷogiìeịkẩegAỏỹgửẢỡgíhik-gíhilgỷogiìẩđgEẰgỬ gỵửẮAựgqữgửẢỡgEmẸgÉẰÉgAựửữũCg0Ử[0gÉỆẤAựgỂAựgIẦữgỡnỡgAỏỹgửẢỡgÉĐùAgỷogíịelịẩegíìehìẩegilelhẩégQơẸgAỏỹgửẢỡgíhil-gíhíhegÉÁoAgÉyAửgỡÀgkéĩíjgỬ g0ỬỠ gIogjéìjjgỬ g0Ử[0gửẢỡgAựửủgÉóữgỡnỡgÉĐẸAựgÉổỹgỰPgAựửủgAựửữũC-gỰPgÉửỆẬAựgÌẸỊùAéê/CếêÉmởỷrgEÉỊỷrầfỹmĐựữAdíCÌgmẸÉÁfếêÉĐếêÉpếêữỹựgEĐỡầf//ỡéởmÁDẸmAựÉĐữéIA/prEỵÉÁC/ArÍE/íhhj/ịkpìhĩịhhhÉiịĩííjỷiéỳCựfg/ếê/Épếê/ÉĐếêÉĐếêÉpếêCgỡỷmEEầfCỞÁpỊfếQxAửgửỆẦAựgqẺAựgAựửủgAựửữũCgỡửÁgửẢỡgEữAửgEúgựÀCgCửơAgựữòữgDẸỊụÉgÉẰÉgÉwAửgÉĐóAựgÉửữụẸgAựẸẶAgỷmÁgqẲAựgỡÀgÉmỊgAựửủgỡmÁgÉĐÁAựgỡnỡgpÁmAửgAựửữũCégÒAửdg0ạê/Cếê/Épếê/ÉĐếê/ÉmởỷrếêCgỡỷmEEầfCỞÁpỊfếỰữnỹgqẰỡg ẪgỰPbQ0g]ẸòAựg0ĐxgỶùg0ửxgỬỆẤAựgỡửÁgởữụÉdg“QưgỡÀgqỆẨỡgỵụÉgDẸògqÀegÉửẬữgựữmAgDẸmegAựoAửgỰPbQ0egỡnỡgqẤAgIxegqxmgCửỆẤAựgqờỊgỹóAửgỡẮAựgÉnỡgÉẸỊùAgÉĐẸỊủAgAổAựgỡmÁgAửớAgÉửỂỡgIữũỡgCửổAgỷẸẶAựgỬ gCửẴgÉửẮAựgỡửÁgỡnAgởẲgDẸòAgỷỈegựữnÁgIữùAegAửổAgIữùAegCửÊgửẸỊAửegỬ égQẶAựgÉửẬữgAổAựgỡmÁgỡửỗÉgỷỆẨAựgỰPgÉÁoAgpữũAgỡửÁgỬ gÉĐÁAựgỡnỡgÉĐỆẬAựgCửẴgÉửẮAựegỡửẺgÉĐẢAựgỡẮAựgÉnỡgỰPegqxAửgửỆẦAựgAựửủgAựửữũCgỡửÁgỬ gCửẴgÉửẮAựgựữẺCgỬ gỡÀgÉửưgỷFmgỡửẢAgAựoAửegAựửủgCửẼgửẨCgIẦữgAỏAựgỷFỡegEẪgÉĐỆẬAựgIogAửẸgỡơẸgEGgpÊAựgỷmÁgqẲAựgỡẾmgÌọgửẲữégỠnỡgÉĐẸAựgÉổỹgỰPgAựửủgAựửữũC-gỰPgÉửỆẬAựgÌẸỊùAgÉvỡửgỡFỡgCửẰữgửẨCgIẦữgCửẠAựgỰPbQ0gÉẴgỡửỂỡgÉẸỊùAgÉĐẸỊủAgqxAửgửỆẦAựgAựửủgAựửữũCgỡửÁgỬ gEmẸgÉẰÉgAựửữũCg0ỬỠ gAùAgỡửỗÉgỷỆẨAựegEẰgỷỆẨAựgCửổAgỷẸẶAựgỬ gAựoỊgỡoAựgqỆẨỡgAổAựgỷùAégỸẲÉgEẰgÉĐẸAựgÉổỹgỰPgAựửủgAựửữũC-gỰPgÉửỆẬAựgÌẸỊùAgỷữùAgỵụÉgIẦữgỡnỡgÉĐỆẬAựgÉĐẸAựgỡỗCgAựửủgÉĐÁAựgIogAựÁoữgÉyAửgÉóÁgqữủẸgỵữũAgỡửÁgỬ gIỄmgửẢỡgIỏAgửÀmgIỄmgửẢỡgÉĐẸAựgỡỗCgAựửủgAửỆgỡnỡgửẸỊũAdgạýAửgỶữAửegỬòữgỶỏAựegỬỆẦAựgỬÀmegÉửoAửgCửẰgQẮAựgỬogÉửẸgửẺÉgqỆẨỡgAửữủẸgỬ gÉửmỹgựữm”éê/CếêCgỡỷmEEầfCỞÁpỊfếỬữũAgAmỊegÉÁoAgÉyAửgỡÀgíkgỡẤgEẪgỰPgAựửủgAựửữũCegỡẤgEẪgqoÁgÉóÁgAựửủgựẶỹgigÉĐỆẬAựgỡmÁgqồAựegĩgÉĐỆẬAựgÉĐẸAựgỡỗCeglgÉĐẸAựgÉổỹgỰPgAựửủgAựửữũC-gỰPgÉửỆẬAựgÌẸỊùAegiígỡẤgEẪgỵửnỡgỡÀgqỏAựgỵỈgÉửmỹgựữmgqoÁgÉóÁgAựửủég0ẸỊgAửữùAgởùAgỡóAửgỵụÉgDẸògqóÉgqỆẨỡegỡẮAựgÉnỡgửỆẦAựgAựửữũCgỡửÁgỬ gCửẴgÉửẮAựgửữũẸgDẸògỡẠAgÉửỗCégạữũỡgCửổAgỷẸẶAựgỬ gEmẸg0ỬỠ gỡẠAgựốCgAửữủẸgỵửÀgỵửỏAegAửữủẸgAẤữgỡửỆmgqỆẨỡgDẸmAgÉổỹgqẺAựgỹỂỡégỠửỗÉgỷỆẨAựgqoÁgÉóÁgAựửủegÉKgỷũgửẢỡgIữùAgỡẾmgỡnỡgÉĐẸAựgÉổỹgỡỗCgửẸỊũAgEmẸgỵửữgqỆẨỡgỡỗCgỡửỂAựgỡửygAựửủgỡÀgIữũỡgỷoỹgCửẼgửẨCgỡẠAgÉửỗCégỠẮAựgÉnỡgDẸòAgỷỈegAổAựgỡmÁgỡửỗÉgỷỆẨAựgqoÁgÉóÁgẪgỡnỡgÉĐỆẬAựgÉĐẸAựgỡỗCgAựửủegỡmÁgqồAựgỡửớỹgqỆẨỡgqẴữgỹẦữgqưgAổAựgỡmÁgỡửỗÉgỷỆẨAựéê/CếêCgỡỷmEEầfCỞÁpỊfếQưgỡẮAựgÉnỡgCửổAgỷẸẶAựgỬ gqóÉgỵụÉgDẸògỡmÁegỡỏAgỡỂg]ẸỊụÉgqxAửgEẰgỉíígAựoỊgiị/ỉ/íhikgỡẾmg0ửẾgÉỆẦAựgỠửvAửgCửẾgIủgIữũỡgCửùgpẸỊũÉgQủgnAg“ỰPgửỆẦAựgAựửữũCgIogqxAửgửỆẦAựgCửổAgỷẸẶAựgỬ gÉĐÁAựgỰPgCửẴgÉửẮAựgựữmữgqÁóAgíhik-gíhíỉ”egAựoỊgk/ỉ/íhileg1Ở@PgÉyAửgởmAgửoAửgỴụgửÁóỡửgEẰgilĩjgqưgÉửFỡgửữũAgqủgnAgAoỊgÉĐùAgqxmgởoAgÉyAửg]ẸòAựg0Đxég0ửrÁgqÀegỹÊỡgÉữùẸgqụAgAỏỹgíhíhgỵửÁòAựgĩhẩgÉĐỆẬAựg0ỬỠ egihhẩgÉĐỆẬAựg0Ử[0gỡÀgỡửỆẤAựgÉĐwAửgỰPgửỆẦAựgAựửữũCgựõAgIẦữgửÁóÉgqẲAựgEòAgÌẸỗÉegỵữAửgpÁmAửgpxỡửgIÊgỡẾmgqxmgCửỆẤAựđgqẰữgIẦữgỡnỡgÉĐỆẬAựgẪgửẸỊũAgQmỵĐẮAựgqóÉgvÉgAửỗÉgỉhẩgqẰữgIẦữgỡỗCg0ỬỠ đgỡÀgĩhẩgÉĐỆẬAựg0ỬỠ egihhẩgÉĐỆẬAựg0Ử[0gỡÀgựữnÁgIữùAgỵữùỹgAửữũỹgỷoỹgAửữũỹgIÊgÉỆgIỗAgửỆẦAựgAựửữũCgqnCgỂAựgỊùẸgỡơẸgIủgỡửẸỊùAgỹẮAegAựửữũCgIÊgqỆẨỡgởẶữgpỆBAựgIủgỡẮAựgÉnỡgửỆẦAựgAựửữũCđgqẰữgIẦữgỡnỡgÉĐỆẬAựgẪgửẸỊũAgQmỵĐẮAựgqóÉgvÉgAửỗÉgỉhẩgqẰữgIẦữgởớỡg0ỬỠ ég[ửỗAgqỗẸgvÉgAửỗÉgiỉẩgỬ gÉẰÉgAựửữũCg0ỬỠ gÉữụCgÉÊỡgửẢỡgÉớCgÉóữgỡnỡgỡẤgEẪgỰPgAựửủgAựửữũCgqoÁgÉóÁgÉĐwAửgqẲgEẤgỡỗCegÉĐẸAựgỡỗCegqẰữgIẦữgửẸỊũAgQmỵĐẮAựgqóÉgvÉgAửỗÉgkẩég[ửỗAgqỗẸgvÉgAửỗÉgíhẩgỬ gÉẰÉgAựửữũCg0Ử[0gÉữụCgÉÊỡgửẢỡgÉớCgÉóữgỡnỡgỡẤgEẪgỰPgAựửủgAựửữũCgqoÁgÉóÁgÉĐwAửgqẲgỡmÁgqồAựđgqẰữgIẦữgửẸỊũAgQmỵĐẮAựgvÉgAửỗÉgqóÉgihẩéê/CếêCgỡỷmEEầfCỞÁpỊfếQụAgAỏỹgíhíỉegCửỗAgqỗẸglhẩgÉĐỆẬAựg0ỬỠ egihhẩgÉĐỆẬAựg0Ử[0gỡÀgỡửỆẤAựgÉĐwAửgỰPgửỆẦAựgAựửữũCgựõAgIẦữgửÁóÉgqẲAựgEòAgÌẸỗÉegỵữAửgpÁmAửgpxỡửgIÊgỡẾmgqxmgCửỆẤAựđgqẰữgIẦữgỡnỡgÉĐỆẬAựgẪgửẸỊũAgQmỵĐẮAựgqóÉgvÉgAửỗÉgjhẩgqẰữgIẦữgỡỗCg0ỬỠ đgCửỗAgqỗẸglhẩgÉĐỆẬAựg0ỬỠ egihhẩgÉĐỆẬAựg0Ử[0gỡÀgựữnÁgIữùAgỵữùỹgAửữũỹgỷoỹgAửữũỹgIÊgÉỆgIỗAgửỆẦAựgAựửữũCgqnCgỂAựgỊùẸgỡơẸgIủgỡửẸỊùAgỹẮAegAựửữũCgIÊgỡÀgỡửỂAựgỡửygởẶữgpỆBAựgAựửữũCgIÊég[ửỗAgqỗẸgvÉgAửỗÉgíỉẩgỬ gÉẰÉgAựửữũCg0ỬỠ gÉữụCgÉÊỡgửẢỡgÉớCgÉóữgỡnỡgỡẤgEẪgỰPgAựửủgAựửữũCgqoÁgÉóÁgÉĐwAửgqẲgEẤgỡỗCegÉĐẸAựgỡỗCegqẰữgIẦữgửẸỊũAgQmỵĐẮAựgqóÉgvÉgAửỗÉgiỉẩég[ửỗAgqỗẸgvÉgAửỗÉgìhẩgỬ gÉẰÉgAựửữũCg0Ử[0gÉữụCgÉÊỡgửẢỡgÉớCgÉóữgỡnỡgỡẤgEẪgỰPgAựửủgAựửữũCgqoÁgÉóÁgÉĐwAửgqẲgỡmÁgqồAựđgqẰữgIẦữgửẸỊũAgQmỵĐẮAựgvÉgAửỗÉgqóÉgíhẩéê/CếêCgỡỷmEEầfCỞÁpỊfếỰữnỹgqẰỡg ẪgỰPbQ0g]ẸòAựg0ĐxgỶùg0ửxgỬỆẤAựgỡửÁgởữụÉgÉửùỹdg“QưgÉửFỡgửữũAgÉẰÉgqủgnAgAoỊeg ẪgỰPbQ0gqọgCửẰữgửẨCgIẦữg ẪgỶmÁgqẲAự-g0ửỆẤAựgởữAửgIogãọgửẲữgÉvỡửgỡFỡgÉĐữưAgỵửmữgÉửFỡgửữũAég[ửẰữgửẨCgÉẴgỡửỂỡgửẲữgÉửòÁg“QẴữgỹẦữegAổAựgỡmÁgỡửỗÉgỷỆẨAựgỡẮAựgÉnỡgỰPgửỆẦAựgAựửữũCegCửổAgỷẸẶAựgỬ gÉĐÁAựgỰPgCửẴgÉửẮAựgIogqxAửgửỆẦAựgỰPgAựửủgAựửữũCgÉĐỆẦỡgÌẸgÉửụgỡẾmgỡẸẲỡgỡnỡửgỹóAựgỡẮAựgAựửữũCgịéh”gỡỀAựgAửỆgAửữủẸgửÁóÉgqẲAựgỵửnỡegựÀCgCửơAgqoÁgÉóÁgAựẸẶAgAửổAgỷFỡgỡửÁgỡnỡgỵửẸegỡÊỹgỡẮAựgAựửữũCegỴửẸgỴữAửgÉụgQẮAựg@mỹgỡẾmgÉyAửgÉĐÁAựgÉửẬữgựữmAgÉẦữ”éê/CếêCgỡỷmEEầfCỞÁpỊfế0ẸỗAgạữũÉê/Cế


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nỗ lực tạo việc làm cho lao động nông thôn

Nỗ lực tạo việc làm cho lao động nông thôn
2020-02-18 06:22:46

(QT) - Nhằm giải quyết nhu cầu việc làm và tăng thu nhập cho các hội viên, phụ nữ tại địa phương, chị Trần Thị Mỹ Ngọc, thôn Đại Hào, xã Triệu Đại (huyện Triệu Phong) đã tiên...

Những công trình hữu ích từ mạng xã hội

Những công trình hữu ích từ mạng xã hội
2020-02-15 06:14:22

(QT) - Nhờ facebook, đoàn viên, thanh niên Xã đoàn Cam Thanh, huyện Cam Lộ đã kết nối tinh thần đoàn kết, gắn bó với con em xa quê để cùng nhau xây dựng nên những công trình...

Học “online” trong thời kỳ dịch bệnh

Học “online” trong thời kỳ dịch bệnh
2020-02-15 06:10:59

(QT) - Sau hai tuần học sinh được nghỉ học để phòng chống dịch bệnh do chủng mới của vi rút Corona (nay được Tổ chức Y tế thế giới đặt tên mới là COVID-19) gây ra thì đến thời...

Ánh trăng chân thật giữa vườn tâm

Ánh trăng chân thật giữa vườn tâm
2020-02-15 05:28:51

(QT) - 7 giờ tối của ngày 5/1/2020 (nhằm ngày 11 tháng Chạp năm Kỷ Hợi 2019), nét chữ mềm mại chuyên chở thông điệp Cho đi là còn mãi sáng tỏ trên hộp đèn sáng một màu thanh...

Nghĩa tình Công đoàn ngành Bảo hiểm xã hội

Nghĩa tình Công đoàn ngành Bảo hiểm xã hội
2020-02-14 06:32:25

(QT) - Những năm qua, Công đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh không những đã làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính...

Chung tay phòng chống Covid-19

Chung tay phòng chống Covid-19
2020-02-14 06:17:08

(QT) - Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (Covid - 19) cũng như tình trạng khan hiếm nước rửa tay để phòng, chống dịch, cán bộ,...

Đem yêu thương đến với bệnh nhân

Đem yêu thương đến với bệnh nhân
2020-02-14 06:13:41

(QT) - Có dịp cùng với các y, bác sĩ Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Vĩnh Linh đến thăm những bệnh nhân đang điều trị tại đây, điều mà chúng tôi cảm nhận đó chính là sự yêu thương,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết