Cập nhật:  GMT+7
4bubRXRyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVw6nDieG7mOG7guG6tnHhu5044buvw4lyOOG7pHIg4buUw5lGRXLEkMOJ4butRkVyICYq4bubL0V04bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVIOG6tuG7q+G6rnHhu53hu5dhODrGoXItcmXhu6vhu5Ry4buES+G7mHLhu5jhu5TDgUZy4buCQ3Lhu5jhu5Dhu6tGRXLhu5jhu63DieG7k3Iiw4l2w4lyJsOTcuG7mOG7nk9GxJByxILhu7HEgnLhuq7hu6tGRXLhu5hF4buccsOU4buUxKjEgnLhu5jhuqxy4buY4buQ4burRkVyJuG7lsOVcmNF4bueTkbEkHLDqeG7kOG7q0bEkHJ1c3Thu6dy4bqwd3Lhu4ZF4bqyw5Vy4buC4buvw4lyVOG7rUdyxIJFw4nhuqjhu5RydcawLXR1cuG7mOG7r8OJcsOpY3Jp4buiRsSQcsOp4but4buU4buTcuG7mMOKRkVyKuG7rXLEkeG6vOG7q3Itcmnhu6JGxJByw6nhu63hu5RyVE/DiXLhu5jhu5DDgEZyxIJF4buURsSQcuG7huG6rOG7mHLhu4Lhu57DkuG7mHJU4bqocsSQw4lT4burcuG6ruG7q0ZFcuG7mEXhu5xyw6nhu5DhurxGRXJhRUHhu5hyIEfDvUbEkHLhu5fDqeG7kOG7lEbEkHJk4buUxKjEgsahclThu61y4buG4bumcuG7mEXhu5xyxIJF4bucckZF4butcjjhu6/DiXI44bukciDhu5TDmUZF4buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu53DqeG7r8OJcsSQw4l2w4ly4bqwQeG7lHLhurDhu57DksSCcuG6sOG7iEbEkHLhurB2R3JGxJDhu57Dk8OJckXhu7nhu4Ry4buES3LEgsOTcuG7mOG7nk9GxJByxIJFw5Ny4bqww5LDiXJG4butw5nhu5NyReG7rUbEkHLEgkXhu5rEgnLhu5jhu5DDgEZy4buY4buQ4burRkVy4buY4butw4lyRnbDmXLhu4JS4burcuG6sHdy4bquw4lDRnLhu5Dhu6tyxJDDiVPhu6tydXVy4buG4bumcuG7mEXhu5xy4buY4buQR0bEkHJG4bueT8SCclThu61ydXLhurDEqMOJcuG7mEXhu5xy4buGReG7scSCRXLhu4TDk8OJcuG7mEXhurZHcuG7mEVCcuG7mEXhu6DEgnJUSUbEkHLhu5jhu5BJRnLhu4RL4buYcuG7guG7nsOS4buYcuG7jHLDuXLDg3ZGxJDhu5Ny4buS4bur4buUcuG6sEhy4bqwQeG7lHLhu4JH4buvw4ly4buY4buQUcSCcuG7mMOJ4bqsw5Vy4buYUHLhu5jhu6By4buG4bqs4buYcuG6sOG6rEZyxIJF4buURsSQcuG7huG6rOG7mOG7meG7m+G7mOG7q8OD4buC4bq2cuG7kuG7mMOZ4buC4bq2b3Hhu4Thu6vhu5DEkMOJRsO0dcOVw5py4bur4buU4buYR3Hhu53hu5vhu5jhu5Dhu53hu5vhu5jhuq7hu53hu5vDieG7hMSQcuG7kuG7mMOZ4buC4bq2b3Hhu4Thu6vDmi1Vw4nhuq7hu5hFw7RydHNzw7Jy4buVw4nhu4TDlUfhu5Dhu5jhu6tG4buYcXLDieG6rm9xw4nhu4TEkF/hu6vGsMawc+G6ruG6rsSCcy3EguG6rnNELXR04bq24bunLcaw4bun4buncy3hu6nDusO6xrDDg+G7pcO54bul4bqu4bq24bqudXFy4bur4buC4buYb3FyYUVB4buYciBHw71GxJBy4buX4buY4buQ4buxw4nGoXLhu5jhu5BHRsSQcuG7mOG7kMOARnLEgkXhu5RGxJBy4buG4bqs4buYcuG7guG7nsOS4buYclThuqhy4buYRXlGxJByOOG7pHIg4buUw5lGRXLhu5fDlUV2w4nGoXJWRkXDtHI64butR3LDqcagRsSQcnFy4buS4buQxIJvcUXhu5jhu5jDlcO0Ly9G4buC4bqu4buZVMSC4buE4bq24bquw4nhu6vhu5lURi/hu5hF4buU4buEw4NfVS/hu6XDuXMvdXN04bunL+G7mOG7kMOJRkUtRkXhu6vhu5gtRUfhu6tGxJAt4buYw5Qt4buY4buQ4burw4ktVOG7ki3hu4Lhu6vDiS3hu4LDmS1F4buUw5lGRS3Dg8ODLXTDucawdeG7qcO6xanFqcaww7nhu6fDucaw4buZ4buAw5XEkHFy4bqu4bur4buY4burLUfhu5DDicSQw4lG4bur4buCb3FF4buY4buYw5XDtC8vRuG7guG6ruG7mVTEguG7hOG6tuG6rsOJ4bur4buZVEYvdXN04bunL+G7mOG7kMOJRkUtRkXhu6vhu5gtRUfhu6tGxJAt4buYw5Qt4buY4buQ4burw4ktVOG7ki3hu4Lhu6vDiS3hu4LDmS1F4buUw5lGRS3Dg8ODLXTDucawdeG7qcO6xanFqcaww7nhu6fDucaw4buZ4buAw5XEkHFyVW9xdHTDuuG7p3FyRW9xxrBz4bupcXLhu5Dhurbhu4JvcUXhu5jhu5jDlcO0Ly9G4buC4bqu4buZVMSC4buE4bq24bquw4nhu6vhu5lURi91c3Thu6cv4buY4buQw4lGRS1GReG7q+G7mC1FR+G7q0bEkC3hu5jDlC3hu5jhu5Dhu6vDiS1U4buSLeG7guG7q8OJLeG7gsOZLUXhu5TDmUZFLcODw4MtdMO5xrB14bupw7rFqcWpxrDDueG7p8O5xrDhu5nhu4DDlcSQcXLDlUVH4buYR8OJ4bqub3Hhu6vGsMawc+G6ruG6rsSCcy3EguG6rnNELXR04bq24bunLcaw4bun4buncy3hu6nDusO6xrDDg+G7pcO54bul4bqu4bq24bqudXFy4buYw5nDleG6tm9xw5VFR+G7mEdxL+G7neG7my/hu5jhuq7hu53hu5sv4buY4buQ4bud4bub4buY4buQ4bud4bub4buY4bqu4budYUVB4buYciBHw71GxJBy4buX4buY4buQ4buxw4nGoXLhu5jhu5BHRsSQcuG7mOG7kMOARnLEgkXhu5RGxJBy4buG4bqs4buYcuG7guG7nsOS4buYclThuqhy4buYRXlGxJByOOG7pHIg4buUw5lGRXLhu5fDlUV2w4nGoXJWRkXDtHI64butR3LDqcagRsSQ4bubL8OV4bud4bubL+G7mOG6ruG7neG7my/hu5jhu5Dhu53hu5sv4buY4burw4Phu4Lhurbhu53hu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5UqR+G6rsOZceG7nTdF4buIRsSQcuG7mEXhu5Thu6tyw4NB4buYcsSC4bugclThu7FGcuG6sEHhu5RyRuG7rUfhu5Nyw6nhu5DhurxGRXJhRUHhu5hyIEfDvUbEkHJU4butcjjhu6/DiXI44bukciDhu5TDmUZFcuG6sHdyw4Phu55PxIJyVOG7rUdydXLhu4Lhu57DkuG7mHLhurBB4buUcsSC4buc4burcuG7mOG7kMOARnLEgkXhu5RGxJBy4buG4bqs4buY4buZcsOpUEbEkHLEgkhy4buYRcOTw4lyxJDDieG7q0Zy4bqu4butw4ly4buYRcOJcuG6sEHhu5RyxIJFR3ImOCpyw6nDgMOVcuG6sEfhu61GciDhu61GxJByJkXhu7nhu5Ry4buMciLDiXbDiXJp4buIcuG6sOG6vMSCRXLhurBKRsSQcuG6sEvDiXLDqeG7kOG7lEbEkHJk4buUxKjEgnJ1c3Thu6dyVOG7rXJ1cuG7gsOBRnLhu5jhu5BHRsSQckZ44buEclThu61HcuG6sOG6rEZy4buY4buQw4BGcsSCReG7lEbEkHLhu4bhuqzhu5hyxILhu7HEgnLEkMOJdsOJcsOU4buUxKjEgnLhu5jhuqxy4buYw4Hhu4RyxILhu45y4buC4butcj/hu55ORsSQcmThu5Thu6tGcjjhu7lGclThu61yIOG7rUZyw6nhurhGcirhu4jDieG7k3I44buvw4lyOOG7pHIg4buUw5lGRXLhurB3csSCdsOJcuG7mEXDieG6qkZy4bqw4buxRsSQcuG7hkJy4buS4bugxIJyxILDk3Lhu4ZFw4lyxILDgeG7hHJFSeG7q3JF4butRsSQcuG7gkfhu6/hu5hy4bqu4burRkVy4buG4bumckZF4buecmnhu55ORsSQcsOpRcOJ4bqmRnJhRUHhu5hy4buXVOG7iHLhurDhurzEgkVy4buYReG6rHLEkMOJT8OJxqHhu5Nyw6nhu5DhurxGRXI/4buUw5lyOkpGxJBy4buXVOG7iHLhurDhurzEgkVyw6nhu5Dhu5RGxJByZOG7lMSoxILGoeG7k3LDqeG7r3LDqeG6vkZFcuG7l8SCUeG7lHJU4buIcuG6sOG6vMSCRXLDqeG7kOG7lEbEkHJk4buUxKjEgsah4buZ4buZ4buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu50/xqByVMOAw5nhu5Ny4buY4buQ4bueT8SCcuG6sOG7r8OJcuG7kuG7nnLDqeG7kOG6vEZFcmFFQeG7mHIgR8O9RsSQci1yReG7r0bEkHLDuuG7qXLDqeG7kOG7lEbEkHJk4buUxKjEguG7k3LhurBLw4ly4buY4buQ4bue4buMRsSQciY4KnLEgsOTcuG7mMOKRkVyIOG7r3I54buIRnItcuG7huG7pnLhu5hF4buccuG7ksSocnRyacOJ4bqq4buYcmHhu6vhu4Ry4bqwd3LEkOG7s8OVcuG7kEHhu5hyRkXDieG6qOG7lHLhu4ZFSHLhu4ZFeEbhu5ly4buqRkVyxIJFw4pyxIJIcuG7mEVCcsSCRcOJ4burcuG6sMOJQuG7hHLhu5jhu5BHRsSQcuG7mEXhuqxy4buYRXlGxJBy4buMcuG7mOG7kMOARnLhu4Lhu57DkuG7mHLhurDDiXJU4butcuG7mEVB4buYcsOD4buvw4ly4buY4buvw4ly4buY4buQw4BGcuG7guG7nsOS4buYclThuqhy4buY4buQ4bueT8SCckV2R3Lhu5hF4buccsSCSHJGRVNGxJByRuG7nk/EgnLEgsOTcuG7mOG7rUZyxIJRxIJyReG7q8OZckbhu63DmeG7mXJjRcOBRnLhu5hF4bue4buMRsSQcuG6ruG7rUZFcsSCRUdyOOG7r8OJcjjhu6RyIOG7lMOZRkVy4buC4butcsSCRcOJ4bqsxIJyxILhu5bDlXLDg+G7r8SCcsSCxqBGxJByxalzcuG7mOG7kMOJ4bqq4buUcuG6sEpGxJByxIJFR3JGxJDhu4jDiXLhu7Fyw5Thu5Thu7lG4buTcuG7mOG7kEdGxJBy4buGRcOJcsOp4buQ4bq8RkVyYUVB4buYciBHw71GxJByxJDDieG7rUZFckbEkOG7iMOJclThu4hy4bqw4bq8xIJFcuG7hsOo4buEcsOVRcOBRnLhu5hF4bue4buMRsSQcuG7mOG7kOG6vHLEkMOJ4buxcnTDuXNy4buY4buQw4nhuqrhu5Ry4bqwSkbEkOG7mXI64buZw6nGoEbEkOG7my/DleG7nQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

CLB Hà Nội đầu tư chiều sâu

CLB Hà Nội đầu tư chiều sâu
2016-12-29 15:33:08

(NLĐ) - Đổi tên với hy vọng khán giả thủ đô sẽ yêu thương đội bóng hơn, CLB Hà Nội đặt mục tiêu thi đấu thăng hoa ở mùa giải 2017, bắt đầu bằng trận Siêu cúp gặp Than Quảng...

Ivanovic sẽ giải nghệ?

Ivanovic sẽ giải nghệ?
2016-12-29 15:32:54

(SGGPO).- Tin đồn Ana Ivanovic sắp giải nghệ đang dấy lên khắp nơi sau dòng trạng thái đầy ẩn ý mới đây của cô trên Twitter, chỉ hơn 2 tuần trước khi Australian Open 2017 diễn...

Jurgen Klopp sẵn sàng đón tiếp Pep Guardiola

Jurgen Klopp sẵn sàng đón tiếp Pep Guardiola
2016-12-29 15:32:28

(SGGPO).- Liverpool đã lội ngược dòng thắng Stoke City 4-1 ngay tại sân nhà Anfield. HLV Jurgen Klopp cho biết Liverpool đã sẵn sàng đón tiếp Manchester City của Pep Guardiola...

Kịch mới Sắc màu

Kịch mới Sắc màu
2016-12-29 09:57:44

(SGGP) - Sân khấu kịch IDECAF vừa hoàn thành vở kịch tình cảm hài Sắc màu (tác giả: Đăng Nhân, đạo diễn: Hùng Lâm), với sự tham gia diễn xuất của NSƯT Mỹ Duyên, diễn viên Lê...

Mùa giải thưởng 2016: Chờ cơn gió lạ

Mùa giải thưởng 2016: Chờ cơn gió lạ
2016-12-29 09:57:32

(SGGP) - Đến hẹn lại lên, mùa cuối năm các giải thưởng trong nước ở khắp các lĩnh vực âm nhạc, phim ảnh, truyền hình... lại tấp nập hòa chung không khí với showbiz thế giới....

“Khởi động” Táo Quân 2017

“Khởi động” Táo Quân 2017
2016-12-29 09:00:10

(TNO) - Theo thông tin từ Trung tâm Sản xuất phim truyền hình - Đài truyền hình Việt Nam (VFC), các nghệ sĩ sẽ bắt đầu tập cho chương trình Táo quân từ ngày hôm 29.12/2016.

West Ham đối mặt khó khăn

West Ham đối mặt khó khăn
2016-12-29 08:48:11

(SGGP) - Khởi đầu không thực sự tốt ở giai đoạn đầu của mùa giải nhưng tính đến thời điểm hiện tại, West Ham đang cho thấy nhiều cải thiện tích cực trong lối chơi và mạch 3...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết