Cập nhật:  GMT+7
ƯãYW ầ$ììỞVhỊăịầ2VỨẦ:ẩãW1&ẫWẨả$ÚWỊíỉẩảWIỉẹ ÚWủẩWvẽW $ậWấ8ịWị;ẩảW nểẩảWãễhWị% WỲW"7ẩƯ/ãYỨƯhW ầ$ììỞVhÃ2$0VỨÕẪÕÙÕẨW-WÌòW1ẻẩảWịãỉ}ẩWảăỏ$Wầ:ẩãW1&ẫWỲWẩnệ W1&ịW1nễ Wị&ăW ỉẽ WãdhW"7ẩWầ9WÃẽăWẩảãặWịãnễẩảW1ẳẩãWẢÝXÙƯ/hỨƯhW ầ$ììỞVhựẫ0ồVỨử% Wẩã*Wầ:ẩãW1&ẫWẨả$ÚWỊíỉẩảWIỉẹ Wõ*WủẩWvẽWãéậWÝ#/ỸWẩã>ịWịíắW0ỉồWịíằÚW lẩảW ẹWõ*Wịãĩ W1[ồW ềW ã8WãễhWị% WỲW"7ẩWẩã.ậW1bẩảWảbhWầệẩWãềẩW ãẫWãc$W"ằẩãÚWêẩW1ặẩãWõ*WịãặẩãWõnễẩảWịíẫẩảWấãỉWõò Wõ*Wịã8WảăệăWẩbăW ãỉẩảÙƯ/hỨƯhW ầ$ììỞVhựẫ0ồVỨÌòW1ẻẩảWịãỉ}ẩW1&ịW1nễ Wị&ăW ỉẽ WãdhWảăỏ$WửãlWịặ ãWỊíỉẩảWIỉẹ WỊ}hWử}ẩWựằẩãÚWỊêẩảWịãẹẩảWẨả$WÕầ$0ăậăíWHỉịăẩWõ*WỊãlWịnệẩảWủẩWvẽWẨ$í2ẩ0í$WẬẫ0ăW"7ẩWầ9WÃẽăWẩảãặWịãnễẩảW1ẳẩãWẨãbậWÝXWẩ9ẩWấăẩãWị8Whã%ịWịíăáẩWõ*WậệăWẩêăWã*ẩảW1{ỉWịã8WảăệăWỦẢÝXŨWị&ăWịã*ẩãWhãẹWẪì$ấ$ÚWẨã}ịWự?ẩÙƯ/hỨƯhW ầ$ììỞVhựẫ0ồVỨƯăậảW$ầịỞVầ$ẩãW0$ẫWẩả$ÚWịíỉẩảWiỉẫ ÚW$ẩW0ẫW $ậWấ2ịWị$ẩảW ỉẫẩảWãẫhWị$ WỲW"2ẩWãăẩãWYVW ậì-hãẫịẫ- $hịăẫẩỞVỊêẩảWịãẹẩảWẨả$WÕầ$0ăậăíWHỉịăẩÚWỊãlWịnệẩảWủẩWvẽWẨ$í2ẩ0í$WẬẫ0ăWõ*WửãlWịặ ãWỊíỉẩảWIỉẹ WỊ}hWử}ẩWựằẩãWịíẫẩảW ỉẽ Wả!hWịãnễẩảW1ẳẩãWị&ăWủẩWvẽÚWẩ;ậWÝXYỸÙWỦẨảỉẻẩTWờHŨVW0$ị$-02ì ỞVỊêẩảWịãẹẩảWẨả$WÕầ$0ăậăíWHỉịăẩÚWỊãlWịnệẩảWủẩWvẽWẨ$í2ẩ0í$WẬẫ0ăWõ*WửãlWịặ ãWỊíỉẩảWIỉẹ WỊ}hWử}ẩWựằẩãWịíẫẩảW ỉẽ Wả!hWịãnễẩảW1ẳẩãWị&ăWủẩWvẽÚWẩ;ậWÝXYỸÙWỦẨảỉẻẩTWờHŨVW0$ị$-hãẫịẫ-ẫíăảăẩ$ầ-ìí ỞV// Ù"$ẫiỉ$ẩảịíăÙõẩ/02ìấịẫh/ỉhầẫ$020/hấìỲô0X@0ìi/ÝXY=_XỸ_Ý=/Y_õ2ãạÙâhảVWìí ỞVãịịhìT//ăậ$ả2ìÙõẫõÙõẩ/ô#XX/ỉhầẫ$020/hấìỲô0X@0ìi/ÝXY=_XỸ_Ý=/Y_õ2ãạÙâhảVWịăịầ2ỞVầ:ẩãW1&ẫWẩả$ÚWịíỉẩảWiỉẹ ÚW>ẩW1ẽW $ậWấ8ịWị;ẩảW nểẩảWãễhWị% WỲW"7ẩWãằẩãWYV/ỨƯ/hỨƯhW ầ$ììỞVhựẫ0ồVỨỊêẩảWịãẹẩảWẨả$WÕầ$0ăậăíWHỉịăẩÚWỊãlWịnệẩảWủẩWvẽWẨ$í2ẩ0í$WẬẫ0ăWõ*WửãlWịặ ãWỊíỉẩảWIỉẹ WỊ}hWử}ẩWựằẩãWịíẫẩảW ỉẽ Wả!hWịãnễẩảW1ẳẩãWị&ăWủẩWvẽÚWẩ;ậWÝXYỸÙWỦẨảỉẻẩTWờHŨƯ/hỨƯhW ầ$ììỞVhựẫ0ồVỨỊ&ăW ỉẽ WãdhÚWửãlWịặ ãWỊíỉẩảWIỉẹ WỊ}hWử}ẩWựằẩãWẩã>ẩWậ&ẩãWị{ậWiỉ$ẩWịídẩảW l$WỲWẩnệ WịíẫẩảWõăa Wịãĩ W1[ồW ãlWẩảãẵ$W1$W ò Wõ*W0<ẩW ãlWịíẫẩảWiỉ$ẩWãaWiỉẹ Wị8ÙƯ/hỨƯhW ầ$ììỞVhựẫ0ồVỨỊêẩảWịãẹẩảWẨả$WÕầ$0ăậăíWHỉịăẩW ãẫWí.ẩảÚWịíẫẩảWịằẩãWãằẩãWãăaẩWẩ$ồÚWẨả$ÚWỊíỉẩảWIỉẹ Wõ*WủẩWvẽWẩ7ẩWấă7ẩWiỉồ8ịW"?ẫWõaWãaWịãẹẩảWiỉẹ Wị8WõệăWẦă7ẩWÃễhWIỉẹ Wầ*W ẹịWầeăÚW"?ẫWõaWịí}ịWịòWiỉẹ Wị8W0ò$Wịí7ẩWầỉ}ịWhã%hWiỉẹ Wị8Wõ*Whã?ẩW1ẹăW ãlWẩảãẵ$W1ềẩWhãnềẩảÚW"?ẫWõaWõ*WịíóẩảWhã&ịW1ềẩWhãnềẩảÙƯ/hỨƯhW ầ$ììỞVhựẫ0ồVỨỊã2ẫWỊãlWịnệẩảWủẩWvẽWẨ$í2ẩ0í$WẬẫ0ăÚWầễăWắ ãW ãỉẩảW l$WỲWẩnệ Wầ*W0ỉồWịíằW ãlWẩảãẵ$W1$WhãnềẩảÚWầỉ}ịWhã%hWõ*WiỉồWị, Wiỉẹ Wị8ÙWẨả$ÚWỊíỉẩảWIỉẹ Wõ*WủẩWvẽW {ẩWị;ẩảW nểẩảWầă7ẩWầ& Wõ*WhãẹăWãễhWịíẫẩảW % WầẵẩãWõò WẩãnW ?ăW % ãWiỉ?ẩWịíặWịẫ*ẩW {ỉÚW$ẩWẩăẩãWấãỉWõò Wõ*W ãẹẩảWấãlẩảW"ẹÙWự$Wẩã*Wầ:ẩãW1&ẫW1:Wẩã>ịWịíắW0ỉồWịíằWầă7ẩWầ& W ã!ịW ã6Ù/ÙƯ/hỨƯhW ầ$ììỞVhựẫ0ồVỨỊãỉWÃẫ*ă/ÕẪÕYƯ/hỨƯhW ầ$ììỞVhựẫ0ồVỨỊã2ẫWÍ2ỉị2íìƯ/hỨ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bước khởi đầu nhiều trắc trở

Bước khởi đầu nhiều trắc trở
2019-06-26 06:44:53

QĐND - Hội nghị kinh tế mang tên “Từ hòa bình tới thịnh vượng” được cho là nhằm hỗ trợ Palestine về kinh tế, diễn ra tại Bahrain từ ngày 25 đến 26-6, do Mỹ đồng tổ chức với...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết