Cập nhật:  GMT+7
4buFecSp4buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurg1w73hur7huqDDucOsZlPDvcODeeG7i8O6xILDtcOD4buLxKlq4buL4bq+4bqo4buLdHlJdOG7i+G6oHbhu4t14bujw4N44buLeUhCw4N4w6rhu4vhur554buV4bq44buLw4Phu6vDg+G7i+G6vuG6vMO94buL4bujw4Phu4vhur7DtMO94buLKjUkNDJY4buLNeG6vEhEw4N44buLNELDg+G7hS95xKlm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhZw7nhu411w6xm4buHMjXhu4Phu4st4buLKnnhu6PDg+G7i3Xhu7fhurjhu4vDgMOT4buLw4PDveG7reG6ouG7i8Spamzhu4vDg+G7meG6ouG7i8ODeMO1TOG7i8OKw73Dg3nhu4tUeUbhu4vhur7hu7d0eeG7i1nhuqbhu4tUeeG7s+G7iyXDvcODeeG7i8Spw7IvbeG7i+G7h8Spw7PDsuG7ieG7i+KAk2rhu4nEqWzhu4Phu4vEqMO14buLbW3hu4vDg+G7meG6ouG7i8ODeMO1TOG7i+G6okXhu4vDukhEw4N44buLNeG6vEhEw4N44buLNELDg+G7i+KAk+G7iyp4w7VM4buL4bq+4bq84buATOG7scOD4buL4bq+eeG6pMODeOG7i1Phuqzhu4vDuuG6rMO94buLNeG6vEhEw4N44buLNELDg+G7i+G7jcODeeG7i3nhu4LDg3jhu4vEqcOyL23hu4vhu4fEqcOybcOy4buL4oCTauG7icSpbOG7g8Oq4buLw4N4w7VM4buLxKnhu4kvbS9q4buJxKlsw6rhu4vhur7DtMO94buLKnh5QeG7jeG7i+G6vuG6vOG7jcODeOG7i+G6oMO94but4bq+4buLw4pB4buL4bq64buA4bqkdOG7i3jDveG7jeG7izXhurxIRMODeOG7izRCw4PDquG7i1PDvcODeeG7i8O6xILDtcOD4buLxKlq4buL4oCT4buLNeG6qMODeOG7i3TDgsODeOG7i+G6vkzhu4tL4bujTOG7i3XDjMODeOG7izXhurxIRMODeOG7izRCw4Phu4vDuuG7k+G7i+G6vuG6qOG7i3R5SXThu4vhuqB24buLdeG7o8ODeOG7i3lIQsODeMOq4buL4bq+eeG7leG6uOG7i8OD4burw4Phu4vhur7hurzDveG7i+G7o8OD4buLdOG7j3Thu4vhu43Dg3nhu4t54buCw4N44buL4bqgw73hu63hur7hu4vDikHhu4vEqMO14buLeMO94buNxILhu4vhuqBI4buA4buLw4N4eeG7reG7i+G6vnnhu4Bw4bq+w6rhu4vDuuG6pOG6vuG7i+G6oOG7iuG7jeG7i+G6vuG6vOG7gEzhu7HDg+G7i+G6vnnhuqTDg3jhu4vhuqLhu43Dg3jhu4t0eUbhu4vDuuG7seG7i+KAnDXhurxIRMODeOG7izRCw4Phu4t54buCw4N44buL4bq+ecO94bupw4N44buLw4rDgsODeOG7i8OD4buGw73igJ3hur/hu4s1eeG7jeG6ouG7i3XDjOG7i3Phu4DhuqjDveG7i+G6oHbhu4t04bqu4buLw7rhuqbDg3jhu4t0eeG7s+G7iyp44buATHbDg+G7i8OaSXThu4tUeeG7s8ODecOq4buLNuG6sTXhurE1NsOq4buLMXnhuq7hu4tUeUbhu4vhur7hu7d0eeG7izV5SETDg3jhu4vhur7hurzDjHThu4s2UypV4buL4bq+4bu5w4N54bq94buLNXnDveG7q+G7gOG7i+G6vkhDw4N44buLw5rhuqrhu4tYw73hu43Dg3jhu4sq4buN4bqiw6rhu4s14bqow4N44buLeMO94buP4bqi4buLw7rhuqR0w6rhu4s1SOG7i+G6oOG7rcODeeG7i1PDvcODeeG7i8O6xILDtcOD4buLxKlq4bq94buLdOG7j3Thu4vhur5IQ8ODeOG7i+G6oEHDg3nDquG7i8OKQeG7i+G6uuG7gOG7jcODw6rhu4t0ecO94burw4Phu4vDikHhu4tTw73Dg3nhu4vDusSCw7XDg+G7i8SpauG7i3Thu4LDg3jhu4t04buPdOG7i3TDjOG7gOG7i3R5w73hu6vDg+G7i3PDvcODeeG7i+G6vsON4buLw4B54buV4bq44buL4bqi4bq2w73hu4vhuqLDveG7scOD4buLw7rhu5/hur7hu4vDg0hDdOG6v+G7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZuG7heG6vuG7jXPhuqDDueG7i8OK4bq+TOG6oMO5Y8Os4bqi4buN4bq8eMO9w4Phurtq4bq4S+G7i+G7jeG7gOG6vsSCw6xm4buF4bq+4bq8ZuG7heG6vnVm4buFw73huqJ44buL4buN4bqg4bq+Y8Osw6zhu4tKw7114bq+eWPDrGxt4buJw6zhu4t5w7nDvXh54bq+Y8Osa2vDs8Os4buLw4rhurx0Y8Os4buLeeG6vuG6vuG6uOG6uy8vc+G7jcSC4bq64buA4buNw4N44bq+4bq8w73hur/EqMODL+G6uMSC4bq84bq+4buN4bqgw4ov4buJLzXhurzhu4DEgsODeOG6uuG7gOG7jcODeHnDvcO54bq4L8ODw4PDg8ODw4PDg8ODw4PDgMOAw4DDgMOA4bqg4bqg4bqg4bqgw4rDisOKw4rDisOKw4rhu4vhu4du4buD4bq/w4Hhurh4w6wvZuG7hS/hur51ZuG7hS/hur7hurxm4buF4bq+4bq8ZuG7heG6vnVmVeG7o8ODeOG7i3lIQsODeOG7i+G6vkhFw4N44buLw4N5Q+G7i3Thu4904buL4buNw4N54buLeeG7gsODeOG7i+G6oMO94but4bq+4buLw4pB4buFL+G6vnVm4buFL+G6vuG6vGbhu4Uv4bq+4buNc+G6oMO5ZjXDtMO94buLc+G7gOG6qMO94buL4bqgdsOq4buLw7rDtMO94buLdcO94butw4Phu4vhuqDhu5PDg3nhu4vDusO0xILhu4vhur7hu7nDg3nDquG7i1PDvcODeeG7i8O6xILDtcOD4buLxKlq4buLdOG7gsODeOG7i3Thu4904buLdMOM4buA4buLdHnDveG7q8OD4buLc8O9w4N54buLw7rhu5Phu4vhur55w7XDg3nhu4vDgOG7s8ODeeG7i3Xhu6PDg3jhu4t5SELDg3jDquG7i3Xhu6PDg3jhu4t5xILhu43hu4vhur7DtMO94buLPXnhu4Dhu4vDgHnhu4/Dg3nhu4vhur7DveG7q+G6vuG7i8Sow7Xhu4s1SMSQw4N44buLw7rDtcO94buLdHnhu7PDg3nDquG7i+G6vnnhu5Xhurjhu4vDg+G7q8OD4buL4bq+w7TDveG7i3Thu4904buLw4B54buA4buL4bqi4bqs4bq/4buLw5rhu6NM4buL4bqgw7Xhu4vDg3nhu4jDg3jhu4t5xILDtOG6vuG7i8O64bqsw4N44buLeeG7q+G6vuG7i8OKSXThu4tN4buLw4N4eUHhu43hu4vDg3nhu5fhuqLhu4vhur7hurzDveG7i+G7o8OD4buLdOG7j3Thu4vhu43Dg3nhu4t54buCw4N44buL4bqgw73hu63hur7hu4vDikHhu4vDuuG7k+G7i3nDveG7i8OKw73Dg3nhu4vhur7hu4DhuqjDveG7i0vhu4Dhu6PDg+G7i8Sow7Xhu4tLSELDg3jhu4vhuqLhu4/hu4Dhu4vDuuG7r+G7i3jDvcO1w4N54buL4bqgw7TDveG7i3nhurDhu43hu4tz4bu1w4N5w6rhu4vDuuG6rHThu4vhuqBw4bq44buL4bq+w4zhu4t1xILhu4t0ecSC4buLdeG7o8OD4buL4bq+4bqsdOG6v+G7izXhurzEgsODeOG7i+G6vuG6pMO94buLdOG7gsODeOG7i8ODeMO1TOG7i3RHw4N44buLw7rhu5Phu4t1w712w4Phu4vhurzhu43hu4vDuuG7qeG6ouG7i8ODecO0dOG7i3jDveG7jcSC4buL4bqgSOG7gOG7i8ODeHnhu63hu4vhur554buAcOG6vuG7i8Sow7Xhu4vDisO9w4N54buLecSCw7Thur7hu4vhuqDhu4rhu43hu4vhur7hurzDtMO9w6rhu4vEqEPDveG7i8ODecO94bux4buA4buL4bq+w73hu6vhur7hu4vhuqLhu4R04buLw7rGoXThu4vDiuG7lXTDquG7i+G6vuG7j8O94buLecO94butw4Phu4vhuqDDtMO94buL4bqi4bqs4bq+4buLeMO94buNw73hu4vDusSCw7TDg+G7i3nDtcSC4buLeeG7gsODeOG7i+G6vuG6vMSCw4N44buLdOG7gOG6rHThu4vDgHnhu4/Dg3jhu4t0ecO94burw4Phu4t0eeG6pMODeOG7iyXDkuG7i3RJ4buA4buLw4NIQ3Thu4t0RuG7jeG7i8ODeeG7o8OD4buLdeG7o8OD4buL4bqxw73hu63hur7hu4sq4buN4bqi4bq/4buLU8O9w4N54buLw7rEgsO1w4Phu4vEqWot4buLNeG6qMODeOG7i3TDgsODeOG7i+G6vkzhu4tL4bujTOG7i3XDjMODeOG7izXhurxIRMODeOG7izRCw4PDquG7i+G6vsO94buxw4Phu4vhur554bujw4Phu4vhuqDDteG7i8OaxILDtcOD4buLbW3DsuG7i+G7jcODeeG7i3nhu4LDg3jDquG7i+G6vuG6vMSCw4N44buLdOG7gOG6rHThu4vDgHnhu4/Dg3jhu4t0ecO94burw4Phu4t0eeG6pMODeOG7iyXDkuG7i3RJ4buA4buLw4NIQ3Thu4vDuuG7k+G7i3nEgsO1w4Phu4vhur55w7XDg3nhu4tL4buA4buf4bq+4buLw4rhu5V04buLw4N5w73hu63huqLhu4vEqOG7hOG7i0vhu6NM4buLdcOMw4N44buLeeG7reG7i+G6vnnhuqTDg3jhu4vDukhEw4N44buLdHnDveG7q8OD4buL4bqgSMSQdOG7i8O6w4LDg3gt4buL4bq+4bujTOG7izXhurxIRMODeOG7izRCw4Phu4vDgOG7pcSC4buLdcO1w73hu4t5w7XDg3jhu4t0eeG7hHThu4vDg3h54bu1w4Phu4t04bujTOG7i8OK4bqk4bq94buLxKhww4Phu4t0eeG7gEzhu6/Dg+G7i3lCw4Phu4vEqeG7i+G6vuG6vMO94but4buA4buL4bq+4bufw4Phu4t5w7XDg3jDquG7i3Phu5HEguG7i8O64buR4bqi4buLdHnEguG7i3nDtcODeOG7i+G6vuG6vMO94but4buA4buL4bqgSMSQ4bq+4buLw4N4SETDveG7i8Sow7Xhu4vEqEfhu4vDgHnhu7PDquG7i+G6vuG6vOG7jcODeOG7i3Phu7fhu4vDgMOS4buL4bq+eeG7gHDhur7hu4t5w7XDg3nhu4vhurrhu4Dhu6PDg+G7i3R5w73hu4vEqMO94butw4Phu4t0ecO94burw4Phu4vhur7hurxIRMODeOG7i+G6osO94buxw4Phu4sq4buN4bqiw6rhu4t44bqu4bq44buLdMOCw4N44buL4bqgQ8OD4buLdXLDg+G7i8O64burw4Phu4t0ecO94burw4Phu4vhur554buVw4N44buL4bq+eeG6pMODeOG7i8ODeeG7n+G6vuG7izXhuqjhu4vhurrhu4DhuqR04buLw4Phu5nhuqLhu4vEqcOyb23hur/hu4s1w73Dg8Oq4buL4buRw4N54bq74buLJcOdKlnhu4tZw53hu64q4buFL+G6uGY=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khảo nghiệm một số giống lúa ngắn ngày mới

Khảo nghiệm một số giống lúa ngắn ngày mới
2014-05-09 07:57:55

(QT) - Để giúp cho công tác quản lý, chỉ đạo tốt sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng thời lựa chọn bổ sung các giống lúa ngắn ngày, phù hợp với cơ cấu bộ giống lúa của...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết