Cập nhật:  GMT+7
4bugM+G7pMOaLMOgVuG6veG6veG7jlXDqcOKNMOqw6AoVVDDgFc0w5pqKMOa4oCcw6Epw6PigJ3DmnPDneG6ozPDmuG6vVfDqsOaITTDmuG7qsOZw6HhuqHDmuG6u1bDmiEq4bq/w5rDqjPhu4Hhu6AvM+G7pFDhu6DDqcOaLMOgVuG6veG6veG7jlXDqXgoVi5VUOG7onPDsuG6onThu57Dmi3DmuG6ojJYa8Oa4buk4bumL+G7rMagw5pz4bqrw5rhurnhur9W4bqjw5pz4bq8dcOKw5pz4bq14bqjMsOaVuG6o8OaM+G6v2si4bqjw5rDimnDmsOANH3huqHDmuG7onhYw5rhuqLhuqc04buew5osM8Ojw5o7NFvDqsOa4bq9VuG6v8Oa4bqh4bqnw6rDmsOqM2M0w5oyNFbhuqPDmsOgP+G6o8Oaw6rhurvDouG6o8agw5p0Z+G6q+G6ozLDmuG7iDRbw6rDmngk4bqjxqDDmuG7puG7pMOaw6rhur/huq00xqDDmsSRw5pzMyThur/Dmnc0VuG6ozLGoMOaw4E0IuG6o8Oaw4Ezfcagw5rDijNW4bqjM8Oaw4A0feG6ocagw5p4WMOa4bqiVuG6ocOaIeG7ssOaIWdkLMOaMjRWw5ohNuG6ozPDmiFnVsOaw6piNMOac+G6teG6ozLDmlbhuqPDmjPhur9rIuG6o8Oaw4ppw5rDgDR94bqhw5ohKuG6v8Oaw6oz4buBw5rhu4ldw5ozWOG6ozPDmuG7iTTDmiwzw6LhuqMyw5rhuqMyZ2M0w5rDqjM0w5ozWOG6ozPDmizhurXhuqMyw5rhu4nhu4Phu5rDmsOBM8Ojw53huqMyw5rDmTPDmuG6ozJYa8Oa4bum4buwL+G7sMagw5rDquG6rcOaLOG6teG6ozLDmsOqVyzDmsOK4bq7WeG6ocOac8Od4bqjM8Oa4bq9V8Oqw5rDiuG6u+G6v+G6ozLDmuG7iOG7tOG6o8OaMuG6peG6ocOaw4ozZ2ThuqMyw5rhur9sw5rhuqIy4bq/azDhuqPDmuG6oFnhuqMzw5rDimdj4bqjMsagw5rDijNnZOG6ozLDmuG6v2zDmsOJM+G7h+G6ozLDmuG6uOG6v1bhuqMyw5rhuqIzNH3huqPDmuG7iVjDmiHhuqXhuqMyw5osMzXDmnVYw6PDmnXhu7ThuqMyw5p14bq14bqjMsagw5pz4bq14bqjMsOaVuG6o8Oa4buJNH3huqPDmmrhu7LDmsOK4bq74bq/4bqjMsOa4buI4bu04bqjw5ohVuG6ozLDmsOgWOG6ocOa4bqjMzQi4bqhw5rhu4nhu4PDmsOqWTTDmiFnY+G6ozLDmsOJM+G7h+G6ozLDmsOBM8OjVuG6ozLGoMOaauG7ssOaw4rhurvhur/huqMyw5rhu4jhu7ThuqPGoMOaw6kzV8Oqw5ozNCLhuqPDmuG6tcOq4bq1w5rDqsOdNMOaLDPEkcOaIVfDmnLDgeG6vMOa4bum4buu4bq+Lcavxajhu6Thu6zDmi7Do8OadGfhuqvhuqMyw5rhu4g0W8Oqw5p4JOG6o8OaITRd4bq/w5rDoTM0IOG6o8agw5oh4bqpw5rDquG6u1c0w5rDqTMpw6nDmsOqWTTDmuG6ozLhu7LDmjtWxqDDmjIka8OaLMOd4bqjw5rDquG6u8SRw5oyNFbDo8Oaw6oz4bq14bqjMuG7muG7oMOpUMOBMzTDmsOq4bqtw5os4bq14bqjMsOaw6pXLMOaa33hur/Dmiwq4bq/w5pq4bq/JcOqw5rDquG6uzbhuqMzw5oyNCVrw5rDqmPDmixXw5rhuqMzJOG6o8Oa4buJWMOaaijDmuG6tcOq4bq1w5rhuqMzZ+G6ozLDmngk4bqjw5rDoTPhurXhuqMyw5pq4bq/JcOqw5rDquG6uzbhuqMzw5ohZ2Qsw5rhu4lYw5rDquG6t8Oaw6ozVzTDmiHhuqfDmjslw6rDmjNkw6nDmsOqVyzGoMOa4bqjM8Oda8Oaw6B94bqjw5osVsOaOzThuqPDmmoow5ohxIPhuqMyw5osw6xWw5pqKMOa4bqj4bqtw5rhuqFXa+G7msOaw4ozJWvDmuG7iSZrxqDDmsOKM2dk4bqjMsOa4bq/bMOa4bqiMuG6v2sw4bqjw5rhuqBZ4bqjM8Oaw4pnY+G6ozLDmjtnYizDmsOgfeG6o8OaLDPhuqnDmiEgw5osMyThuqPDmjtX4bqhw5rhu4lYw6PDmizDrFbDmmoow5prfeG6v8OaLCrhur/DmsOgVzTDmmoow5rDquG7tsOqw5rhuqFXa8OaauG6v8Oi4bqjMsOaw6BY4bqhw5rhu4k0IizDmuG6ozNn4bqjMsOaeCThuqPDmsOhM+G6teG6ozLDmuG6ozIzKMOa4bqhWMOaIeG6p8Oqw5rhuqMy4bqnw6rDmuG7iVjDo8Oa4bq9w6LDmsOq4bu04bqjMsOaw6rDoizDmsOgVzTDmmoow5o74bq3w5osM1lrw5rDoSnDo8Oaw6ozKMOjw5rDijNnZOG6ozLDmuG7gWvDmsOKZ2PhuqMy4bua4bugL8OpUOG7oMOpw5osw6BW4bq94bq94buOVcOpcsOjLmtVUMOK4bq7w6PhuqMyw5rhur3hur/DosOqw5rhurnhur/hu7LhuqMyw5ohZ2PhuqMyw5ouWDTDmuG7qsOZw6HhuqHGoMOaeCThuqPDmizhuq/huqPDmiwzw6PDmmoow5ohNMOa4buJWMOjw5ohZ2PhuqMyw5rhuqMyZ2Qsw5osMzRd4bq/xqDDmsOgWeG6ozLDmsOgVywzxqDDmiFX4bqjM8Oa4buJ4bqz4bqjMsagw5opw6nDmuG6vVfDqsOa4buJWMOjw5osJGvGoMOaLOG6p8Oqw5ohNCLhuqPGoMOaw6pnY+G6ozLDmuG6u1jDo8OaM1Y0w5o7feG6o8OaIWdj4bqjMsOa4bqjM+G7uOG6ocOaMyXDqsOaw4ozZ2ThuqMyw5rhur9sw5rhuqIy4bq/azDhuqPDmuG6oFnhuqMzw5rDimdj4bqjMsOa4bq74bqrNMOaw6Ez4bq3NMOaaijhu5rDmsOBMzTDmiwzWWvDmsOqYjTDmjIq4bqjw5rDiuG6u1nhuqHDmuG6vcOjV8Oqw5rhu4kpw5rDquG6u33huqPDmuG6uMOA4bukw7LDmsOqM+G6v+G6pyzDmiE3VsOaO1jhuqPDmjPhur9rIuG6o8Oaw4kz4buBw5pK4bq/a33huqPGoMOaOzRbw6rDmsOhM+G6teG6ozLDmsOqMyDDmuG7iWdkw6rDmuG6ueG6v1bDmsOq4bq7WeG6ocagw5p0Z+G6q+G6ozLDmuG7iDRbw6rDmngk4bqjw5oh4buyw5rhurnhur9Wa8OaISrhur/GoMOaLDPDo8OaaijDmiwzWWvDmuG6ozJnZCzDmiwzNF3hur/DmuG7iV3DmsOpMzVWw5p4WMOa4bqi4bqnNOG7muG7oC/DqVDhu6DDqcOaLMOgVuG6veG6veG7jlXDqXLDoy5rVVDDgOG7gSzDmuG6o1hrw5osVyzDmsOgw60sw5rDoGdk4bqjMsOaLOG7hVbDmnPhurXhuqMyw5pW4bqjw5oz4bq/ayLhuqPDmsOKacOaw4A0feG6ocagw5rhu6Thu6TFqMOac+G6teG6ozLDmlbhuqPDmsOKw4nDmnhYw5rhuqLhuqc0w5oh4buyw5oh4bq/4bqtNMOaw6piNMOa4bqj4bqrNMOa4bqjfeG6o8OaeCThuqPDmiHhu7LDmi5p4bqjMsOaaijDmjvhurfDmsOq4bq7w6LhuqPhu5rDmnPhurXhuqMyw5pW4bqjw5oz4bq/ayLhuqPDmsOKacOaw4A0feG6ocOaIeG7ssOaw6kzw6I0w5ozZMOpw5pz4bq14bqjMsOaVuG6o8Oaw6o44bqjM8OaeFjDmuG6olbhuqHhu6AvLMOj4bq/4bqjw6rhurtrLeG6uygyNMOj4bqjUOG7iSbhuqPDmiHhuqfhuqMyw5oyNFbDmiE24bqjM8OaIWdWw5p4JOG6o8Oaw6piNMOaISrhur/DmsOqM+G7gcOaISDDmiFnZCzDmjNnxJHhuqMyw5rDoGdk4bqjMsOaw6Ezw6NW4bqjw5oz4bql4bqjMsOaLOG7hVbDmsOpM1fDqcOaw6Dhur8mw6rhu5rhu6Avw6lQ4bugw6nDmizDoFbhur3hur3hu45Vw6lyw6Mua1VQw4pZNMOaLOG6q8Oa4bq54bq/VuG6o8OaITRd4bq/w5rDquG6u1bGoMOadGfhuqvhuqMyw5rhu4g0W8Oqw5p4JOG6o8Oaw6EzVjTDmuG6ozMm4bqjw5rhuqFALMOaLuG7h8Oaw6Ez4bq14bqjMsOaLMSDw5oyNCVrw5rDqTMpw6nDmsOgVzTDmmoow5rhuqMzZ+G6ozLDmsOqacOaw6ozV+G6ozLDmuG7qC/hu6bDmcOZ4buuw5ohZ2Qsw5py4buHNMOa4buI4bu04bqjw5rhu4g0IsOqxqDDmsWow5nDmsOq4bq/4bqtNMagw5rEkcOaczMk4bq/w5rhurzhuqvhuqPGoMOaw4kz4buFw5rDgGzGoMOaeFjDmuG6olbhuqHDmsOqM+G6v33DmsOgVzTDmmoow5rDqsOdNMOaLDPEkcOa4buJJsOqw5rDoDQi4bq/w5pqJGvDmi7DreG6ozLGoMOaw6rhurvDncOaw6Bn4bqr4bqjMsOa4bumw5rDquG6uzQi4bq/w5oh4bql4bqjMi/DqjNX4bqjMuG7msOadSDDmsOq4bq7V+G6ozPDmuG6vcOtw5rDoTQg4bqhw5rDquG6u1bDmizhu4VWw5os4bqrw5rhurnhur9W4bqjw5osM2gsw5rhuqPhu7ThuqMyxqDDmngk4bqjw5rDqjNnY+G6ozLDmsOgVzTDmmoow5osM8SRw5rhu4kmw6rDmsOgNCLhur/DmuG7iVjDo8OaO1bhuqPDmiF94bqhxqDDmuG6ozMm4bqjw5ozWOG6ozLDmsOqacOaw4kz4buFw5rDgGzDmiE0w5oyNFbDo8OaLDPDo8Oaw6EzVywzw5rDqlk0w5osVyzDmsOqOOG6ozPDmsOpMzVWw5py4bu2LOG7muG7oC/DqVDhu6DDqcOaLMOgVuG6veG6veG7jlXDqXLDoy5rVVBz4bq14bqjMsOaVuG6o8OaM+G6v2si4bqjw5rDimnDmsOANH3huqHDmiHhu7LDmsOhM8SRNMOaw6rDosOa4buJ4buDw5pX4bqjw5ozNuG6ozPDmuG6vcOtw5rhu4ldw5rDquG6pzTDmiwzw6LhuqMyw5rhuqMyZ2M0w5rDqjM0w5ozWOG6ozPDmizhurXhuqMyw5rhu4nhu4PGoMOaw6pZ4bqhw5oyNOG7i8OaMzbhuqMzw5rhur3DrcOadGfhuqvhuqMyw5rhu4g0W8Oqw5p4JOG6o8OaISDDmiE0XeG6v8Oaw6rhurtWw5pqw6zDmsOgbMagw5oh4bql4bqjMsOaw6ozYzTDmsOqWeG6ocOaMjThu4vDmuG6tcOq4bq1w5rDqsOdNMOaISDDmsOgWOG6ocOa4bq74bqzw5rhur1WNMOaw6kzWeG6ocOaLOG7hVbDmiwz4buFw5pqKMOacuG7hzTDmuG7iOG7tOG6o8Oa4buINCLDquG7muG7oC/DqVDhu6DDqcOaLMOgVuG6veG6veG7jlXDqXLDoy5rVVB44bua4buIZuG7oC/DqVA=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Phá nhanh chuyên án giết người cướp tài sản

Phá nhanh chuyên án giết người cướp tài sản
2009-08-13 22:01:26

(QT) - Lúc 13h ngày 11/8, Bộ đội Biên phòng và phòng PC 14- Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an Lào đã phá nhanh chuyên án, bắt giữ đối tượng Hồ Pleng, sinh năm 1983,...

Những luật sư lầm đường lạc lối

Những luật sư lầm đường lạc lối
2009-08-13 11:56:09

Đầu tháng 8/2009, Viện KSND TP Hà Nội đã truy tố bị can Lê Quốc Trung, 32 tuổi, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Năm...

Nóng bỏng ma túy tổng hợp thẩm lậu

Nóng bỏng ma túy tổng hợp thẩm lậu
2009-08-13 11:55:38

Để triệt phá đường dây này, Cục PCTP ma túy BĐBP phối hợp với Biên phòng tỉnh Quảng Trị, Công an tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt đã mất hơn 2 tháng đeo đuổi, bám theo diễn biến của các đối...

Tạm giam nguyên Giám đốc Vinafor Đà Nẵng

Tạm giam nguyên Giám đốc Vinafor Đà Nẵng
2009-08-12 11:47:21

Đó là ông Nguyễn Tấn (52 tuổi), trú tại số 41, Thủ Khoa Huân, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, nguyên Giám đốc Vinafor Đà Nẵng và Nguyễn Hữu Khánh (36 tuổi), trú...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết