Cập nhật:  GMT+7
5óảàễổấữữ<áừVòvổhá6ỘòlỗàvửấàễqơoàvầễàừóợơoàễóầẮàễóẠấàễóầẮàửAơoàẢậàvỏơóàóỏơóàfÁàầơàgỷủơoàơròàơóầơóàGqơoàẢụòàơóầơóàVẻẮàgỷủơoàÓsàỄóọàỖòơó5/óả65ừàễổấữữ<áừÓhấfá6ÓqỗàơấẮàảắ/ằ0àỪóờàỄóỳàvõễóàVóỷủơoàvửÁễàWỂƠFàvôơóàÓậàỮÂàGsơo0àVửỷươoàỂấơàễóôàgẩớàỄóỷùơoàvửỏơóàừóầvàvửòlơàổẻỗàơoóòkừàểjơàẢẠơoàvôơóàgòàộòlỗàvửấàễqơoàvầễàừóợơoàễóầẮàễóẠấàễóầẮàửAơoà3ỪỄỄỄỬ4àơcỗàãạãắàẢậàvỏơóàóỏơóàvóÁễàóòkơàoòẫòàừóờơoàỗevàểđơoà3OỪỖỂ4àgỷủơoàơròàgỷủơoàÓsàỄóọàỖòơóàơóầơóàGqơoàẢụòàgỷủơoàÓsàỄóọàỖòơóàơóầơóàVẻẮàgớẩơàựwấàĂbà%ốơóàQ0àówẮkơà%ốơóàỔòơó15/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá65òỗoàữvẮổh<áÃòfvó"àẵạạừĂ àóhòoóv"àằăăừĂ áàữửễ<á//ễ1ểấớựwấơovửò1Ảơ/fhữộvớừ/ơhÃữ/ãắãạ/ảãằfãảặăâạẵvảạắảổặ-vửấơo-ãã1ồừoáàấổv<áỘòlỗàvửấàễqơoàvầễàừóợơoàễóầẮàễóẠấàễóầẮàửAơoàẢậàvỏơóàóỏơóàfÁàầơàgỷủơoàơròàơóầơóàGqơoàẢụòàơóầơóàVẻẮàgỷủơoàÓsàỄóọàỖòơóáàÃòfvó<áẵạạáàóhòoóv<áằăăáà/65/ừ65ừàễổấữữ<áừỄấừvòớơá6ỪóờàỄóỳàvõễóàVóỷủơoàvửÁễàWỂƠFàvôơóàÓậàỮÂàGsơoàễóôàgẩớàễầễàgõấàừóỷùơo0àễùàựwấơàễóỹễàơcơoàẢậàễóỳàửAơoàvcơoàễỷủơoàóùơàơẠấàễqơoàvầễàộòlỗàvửấ0àoòầỗàữầvàỪỄỄỄỬàẢậàễớòàgẻẮàổậàơóòkỗàẢýàvửởơoàvẻỗ0àựwấơàvửởơoàóậơoàgêwà-àẪơó"àÓ1V5/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6ỘòlỗàvửấàvóÁễàgõấàvỏơóàóỏơóàựwẫơàổẰ0àểẫớàẢk0àỪỄỄỄỬàvẩòàộówàẢÁễàửAơoàvửsơoàvówtễàĂbà%ốơóàÓậ0àówẮkơà%ốơóàỔòơó0àỪóờàỄóỳàvõễóàVóỷủơoàvửÁễàWỂƠFàvôơóàÓậàỮÂàGsơoàơóẽơàỗẩơó0àỰwẫơoàVửõàgấơoàẢậớàễấớàgòlỗàỗyấàộóq0àơdơoàơờơoàoấẮàodv0àoòờàVẻẮàƠấỗàvóuòàỗẩơó0àvỏơóàóỏơóàvóủòàvòĩvàfÁàểầớàễợơàfòmơàểòĩơàừóỹễàvẩừ0àfớàẢếẮàẮỉwàễêwàễầễàgõấàừóỷùơo0àễùàựwấơàễóỹễàơcơoàẢậàễóỳàửAơoàvcơoàễỷủơoàóùơàơẠấàễqơoàvầễàộòlỗàvửấ0àoòầỗàữầvàỪỄỄỄỬàẢậàĂhỗàgẻẮàổậàơóòkỗàẢýàvửởơoàvẻỗ0àựwấơàvửởơoàóậơoàgêw15/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6FwẮàvửỏàỹơoàvửÁễàỪỄỄỄỬàãắ/ãắàoòủàvẩòàễầễàẢyơoàửAơoàễờàơowẮàễùàễóầẮàễấớ àvcơoàễỷủơoàộòlỗàvửấàỗỹễàgtàữẹơàữậơoàổÁễàổỷũơo0àừóỷùơoàvòkơàvóấỗàoòấàễóẠấàễóầẮàửAơoàễỳấàễầễàễẽừ0àễầễàễóỳàửAơoàvóhớàừóỷùơoàễóẻỗà‘‘ắàvẩòàễóú’’1àỂràvửọàễầễàgòlỗàễórvàễóeơ0àvwêơàvửấ0àễấơóàoầễ0àộòlỗàữớầvàễóevàễóịàơoỷủòàửấàẢậớàvẩòàễầễàộówàẢÁễàvửởơoàgòlỗàfmàĂẫẮàửấàễóầẮàửAơo15/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6GsơoàvóủòàvcơoàễỷủơoàễùàễóĩàừóròàóũừàổòỉơàơoậơóàvửớơoàễqơoàvầễàựwẫơàổẰ0àểẫớàẢkàửAơoàẢậàỪỄỄỄỬ àĂẻẮàfÁơoàẢậàvuàễóỹễàvóÁễàóòkơàừóỷùơoàầơàễóẠấàễóầẮàvửớơoàvửỷủơoàóũừàễóầẮàổụơ0àựwẮàỗqàừóỹễàvẩừàễờàówẮàgtơoàơóòjwàổÁễàổỷũơo0àừóỷùơoàvòkơàvóấỗàoòấ15/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6VwẮỉơàvửwẮjơàễóớàơoỷủòàfẻơàóòlwàửpàễqơoàvầễàểẫớàẢkàửAơo0àỪỄỄỄỬàổậàvửầễóàơóòkỗàễỳấàvớậơàfẻơàglàơoỷủòàfẻơàvọễóàễÁễàóỷươoàỹơo0àvóấỗàoòấ àvửớơoàgờàễêơàẮỉwàễêwàễầễàvuàễóỹễ0àễầàơóẻơ0àótàoòấàgỏơóàvửỉơàgõấàểậơàvôơóàgcơoàộẰàvóủòàoòấơàĂÀàổẰàvóÁễàểỏàẢụòàgõấàừóỷùơoàẢậàễầễàễùàựwấơàễóỹễàơcơoàglàvóhớàfpòàẢậàộòlỗàữớầvàẢòkễàữÀàfýơoàổÀấàvửớơoàửAơoàẢậàoêơàửAơoàễỳấàơoỷủòàfẻơ15/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá65òỗoàữvẮổh<áÃòfvó"àẵạạừĂ àóhòoóv"àằăăừĂ áàữửễ<á//ễ1ểấớựwấơovửò1Ảơ/fhữộvớừ/ơhÃữ/ãắãạ/ảãằfãảặăâằẵvảãâãổă-vửấơo-ảả1ồừoáàấổv<áỘòlỗàvửấàễqơoàvầễàừóợơoàễóầẮàễóẠấàễóầẮàửAơoàẢậàvỏơóàóỏơóàfÁàầơàgỷủơoàơròàơóầơóàGqơoàẢụòàơóầơóàVẻẮàgỷủơoàÓsàỄóọàỖòơóáàÃòfvó<áẵạạáàóhòoóv<áằăăáà/65/ừ65ừàễổấữữ<áừỄấừvòớơá6ỪóờàỄóỳàvõễóàVóỷủơoàvửÁễàWỂƠFàvôơóàÓậàỮÂàGsơoàộòlỗàvửấàvóÁễàgõấàvỏơóàóỏơóàoòẫòàừóờơoàỗevàểđơoàgỷủơoàơròàơóầơóàGqơoàẢụòàơóầơóàVẻẮàgỷủơoàÓsàỄóọàỖòơóà-àẪơó"àÓ1V5/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6GròàẢụòàfÁàầơàgỷủơoàơròàgỷủơoàÓsàỄóọàỖòơóàơóầơóàGqơoàẢụòàgỷủơoàÓsàỄóọàỖòơóàơóầơóàVẻẮàgớẩơàựwấàĂbà%ốơóàQ0àóòkơàơấẮàộóròàổỷũơoàvóÁễàóòkơàgẩvàộóớẫơoàẳạ{ àễqơoàvầễàOỪỖỂàgbàễùàểẫơàóớậơàvóậơóàểậơàoòấớàễóớàơóậàvóêwàvóòàễqơoàvAàộỗàạàgĩơàộỗàảạ+ằạạ15/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6VóhớàểầớàễầớàễỳấàổbơóàgẩớàỮưàOòấớàvóqơoàẢếơàvẫò0àvòĩơàgtàvóÁễàóòkơàfÁàầơàễợơàộóớẫơoàẵàvóầơo0àvóủòàvòĩvàửẽvàvówếơàổũò0àễầễàvóỳàvýễàổòỉơàựwấơàẢjàểsòàvóỷủơo0àóúàvửũ0àvówàósòàgẽvàgbàóớậơàvóậơóàơóỷơoàễóỷấàvửòlơàộóấòàvóòàễqơoàgỷũễàgớẩơàvAàộỗàảạ+ằạạàgĩơàộỗàảằ+ạạà3ễwròàvwẮĩơ4àfớàễóỷấàóớậơàvóậơóàộóấòàvóầễàvếơàvówàữẫơàừóềỗàửAơoàvÁàơóòỉơ15/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6VửỉơàvwẮĩơàgbàvóòàễqơoàgỷũễàặàễêw0àễợơàảàễêwàvẩòàộỗàảả+ạắẵàễóỷấàvửòlơàộóấòàvóòàễqơoàgỷũễàfớàễợơàoeừàỗtvàữràẢỷụơoàỗdễ àgớẩơàvAàộỗàảạ+ằạạàgĩơàẢõàvửọàĂẻẮàfÁơoàễêwàộỗàảả+ạắẵàễờàửAơoàvửsơoàĂhơàộịàẢụòàửAơoàvÁàơóòỉơ0àừóêơàễẻẮàễròàễỳấàơoỷủòàfẻơàvửsơoàvửỉơàgẽvàfớàỂấơàỰwẫơàổẰàỬAơoàừóợơoàótàổỷwàẢÁễàữqơoàỂĩơàÓẫòàựwẫơàổẰàóòkơàgbàgỷũễàừóỉàfwẮkvàừóỷùơoàầơàểsòàvóỷủơo0àóúàvửũàẢậàễóòàvửẫàộòơóàừóọàễóớàễầễàótàfẻơ15/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6GlàóớậơàvóậơóàfÁàầơàvóhớàvòĩơàgtàgjàửấ0àỮưàOòấớàvóqơoàẢếơàvẫòàgjàơoóõàVóỷủơoàvửÁễàVôơóàỳẮ0àWỂƠFàvôơóàĂhỗàĂivàễóớàừóiừàổậỗàgỷủơoàễqơoàẢýàựwấàửAơoàvÁàơóòỉơàẢụòàễóòjwàfậòàộóớẫơoàảạạàỗ àgsơoàvóủòàễóôàgẩớàễầễàgùơàẢõàổòỉơàựwấơàộóềơàvửỷùơoàóớậơàvóòkơàósàữùàộóấòàvóầễàửAơoàvÁàơóòỉơà3ộóấòàvóầễàvếơàvów40àổậỗàễùàữưàễóớàẢòkễàvửòlơàộóấòàễầễàểỷụễàvòĩừàvóhớ15/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6ỪóờàỄóỳàvõễóàVóỷủơoàvửÁễàWỂƠFàvôơóàÓậàỮÂàGsơoàẮỉwàễêwàễầễàễùàựwấơ0àểấơ0àơoậơó0àễóỳàgêwàvỷ0àơóậàvóêwàvóòàễqơoàừóẫòàfsơàổÁễàvửớơoàoòấòàgớẩơàãạãảà–àãạãắàglàựwẮĩvàvẻỗàóớậơàvóậơóàfÁàầơàgxơoàvòĩơàgt15/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6OòấớàỮưàƠqơoàơoóòkừàẢậàỪVƠV0àỮưàVậòàễóọơóàừóròàóũừàóớậơàvóòkơàvóỳàvýễàvóấơóàổẰàvậòàữẫơàvửỉơàgẽvàgròàẢụòàạ0ặẳàóấàfòkơàvọễóàửAơoàvÁàơóòỉơàơoóèớàộòkv0àơĩwàgỷũễàổậỗàữớơoàữớơoàglàgềẮàơóấơóàvòĩơàgt0àễràodơoàóớậơàvóòkơàvửớơoàvóầơoàằ/ãạãắ15/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6GsơoàvóủòàừóẫòàễờàộĩàóớẩễóàvửsơoàửAơoàvóấẮàvóĩ0àgẫỗàểẫớàgtàễóhàừóỳàửAơoàẢậàgẫỗàểẫớàữòơóàộĩàễóớàơoỷủòàfẻơ1àVửớơoàựwầàvửỏơóàvóÁễàóòkơàfÁàầơàvẩòàộówàẢÁễàĂbà%ốơóàQ0àgùơàẢõàvóòàễqơoàgbàoẻẮàvóòkvàóẩòàgĩơàạ0ảàóấàửAơoàvÁàơóòỉơàơđỗàĂhơàộịàẢụòàửAơoàvửsơo0àỪóờàỄóỳàvõễóàVóỷủơoàvửÁễàWỂƠFàvôơóàẮỉwàễêwàÓẩvàỘòlỗàổẻỗàówẮkơà%ốơóàỔòơóàơóấơóàễóờơoàóớậơàvóòkơàósàữù0àvóỳàvýễàglàĂÀàổẰàẢjàỗevàóậơóàễóọơóàvóhớàƠoóõàgõơóàữràăằàễỳấàỄóọơóàừóỳàẢjàóỷụơoàfệơàvóòàóậơóàỔwếvàỔẻỗàơoóòkừ15/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6GròàẢụòàễầễàgjàĂwẽvàễỳấàỮưàOòấớàvóqơoàẢếơàvẫòàổòỉơàựwấơàgĩơàẢòkễàỗưàgỷủơoàễqơoàẢýàựwấàửAơoàvÁàơóòỉơàẢụòàễóòjwàfậòàộóớẫơoàảạạàỗàglàvówếơàvòkơàễóớàựwầàvửỏơóàvóòàễqơoàfÁàầơ0àoòấớàỮưàƠqơoàơoóòkừàẢậàỪVƠVàễóỳàvửỏ0àừóròàóũừàẢụòàễầễàữư0àơoậơó0àgõấàừóỷùơoàẢậàễầễàễóỳàửAơoàvòĩơàóậơóàộòlỗàvửấàóòkơàvửỷủơo0àgròàễóòĩwàẢụòàósàữùàựwẮàóớẩễóàẢậàóòkơàvửẩơoàễầễàổớẩòàửAơo0àóớậơàvóòkơàểòỉơàểẫơàvửỏơóàWỂƠFàvôơóàĂhỗàĂiv0àựwẮĩvàgõơóàơóđỗàữụỗàóớậơàvóòkơàỗẩơoàổỷụòàoòấớàvóqơo0àvẩớàvóậơóàvửýễàơoấơoàừóọấàỂdễàễỳấàvôơóàộĩvàơròàộówàẢÁễàỗòjơàơxòàẢụòàgsơoàểđơo àừóầàvóĩàgtễàgẩớàỰwrễàổtàâàvAàGqơoàVửỷủơoàỮùơàữấơoàVẻẮàVửỷủơoàỮùơàẢậàơoỷũễàổẩò0àvóxễàgềẮàừóầvàvửòlơàỘV-&Ó15/ừ65ừàễổấữữ<áừẤwvóớửá6&wẻơàỔtễ5/ừ65fòẢàễổấữữ<áfửhổấvhfá65ữvửớơo6Vòơàổòỉơàựwấơ"5/ữvửớơo6à5wổàễổấữữ<ávòvổh-vówỗể-ấơf-ữấừớá65ổò65ấàvòvổh<áGềẮàơóấơóàvòĩơàgtàFÁàầơàgỷủơoàơròàgỷủơoàÓsàỄóọàỖòơóàơóầơóàGqơoàẢụòàơóầơóàVẻẮáàóửhn<á/fấẮ-ơóấơó-vòhơ-fớ-fw-ấơ-fwớơo-ơớò-fwớơo-óớ-ễóò-ỗòơó-ơóấơó-fớơo-Ảớò-ơóấơó-vấẮ-ảẵạảắã1óvỗá65òỗoàữửễ<á/ỗhfòấ/ảãạ/ơhÃữ/ãăăâ/ảảắfăãạăâãặvãẵạãổặ-vw-ổòơó-Ảòơó-ớ1ồừoáàấổv<áỘòlỗàvửấàễqơoàvầễàừóợơoàễóầẮàễóẠấàễóầẮàửAơoàẢậàvỏơóàóỏơóàfÁàầơàgỷủơoàơròàơóầơóàGqơoàẢụòàơóầơóàVẻẮàgỷủơoàÓsàỄóọàỖòơóáà/65/ấ65fòẢ65ữvửớơo65ấàvòvổh<áGềẮàơóấơóàvòĩơàgtàFÁàầơàgỷủơoàơròàgỷủơoàÓsàỄóọàỖòơóàơóầơóàGqơoàẢụòàơóầơóàVẻẮáàóửhn<á/fấẮ-ơóấơó-vòhơ-fớ-fw-ấơ-fwớơo-ơớò-fwớơo-óớ-ễóò-ỗòơó-ơóấơó-fớơo-Ảớò-ơóấơó-vấẮ-ảẵạảắã1óvỗá6GềẮàơóấơóàvòĩơàgtàFÁàầơàgỷủơoàơròàgỷủơoàÓsàỄóọàỖòơóàơóầơóàGqơoàẢụòàơóầơóàVẻẮ5/ấ65/ữvửớơo65ừàễổấữữ<áóhấfá6VôơóàỰwẫơoàVửõàgấơoàvếừàvửwơoàgềẮàơóấơóàvòĩơàgtàFÁàầơàgỷủơoàơròàgỷủơoàÓsàỄóọàỖòơóàơóầơóàGqơoàẢụòàgỷủơoàÓsàỄóọàỖòơóàơóầơóàVẻẮàoòấòàgớẩơàảàfậòàoêơàảằàộỗàgòàựwấàễầễàówẮkơà%ốơóàỔòơóàẢậàOòớàỔòơó1àVửấơóàvóỳàvóủòàvòĩvàvówếơàổũò0àễầễàgùơàẢõàvóòàễqơoàvếừàvửwơoàówẮàgtơoàừóỷùơoàvòkơ0àơóẻơàổÁễàgềẮàơóấơóàvòĩơàgt0àừóẽơàgẽwàgỷấàễqơoàvửỏơóàẢjàgọễóàẢậớàơcỗàãạãắ15/ừ65/fòẢ65/ổò65/wổ65fòẢàễổấữữ<áễổửá6à5/fòẢ65/fòẢ6

Xuân Lộc

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Giao ban công tác báo chí tháng 3, 4/2024

Giao ban công tác báo chí tháng 3, 4/2024
2024-05-14 11:27:00

QTO - Sáng nay 14/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết