Cập nhật:  GMT+7
ứỊýxÉÓẢÙÙỡwTỉỈỤÓẼwừịỔỈxỌỜỈxTỊỎỌÌxỤÚĂỎx“ăỈỄỌxẺẪỤxÒRxẺỬPỌÌ”xỴẨỶxẸWỌÌxỌỔỌÌxỤỊỔỌxÒỠỈxRxăẰỈxỉẨỌứ/ỊýừứTxÉÓẢÙÙỡwTăẼẢẸwừũíỉưx-xậĂxẺKẢxTỊỬỞỌÌxỤỊỦỚÉxÝƯỌÌxỤÚỰỌÌxỌÂÒxRxTỊĨẢxỌẢÒxỊỦỶGỌxăẰỈxậẲỌÌxũíỦẰỌÌxỉÚKưxÝỖỌxÉÔỌxỌỊỈFỦxOỊÕxOỊẲỌùxỌỊỬỌÌxEÂỌÌxÙWxUỦỶỄỤxỤẨÒxÉỪẢxÉỊĨỌỊxUỦỶFỌxẺKẢxTỊỬỞỌÌùxÙWxẺƠỌÌxỤỊỦCỌxÉẢỎùxÙWxÉỊỦỌÌxỤẢỶxÌÕTxÙỮÉxỤĨÉỊxÉWÉxÉỪẢxỌÌỬPỈxẸẨỌùxẺỄỌxỌẢỶxÝỈGÉxỤỊWÉxỊỈGỌxỴẨỶxẸWỌÌxỌỔỌÌxỤỊỔỌxÒỠỈxũẫỉẩưxRxỴẶxăẰỈxỉẨỌxẺẶxẺẮỤxẺỬQÉxỌỊYỌÌxOỄỤxUỦẰxỤĨÉỊxÉWÉụxẫỊYỌÌxỌÌĂỶxỌĂỶxÝFxỴẶxăẰỈxỉẨỌùxỌỊỈFỦxỌÌỬPỈxÙỆxÉỊỮỌÌxOỈỄỌxOỊỔỌÌxOỊĨxỌÌỬPỈxẸẨỌxỊẲỌÌxỊÃỈùxÉỊỦỌÌxỤẢỶxỴẨỶxẸWỌÌxẫỉẩxEÂỌÌxỌỊỈFỦxÝỈGÉxÓĂÒxỤỊỈỄỤxỤỊWÉụxẫỊYỌÌxÉỎỌxẺỬPỌÌxÚCÒxÚẮTxÉẨỶxẸẮỈùxÉỊCỤxỊẾTxỌÌĂỶxỌĂỎxÌỈPxẺẶxẸBỌxỤÚRxỌỂỌxÙẮÉỊxẺẾTùxTỊỎỌÌxUỦẢỌÌxỊỞỌụx2ÕxÓĂxOỄỤxUỦẰxÉỪẢxẺQỤxÉỊLỌỊxỤÚẢỌÌxỌỔỌÌxỤỊỔỌxỤỊẼỎxỤỈỂỦxÉỊĨxÒỠỈxÝVẢxẺỬQÉxÉỊĨỌỊxUỦỶFỌxẺKẢxTỊỬỞỌÌxỤỜxÉỊỮÉxÝỠỈxÙWxỊỬRỌÌxỮỌÌùxỤỊẢÒxÌỈẢxỤĨÉỊxÉWÉxÉỪẢxỌÌỬPỈxẸẨỌụx%ỌỊx ƯỈxồỦẨỌxãỈẢỌÌùx0ỊỪxỤKÉỊxĩ ẫ1xỴẶxăẰỈxỉẨỌxÉỊỎxEỈỄỤux“2ỄỌxỌẢỶxăẰỈxỉẨỌxẺẶxẺẮỤxẺỬQÉxýỳ/ýẠxỤỈỂỦxÉỊĨùxÓĂxÒỚỤxỤÚỎỌÌxỳxỴẶxẸĐỌxẺBỦxẺẮỤxỌỊỈFỦxỤỈỂỦxÉỊĨxỴẨỶxẸWỌÌxẫỉẩxRxỊỦỶGỌxăẰỈxậẲỌÌụx2HxÉÕxẺỬQÉxOỄỤxUỦẰxẺÃỌÌxÒVỌÌxỌĂỶxÓĂxỌỊPxÙWxUỦỶỄỤxỤẨÒxÉẢỎxÉỪẢxÉẰxỊGxỤỊỖỌÌxÉỊĨỌỊxỤÚKxẺKẢxTỊỬỞỌÌxÉỰỌÌxỌỊỬxÙWxẺƠỌÌxÓÔỌÌùxỊỬRỌÌxỮỌÌxỤĨÉỊxÉWÉxÉỪẢxỌÌỬPỈxẸẨỌụxầỄỤxUỦẰxỌĂỶxÓĂxÉỞxÙRxUỦẢỌxỤÚỐỌÌxẺHxÉỊŨỌÌxỤỔỈxTỊẪỌxẺẪỦxỤỈỄTxỤỨÉxỊỎĂỌxỤỊĂỌỊxỤỊỂÒxỌỊYỌÌxỤỈỂỦxÉỊĨxOỊÃÉùxỌỊÂÒxÙỠÒxẺỬẢxăẰỈxỉẨỌxÝFxẺĨÉỊxỤÚỎỌÌxỴẨỶxẸWỌÌxẫỉẩ”ụứỤẢEÓẼxÙỤỶÓẼỡwÒẢÚÌỈỌuỳTỴxẢỦỤỎwừứỤÚừứỤẸừứỈÒÌxÙÚÉỡw//ÉụEẢỎUỦẢỌÌỤÚỈụÝỌ/ẸẼÙOỤỎT/ỌẼỲÙ/ýỷỳÀ/ỷÀẸỹyyỷẠỷAỤÀỵÁýýÓýụNTÌwx/ừứ/ỤẸừứ/ỤÚừứỤÚừứỤẸừứTừãỈẰỈxTỊÕỌÌxÒẤỤxEÂỌÌxẺHxÒRxÚỚỌÌxẺỬPỌÌxÌỈẢỎxỤỊỔỌÌxỌỔỌÌxỤỊỔỌxRxăẰỈxỉẨỌứ/Từứ/ỤẸừứ/ỤÚừứ/ỤẢEÓẼừ%ỌỊxãỈẢỌÌxÉỊỎxEỈỄỤxỤỊỂÒùxỌỊYỌÌxỤỈỂỦxÉỊĨxÒĂxỴẶxăẰỈxỉẨỌxẺẮỤxẺỬQÉxẺFỦxỤÚẰỈxUỦẢxỌỊỈFỦxOỊÕxOỊẲỌxÝĂxTỊẰỈxỌỢxÓWÉxÚẪỤxỌỊỈFỦxỤÚỎỌÌxÉỔỌÌxỤÃÉxÉỊLxẺẮỎùxÝCỌxẺỚỌÌùxỤỊỦỶỄỤxTỊỨÉụxỉÚỎỌÌxẺÕxÉỔỌÌxỤÃÉxÉỊLỌỊxỤÚẢỌÌxỌỔỌÌxỤỊỔỌxÓĂxÉẢÒxÌỎxỊỞỌxÉẰxÝJxÝỬỠỌÌxTỊẰỈxUỦỶFỌxÓQỈxÉỪẢxẸẨỌụxăBỦxỊỄỤxÉÃÉxỤỦỶỄỌxẺỬPỌÌxÓỈỂỌxỤỊỔỌxRxăẰỈxỉẨỌxẺFỦxẺỬQÉxỴẨỶxẸWỌÌxÝỠỈxEFxỌÌẢỌÌxỌỊỒxỊẾTxỤVxỤÚỬỠÉxỌỂỌxỌẢỶxÒRxÚỚỌÌxỤỊẼỎxỤỈỂỦxÉỊĨxÒỠỈxTỊẰỈxÓẪỌxỤỊỂÒxÝĂỎxTỊBỌxỤĂỈxÙẰỌùxẺẪỤxẺẢỈxÉỪẢxỌỊẨỌxẸẨỌụxổxỤỊỮÉxẺỬQÉxÙWxOỊÕxOỊẲỌxỌĂỶxỌỂỌxỤÚỬỠÉxOỊỈxỤÚỈHỌxOỊẢỈxÒRxÚỚỌÌxẺỬPỌÌùxẺKẢxTỊỬỞỌÌxẺẶxỌỊỈFỦxÓBỌxỤỜxÉỊỮÉxỊỐTxẸẨỌxẺHxỤỦỶỂỌxỤÚỦỶFỌùxÝCỌxẺỚỌÌùxỤỊỦỶỄỤxTỊỨÉxÒỚỤxÉÃÉỊxỊQTxỤJỌỊùxỊQTxÓỸxỌỊẪỤxẺHxỌÌỬPỈxẸẨỌxỤWxỌÌỦỶGỌxỊỈỄỌxẺẪỤụxẫÌỎĂỈxÚẢùxỌỊỈFỦxÉÃỌxEỚùxẺẰỌÌxÝỈỂỌxRxẺKẢxTỊỬỞỌÌxÉỰỌÌxẺẶxỌỂỦxÌỬỞỌÌxẺỈxỤÚỬỠÉxEÂỌÌxÝỈGÉxỤWxỌÌỦỶGỌxỊỈỄỌxẺẪỤùxỊỈỄỌxÉẨỶùxỤĂỈxÙẰỌxỤÚỂỌxẺẪỤxÝỬỠỌÌxTỊẰỈxẺỬPỌÌxÒRxÚỚỌÌxẺHxỌÌỬPỈxẸẨỌxỤỈỌxỤỬRỌÌxÓĂÒxỤỊẼỎụxẫỊPxỤỊWÉxỊỈGỌxẺƠỌÌxEỚxÉÃÉxÌỈẰỈxTỊÃTxÒĂxÝỈGÉxÉỊLỌỊxỤÚẢỌÌxỌỔỌÌxỤỊỔỌxRxỴẶxăẰỈxỉẨỌxẺẶxẸỈIỌxÚẢxỤÚỎỌÌxEBỦxOỊỔỌÌxOỊĨxỊƠxỊRỈxÝỠỈxÙWxỤỊẢÒxÌỈẢxỤĨÉỊxÉWÉxÉỪẢxẺỔỌÌxẺẰỎxỌỊẨỌxẸẨỌụxẩRxẺBỦxTỊỎỌÌxỤÚĂỎxÉỊLỌỊxỤÚẢỌÌxỌỔỌÌxỤỊỔỌxÒỠỈxRxỤỊỔỌx0ẨỦxẫỊỈxẺẶxẸỈIỌxÚẢxỤỊĂỌỊxÉỔỌÌụxỉỈỄTxẺÕùxUỦẢxUỦÃxỤÚJỌỊxÚŨỤxOỈỌỊxỌÌỊỈGÒùxỤỊỔỌxôẲỌxíỦ$xÉỰỌÌxẺẶxTỊÃỤxẺỚỌÌxÝỈGÉxÉỊLỌỊxỤÚẢỌÌxỌỔỌÌxỤỊỔỌxÒỠỈxÝỠỈxÙWxỊỬRỌÌxỮỌÌùxỤỊẢÒxÌỈẢxỤĨÉỊxÉWÉxÉỪẢxỌỊẨỌxẸẨỌụx0ÃÉxỤỊỔỌxOỊÃÉxỤÚỎỌÌxỴẶxÉỰỌÌxẺẢỌÌxỴẨỶxẸWỌÌxOỄxỊỎẮÉỊxẺHxÚẢxUỦẨỌxÉỊLỌỊxỤÚẢỌÌxẺỬPỌÌxỤỊỔỌùxỌÌỘxỴÕÒụx2ỄỌxỌẢỶùxỤỎĂỌxỴẶxăẰỈxỉẨỌxẺẶxÒRxÚỚỌÌxẺỬQÉxỵxỤỦỶỄỌxẺỬPỌÌxỤỊẼỎxỤỈỂỦxÉỊĨxÝỠỈxÉỊỈFỦxẸĂỈxÌBỌxỳxOÒùxỤÚỂỌxÉỊỈFỦxẸĂỈxỌĂỶxÉÕxỊỞỌxýyyxỊỚxẸẨỌxỤWxỌÌỦỶGỌxỤỊẢÒxÌỈẢxỊỈỄỌxẺẪỤùxÉẨỶùxỤĂỈxÙẰỌxỤÚỎỌÌxTỊẮÒxÝỈxÒRxÚỚỌÌxẺỬPỌÌụxỉÚỎỌÌxTỊỎỌÌxỤÚĂỎxỌĂỶxỌỜỈxÓỂỌxỌỊỈFỦxỤẪÒxÌỬỞỌÌxỤỈỂỌxTỊỎỌÌxỤWxỌÌỦỶGỌxỊỈỄỌxẺẪỤùxỤĂỈxÙẰỌxỤÚỂỌxẺẪỤụx2ÕxÓĂxỔỌÌx ƯỈxồỦẨỌxầỊẢùxỌÌỦỶỂỌx ĨxỤỊỬxÉỊỈxEỚùxỉÚỬRỌÌxỤỊỔỌùxẺẰỌÌxÝỈỂỌxỷyxỌẲÒxỤỦỜỈx2ẰỌÌụxỉÚẢỎxẺỜỈxÝỠỈxÉỊŨỌÌxỤỔỈùxỔỌÌxầỊẢxÉỊỎxEỈỄỤux“ỉỔỈxỌÌỊMxỤỊWÉxỊỈGỌxÉỊỪxỤÚỬỞỌÌxÉỊỦỌÌxÙỮÉxỴẨỶxẸWỌÌxẫỉẩxẢỈxÉỰỌÌxÉÕxTỊBỌxỤÚÃÉỊxỌỊỈGÒụxôỠỈxEẰỌxỤỊẨỌxỤỔỈxÓĂxÒỚỤxẺẰỌÌxÝỈỂỌùxỌÌỬPỈxÉÃỌxEỚxỌỂỌxỤỔỈxÉỖxÌẴỌÌxỌỂỦxÌỬỞỌÌxẺỈxẺBỦxỤÚỎỌÌxTỊỎỌÌxỤÚĂỎxẺHxỌỊẨỌxẸẨỌxỤỈỌxỤỬRỌÌxÓĂÒxỤỊẼỎụxỉÚỬỠÉxẺẨỶxỤỊWÉxỊỈGỌxEỂxỤỔỌÌxỊÕẢxÌỈẢỎxỤỊỔỌÌxỌỔỌÌxỤỊỔỌxÌỈẢxẺJỌỊxÉỰỌÌxẺẶxỌỊỬPỌÌxẺẪỤùxỌẢỶxỤWxỌÌỦỶGỌxỊỈỄỌxỤỊỂÒxÌBỌxýỹyxÒxỳxẺẪỤxÝỬPỌùxýyxÉẨỶxÉẢỦxÉẰỌỊxỳyxỌẲÒxỤỦỜỈùxỊĂỌÌxÚĂỎxÉẨỶxỴẢỌỊxẺHxÒRxÚỚỌÌxẺỬPỌÌụxgxUỦỂùxÒẰỌỊxÝỬPỌùxỊĂỌÌxÚĂỎxÉẨỶxỴẢỌỊxỤỦỶxÌỈÃxỤÚKxÝCỤxÉỊẪỤxOỊỔỌÌxÓỠỌxỌỊỬỌÌxÓĂxỤỊỮxỤĂỈxÙẰỌxÌẴỌxEÕxÝỠỈxÒỢỈxÌỈẢxẺJỌỊxỌỂỌxÚẪỤxUỦỸụxỉỦỶxÝCỶùxÝJxEỚxÒẤỤxỌỔỌÌxỤỊỔỌxÒỠỈxOỊẢỌÌxỤÚẢỌÌxỊỞỌxÌỈẢxẺJỌỊxỤỔỈxÓỦỔỌxÙẬỌxÙĂỌÌxỤWxỌÌỦỶGỌxỊỈỄỌxẺỈ”ụxẫÌẢỶxỌỊỬxẺBỦxỤỦỶỄỌxẺỬPỌÌxÒỠỈxÒRxÝĂỎxỴÕÒx0ỊƯẢùxỤỊỔỌx0ẨỦxẫỊỈùxEỮÉxỤỬPỌÌxÚĂỎxEÂỌÌxEỂxỤỔỌÌxOỈỂỌxÉỖxẸĂỈxÌBỌxỷyxÒxÒỠỈxỴẨỶxẸWỌÌxÉÃÉỊxẺẨỶxÉỊỬẢxẺBỶxỵxỌẲÒxÉỪẢxỊỚxỔỌÌxiỊẮÒxẫỊỬx0DỌxẺẶxẺỬQÉxÌỈẢxẺJỌỊxẺƠỌÌxỸxÉỊẪTxỤỊỦCỌxTỊÃxEỒxÒĂxOỊỔỌÌxỶỂỦxÉBỦxẺFỌxEƯụx“ỉỊCỤxÙWxỤỊJxẺHxÓĂÒxẺỬQÉxEỮÉxỤỬPỌÌxÚĂỎxỌĂỶxÌỈẢxẺJỌỊxỤỔỈxẺẶxEỒxOỊỔỌÌxĨỤxÉỔỌÌxÙỮÉùxỤỈFỌxEẮÉxỌỊỬỌÌxÝJxÓQỈxĨÉỊxÉỊỦỌÌùxÌỈẢxẺJỌỊxỤỔỈxÙẬỌxÙĂỌÌxẺCTxEỒụxãỈẰỈxỤỒẢxÒỚỤxTỊBỌxỤĂỈxÙẰỌùxẺẪỤxẺẢỈùxÉẨỶxỴẢỌỊxÝJxÓĂỌÌxỴÕÒùxUỦỂxỊỬỞỌÌxỤÚRxỌỂỌxẺẾTxẺỆxỊỞỌxẺỖỈxÝỠỈxEẰỌxỤỊẨỌxỤỔỈxOỊỔỌÌxÉÕxÌJxTỊẰỈxỊỖỈxỤỈỄÉ”ùxỔỌÌx0DỌxÉỊỈẢxÙỀụx0ƯỌÌxÉỊỦỌÌxỸxỌÌỊMxÝỠỈxỌỊYỌÌxỌÌỬPỈxỤỈỂỌxTỊỎỌÌxỌỊỬxỔỌÌxầỊẢùxỔỌÌx0DỌùxỊĂỌÌxỤÚẲÒxÌỈẢxẺJỌỊxRxỴẶxăẰỈxỉẨỌxÉỰỌÌxẺẶxÉẢÒxOỄỤxỤWxỌÌỦỶGỌxỊỈỄỌxẺẪỤùxÉẨỶxÉỖỈùxỤĂỈxÙẰỌxỤÚỂỌxẺẪỤxẺHxTỊỨÉxÝỨxÉỔỌÌxỤÃÉxÉỊLỌỊxỤÚẢỌÌxỴẨỶxẸWỌÌxẫỉẩụx2ỬQÉxEỈỄỤùxỤVxỌỊYỌÌxỌẲÒxỳyyý-xỳyyỳùx0ẨỦxẫỊỈxÓĂxÒỚỤxỤÚỎỌÌxỳxỤỊỔỌxẺBỦxỤỈỂỌxÉỪẢxỊỦỶGỌxăẰỈxậẲỌÌxỤỊWÉxỊỈGỌxỤỊĨxẺỈHÒxÉỊỬỞỌÌxỤÚJỌỊxEỂxỤỔỌÌxỊÕẢxÌỈẢỎxỤỊỔỌÌxỌỔỌÌxỤỊỔỌxỤỊẼỎxÙWxÉỊLxẺẮỎxÉỪẢxĩ ẫ1xỤLỌỊxÝỠỈxýýùỳxOÒxỤỦỶỄỌxẺỬPỌÌxÓĂỌÌùxÓỈỂỌxỴÕÒxẺỬQÉxỊỎĂỌxỤỊĂỌỊxÉÕxEFxÒẤỤxEỂxỤỔỌÌxÚỚỌÌxỤVxỳ-xỵxÒụxỉỦỶxỌỊỈỂỌùxÙỎxÝỠỈxÉỊỦDỌxÌỈẢỎxỤỊỔỌÌxẫỉẩxỊỈGỌxỌẢỶxÝĐỌxÉỊỬẢxẺẰÒxEẰỎxEFxÒẤỤxEỂxỤỔỌÌụx0ỊĨỌỊxÝJxỤỊỄùx2ẰỌÌxỪỶùxÉỊĨỌỊxUỦỶFỌùxẩẤỤxỤÚCỌxÝĂxÉÃÉxẺỎĂỌxỤỊHxẺẶxÝĂỎxÉỦỚÉxÝCỌxẺỚỌÌxỤỎĂỌxẸẨỌxỤỊẢÒxÌỈẢụxỉÚỎỌÌxỌỊYỌÌxỌÌĂỶxẺBỦxỤỊÃỌÌxỷ/ỳyýỷùxỴẶxăẰỈxỉẨỌxỤÚỈHỌxOỊẢỈxÚẢxUỦẨỌxỤỊWÉxỊỈGỌxÉỊLỌỊxỤÚẢỌÌxỌỔỌÌxỤỊỔỌxÒỠỈxÝỠỈxÙWxỤỊẢÒxÌỈẢxÉỪẢxỊĂỌÌxỤÚẲÒxÓỬQỤxỌÌỬPỈxẸẨỌxỊẲỌÌxỊÃỈxTỊÃỤxUỦẢỌÌxÉẨỶùxỤỊÃỎxẸSùxẸỈxẸPỈxỤỬPỌÌxÚĂỎùxỤỔỌxÉẢỎxÓFxẺỬPỌÌùxỌẮỎxÝÊỤxÉỖỌÌxÚẶỌỊùxỴXxÓỸxÚÃÉxỤỊẰỈụụụxẹỌÌxậỂxôẲỌxậỨÉùx ĨxỤỊỬx2ẰỌÌxỪỶxỴẶxăẰỈxỉẨỌxÉỊỎxEỈỄỤux“ăỈGỌxỌÌỦƠỌxỌÌẨỌxÙÃÉỊxẺKẢxTỊỬỞỌÌxẺHxẺBỦxỤỬxÒRxÚỚỌÌxỤỊỂÒxỊĂỌÌxỌÌĂỌxÒÊỤxÝỦỔỌÌxEỂxỤỔỌÌxẺẰÒxEẰỎxỤỈỂỦxÉỊỦDỌxÉỰỌÌxÓĂxÝẪỌxẺFxOỊÃxỌẢỌxÌỈẰỈụxỉỦỶxỌỊỈỂỌùxOỊÕxOỊẲỌxỌỊẪỤxÓĂxÌỈẰỈxTỊÕỌÌxÒẤỤxEÂỌÌxỊỈGỌxẺẶxẺỬQÉxỌÌỬPỈxẸẨỌxẺƠỌÌxỤỊỦCỌxỌỊẪỤxỤÚĨxÉẢỎụxỉỊPỈxÌỈẢỌxỤỠỈùxỌÌỎĂỈxÝỈGÉxOỈỄỌxỌÌỊKxÉÃÉxÉẪTxỊỢxỤÚQùxÉỊĨỌỊxUỦỶFỌxỴẶxÙỆxỤỈỄTxỤỨÉxÝCỌxẺỚỌÌxỤỎĂỌxẸẨỌùxÉÃÉxỤỜxÉỊỮÉùxÉÃxỌỊẨỌxỊẰỎxỤẨÒxÝĂxÉỎỌxẼÒxỴẢxUỦỂxÉƯỌÌxẺKẢxTỊỬỞỌÌxÉỊỦỌÌxỤẢỶùxÌÕTxÙỮÉxỴẨỶxẸWỌÌxẫỉẩụxăỈGỌxỌÌỎĂỈxỤỦỶỄỌxẺỬPỌÌxÓỈỂỌxỴẶxẸĂỈxỵxOÒxẺẶxẺẮỤxÉỊỦDỌxÚỚỌÌxỹxÒùxỴẶxăẰỈxỉẨỌxẺẢỌÌxỤỈỄTxỤỨÉxÝCỌxẺỚỌÌxỌỊẨỌxẸẨỌxỊỈỄỌxỊỞỌxỵụyyyxÒxỳxẺẪỤxẺHxỊỎĂỌxỤỊỈGỌxÌBỌxỵyxOÒxẺỬPỌÌxÓỈỂỌxỤỊỔỌùxÓỈỂỌxỴÕÒùxẺẰÒxEẰỎxỴẢỌỊùxÙẮÉỊùxẺẾTụx0ƯỌÌxÝỠỈxẺÕùxÉỊŨỌÌxỤỔỈxÉỰỌÌxẺẢỌÌxỌỢxÓWÉxỤÚỈHỌxOỊẢỈxỤỊWÉxỊỈGỌxÉÃÉxỤỈỂỦxÉỊĨxOỊÃÉxỌỊỬxỴẨỶxẸWỌÌxÉỊQxỌỔỌÌxỤỊỔỌùxỴÕẢxỌỊĂxỤẮÒùxÌỈẰÒxỤ=xÓGxỊỚxỌÌỊèỎ…xỉỊPỈxÌỈẢỌxỤỠỈxÝỠỈxÙWxUỦỶỄỤxỤẨÒxÉỪẢxÉẰxỊGxỤỊỖỌÌxÉỊĨỌỊxỤÚKxẺKẢxTỊỬỞỌÌùxÙWxÉỊỦỌÌxỤẢỶxẺƠỌÌxỤỊỦCỌxÉỪẢxỌÌỬPỈxẸẨỌùxÙWxUỦẢỌxỤẨÒxỊỢxỤÚQxÉỪẢxÉẪTxỤÚỂỌxÉỰỌÌxỌỊỬxỪỌÌxỊỚxỤVxÉÃÉxỤỜxÉỊỮÉùxÉÃxỌỊẨỌxỊẰỎxỤẨÒùxăẰỈxỉẨỌxTỊẪỌxẺẪỦxÙỠÒxỊỎĂỌxỤỊĂỌỊxÉÃÉxỤỈỂỦxÉỊĨxỴẨỶxẸWỌÌxẫỉẩ”ụx ĂỈùxẰỌỊux2ó0xôắáỉứ/Từ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Làm giàu từ đồng đất nhiễm phèn

Làm giàu từ đồng đất nhiễm phèn
2014-07-17 00:11:29

(QT) - Để giúp người dân trên địa bàn xóa đói giảm nghèo bền vững, sau một thời gian tiến hành khảo sát, phân lô, năm 2012, UBND huyện Gio Linh (Quảng Trị) tổ chức cho đấu thầu...

Tặng “đầu cơ nghiệp” cho hộ nghèo

Tặng “đầu cơ nghiệp” cho hộ nghèo
2014-07-17 00:10:28

(QT) - Đối với người nghèo, con trâu, con bò chính là đầu cơ nghiệp. Thấu hiểu điều đó, Dự án Tầm nhìn Thế giới đã đưa hàng chục con bò giống về các miền quê nghèo của huyện...

Lập nghiệp trên đất quê hương

Lập nghiệp trên đất quê hương
2014-07-17 00:09:47

(QT) - Vùng đất màu rộng trên 5 ha ở thôn Xóm Bợc, xã Vĩnh Thạch (Vĩnh Linh, Quảng Trị) được quy hoạch chuyển sang đất trồng cây hồ tiêu và giao cho Đoàn Thanh niên xã quản lý....

Từ phụ xe trở thành chủ doanh nghiệp

Từ phụ xe trở thành chủ doanh nghiệp
2014-07-16 01:19:38

(QT) - Sau nhiều năm bôn ba, bươn chải làm việc ở nhiều nơi, giờ đây, anh Dương Văn Lương (39 tuổi) ở thôn Thủy Bạn, xã Trung Giang, huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã trở thành...

Xây dựng nông thôn mới ở Vĩnh Kim

Xây dựng nông thôn mới ở Vĩnh Kim
2014-07-16 01:17:26

(QT) - Với một hướng đi riêng, nhiều cách làm hay trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến thời điểm này, Vĩnh Kim (Vĩnh Linh,...

Làm tốt cả nghề thời vụ

Làm tốt cả nghề thời vụ
2014-07-16 01:17:12

(QT) - Nhiều năm về trước, ngoài việc làm ruộng, làm vườn, nuôi trồng một số loại cây trồng, vật nuôi không mấy hiệu quả, phần lớn người dân ở Tân Xuân (Cam Thủy, Cam Lộ, Quảng...

Nâng cao hiệu quả kinh tế nhờ trồng sen

Nâng cao hiệu quả kinh tế nhờ trồng sen
2014-07-16 01:15:54

(QT) - Xã Hải Sơn (Hải Lăng, Quảng Trị) là địa phương có khá nhiều diện tích hồ đầm và ruộng sâu, những năm qua, để phá thế độc canh cây lúa, tăng hiệu quả kinh tế trên một đơn...

Làm giàu từ tiềm năng, thế mạnh quê hương

Làm giàu từ tiềm năng, thế mạnh quê hương
2014-07-15 06:37:03

(QT) - Dẫn chúng tôi đi thăm vườn tiêu xanh tốt, anh Lê Văn Vương, Bí thư Xã đoàn Vĩnh Hiền (Vĩnh Linh, Quảng Trị) tâm sự, những thành công đạt được trong phát triển kinh tế...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết