Cập nhật:  GMT+7
4buJw4DDsm/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hOG6oeG6oEnhurThu61uxKks4bqg4bqkw4Bv4bqkw4HDgOG6oOG7tcOCb+G7jnXDlW/hu6tO4bqkw4Fv4bqkROG6pMOBb0nDgEThuqRvw4LDiuG6oG/hu4Zv4buO4bufb2HDjeG7kOG6pMOAbyHhuqDhuqTDgOG7iS/DgMOyxKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4Q94but4buX4burbsSpw6xh4bqh4buLby1v4bqhw4BO4bupb8OA4bqg4bu14bqkb+G6ssO9b8OA4bqm4bud4bupw4BvSeG7peG7hG/DgMONw7rhuqRv4bupw4DhuqZv4buxw4nhuqBv4bqkw4FKb+G6oeG6oOG7t8ONb8OB4bqgxqHhuqZvw5LhuqB54bqkb+G7qcO64buEb0nhuq7huqTDgG/DkuG7s2/hu451w5Vv4burTuG6pMOBb+G6pEThuqTDgW9Jw4BE4bqkb8OCw4rhuqBvw6wo4bqhIeG7i2/huqThu6HDgm/hu43Ds8Oyw7Vob0lNb+G6pMOB4bubw5Vvw7Lhu5Ev4buTb+G7scO94bqkb+G7jcOyL+G7ky/hu43Ds8Oyw7Vob+G7qMOA4bqgb+G7qeG7iOG7qW85w4DGoUlvSUfhuqDhu7fhuqRv4bqkROG6pMOBb0nDgEThuqRvw6w54bqhKOG6oeG7i29J4bqu4bqkw4BvSeG6uG/hu6nDgEzhu6lv4bq0w4rhu4RvSeG7peG7hG/DgMONw7rhuqRob8awReG6oG/hu6tL4buC4bqkw4Fv4bqkw4HDgOG6oOG7teG7hG/DkuG7iG/hu451w5Vv4burTuG6pMOBbyjhuqEhb+G7qcOA4bqmb+G7qcah4bqkb8aww4lv4bupw4DEqG/hu6nDgMSQSW/hurThu5vDgm/hu6lE4bqkw4FvScah4bupb+G7jnXDlW/hu6tO4bqkw4FvKOG6oSFv4bupxqHhu6lvw4DDjcOV4bu14bqkaG9Jw4DEgm/hu47hu59vw5Lhu5tv4bupxqHhu6lv4buO4bufb+G7seG6oOG7t8OCaW/huqHDgOG7l8OCb8OB4bqg4buXb+G6ssOA4bqs4buXb8OA4bqq4bupb8OBRcOCb+G7j+G7jW/DgOG6quG7qW/DkuG6oHnhuqRv4bq04bubb+G7seG7neG6oG/hu6vhuqDhu7XhuqRv4bq04buf4bqkw4Bv4bux4bud4bqmb8OS4bubb+G7qcOAw43DlXnhuqRvw5LhuqB54bqkb+G7qcSo4buXb+G7qMOA4bqgb+G7qeG7iOG7qW854bqhKOG6oWhv4bqp4buh4bqkb+G7hMOA4bqo4bqkw4Fv4buw4bqg4buzw41v4buEw4DEkOG6oG/DkuG7m2/hu6nGoeG7qW85w4DhuqjhuqTDgW8oROG6pMOBb+G6pMOBw4DhuqDhu7Xhu4Rvw5Lhu5tvOeG6oSjhuqFvw4DDjcOV4bu14bqkaG9Jw4DEgm/hu47hu59pb+G7sHXDlW/hurThu5tv4bq0TuG7qW/hurRL4buA4bqkw4Fv4bqk4bqo4bqkw4Fv4bupxJBJb+G7seG7t29J4bqgw73hu4RvSeG7iOG7qW9JR+G6oOG7t+G6pG/hurLDgOG7l+G6oG9J4bul4buEb8OAw43DuuG6pG/hurThu53huqBv4bupw4DhuqZv4buxw4nhuqBv4bqkw4FKb+G7qcah4bqkb8aww4lv4buOdcOVb+G7q07huqTDgW8o4bqhIW/hu6nDuuG7hG/hu47hu59ob0nDgEThuqQvb8aw4buj4bqkb0lH4bqm4bqkw4Fv4bqk4buhw4Jv4buNw7PDssO1b8OS4bubb+G6pMOAw5PhuqTDgW/huqThu6HDgm9Jw4rhuqBpbyzDgOG6rOG7l2/DgOG6quG7qW/hu6vhuqDhu7nhuqRvR+G7l29JR+G6puG6pMOBb+G7kW/huqTDgeG7m8OVaG9JR+G6puG6pMOBb+G7seG6rG/hu6nhuqxv4buPb+G6pMOB4bubw5Vvw4Dhuqrhu6lv4bq0w5RvScOAw43DlcO9SW/DksOK4bqgb+G7qcah4bupb+G7qcOAw43DlXnhuqRv4bux4buzb8OS4buzb+G7qcah4bupb+G7qcOAxKhvSUdL4bq84bqkw4Fob+G7qcOA4bqi4bqkw4BvSMah4bupw4Bvw4LDiuG6oG/GsOG7l+G6pG/DgOG7m+G6pMOAZ2/DkuG7s2/huqTDgcOA4bqg4bu14buEb8OS4buIb+G6tOG7peG7hG/hurLDvW/DgOG6puG7neG7qcOALUnhu5vhuqBv4bupw4DhuqLhuqTDgG/hu6nEqOG7l2/hu6nDgEvhurzhuqTDgW9JR8OD4bqkw4Bvw5Lhu5tv4buPb+G6pMOB4bubw5VvScOA4buXw4JvRsON4buX4bqkb8OA4bqq4bupb8OAQuG6oG/hurLhuqDhuqTDgG/huqTDgcOA4bqg4bu1w4Jpb+G7sMSC4buXb+G7seG6oOG7t8OCb0nDgOG7l8OCb0bDjeG7l+G6pG/hurThu5tv4buO4bufb2HDjeG7kOG6pMOAbyHhuqDhuqTDgGhvw4DDjcOV4bu14bqkb2HDjeG7kOG6pMOAbznDgOG7iGhvSeG6ruG6pMOAb+G6ocOAxqHhuqBvxq/Dg+G6pMOAaG/DgsOJSW9JR+G6puG6pMOBb8Oyw7Vv4buO4bufb+G7seG7nUlv4bupw4DDjeG7p+G6pG8o4bqhIW/huqThu6HDgm/hu43Ds8Oy4buPb+G7qcSo4buXb0nhuq7huqTDgG/huqHDgMah4bqgb8avw4PhuqTDgGnhu4lJ4buXxrDhurThu61vSEnDleG6tOG7rcOqbsOC4buXR8OB4bqg4bqkZuG7jeG7hOG7jm/hu5fDjUnhuqZuxKnhu4lJR8Sp4buJSeG7q8Sp4buJ4bqgw4LDgW9IR+G7qcOqbi8v4bupacaw4buX4bqmRsON4buX4bqkw4FJR+G6oGnDkuG6pC/hu6vhu61I4bqySeG6puG7hC/huqThu63hu4xIL8Oyw7Xhu43hu5Uvw7Xhu5nhu6vhu4/Ds+G7j+G7j+G7k+G7j+G7mUnhu5nhu4/hu5nhu5XDsuG6tMOyaeG6tuG7hMOBbm8vxKnhu4kvSeG7q8Sp4buJL0lHxKnhu4lJR8Sp4buJSeG7q8Sp4buJ4buExKnhuqFH4buIb0jhu4Zv4buw4buj4bqkw4FvxKjDlWhvPeG7sCjhu6pob+G6o8avKOG7qm/hu47hu59vYcON4buQ4bqkw4BvIeG6oOG6pMOAb+G7seG7nUlv4bupw4DDjeG7p+G6pGhv4buOdcOVb+G7q07huqTDgW/GsHHhuqTDgW/huqTDgcONReG6pG/DksSQ4bqkb8OAw43DlW/hu7HDieG6pMOBb0lNb+G7qcah4bupb+G7q+G6puG7l+G6pMOAb+G6pMOBw4DhuqDhu7Xhu4RvSUd54bqkb+G7scSC4buXb8aw4bub4bqk4buJL+G7hMSp4buJL0nhu6vEqeG7iS9JR8Sp4buJL0nhu5fGsOG6tOG7rcSpKMOB4bubw5Vvw7Lhu5kv4buTL+G7jcOzw7LDtWhv4buw4bqm4bub4bqkb+G6tOG7m8OCb8OS4bqg4bu14bupb8OSw4rhuqBv4buw4buj4bqkw4FvxKjDlWhv4bqjxq8o4buqb+G7juG7n2/DkuG7m2/hu7HhuqBvScOATuG7qW9Jw71pb13huqTDgW8uS+G6vOG6pMOBbyzDgMah4bqkw4BvKMOAxILhuqTDgGhv4buow4DEqG9JxILhu6nDgG/huqPGryjhu6pv4buO4bufaG/huqFHS+G7huG6pMOBb8av4buX4bqkb0bDjeG7o+G6pG/hurTDlG/hu451w5Vv4burTuG6pMOBbyjhuqEhb+G7juG7n29hw43hu5DhuqTDgG8h4bqg4bqkw4Bv4bupw4DhuqZvxrDhuqDDvUlmb2HDjeG7kOG6pMOAbyHhuqDhuqTDgG/hurThu5tvw4LDiUlv4buO4bufb+G6pMOJ4bqgb+G7sUXhuqTDgWhv4bqyw4BE4bqkw4Fv4bup4bqsb0bDjcSQ4bupb+G6tMOJaG9J4bqu4bqkw4Bv4bq0w4lv4bux4bqgb0bDjeG7l2hv4bqyw4BE4bqkw4Fv4bup4bqsb+G7sUvhur7huqTDgW9Jw4DEqMOVaG/hurLDgEThuqTDgW/hu6nhuqxv4bqkw4HDgOG7s29JR8ONw5Xhu7PhuqRvScOAxJDhuqTDgWdvSeG6oOG7t8ONb0nDgMSob+G7qUThuqTDgW/huqTDgcOA4bqg4bu14buEaG9Jw4BL4bq84bqkw4Fvw4Lhu53huqAt4burxILhu6nDgG/DkuG7iG/hu6nDgOG7pcOCb+G7hMOAxqFJb0lH4bqg4bu34bqkaW/hu6p14bqkb0jEkG/hu6nEqOG7l2/hu47hu59v4bq04bubb8O1aeG7keG7leG7kW/huqTDgHXhuqRv4bqyw4Dhu6fDjWhv4bqkw4BL4bqkw4Fv4bup4bqsb0nDiuG6oG/hu5PDs+G7gW/hurThu5vDgm/huqTDgcOA4buzb+G6pEThuqTDgWdv4bur4bqg4bu14bqkb0nhuqLhu6nDgG/hu6nhu5fhuqTDgG9JxqHhu6lvxrDDg+G6pMOAb0bDjXXhuqRv4buxw7nDjW/huqTDgUvhur7huqBv4bq04bubb+G7kcO14buZb8OCb+G7jW/DkuG7m2/DguG7l+G6pMOAb8OCw4zhuqRvw6xJTW/DtC3hu5NvScOAT+G7ly/DgMOJ4buLZ2/DgOG7tW9Jw4DEkOG6pMOBb8OB4bqg4buX4bqmb0nDgEThuqTDgW/huqTDieG6oG/hu7FF4bqkw4Fob8OCS+G6vOG6pMOBb0nhuqB5w41v4buOw43EkOG6pMOBb+G7qcO64buEaG/hurLDgEThuqTDgW/hu7Hhu6PDgm/GsOG7o+G6pm/hu4TDgOG7iOG7qW/DkuG7iG9I4buj4bqkb+G7jsONw7pJZ2/hu6nDgEvhu5dvRsONw5Vvw4Dhuqbhu53hu6nDgG/hu7FL4buA4bupb8OS4buK4bqkw4FvSOG7o+G6pG/hu47DjcO6SW/hu6nDgMONw5V54bqkb+G7qeG7l+G6pMOAb8OA4bub4bqkw4Fvw4Dhuqzhu5dob0bDjcOVb8OCRG9I4buj4bqkb+G7jsONw7pJb+G6pMOAQmhvSUfDg+G6pMOAb+G7scOJb+G7qeG7l+G6pMOAb0nGoeG7qW9Jw4DDuuG7hGhv4bqkw4Dhu6XhuqRvScOATOG7qW/hu6nEqOG7l2/huqTDgUvhur7huqBv4burdeG6pG/hu6nhuqjhuqRv4bqkw4DhuqDhu7PDjW/DgOG7neG6pG/hu6nDgMO9b8OS4bubb8OC4buX4bqkw4Fv4bqkcuG6pMOBb0lLb0lL4buG4bqkw4FvxrDhu6PhuqZvScOAxKhpaWlv4bqkeeG6pG9JR+G6puG6pMOBb0bDjcahb0lHw4PhuqTDgG9J4bq4b+G7qcOATOG7qW9Jw4BO4bupb8OA4bqg4bu14bqkb+G7jnXDlW/hu6tO4bqkw4FvKOG6oSFvSUd54bqkb+G7scSC4buXb8aw4bub4bqkb+G7juG7n2/DgXLhu4Rv4bqyw4BE4bqkw4Fv4bqiSW/hurLDgOG6rG/hurLDgOG7oeG6pGlvKMOAS+G6pMOBb0lNb+G6ssOA4bqgb+G7sUvhu4Dhu6lvSeG6ruG6pMOAb+G7qcOA4bqq4bqkb8OCw4lJb0lH4bqm4bqkw4Fv4buZb+G7juG7n2/hu7HhuqDhu7fDgm9Jw4BO4bupb8OA4bqg4bu14bqkb+G7jnXDlW/hu6tO4bqkw4FvKOG6oSFob+G6tOG7n+G6pMOAb+G7seG7neG6pm/hu47hu59v4buOxqHhu6lv4buxxILhuqTDgG/hu7F1w5Vv4bq04bubb0nDgOG6vuG6oG/hu6nhurxvScOAw43hu6XhuqRv4bq04buA4bqgb+G7seG7t2/hu4TDgMahSW9JR+G6oOG7t+G6pG9I4buj4bqkb+G7jsONw7pJb+G6pEThuqTDgW/huqTDgcOA4bqg4bu14buEaG/hu451w5Vv4burTuG6pMOBb+G7q+G6oOG7teG6pG/DguG7neG6pm/DgsOK4bqgb+G7qcOA4bqmb8OS4buK4bqkw4Fv4bqkROG6pMOBb0nDgEThuqRpb+G6qcODb8OS4bulw5Vob+G7seG7t2/hu6jDgEvhurzhuqTDgW9JR8OD4bqkw4Bv4buOdcOVb+G7q07huqTDgW8o4bqhIW9Jw4Dhu5vhuqTDgG/hu6lE4bqkw4Fob+G6tOG7n+G6pMOAb+G7seG7neG6pm/hu47hu59v4bux4bufb+G6tE7hu5dv4bupw4DhuqrhuqRvR+G7l2/huqTDgMOT4bqkw4FvSeG6oHnDjW/hu6nDgOG6om/hu4TDgOG7im/DgOG7gOG7hG/huqTDgHHDgm/hurLDgOG7l+G6oG9Jw4DGoeG7qW/DgMO9SW9J4bqg4buzw4Jv4bqk4buh4bqkw4Fob0nDgMO9b8OC4bud4bqkw4Bv4bupxKjhu5dv4buxxILhu5dv4buEw4BL4bq84bqkw4Fnb0nhu6HhuqTDgW/hu6lL4bq+4bqkw4Fv4bupROG6pMOBb0nGoeG7qW9Jw4BE4bqkw4FvSeG6oOG6pGhvScONw5V54bqkb0lHw43DleG7s+G6pG/hu7HDveG6pG/hu6nGoeG6pG/GsMOJaG/hu7Hhu6PhuqTDgW/DkuG6oHnhuqRvw5Lhu5tv4bqkw4B14bqkb+G7q3XhuqRvScOAw7rDlW9HQ2/DksSCb0lH4bqib0bDjeG7l+G6pG9JR+G6quG6pMOBb+G7qcSo4buXb+G7qcOAS+G6vOG6pMOBb0lHw4PhuqTDgG/huqTDgHHDgm/DgMONw5Vv4buxw4nhuqTDgW9JxJDhuqBv4bux4buXb0hOb0nDgOG7l8OCb8OB4bqg4buXb+G7seG6rOG6pMOBb8OB4bqs4buEb+G7qcSo4buXb+G6pMOAdeG6pG/hu6t14bqkaW/hu7By4bupb8aw4bqg4bu1SW/hu7Hhu59vScOA4bub4bqkw4Bv4bq04bul4buEb+G7qcah4bupb+G6oeG6oOG7t8ONb8aw4buX4bqkb0nDgE7hu6lvw4DhuqDhu7XhuqRv4buow4BL4bq84bqkw4FvSUfDg+G6pMOAb+G6pMOAS2Zv4bqh4bqg4bu3w41vxrDhu5fhuqRvScONw5V54bqkb0lHw43DleG7s+G6pG/DkuG7peG6pG/hu7HDieG6pMOBZ2/huqHhuqDhu7fDjW/GsOG7l+G6pG9Jw4BO4bupb8OA4bqg4bu14bqkb0bDjcOVb8OA4bqm4bud4bupw4Bob+G6oeG6oOG7t8ONb8aw4buX4bqkb+G7hMOAxqFJb0lH4bqg4bu34bqkb+G6suG6oOG6pMOAb0nDvWhv4bqh4bqg4bu3w41vxrDhu5fhuqRv4buEw4DGoUlvSUfhuqDhu7fhuqRvw5Lhu6HhuqRvw4Dhuqzhu5dv4oCTb+G7juG7n2/DgMOJ4bqgaW8ow4Dhur5vw5Lhu6XDlWhv4bux4bufb8OB4bqs4buEb+G7hMOAw7nhuqRvRsON4buX4bqkb0lH4bqq4bqkw4FvSUfhuqbhuqTDgW/DkuG6oOG7teG7qW/hu6nDgMONw5Xhu7fhuqRvxrDhuqDDveG6pG9JS29JS+G7huG6pMOBaG/huqR14bqkw4Fv4bup4buX4bqmb+G6pMOA4bul4bqkb0nDgEzhu6lv4bupxKjhu5dv4bqkw4B14bqkb+G7q3XhuqRvw5Lhu7Nv4buOdcOVb+G7q07huqTDgW/hu47hu59vKOG6oSFpb+G7qOG7iuG6pMOBb8OSw4rhuqBv4bux4bqsaG/Gr+G7l+G6pG/huqnhu6HhuqRvw4Dhuqzhu5dob+G7sOG7m+G6oG9JR8ONw5Xhu7PhuqRvScOA4buX4bqkw4Bv4buO4bufb0nDgEvhur7huqTDgW/hu47DjcOVeeG6pG9Jw4BE4bqkw4FvSeG6oOG6pGhvScONw5V54bqkb0lHw43DleG7s+G6pG/GsHHhuqTDgW/huqTDgOG6oOG7s8ONb8OAw4PhuqTDgG9Jw4BM4bupb+G7hMOA4bqm4bqkw4Fv4buEw4DDjG/DkuG7s2/DguG7iOG7qW9J4bqgecONb+G7qcSo4buXb+G7qMOAS+G6vOG6pMOBb0lHw4PhuqTDgG/hu451w5Vv4burTuG6pMOBbyjhuqEhaG/hurLDgMONw5XDveG6pG/hurLDgOG6ouG7qcOAb8OC4bqq4bqgb0nDueG6pMOBb+G6tMOK4buEb0lH4bqm4bqkw4Fv4buO4bufb8OAw4nhuqBv4bup4buK4bqkw4FvScOA4buXw4Jvw4HhuqDhu5dpbyjDgOG6vm9ITm/hu7FF4bqkw4FvScOAw43hu6XhuqRv4bup4buX4bqmb0lH4bqm4bqkw4Fvw4LhuqrhuqBvScO54bqkw4Fv4bq0w4rhu4Rv4bqkw4B14bqkb+G7q3XhuqRob+G6pHnhuqRvSOG7l8ONb8OA4bq84bqkb8O1b+G6pOG7ocOCb8Os4buNw7PDs+G7lS3hu43Ds8Oy4buP4buLb0nDgE7hu6lvw4DhuqDhu7XhuqRv4buow4BL4bq84bqkw4FvSUfDg+G6pMOAb+G7jnXDlW/hu6tO4bqkw4FvKOG6oSFob+G7sOG7o+G6pMOBb8Sow5Vvw5Lhu5tv4bupw4DhuqLhuqTDgG9Gw43DleG7s+G6pG/hu47hu59v4bux4bufb+G7qcOA4bqub+G7seG7neG6pm/DgOG6puG7m+G6pG9Jw4Dhu5vhuqTDgG/hu6nhurxvxrDhu6PhuqRvw7Lhu5Uvw7Lhu5VvSeG6oHnDjW/hu6nDgOG6om/hu451w5Vv4burTuG6pMOBbyjhuqEhaW/huqFH4bqm4bqkw4Fv4bux4bqsaG/DkuG6oOG7teG7qW/hu6tF4bqkb+G7seG6oOG7s+G6pG/hu7HhurjhuqBvScOAT+G7l2/hu7HDuklv4bqkROG6pMOBb+G6pMOBw4DhuqDhu7Xhu4Rv4buxS+G7gOG7qW/hu7Dhu6PhuqTDgW/EqMOVb8OS4bubb+G6o8avKOG7qm/hu47hu59v4buOxqHhu6lv4buxxILhuqTDgG/hurThu5tv4bupw4DDg+G7l2/hurLDgOG6rOG7l29Jw4BO4bupb8OA4bqg4bu14bqkb0bDjcOVb8OA4bqm4bud4bupw4Bob+G6tOG7m2/DkuG6oOG7teG7qW/hurThu5vDgm/hu6nDueG6pG9Jw4DhuqDDvUlvxrDhu5fhuqRv4buxw7nDjWhvw4Lhu5fhuqTDgW9J4bqi4bqkw4BvRsONw5XDvUlv4buxxILhuqTDgG9JR+G6puG6pMOBb0nhuqDDveG6pG9JR8OD4bqkw4Bv4buOdcOVb+G7q07huqTDgW8o4bqhIWlv4bqhR3nhuqRv4bup4bq8b0jhu4Zv4bqkw4HDgMSCb0bDjcOVw71Jb+G7qcOAw43DlXnhuqRv4bux4buzb+G6tOG7n+G6pMOAb+G7seG7neG6pm9Jw4BO4bupb8OA4bqg4bu14bqkb+G7q0XhuqRv4bux4bqg4buz4bqkb+G7seG6uOG6oG9Jw4BP4buXaG/hu7Hhu59vScOA4bub4bqkw4Bv4bq04bul4buEb+G6oeG6uG/hu6lE4bqkw4FvScah4bupb+G7q0XhuqRv4bux4bqg4buz4bqkb+G7seG6uOG6oG9Jw4BP4buXb+G7qcah4bupb0nDgEThuqRob+G7jnXDlW/hu6tO4bqkw4Fv4buEw4BL4bq84bqkw4FvxqHhuqRob+G6ssO9b8OA4bqm4bud4bupw4Bv4bupw4DhuqBvSeG6oMO9SWhvw5LDiuG6oG9Gw43hu5fhuqRv4bux4bqg4bu3w4Jv4buEw4Dhu6PhuqBvw4HhuqDhu6PDgm9J4buYb+G6tOG7tW/GsMOD4bqkw4BvRsONdeG6pG9IxJBvw4Lhu6PhuqTDgG9JTW/DtC3hu5NvScOAT+G7ly/DgMOJb+G7jsONxJDhuqTDgW/Dsi3hu41vScOAT+G7ly/DgMOJaG/hu4TDgOG7o+G6oG/DgeG6rOG7hG/hu7HDuklv4bux4bu3b+G6tOG7m8OCb8OB4bqg4buX4bqmb0nDgEThuqTDgW/huqTDieG6oG/hu7FF4bqkw4Fob8OS4bul4bqkb+G7scOJ4bqkw4Fv4bqkw4BL4bq+4bqkw4Fv4buxw7pJb+G7qcOA4bqmb0jEkG/hurLDgOG7p8ONb0jhuqDhuqTDgG9H4buXb0jhu5fDjW/huqThu6HDgm/DsuG7leG7leG7j2/hu6nhuqxv4buxw7pJb0jhu6PhuqRv4buOw43DuklvSOG6oOG6pMOAb0jEkOG6pMOBaG/hu7Hhu6PDgm/GsOG7o+G6pm/hu6vhuqDhu7XhuqRvSeG6ouG7qcOAb+G7scO6SW9Jw4Dhu63huqZvRsONw5Vvw4Dhuqbhu53hu6nDgG/hurLDgMONb0lHw43huqTDgW9JdcOCaWlpb2HDjcahb0lHw4PhuqTDgG9Jw4BO4bupb8OA4bqg4bu14bqkb+G7seG7o8OCb8aw4buj4bqmb+G7q3XhuqRv4bupw4DEqGhv4bupROG6pMOBb+G6ssOA4buX4bqgaG/hu6lE4bqkw4FvSXXDgmlv4buow4DhuqLhuqTDgG/DksODb8OS4bulw5VvSUfhuqbhuqTDgW/huqThu6HDgm/hu7HDucONb0nhuqB54bqkb8Os4buNw7PDs+G7leG7i2/hu7Hhu59vw4Dhuqbhu5vhuqRvScOA4bub4bqkw4Bvw5LhuqDhu7Xhu6lv4burReG6pG/hu7HhuqDhu7PhuqRv4bux4bq44bqgb0nDgE/hu5dob+G7seG7o8OCb8aw4buj4bqmb8aww4PhuqTDgG9Gw4114bqkb+G7jW9Jw4BP4buXL2/DgMOJaW8ow4B14bqkb+G7q3XhuqRvSU5v4bqkw4HDjcOV4bu14bqkb8OB4bqs4buEb+G7sUvhu4Dhu6lvw7LDs2jhu5lvw4Dhu5dv4buxw7pJb8Os4buN4buRb8OCb+G7jW8v4bqyw4Dhu6fDjeG7i2/hurThu5vDgm/hu7FL4bq+4bqkw4Fvw4HhuqDhu5fhuqZvScOAROG6pMOBaG9Jw4DEqMOVb+G6tOG7gOG6oG/huqTDieG6oG/hu7FF4bqkw4Fob+G7jnXDlW/hu6tO4bqkw4Fvw4JL4bq84bqkw4Fvw4LGoeG6pMOBb+G7hMOA4buI4bupb8OS4buIb0jhu6PhuqRv4buOw43Duklvw5Lhu5tv4bqkw4BL4bq+4bqkw4Fv4buxS+G7gOG7qW/hu43hu5Fo4buTb8OA4buXb+G7scO6SW/DrMO04buZb8OCb+G7jW8v4bqyw4Dhu6fDjeG7i2/hu6nDgOG6pm/hu6nGoeG7qW/hurLDgOG7p8ONb+G7hMOAxqFJb0jhuqDhuqTDgG/hu6nhuqxvR8ONw4nhuqTDgW/DrMaww4PhuqTDgG9Gw4114bqkb8OC4bq64bqgb+G6ssOA4bunw41v4buxS+G7gOG7qW/hu43DtMOzb8OCb+G7jW/hu4tpb8Og4buXw41vw5LhuqDhu7Xhu6lv4burReG6pG/hu7HhuqDhu7PhuqRv4bux4bq44bqgb0nDgE/hu5dvw4Dhuqbhu5vhuqRvScO6SWhvw5LhuqDhu7Xhu6lv4bupw4Dhuq7huqTDgG9JR+G7l+G6pMOBb+G7sUXhuqTDgW9Hw43DieG6pMOBb8awceG6pMOBb8OS4bqg4bu14bupb8OC4buGb0fDieG6pMOBb+G7qcah4bupb0nDjcOVw73huqRvxrDhur5vw5Lhu4rhuqTDgWhvxrDhur5vScOAT+G7l2/hurLDvUlvw4Dhu4Dhu4Rvw5LDiuG6oG/DgeG6oOG7l+G6pm9Jw4BE4bqkw4Fv4bqkw4nhuqBv4buxReG6pMOBb+G7seG7n2/hu7FL4buA4bupb+G7qcOA4bqub+G7seG7neG6pm9Jw4BO4bupb8OA4bqg4bu14bqkb+G6ssSC4buEb0nDgOG6vuG6oGlvIeG7hm/hu6nGoeG7qW9Jw4BP4buXb0fDjcOJ4bqkw4FvSU1v4buNw7Mt4buNw7Rvw4Jv4bq0eeG6pG/DtMOzLeG7k8Ozb8OCaG/DguG7hm9Hw4nhuqTDgW/GsOG6vm9Jw4BP4buXaG/GsOG6vm/DkuG7iuG6pMOBb+G7seG7o8OCb8aw4buj4bqmb0lNb+G7j2jDtC3DtG/Dgm/hurLDvUlvw4Dhu4Dhu4Rvw5LDiuG6oG/DkuG6oOG7teG7qW/hu6lM4bqkw4Fvw4Dhuqzhu5dvxrBx4bqkw4Fv4buxxqFv4bq0xqHhuqTDgW/huqTDgE7hu5dvw4DhuqZy4bupb8aweW9JROG6pMOBaG/hu6nhu4rhuqTDgW/DksOK4bqgb8OS4bqg4bu14bupb8OAw43DlW/hu7HDieG6pMOBb8OA4bub4bqkw4Fvw5Lhu53huqRv4bqkw4Hhu5vDlW/hu6lE4bqkw4Fvw5LDiuG6oG/hurLDgMSQ4bqgb+G6tEvhu4DhuqTDgW/hu7Hhu5vhuqZv4buxcOG7hG/DgOG6vOG6pG/hu5XDs2nDs8Ozw7PDs2/Dgm/hu49vaG/GsOG7o+G6pm/hu7Hhu6PDgm/hu47hu61v4bup4bq8b8OB4bqgw4rhuqBv4bupSuG6pMOBb+G6pMOAS2/hu6nGoeG7qW/hurThuqbhu53huqBvw4LGocOVb+G6pEThuqTDgW/huqTDgcOA4bqg4bu14buEb+G7seG6oG/hurThu53huqBvScOAw43hu6XhuqRvSeG6oOG7teG6pGhv4buEw4Dhu4jhu6lvw5Lhu4hvSOG7o+G6pG/hu47DjcO6SW/hu6nDgOG6pm/huqTDgHXhuqRv4burdeG6pGlv4bqp4bqg4bu14bupb+G7hMOAxqFJb0lH4bqg4bu34bqkb0jhu6PhuqRv4buOw43Duklob+G6pHXhuqTDgW/hu6nhu5fhuqZvScOAw41v4bqkw4Dhu6Xhu4Rv4bupw4DhuqZv4bqkw4FL4bq+4bqgb+G7q3XhuqRv4bupSuG6pMOBb+G7sUvhu4Dhu6lv4bupw4DDjG9JR+G6quG6pMOBb8OSw4rhuqBvw5LhuqDhu7Xhu6lv4bq0w7rDlW894bqhYm/hu6rEguG7qcOAb8OS4buIb+G6pEThuqTDgW/huqTDgcOA4bqg4bu14buEb0lHeeG6pG/hu7HEguG7l2/GsOG7m+G6pG/hu47hu59v4bq04bubw4Jv4bqk4bqo4bqkw4Fv4bupxJBJaG/hu7Hhu59vSeG7peG7hG9JR8ON4bqkw4Fv4bupw4Dhuq5v4bux4bud4bqmb+G6pMOAdeG6pG/hu6t14bqkb0nDgE7hu6lvw4DhuqDhu7XhuqRv4buxS+G7gOG7qW/DgkRvw4DDg+G6pMOAb8OB4bqg4but4bqmb0jhu51v4bq0w4zhu5dvw7Lhu5Fvw4Dhu5dv4buGb8OS4buK4bqkw4FvScOAw7rhu4RvSUdK4bqkw4FvxrBx4bqkw4Fvw4HhuqDEkOG6pMOBb+G6pMOBcOG6pG/huqTDgeG7m8OVb0lH4bubb+G7jsONdeG6pG/DgsONw4nhuqRvw6zhuqE94buPLeG7j+G7i2hv4buOdcOVb+G7q07huqTDgW/hu48vw7Vvw5Lhu4rhuqTDgW/hu6nDgMONw5V54bqkb+G7qeG7l+G6pMOAb8OC4bubw41vw4Lhu5fhuqTDgW/hurThu53huqBvw4DhuqDhu7XDjW9Gw43hu6Nvw4HDuuG7hG/hu48tw7Vv4bq0w7nhuqRvSOG6pm/DksOK4bqgb0lHReG6pMOBb+G6tMOM4buXZ2/hu6vhuqDhu7XhuqRvSeG6ouG7qcOAb8OS4buIb+G7sUThuqTDgW/hu7FL4buA4bupb8OC4buGb0fDieG6pMOBb8OSw4rhuqBv4bux4buXb+G7q+G7neG6pMOBb8OA4bqs4buXb+G7qcah4bupb+G6tOG6puG7neG6oG/hu6l1w5VvSUdF4bqkw4Fv4bup4bqsb8OB4bqgxqFvSUfEgm/hurLhuqDhuqTDgG9Jw71v4bup4buX4bqmb+G6pMOAS2/Diklob+G6pMOBRGhv4burS+G7l2/hu6nDgMONw4lJb+G7jsONw7pJb+G6ssOA4bunw41vw5Lhu5tv4bupxqHhu6lv4bq04bqm4bud4bqgb0fhu5fDjW/DguG7m8ONb+G7qeG7l+G6pm/hu6nDuuG7hG/hu7Hhu59vw4Hhuqzhu4Rv4buEw4DDueG6pG/huqR14bqkw4Fvw4HhuqDGoW9JR8SCb0jhu6PhuqRv4buOw43DuklvSU1v4buVw7NvSUfhuqDhu7XDjW/hu7FF4bqkw4Evw4Dhu5cv4bqk4buhw4Jv4bq0eeG6pG/DsuG7j8O0b0lH4bqg4bu1w41v4buxReG6pMOBL8OA4buXL+G6pOG7ocOCaW85w4DGoUlvSUfhuqDhu7fhuqRv4bupw4Dhu6HhuqRv4bqkw41E4bqgb+G7sUvhu4Dhu6lv4bup4bqm4bqgb+G6tOG7m29Jw4DDvW/DguG7neG6pMOAb+G7qcSo4buXb+G7juG7n29Jw4Dhu63huqZvw4DDg+G6pMOAb0nDgEzhu6lvSUfhu5fhuqTDgW9JR+G7neG6oC/DgeG6oOG7l29JR+G7neG6oGlv4buww73huqRv4bqk4buXw5VvSeG6puG7m+G6pG/hu47hu59v4bup4bqsb8OBw7nhuqRv4buNw7NvSUfhu5fhuqTDgW9JR+G7neG6oG/hu6nDgOG7oeG6pG/huqTDjUThuqBv4bupxqHhu6lv4bq04bqm4bud4bqgaG9JR+G6puG6pMOBb+G7seG6rG/hu6nhuqxv4buZb0lH4buX4bqkw4FvSUfhu53huqBvRsONw5Vvw4JEb+G6tMOK4bqkaG/DguG7l+G6pMOBb+G6tOG7neG6oG/DgeG6oMahb0lHxIJvw4Dhu5vhuqTDgW/DgOG6rOG7l2/hu6nhu5fhuqZob0nDgMONb+G6pMOA4bul4buEb8aww4PhuqTDgG9Gw4114bqkb0lNb+G7jWjDtG9J4buYb+G7sUXhuqTDgS9JR+G7l+G6pMOBb0lH4bud4bqgb+G6tHnhuqRvw7VvSeG7mG/hu7FF4bqkw4EvSUfhu5fhuqTDgW9JR+G7neG6oG/DkuG7m+G6pm/huqThu6HDgm/hu43Ds8Oy4buNaW/hu6jhurxvw4HhuqDDiuG6oG/DgOG6rOG7l29JR+G6puG6pMOBb0jhu6PhuqRv4buOw43Duklv4bqkROG6pMOBb+G6pMOBw4DhuqDhu7Xhu4Rv4buxS+G7gOG7qW/hu7Hhu6fDlW/DguG7neG6pMOAb8awceG6pMOBb8OS4bqg4bu14bupb+G7scO5w41vSUtv4bupxqHhu6lv4bq04bqm4bud4bqgb8OCxqHDlW/DgOG6oOG7teG6pG/hu7Hhu53huqBvw5Lhu5vhuqZvSOG7o+G6pG/hu47DjcO6SWlv4buww73huqRv4bqk4buXw5VvSeG6puG7m+G6pG/hu47hu59v4bup4bqsb8O0b8OCxqHDlW/DgXJJb+G7seG7peG7hG/hurThuqB54bqkb8OA4buA4buEaG/DsuG7k2/Dgsahw5Vv4bq04bubw4Jv4buxw7pJb+G7seG7l2/huqThu6HhuqTDgWhvw4HhuqDDjOG7hG/hu6nDgOG6pm894bqhYm/hu6rEguG7qcOAb8OS4buIb+G6pEThuqTDgW/huqTDgcOA4bqg4bu14buEb0nDgE7hu6lvw4DhuqDhu7XhuqRvScSQSW/hu6lE4bqkw4FvScah4bupb+G7qcOA4bqub+G7seG7neG6pm/DkuG7m2/hu7HhuqDhu7PDjW/DgOG7m+G6pMOAaG9J4bq4b+G7qcOATOG7qW9JxJBJb+G7qcah4bupb+G6ssOAdcONb+G7q+G6oOG7qcOAb8OS4buIb+G7qeG6rG/DgOG6oOG7tcONb0bDjeG7o2hv4buxcuG7qW/GsOG6oOG7tUlv4bq04bubbz3huqFib+G7seG7n29Jw4BO4bupb8OA4bqg4bu14bqkb0nEkElvw4Dhu4Dhu4Rv4buxReG6pMOBb8aw4buX4bqmb0nhuqB5w41vSOG7o+G6pG/hu4TDgOG7p8OCb+G6tOG7m8OCb0fhu5dv4bupw4DhuqZv4bupxqHhu6lvScOA4bub4bqkw4Bvw5LhuqB54bqkbz3huqFiaG/DgeG6rOG7hG/hu4TDgMO54bqkb+G6pHXhuqTDgW/hu6nhu5fhuqZvScOAw41v4bqkw4Dhu6Xhu4Rvw6zGsMOD4bqkw4BvRsONdeG6pG/hu7Hhu51Jb+G7jeG7jWjhu41vSUfhuqDhu7XDjW/hu7FF4bqkw4Ev4bqkw4FL4bq+4bqgL+G6pOG7ocOC4buLaW/huqnhuqDhu7Xhu6lv4buxw7nDjW9JS2/hu6nhurxvSOG7hm/DgOG7nW9Jw7nhuqTDgW9Jw4DhuqDDvUlvw5XDvcONb0lHeeG6pG/hu7HEguG7l2/GsOG7m+G6pG/hu47hu59v4buxS+G7gOG7qW/hu6nDgMOMb0lH4bqq4bqkw4FpbyjDgeG6puG7m+G6oG/huqTDgcONReG6pG/hu7HDucONb0lLb8OA4bq6b0lH4buAb+G7qcSo4buXb+G6pMOBdeG6pG9IxqHhu6nDgG/huqTDgOG7m2/huqRLw4rhu6lob8av4buX4bqkb+G7qcOA4bqub+G7seG7neG6pm/DkuG7m2/Gr+G7l+G6pG9Gw43hu6PhuqRv4bq0w5Rv4buO4bufb+G7seG7n2/DgMONw5Vv4buxw4nhuqTDgW/hu6nGoeG7qW/huqTDgcONReG6pG/hurRO4bupb0lNb+G7qcah4bupb+G7q05vxqHhuqRob+G7qcah4bupb+G7q+G6puG7l+G6pMOAb+G6pMOBw4DhuqDhu7Xhu4Rob+G6pMOBdeG6pG/DgOG7m+G6pMOBaG/huqTDgXXhuqRvSMah4bupw4Bv4buO4bufb8OS4bubb+G6pMOAdeG6pG/hu6t14bqkb+G7seG6rOG6pMOBb8OB4bqs4buEaW/huqHhurjhuqTDgW/huqTDgcONReG6pG/hurRO4bupb8OAw43DlW/hu7HDieG6pMOBb+G7scO5w41vSUtv4buOdcOVb+G7q07huqTDgW8o4bqhIW9JR+G6puG6pMOBb8O1b+G6pOG7ocOCb0bDjeG7l2/hu6nEqOG7l29J4bqm4bub4bqkb+G7juG7n2/hurThu5tv4buNw7Phu49o4buPw7PDsm9J4buYb+G7sUXhuqTDgWhvSUfhuqbhuqTDgW/hu7HhuqxmbyjDgXXhuqRvSMah4bupw4Bv4bqhR8ON4bqkw4FvS+G6vOG6pMOBb8OS4bubb0nhuq7huqTDgG/DteG7kWjhu5nhu5PDsm9J4buYb+G7sUXhuqTDgW/DrOG7qcOA4bqgw73Dgm/hu43hu49ow7PDtOG7geG7i2hv4bqkw4F14bqkb0jGoeG7qcOAb8OAw43DleG7teG6pG/DsuG7mWjDsuG7j+G7k29J4buYb+G7sUXhuqTDgW/DrOG7qcOA4bqgw73Dgm/hu5lo4buV4buN4buB4buLaG/huqTDgXXhuqRvSMah4bupw4Bv4buO4bufb8Oy4buRaOG7meG7leG7k29J4buYb+G7sUXhuqTDgW/DrOG7qcOA4bqgw73Dgm/hu5lo4buPw7Lhu4Hhu4tobyjDgXXhuqRvw4Dhu5vhuqTDgW/huqHDgMO9b8OB4bqgw4rhuqBv4buZb0nhu5hv4buxReG6pMOBb8Os4bupw4DhuqDDvcOCb+G7j2jhu5Xhu4/hu4Hhu4tob+G7q+G6puG7l+G6pMOAb+G6pMOBw4DhuqDhu7Xhu4Rvw7Jo4buN4buNb0nhu5hv4buxReG6pMOBb8Os4bupw4DhuqDDvcOCb8OzaOG7kcOy4buB4buLaG/huqTDgeG7m+G6pMOAb+G7seG6oOG7teG6pG/hu5FvSeG7mG/hu7FF4bqkw4Fvw6zhu6nDgOG6oMO9w4Jv4buNaOG7lcO04buB4buLaG9JR8ah4bqgb+G7hMOA4bqgw73DjW/hu6jDgOG6ouG6pMOAb+G7hMOAxKhvw7No4buNw7RvSeG7mG/hu7FF4bqkw4Fvw6zhu6nDgOG6oMO9w4Jvw7Now7Lhu43hu4Hhu4tvw5Lhu5tv4bqkw4B14bqkb+G7q3XhuqRv4bux4bqs4bqkw4Fvw4Hhuqzhu4Rvw7LDs8O0aOG7leG7jeG7kW9J4buYb+G7sUXhuqTDgW/DrOG7qcOA4bqgw73Dgm/DtOG7jWjDssOy4buB4buLaW/huqnDiuG6oG/huqTDgcONReG6pG/hurRO4bupb0lHeeG6pG/hu7Hhu59v4buxw7nDjW9JS2/hu451w5Vv4burTuG6pMOBb+G7sUvhu4Dhu6lvw7Lhu5FvScONw5XDveG6pG/hu7FL4bq+4bqkw4Fvw4HhuqDhu5fhuqZvScOAROG6pMOBb0lH4buI4bupb0nDgEThuqRvw5LDiuG6oG/hu6nDgOG6oOG7s8ONb+G7q+G7m+G6oG/DgcO54bqkb+G7k2jhu49v4bqyw4Job+G7j8O1b0nDjcOVw73huqRv4buxS+G6vuG6pMOBb+G6pMOAxqHhuqTDgG/DksOK4bqgb+G7qcOA4bqg4buzw41v4bur4bub4bqgb0lHeeG6pG/hu5Nv4bqyw4Job+G7k29Jw43DlcO94bqkb+G7sUvhur7huqTDgW/DgeG6oOG7l+G6pm9Jw4BE4bqkw4Fv4bqkw4nhuqBv4buxReG6pMOBb8OSw4rhuqBv4bupw4DhuqDhu7PDjW/hu6vhu5vhuqBvSUd54bqkb+G7kW/hurLDgmhv4bupTOG6pMOBb8OA4bqs4buXb0lHeeG6pG/hu5Now7Rv4bqyw4Jv4bqyeeG6pMOAb8OCS+G6vOG6pMOBb+G7qcO64buEb8Oyb8OS4bubb+G7qcO64buEb+G7jWhv4buOdcOVb+G7q07huqTDgW/DgsOK4bqgb+G7jW9JR+G7ncOCb8aw4bq8w4Job8Oy4buPw7Nv4bupxJDhuqTDgW/hu7Hhu6Xhu4Rv4buEw4Dhu4jhu6lvw5Lhu4hvSOG7o+G6pG/hu47DjcO6SWhv4buOdcOVb8OCw4rhuqBv4buTb+G6pMOA4bubb8OS4buh4bqkb8OA4bqs4buXb+G7qcOA4bqmb+G7k29Jw4BE4bqkaG/hu6nhu6PhuqBvSeG7neG6pm/DkuG7m2/hu451w5Vvw4LDiuG6oG/DsuG7mW/hu4TDgOG6qOG6pMOBb8OA4bqq4bupb+G7seG7nUlv4bupw4DDjeG7p+G6pG9Gw43DlW/hu7HEguG6pMOAaG/hu451w5Vvw4LDiuG6oG9JR+G7iG9I4buGb+G6o8avKOG7qm/hu47hu59ob0lHS+G6vuG6pMOBb8OCw7nDgm/huqThuqbhuqRv4bux4budSW/hu6nDgMON4bun4bqkaG/hurLDgMONb+G7jk9v4bq0w5RvR8ah4bupb0nDgOG7o+G6oG/hurLDgOG7r+G7hG/hurLhuqLhuqRob+G7jnXDlW/hu6tO4bqkw4Fv4bqkw4Dhu5tvw4LGocOVb+G6pEvDiuG7qW9I4bud4bupw4BvSeG7peG7hG9JR8ON4bqkw4FvRsONw5Vvw4JEb0nhuqbhu5vhuqRv4buO4bufb8OSw4rhuqBv4bupROG6pMOBb0jDjcO6SW/DtcOzw7Nvw4Jv4buPby/huqTDgeG7m8OVaG9IT+G7l2/hu6nDgMOT4buXb0lH4budw4Jvw5VvScO9b+G7seG7nUlv4bupw4DDjeG7p+G6pG8kJG/huqThu6HDgm/hu43Ds8Oy4buPaG/DgOG6puG7m+G6pG/hu6nDgOG6ruG6pMOAb8OA4bu1b0nDgMSQ4bqkw4Fv4bq0S8OK4bqgb+G7seG6oOG7teG6pG/hu7Hhu6PDgm/GsOG7o+G6pm/DlXnDjW/hu6nDucONb+G6suG7lG9Jw4DDjeG7pUlv4bupxKjhu5dv4bqkw4Hhu5vhuqTDgG/hu7HhuqDhu7XhuqRpbyjDgHXhuqRv4burdeG6pG/hu7Hhu59v4buxw7nDjW9JS29JR3nhuqRv4buTw7RvSeG7mG/hu7FF4bqkw4Fv4buOdcOVb8OCw4rhuqBvw5Lhu5tv4bqkdeG6pMOBb+G7qcO64buEb0hP4buXb+G7qcOAw5Phu5dob+G7qeG7o+G6oG9J4bud4bqmb+G6pMOA4bubb+G7hm/DkuG7m2/hu6lE4bqkw4FvSUfDg+G6pMOAb+G7hMOA4buIaG9JS+G6vuG6pMOBb0fhu5vhuqZob+G7qeG6uOG6pMOBb+G6pMOBQ2/hurLDgOG7l+G6pMOBb0lH4buX4bqkw4Fob+G7seG7o8OCb8aw4buj4bqmb0nhuqB5w41v4bupw4DhuqLDkuG7s2/huqTDgOG7m2/hu4Zv4bupxKjhu5dvxq/DiW9idcOVb+G7q07huqTDgWlpaW9d4bqkw4FvKMOBw43DleG7ueG6pG89ReG6pMOBb8Og4bq84bqkaG85w4Dhuqxvxq/huqJvScOAS2/hu7Dhu6PhuqTDgW/EqMOVb+G7juG7n2/hu6nDgOG6pm/GsOG6oMO9SW9Jw4B5w4Jmb+G6oeG7neG6oG9Jw4Dhur7huqBv4bux4bqg4bu3w4JvSUdLw4rhu6lv4bqk4buhw4Jv4buNw7PDs+G7lWhv4buO4bufb+G7sUvhu4Dhu6lvSeG6ruG6pMOAb+G7qcOA4bqq4bqkb+G6tOG7m8OCb+G7juG7n2/hu7HhuqDhu7fDgm/hu451w5Vv4burTuG6pMOBbyjhuqEhb0nDgMODb+G7juG7n2/DgsOK4bqgb+G7qcOA4bqub+G7seG7nUlv4buZb0nhuqB5w41v4bupw4DhuqJvw5Lhu5tvw4Fy4buEb+G6ssOAROG6pMOBb+G6oklv4bqyw4Dhuqxv4bqyw4Dhu6HhuqRob0nDgE9vScOAxqHhu6nDgGlvKMOAS+G6pMOBb+G7scO94bqkb+G6pOG7l8OVb+G7juG7n2/hu7Hhu59v4bux4budSW/DsuG7lS/DsuG7lW9J4bqgecONb+G7qcOA4bqib+G7jnXDlW/hu6tO4bqkw4FvKOG6oSFob+G6tOG7m2/Dsm9JR+G6puG6pMOBb8Oyw7Vv4buO4bufb+G7qcSo4buXb0nhuq7huqTDgG/huqHDgMah4bqgb8avw4PhuqTDgG/hu7FL4buA4bupb+G7qUThuqTDgW/huqTDgOG7peG6pG/hurThu5tv4buO4bufb+G7seG7nUlv4bupw4DDjeG7p+G6pG8o4bqhIW/huqThu6HDgm/hu43Ds8Oy4buPaW/hu7B1w5VvScOATuG7qW9ITm/hurThu5tvSE5v4bupxJBvw4Fw4bqkw4Fvw5JL4buASW/GsOG7peG7qW/hu6nEqOG7l2/hu7Dhu6PhuqTDgW/GsMOJb8OS4bubb+G6pMOAdeG6pG/hu6t14bqkb+G7juG7n29hw43hu5DhuqTDgG8h4bqg4bqkw4Bpb+G6ocOA4bub4bqkw4Bv4bupROG6pMOBb+G7qcSo4buXb2HDjeG7kOG6pMOAbyHhuqDhuqTDgG/DgETDgm/huqThu5fDlW/hu6nDgOG6ouG6pMOAb+G6tOG7m2/DgeG6oMOT4buXb+G7sOG7o+G6pMOBb8aww4lvw5Lhu5tv4bqkw4B14bqkb+G7q3XhuqRv4buO4bufb+G6pMOA4bubb+G7seG7n2/hu6nhuqxvSE5vScOAxJDhuqTDgW/huqTDgMO6SW/hu6nhu5fhuqZvSUfhuqbhuqTDgW9Gw43GoW9JR8OD4bqkw4BvSUfhuqDhu7fhuqRv4bqyw4Dhu5fhuqBv4bqkw4DhuqDhu7XDgm/DkuG7iG/hu451w5Vv4burTuG6pMOBbyjhuqEhaW/huqnhu5tv4bqyw4DhuqBvRsONw5XDvUlvSXXDgm/hu6nEqOG7l2/hu7Dhu6PhuqTDgW/GsMOJb+G7seG7n2/hu6nhu5fhuqZob+G6ssOA4bqgb+G6tOG6qOG6pMOBb+G7q3XhuqRv4bux4bufb0nDgMON4bul4bqkaG9Jw4DDg2/hurLDgOG6rG/hurLDgOG7oeG6pG/DgsO6w5Vv4bupSuG6pMOBb+G7qeG6rG9Jw4Dhu7dvw5JL4buASW9Gw43hu5dpb+G6ocOA4buXw4JvRsON4buX4bqkb+G7juG7n29hw43hu5DhuqTDgG8h4bqg4bqkw4Bvw5Lhu5tv4buxS+G7gOG7qW/huqTDgcOA4butb+G7sOG7o+G6pMOBb8Sow5Vob+G6o8avKOG7qm/hu47hu59vxrDGoeG6pm/hu6nGoeG6pm/huqTDgMOT4bqkw4Fv4bqy4bqg4bqkw4Bv4bqkw4HDgOG6oOG7tcOCb8OS4bubb+G7qcah4bupw4Bv4bq04bubw4Jvw4Dhu5fDlWhv4bup4bqsb0nDgOG7t2/hu47hu63Dgm/hu7F1w5Vv4bq04bubb+G6pMOAw5PhuqTDgW/GsOG7m+G6oG/DgOG6quG7qW9Jw4BO4bupb0nDvW9Hw7pJb8aw4bq4b+G6ouG7qcOAb+G7qcOA4bqmb+G7seG6puG7m+G6pG9Jw4Dhu5fDgm9Gw43hu5fhuqRvSUfhuqbhuqTDgW9Gw43GoW9JR8OD4bqkw4Bv4bupw4Dhuq5v4bux4bud4bqmaG9JR+G6oOG7t+G6pG/hurLDgOG7l+G6oG9Jw4BO4bupb8OA4bqg4bu14bqkb+G7qMOAS+G6vOG6pMOBb0lHw4PhuqTDgG/hu451w5Vv4burTuG6pMOBbyjhuqEhb0nhu53huqBvYcON4buj4bqkw4Fv4bqhR8SCb0lH4bqm4bqkw4FvScOA4bq+4bqgb8OB4bqg4buX4bqkb0nDiuG6oGlvxq/hu5vhuqBob+G7o+G6pMOAZm89KeG7migjb+G7sOG6teG7qG/hu6rhurM4KCPhu4kv4buExKk=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Trưởng thôn gương mẫu, làm kinh tế giỏi

Trưởng thôn gương mẫu, làm kinh tế giỏi
2024-07-17 05:10:00

QTO - Dù mới làm trưởng thôn 2 năm nhưng bằng sự tận tụy, nhiệt tình với công việc, ông Lê Hải Bình (sinh năm 1963), Trưởng thôn Hoàn Cát, xã Cam Nghĩa,...

Làm giàu từ đồng đất nhiễm phèn

Làm giàu từ đồng đất nhiễm phèn
2014-07-17 00:11:29

(QT) - Để giúp người dân trên địa bàn xóa đói giảm nghèo bền vững, sau một thời gian tiến hành khảo sát, phân lô, năm 2012, UBND huyện Gio Linh (Quảng Trị) tổ chức cho đấu thầu...

Tặng “đầu cơ nghiệp” cho hộ nghèo

Tặng “đầu cơ nghiệp” cho hộ nghèo
2014-07-17 00:10:28

(QT) - Đối với người nghèo, con trâu, con bò chính là đầu cơ nghiệp. Thấu hiểu điều đó, Dự án Tầm nhìn Thế giới đã đưa hàng chục con bò giống về các miền quê nghèo của huyện...

Lập nghiệp trên đất quê hương

Lập nghiệp trên đất quê hương
2014-07-17 00:09:47

(QT) - Vùng đất màu rộng trên 5 ha ở thôn Xóm Bợc, xã Vĩnh Thạch (Vĩnh Linh, Quảng Trị) được quy hoạch chuyển sang đất trồng cây hồ tiêu và giao cho Đoàn Thanh niên xã quản lý....

Từ phụ xe trở thành chủ doanh nghiệp

Từ phụ xe trở thành chủ doanh nghiệp
2014-07-16 01:19:38

(QT) - Sau nhiều năm bôn ba, bươn chải làm việc ở nhiều nơi, giờ đây, anh Dương Văn Lương (39 tuổi) ở thôn Thủy Bạn, xã Trung Giang, huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã trở thành...

Xây dựng nông thôn mới ở Vĩnh Kim

Xây dựng nông thôn mới ở Vĩnh Kim
2014-07-16 01:17:26

(QT) - Với một hướng đi riêng, nhiều cách làm hay trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến thời điểm này, Vĩnh Kim (Vĩnh Linh,...

Làm tốt cả nghề thời vụ

Làm tốt cả nghề thời vụ
2014-07-16 01:17:12

(QT) - Nhiều năm về trước, ngoài việc làm ruộng, làm vườn, nuôi trồng một số loại cây trồng, vật nuôi không mấy hiệu quả, phần lớn người dân ở Tân Xuân (Cam Thủy, Cam Lộ, Quảng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết