Cập nhật:  GMT+7
4buBdsOsaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkDJ34bq6QXRo4buH4bu4Smnhu7nFqeG6uml2QsSQaeG6usOzcWnEkHbDs+G6umnhurrDiXfhu6vDgGly4bq8aUHDvXF24buBL3bDrOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFZ0b3Jo4buHw6ogMuG6v2ktaT3hu6/DssSoacOsw60vai/hu4vDrcOsxKnhurlp4bq64buNd2nhurp2w7LDgHZpxJB24bqyaVPhurbDgOG7r2lWw7LhurlpMUNpw6NW4bq5aTIyZFJAaXHDs3Fp4bq64buzw4B2aSDhurzhu4/DgOG7r2kyw4nDveG6uWkg4bq84buPw4Dhu69pUHnDgHZpw4zDsmnhurp2w7LDgHZpxJB24bqyaVbhurRpUXZ4aSN3w4B2aXPDtWnhurrhuqRpcXZGcWl2w4J3acOA4buvdsO9aeG7uUpp4bu5xanhurppdkLEkGnhurrDs3FpxJB2w7Phurpp4bq6w4l34burw4BpcuG6vGlBw71xdmnhu693b3dpc+G6oOG7jcOAaeG7i8Otw6zEqWktaeG7i8Otw6xt4bq7aTJ2b8OBaXJIaXbDgndpw4Dhu692w71pceG6omlz4buNd2lyd+G7qcOAaUHDtcOAdmlz4buN4bqgacOjw7TDgGnEkHbDg8OA4buvaTNQPVJp4bq64buzw4B2w6lpc+G7jXdpcnfhu6nDgGlBw7XDgHZpc+G7jeG6oGlWd+G7qcSQaXbDgndpcuG6vGlBw71xdmnDjMOyaeG7r3fDs8OBaXPhurJxaXHDs3FpcuG6oG/DgHZpw4Dhu692d+G7qcSQaXLhurxpQcO9cXbhurlpQcONaXbDssOAdmlx4buGb2lwb2nhurrhu7PDgHbhurtpMsOJ4bqgw4Dhu69pw4B2w43DgOG7r2nDgMO0w4FpReG6vG/hurlpw4Dhu6/DssOAdmly4bq8aUHDvXF2aeG6unbDssOAdmnEkHbhurJpVuG6tGlRdnhpI3fDgHbhurlpIOG6vOG7j8OA4buvaTLDicO94bq5aSDhurzhu4/DgOG7r2lQecOAdmlzw7VpceG6omnDgHbDjcOA4buvaeG7ucWp4bq6aUXhurzhu49pdkLEkGnhurrDs3Fp4bu5duG7j2lF4bq8b8OAaeG6usOJ4bunw4BpccOzcWlB4bu1w4B2acOMSHFpw4B24buEaeG7iMOKcWnhurp3xanDgOG6uWlF4bq84buPw4Dhu69pcMOzaXLhurxpQcO9cXbhurlpc+G7neG6vGnhurrhu4RpceG6rGnhurhDacOM4buj4bq6aXF24bub4bq64bq5acSQdsOz4bq6aeG6usOJd+G7q8OAaeG6uOG7j8OAacSQduG7n8OBaXLhurxpQcO9cXbhurtpMnbDssOAdmnEkHbhurJpVuG6tGlRdnhpI3fDgHZpc8O1aXbhuqZp4bq6w4lCaSDhurzhu4/DgOG7r2kyw4nDvWnhurrDieG6oMOA4buvaXHDs3Fp4bq4SGnhu7l34bupw4BpQOG7sWl2w4J3aT12w73EkGlx4bud4bq8aeG7iOG6vMSo4bunw4Bpw5PhurlpQOG7sWl2w4J3aTJ24bqyw4Dhu69pw4B24bub4bq6acOA4bqgw4Bp4bq44bq2w4Dhu69p4buJw60vxKlpdsOyw4Dhu69pw4DDtMOB4bq5aUDhu7FpdsOCd2lW4bq8xKjGsMOAaeG6unbhuqDhu413aTLDieG7hOG6qsOA4buvaTHhuqzDgOG6uWkyw4l3acahw4BpMnbDssOAdmlR4bqk4bq74bq74bq7aVLhurxpQcO9cXZpIOG6vOG7j8OA4buvaTLDicO9acOMw7JpIOG6vOG7j8OA4buvaVB5w4B2aXHhu4LDgOG7r2lzw7Vpc+G7hEJxaeG7r3fhuqh3aeG6unZ34bup4bq8aeG6usOJ4bunw4BpU8Oyd2kyw4nhurzEqMaww4BpdnnDgHZp4bq6dsOyw4B2acSQduG6smlW4bq0aVF2eGkjd8OAduG6u2lR4bqiacOAdnfGsOG6vGlx4bqsaeG6uENpQeG7hOG6vGnhurrDicOKaXF24bub4bq6aUHhu4RCw4Dhu69pcW/huqBpc+G7hEJxaeG6unbDssOAdmnEkHbhurJpVuG6tGlRdnhpI3fDgHZpc+G7neG6vGnhurrhu4Rp4buIxqHEqGlySMOA4buvaeG6uuG7jXdpdm93aeG6uuG7s8OAdmnDjMOyaXPDtWnEkHbDs+G6uml24bq8xKhpdnfhu6nhurxpReG6vOG7j+G6u2lT4buZcWlwd+G7qeG6uuG6uWlx4bq8w4Dhu69pc+G7hOG6qsOA4buvaTLDieG7hOG6qsOA4buvaTHhuqzDgOG6uWlW4bqgw7J3acOAd+G7qcOBaXF2d8Wpw4Bp4bq6w4nhu4ThuqrDgOG7r2nhu4jhu4RvaUHDsmnDgcOC4bq6aeG6usOJ4bqgw4Dhu69pw4B2w43DgOG7r2nhurrhurzEqMWpw4BpcuG6vGlBw71xdmnDjMawacOA4buv4bq84bq0w4BpduG7m8SQaXLhu6HDgGnhurp24bq8aXbDiuG6umnhurhIaUXhurxvw4Bp4bq6xqHDgWlx4buGb2nDgHZ3xrDhurxpdsO1w4Dhu69pQcONaXbDssOAdmnhurp2w7LDgHZpxJB24bqyaVbhurRpUXZ4aSN3w4B24bq7aVPDvcOAdml24buE4bqow4Dhu69p4bq6w4nhuqDDgOG7r2nhurp24bqqd2nhu693b8OAaeG6uuG6qHfhurlpw4Dhu6/DssOAdmly4bq8aUHDvXF2aXBvaXPDvW9pxJB24buE4bqsw4Dhu69pQXfhu6fDgGnhu7nFqeG6uml2QsSQaeG6usOzcWnEkHbDs+G6umnhurrDiXfhu6vDgGly4bq8aUHDvXF2aeG6usOJ4bunw4BpxKlpQeG7tcOAdmnDjEhxZWkyw4lv4bqgaXPhuqR3aeG6unbhurbDgOG7r2nhurp3w4Bpw4zGsGnhurp5w4B2aXZ5w4B2acSQdsOz4bq6aeG6usOJd+G7q8OAaXLhurxpQcO9cXbDqWnhu4jDinFp4bq6d8Wpw4DhurlpReG6vOG7j8OA4buvaXDDs2ly4bq8aUHDvXF2w6lpxJB2w7Phurpp4bq6w4l34burw4Bp4bq44buPw4BpxJB24bufw4FpcuG6vGlBw71xdmnDjMOyaUXhurzEqGl24bqg4buNcXZp4bu54bun4bq8aeG7r8SCd2lz4bud4bq8aeG6uuG7hOG6u2ky4buNd2l2w4J3acOA4buvdsO94bq5aXPhu413aXJ34bupw4BpQcO1w4B2aXPhu43huqBpcG9pc+G6rMOAacOMw71pc8O1aeG7uUppcW/DgWnhu7nFqeG6uml2QsSQaeG6usOzcWnhurrDieG7p8OAaeG6unfDgHZp4bq6duG7ncOAaeG6uuG7hOG6rMOA4buvaeG6usOJQuG6uWnhu693w4rEkGlzRGnDgHZv4bq8acOMw7JpceG6vsOA4buvaXHhuqJpQUJ34bq5aXPhu4/DgWlw4buP4bqgaXZ34bup4bq8aUXhurzhu49p4bq6dnfFqeG6umnhurp2SHFpcXbhuqBpccOCw4Dhu69pc+G6tMOA4buv4bq5aXHDs3FpcuG6oG/DgHZpw4Dhu692d+G7qcSQaeG6unZvw4Fp4buvd29pdkLEkGnhurrDs3Fpw4zGsGnhu7l3w4B2aeG6usWpaS1pw4zDtMOAaXbhuqJvaS1p4buIw7VpdsOCd+G6uWnhu693w41p4buvecOAaXHDs3Fp4bq6w7J3acOA4buv4bq8xKjhu6fDgGly4bq8aUHDvXF2aXF24bqgaeG6uEhpxJB2w7Phurpp4bq6w4l34burw4BpcMaww4Bpw4zDjcOA4buv4bq7aTJWTz1WaTIwNFHhu4EvxJDhu4c=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khảo nghiệm một số giống lúa ngắn ngày mới

Khảo nghiệm một số giống lúa ngắn ngày mới
2014-05-09 07:57:55

(QT) - Để giúp cho công tác quản lý, chỉ đạo tốt sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng thời lựa chọn bổ sung các giống lúa ngắn ngày, phù hợp với cơ cấu bộ giống lúa của...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết