Cập nhật:  GMT+7
IsSpNzXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rFqGrFqeG7jeG6vzQgxajEkcO6NcWp4bulxrDDteG7iTXDssSp4bql4bq7NcO6xKnhu7Hhurs1xKnEkcawNcO5xrDhurM14bq9w7Q14buPdsSDNcOq4bqvPjXhu43hu5vhurs14bu5w7Thuq9BNeG7iWJBNeG7pcSDIi/EqTcgIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDusSo4bq/xIPhur00IFs1w5nFqF01LTXDksSpw7ThurPDteG7iTU3w6M14buJanI1w6pm4buPNcOjL8OhLzg2N2E+NeG7j+G7o8WpNcWp4bulxJHDtTXhu492xIM1w6rhuq81w7LDqOG7jzXFqcSp4bq/w7Q14buN4bub4bq7NeG7ucO04bqvQTXDsuG7gcO0NeG6veG6sWo1NzY1w7rEqeG7qcWpNeG7ueG6s0E14bulxIM1xanhu6Vmw7U1w6ptxIM14bq54bqxw7U14bq74bqv4bq7NeG7ueG6tTXFqGLDtTXhu4zDtMO14buJPjXFqGLDtTXFqMSp4bqxw7XEqT41xanEqW01xanhu6Vjw7U14buMxIPDtDXhurjhurPDtDVbxKnGsEFpw7U1xKh2ccO14buJNcSo4buRxIM+NcOZxrDhurPDteG7iTXFqOG7pW1deyLFqcSD4bq54buN4bq/NeG7p8WpQeG7jeG6vzo04buPxIPhu6Xhu4lqw7UpOMO64bu5NcSDxrDFqcO0NCAixanhu6UgIsWp4bq9ICJq4buP4buJNeG7p+G7peG6uzo0Ly/hurt74bq5xIPDtMO5xrDEg8O14buJxanhu6Vqe+G7tcO1L+G6veG6v+G7p8OyxanDtMO6L8O14bq/4bu34bunLzdhN+G6oy9h4bqj4bq9Njc3w6HhuqE4NsWp4bqjNzY54bqh4buNN3vDs8O64buJNDUvICIvxanhur0gIi/FqeG7pSAixanhu6UgIsWp4bq9ICLDuiDhu4zhu5vhurs14bu5w7Thuq9BNeG7jeG6seG7jzXFqeG7m+G6uzXhu4/huq9qNcSpw7ThurHDtTXFqcO04bqxw7U14buP4bujxak1w7XEqeG6sTXhur1iw7UiL8O6ICIvxanhur0gIi/FqeG7pSAiL8WpxIPhurnhu43hur8g4bq84burNcOyxKnGocO14buJNeG7iWJBNcWpxKlqacWpNcSp4bq3ajXhu7VoNcO14buJdnJqPjXFqcawQTXDtcSpambDtTXFqeG6t2o1xanEqW01xanhu6Vjw7U14buMxIPDtDXhurjhurPDtDXhurvhu5E1Nzc1w7XEqeG6sTXFqeG7m+G6uzXhu4/huq9qNcSpw7ThurHDtTXFqcO04bqxw7U8NcSpcMO1NTc2NjXDtcSp4bqxPjXhu4/huq9qNcSpambDtT41w7nGsOG6r8O1NeG7ueG6rzXhurltNcWp4bub4bq7NeG7j+G6r2o1w6E2LDw1w7XEqWpoxrA14bq7YkE14bq7xqHDteG7iTXDteG7icSpamnDujXhurltNcO14buJ4bq1NcOq4bufe3t7NcWo4bq3ajXhurvhuq/hurs14bu54bq1NcWoYsO1NeG7jMO0w7Xhu4k+NcWoYsO1NcWoxKnhurHDtcSpNeG7jeG7m+G6uzXhu7nDtOG6r0E14buN4bqx4buPNcO1xKlqaMawNeG6u2JBNeG7jXHDtTXhu7XhurE14bq5asOtw7U1xKlqacawNeG6uW014buJ4bq1QTXDquG7n3t7ezXDleG7ieG6sUE14bunxIPGsDXDssSpajXhu7nhurNBNeG7pcSDNeG7jeG7m+G6uzXhu7nDtOG6r0E+NeG7j3bEgzXDquG6rz414bq7xKlrw7XEqTXDucawQWjDtTXDqm3EgzXDusSpdnDDteG7iTXDquG6tTXDqmpoxrA1w6rhu6PDteG7iTXhu4154bq7NeG7jXZzw7Xhu4k14bq9YsO1NcO5xrBiw7U+NeG6u8ahw7Xhu4k1xIPDtTXDqmfDtTXhu4lq4bupw7o1w6p1NeG6u+G6r+G6uzXEqeG7ozXhur1iw7U14bq5bTXFqcSpamnFqTXEqeG6t2o1xanEqcawNeG7icO0w7U14buP4bqvajXFqcahw7U+NcOq4budNcOq4bq34bq7NeG6uW01xKl2NcSp4buVw7Xhu4l7NeG7puG6r8O14buJNcO5xrDEgzU3Ni/DoS84NjdhPjXGr+G6uMOV4bq8NcSpxrBBacO1NcSodnHDteG7iTXEqOG7kcSDNeG6u8Spw7Q14bq5amfFqTXDqsSDw7Xhu4k1xanEkcO6NcWp4bulxrDDteG7iTXFqcSp4bubw7Xhu4k1w7JmNcWpxKlqacWpNcSp4bq3ajXhu7XhurE1w7rEqXZww7Xhu4k14bqvw7U1w7LEqeG6peG6uzXDusSp4bux4bq7PjXEqeG7oTXFqeG7pXM14bq7xKnDtDXDtcSp4buzw7Xhu4k1xKnhu6M14bq9YsO1NeG6uW01xanEqWppxak1xKnhurdqNeG7p8SDxrA1xanhu6XEkcO1NeG7jeG7m+G6uzXhu7nDtOG6r0E+NeG7j3bEgzXDquG6rzXhu7V4xIM14bu54bqzQTXhu6XEgzXFqeG7pWbDtTXDqm3EgzXhurnhurHDtTXDqsOtNeG7iWrhu6nDujXDteG7iXZyajXhur1iw7U14bunceG7jzXhu5/DtTXDqm3DtcSpNeG6u8aw4buj4bq7NeG7p+G7m8O14buJezXFqGrDtT414bqzw7XEqSk1xajDleG6uCIvw7og


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khảo nghiệm một số giống lúa ngắn ngày mới

Khảo nghiệm một số giống lúa ngắn ngày mới
2014-05-09 07:57:55

(QT) - Để giúp cho công tác quản lý, chỉ đạo tốt sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng thời lựa chọn bổ sung các giống lúa ngắn ngày, phù hợp với cơ cấu bộ giống lúa của...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết