Cập nhật:  GMT+7
ÂPĐCÒỦỆ??ỹB%qQ:ỦÕBẤkP]ƯỠCÒ;ÝÒCỠỊ%CỎTƯPCPSƯPCÓL;CỤPWƯỠCỤPRC:PỖCỠQỸQÂ/PĐẤÂ%CÒỦỆ??ỹB%ễÕỆỌBẤởbkẫC-CkỖ;CỤPWƯỠCÒỪCỠSC:PỆ1CỎỲQẮCễÝQCƯỠPTC:P<#ƯỠCỎUƯPCkPỪŨCÒỂÒCƯƠƯCỤQƯPC:ỖC%PỂ:C:&QỜƯC"ỄCŨỸQCƯỲQCPỄƯỠCỎL;C:PỖCỠQỸQCẲểEDẴCỌQỢƯC&ỆC:{CƯỠỄ1CEẾCỎỖƯCEỀ-ẼC:FQC:PỄƯPC%PXCl?ỆỤỆẮCkPM:CậGƯC?ỘCÒP>ƯỠCỤQỖƯCPỄƯỠCỦỨF:CÒ;ÝÒCỠỊ%C*;ỆƯC:&ỬƯỠẮCŨỄC:PÕỨCƯPMƯCỎTƯPCÒ(ỆC:@CịỆ%ỆƯCqQŨÕ?ẮCƯP]ƯỠCÒ;ÝÒCỠỊ%CK1C?ỘCỎTƯPCPSƯPCÓL;CỤPWƯỠCỤPRC:PỖCỠQỸQC:&ỨƯỠC:P@QCỠQỆƯC:ỸQẰÂ/%ẤÂ%CÒỦỆ??ỹB%ậỨỌ1BẤẫ.CỦỄCŨÝ:CPÝQCƯỠPTCỎỆC%P<ỶƯỠẮC?ỨƯỠC:&ỨƯỠCŨK1CỦLƯC:ỲCÒP>ÒCỠLƯCỎJ1ẮCễÝQCƯỠPTC:P<#ƯỠCỎUƯPCểEDCỦ;WƯC:FỨCỎ<#ÒC?>ÒCP,:CỦỸƯCƯP@CƯP]ƯỠCÒ;ÝÒCỠỊ%C?ỨƯỠC%P<ỶƯỠẮCỎỊÒCÓQỚ:CỦỄCỠQ]ỆCỦHƯPCỎFỨCÒỂÒCƯ<ỸÒCỦỸƯẰCbỶƯCỠQGƯCỦỄCÓ=QCƯP]ƯỠCỎQỜŨCƯỪƯỠC:&ỨƯỠC*;ỆƯCPỚCỠQ]ỆCÒỂÒCÒ<@ƯỠC*;XÒC"OƯCỎỆƯỠCÒỪC:ỂÒCỎÝƯỠCỦỸƯC:ỸQC"KƯCỎƠC*;ỆƯCPỚC*;XÒC:ỖC"ỄCÒPRƯPC:&TẮCỤQƯPC:ỖC:ỨỄƯCÒL;ẰCễÝQCƯỠPTC:P<#ƯỠCỎUƯPCểEDC=CkPM:CậGƯCƯIŨCƯỆ1CÒ)ƯỠCỤPWƯỠC%PGQCỦỄCƯỠỨFQCỦỚẰÂ/%ẤÂ%CÒỦỆ??ỹB%ậỨỌ1BẤkPÒCỂ%CŨ>ÒC:P;ỖCEẺÁCỎXQC"ỸQCỤPXQCPỄƯỠCPỪỆC:&TCỠQỂCỤPỨGƯỠCÉDDC:5CrpẫC:{Cq&;ƯỠCở;XÒCƯỖ;CWƯỠCqM%CẩMƯCậSƯPCỤPWƯỠCỎỖƯCỌ}CễÝQCƯỠPTC:P<#ƯỠCỎUƯPCểEDC:FQCl?ỆỤỆẮCqỲƯỠC:PXƯỠCẫỨƯỆỦỌCq&;Ũ%C:;LƯC:&<ỸÒCỎHCÒWƯỠCÓXC:&ỔƯCŨFƯỠC0HCPÝQCq Q::Õ&C"ƠCỤỖCPỨFÒPCỠỊ%CƯPỄCỦHƯPCỎFỨCq&;ƯỠCở;XÒẰCq&ỨƯỠCỤPQCỎỪẮCậÝCkỠỨFQCỠQỆỨCq&;ƯỠCở;XÒCÒPUC0ỂÒCƯPMƯCƯỠÍƯCỠỬƯCẩP(C:TÒPCqM%CẩMƯCậSƯPC?ỘC:PỆŨCỌ}CễÝQCƯỠPTC:P<#ƯỠCỎUƯPCểEDC:FQCkPM:CậGƯẮC?ỨƯỠCỤPWƯỠCỎƠCÒM%CÒPQC:QỖ:CƯỄỨC"ƠCÒ;ÝÒCỠỊ%C"ỸQCƯỠ<@QCỎ>ƯỠCỎL;CkPỄCq&ÍƯỠẰÂ/%ẤÂ%CÒỦỆ??ỹB%ậỨỌ1BẤqPÕỨC:@CịỆ%ỆƯCqQŨÕ?ẮCPQỚƯCƯỆ1C"OƯCÒỰƯCƯPQƠ;CỌ}CỎỨỂƯCỤPỂÒCƯPỆ;C&ÌƯỠCÒ;ÝÒCỠỊ%C?ỨƯỠC%P<ỶƯỠCỠQ]ỆCWƯỠCẫỨƯỆỦỌCq&;Ũ%C"ỄCWƯỠCqM%CẩMƯCậSƯPC:FQCl?ỆỤỆCỦỄCÒPRƯPC:P>ÒCPỆ1CỤPWƯỠCÒPRƯPC:P>ÒẮCPỆ1CỎỶƯCỠQGƯCÒPUCỦỄCŨÝ:CÒ;ÝÒC:PGỨCỦ;MƯCƯPÌŨC:SŨCỦXQC:PỨỂ:CÒPỨCÒ;ÝÒC:&ỆƯPCÒPK%C:P<ỶƯỠCŨFQC"XƯCỎHCỤPQỖƯCPỆQCƯƠƯCỤQƯPC:ỖCPỄƯỠCỎL;C:PỖCỠQỸQC:ỲƯC:P<ỶƯỠCR:CƯPQƠ;C:&ỨƯỠC:P@QCỠQỆƯC*;ỆẰÂ/%ẤÂ%CÒỦỆ??ỹB%ậỨỌ1BẤq&ỨƯỠCỤPQCỎỪẮCƯP]ƯỠCÒỂỨCÓ;ÝÒC"ƠC"QỚÒCƯPỪŨC"MƯCỎÝƯỠC:&ỆƯPCÒ[CÒ(ỆCWƯỠCẫỨƯỆỦỌCq&;Ũ%C%PXQCP#%C"ỸQCƯỠ<@QCkỠỆCỎỜCỦỄŨC:PỆ1CỎỲQCỤỖ:C*;GCÒ;ÝÒCÓL;CÒ[C:ỲƯỠC:PXƯỠCj6CEDĐẼCỤPQỖƯCqỲƯỠC:PXƯỠCẫỨƯỆỦỌCq&;Ũ%CỎXQCŨỊ:C"ỸQCPỄƯỠCỦỨF:C&ÍÒC&XQC=C:&ỨƯỠCƯ<ỸÒẮCỎYƯỠC:P@QC:FỨC:PỔŨCƯP]ƯỠCỠỆŨCŨỄ;CGŨCỎFŨCÒPỨCÓ>ÒC:&ỆƯPC*;ỆƯCPỚCkỠỆ-j6C:P@QCỠQỆƯC*;ỆẰCkIŨCƯỠỨỂQẮCÒ)ƯỠC:FQCễÝQCƯỠPTC:P<#ƯỠCỎUƯPCểEDC=C7&ỠÕƯ:QƯỆẮCWƯỠCẫỨƯỆỦỌCq&;Ũ%CÓK:CƯỠ@CP(1CÒ;ÝÒCỠỊ%CỎHCỎ<#ÒCỦỔƯCỤỖCPỨFÒPC"ỸQCqỲƯỠC:PXƯỠCkỠỆCựỦỆỌQŨQ&Cợ;:QƯẰÂ/%ẤÂ%CÒỦỆ??ỹB%ậỨỌ1BẤkP<ƯỠCƯIŨCƯỆ1CŨỬQC:P>CÒỪC"ỒCỎỆƯỠCỌQỢƯC&ỆC:PÕỨCÒPQƠ;CP<ỸƯỠCỦFÒC*;ỆƯCPỶƯẮCÓ=QCỠLƯCỎJ1ẮC"TC:ỲƯỠC:PXƯỠC:P>CẸẺCÒ(ỆCƯ<ỸÒCj6CỤPWƯỠCR:CỦLƯC:;1ỔƯCÓXCŨ;XƯCÒỪCŨÝ:CÒ;ÝÒCỠỊ%C:&}ÒC:QỖ%C"ỸQCWƯỠCựỦỆỌQŨQ&Cợ;:QƯC:FQCễÝQCƯỠPTC:P<#ƯỠCỎUƯPCểEDC=CkPM:CậGƯẰCkỖ;CÒ;ÝÒCỠỊ%CƯỄ1CỌQỢƯC&ỆCỎ,ƯỠCƯP

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bước khởi đầu nhiều trắc trở

Bước khởi đầu nhiều trắc trở
2019-06-26 06:44:53

QĐND - Hội nghị kinh tế mang tên “Từ hòa bình tới thịnh vượng” được cho là nhằm hỗ trợ Palestine về kinh tế, diễn ra tại Bahrain từ ngày 25 đến 26-6, do Mỹ đồng tổ chức với...

“Cơn khát” đe dọa toàn cầu

“Cơn khát” đe dọa toàn cầu
2019-06-21 05:58:23

QĐND - Nước sạch luôn được coi là yếu tố mang tính chất sống còn đối với mỗi gia đình, mỗi quốc gia và cũng là vấn đề lớn mà thế giới phải đối mặt trong nhiều năm qua. Báo cáo...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết