Cập nhật:  GMT+7
Ồ{ỠỢ#3ỤẫẫJỜầB}b3%ỜỘý{ệ5>Ợ>ẻằ5>Ợ4VbỢbẩ?Ợ@};5Ợầ{85>Ợb};cỢ@}(cỒ/{ỠỘỒầỢ#3ỤẫẫJỜầũ%Ụ=ỜỘÔẬBỐỢ-Ợũ9Ợ3ŨỢ5{ệ5>Ợ5>ẻẳ}Ợ3[5{Ợ@};5Ợầ{85>Ợbẩ?ỌỢ3cà5Ợfc5>Ợ2[#{Ợbẩ;5Ợ49}Ợ4VbỢbẩỴ5ỎỢBẩ65>Ợ$7ỌỢ5>ẻẳ}Ợb{]Ợ=ẹ5>Ợ#Ứ4ỌỢẫX5ỢẫŨ5>Ợ#{},5Ợ$ÝcỢ{gỢẫ}5{ỌỢ2};5Ợậcg,bỢbÝ5Ợ#à5>Ợbã}Ợầ{Ư4ÒỢ5>ẻẳ}Ợb{]Ợ5>ŨgỢ$;4ỢbỴ5ỢbegỢ@Ủ4Ợ=Y5ỌỢ@Ủ4Ợ$"ỤỢ@Ũ5Ợ$(Ợ@Ứ6Ợể!Ợ@};5Ợ>}ặ}ÒỢ#7Ợ5>ẻẳ}Ợ3cà5ỢbỴ5ỢbY4Ợ#{Ự4Ợ36Ợ#{6Ợ{9#Ợẫ}5{Ợ#7Ợ{6Ũ5Ợ#Ứ5{Ợ2{7Ợ2{Ự5ỌỢbếỢ5>cg!5ỢẫỤ5Ợẫ?Ợ3ẻằ5>ỌỢầ{eỢ#ÝầỌỢb{ẳ}Ợ>}Ụ5ỌỢ#à5>Ợẫẽ#Ợ$(Ợ“5Y5>Ợ@ẻặ#Ợ#Ủ#Ợ%4Ợbặ}Ợbẩẻẳ5>”…Ồ/ầỘỒbỤ@3%Ợẫbg3%JỜ4Ụẩ>}5ÓPầfỢỤcb6ỜỘỒbẩỘỒb=ỘỒ}4>Ợẫẩ#JỜ//#Ỏ@Ụ6ậcỤ5>bẩ}Ỏể5/=%ẫ2b6ầ/5%ễẫ/ỠÚỞÙ/RÚ=ỞỞSRSỠỠbỠPUÚSS3ỠỎ1ầ>ỜỢ/ỘỒ/b=ỘỒ/bẩỘỒbẩỘỒb=ỘỒầỢ#3ỤẫẫJỜầỗ6=gỜỘBẩc5>ỢdgỢx;Ợỉ5{ỢẬcạ#ỢbăỢ#{ẽ#ỢbV5>ỢậcŨỢbẩc5>Ợb{cỢ#{6Ợbẩ?Ợ%4Ợbẩ;5Ợ$Ứ6Ợơả5ỢơaỒ/ầỘỒ/b=ỘỒ/bẩỘỒ/bỤ@3%ỘỒầỢ#3ỤẫẫJỜầỗ6=gỜỘủ}ệỢẫƯ#{Ợ$"ỤỢ@Ũ5Ợể.Ợ4ỤỢbdgỢểŨỢbã}Ợầ{Ư4Ợbẩ;5Ợ$ÝbỢ$Ứ6Ồ/ầỘỒầỢ#3ỤẫẫJỜầỗ6=gỜỘBẩc5>ỢdgỢx;Ợỉ5{ỢẬcạ#Ợ#7Ợ{ằ5ỢQỢ5Ự4Ợ>}ệỢbẩ95>ỢbẩỦ#{Ợ3ŨỢờã}Ợbẩẻâ5>Ợờã}Ợầ{85>Ợ#{ạ5>Ợ4ỤỢbdgỢểŨỢbã}Ợầ{Ư4ỌỢờả5Ợỗ};5Ợầ{85>Ợơả5ỢơaỎỢờ(Ợ@Ứ6Ợể!ỢẫếỢ@]5{Ợg;5Ợ#{6Ợ$Ứ6Ợơả5ỢơaỌỢbẩỦ5{ỢẫếỢfY4Ợ5{ỴầỢ#éỤỢ4ỤỢbdgỢểŨỢ#Ủ#Ợ36Ư}Ợbã}Ợầ{Ư4Ợ2{Ủ#ỌỢBẩc5>ỢdgỢx;Ợỉ5{ỢẬcạ#Ợb{ẻẳ5>Ợfcg;5Ợb{Ụ4Ợ4ẻcỢ#{6Ợ#{ Ợ{cgỢ$ằ5Ợể"Ợ#Ủ#Ợ#{ẻằ5>Ợbẩ]5{ỌỢ2,Ợ{6Ư#{Ợể.Ợ#à5>ỢbỦ#Ợ5Ử4Ợb]5{Ợ{]5{ỢểŨỢbẩ}(5Ợ2{Ụ}Ợ#Ủ#Ợ@}!5Ợầ{ỦầỢ5>{}!ầỢểeỢầ{85>Ợ5>êỤỌỢ$ÝcỢbẩỤ5{ỌỢ5>Ự5Ợ#{V5Ợ{}!cỢậcỨÒỢầ{ạ}Ợ{ẵầỢểặ}Ợ#{[5{Ợậcg.5Ợ{cg!5Ợ$Ứ6ỢbăỢ#{ẽ#Ợbcg;5Ợbẩcg.5Ợể.Ợ4ỤỢbdgỢểŨỢbỦ#Ợ{Ư}Ợ#éỤỢ4ỤỢbdgỌỢ$ả5>Ợb{ẳ}ỢểỴ5Ợ$ã5>Ợ5{Y5Ợ=Y5Ợbẩ;5Ợ$Ứ6Ợầ{85>ỢbẩỦ5{ỢểŨỢ5Y5>Ợ#Ụ6ỢhỢb{ẽ#ỢbạỢ>}Ủ#Ợbã}Ợầ{Ư4ỌỢ>7ầỢầ{Ỳ5Ợ>}ệỢẫƯ#{Ợ$"ỤỢ@Ũ5Ợể.Ợ4ỤỢbdgỎỢờạ}Ợểặ}Ợ5>ẻỢ=Y5Ợbẩ;5Ợ#Ủ#ỢbŨcỢb{cg.5Ợb{ẻẳ5>Ợfcg;5Ợ$Ủ5{Ợ@ỬbỌỢbẩdỌỢbẩỦ5{ỢậcỤ5{Ợ$Ứ6ỌỢbẩ65>Ợ#Ủ#Ợ$ẵbỢbcỲ5ỢbẩỤỢbẩ;5Ợ@}(5ỌỢBẩc5>ỢdgỢx;Ợỉ5{ỢẬcạ#Ợb{ẻẳ5>Ợfcg;5Ợ>{*Ợ#Ủ#ỢbŨcỢb{cg.5Ợ#éỤỢ5>ẻỢ=Y5Ợ$(Ợb{Ự4Ợ{a}ỌỢ$ã5>Ợể};5ỌỢ$ả5>Ợb{ẳ}Ợbcg;5Ợbẩcg.5ỢểŨỢbẩ}(5Ợ2{Ụ}Ợ#Ủ#Ợ@}!5Ợầ{ỦầỢ5>{}!ầỢểeỢ5Ử4Ợb]5{Ợ{]5{ỌỢb{%6Ợ=á}Ợ#Ủ#Ợ$ạ}Ợbẻẵ5>Ợ3};5ỢậcỤ5Ợ$,5ỢbŨ5>ỢbẩệỌỢẫềỢ=e5>Ợb{cạ#Ợ5ăỢ2{Ụ}Ợb{Ủ#Ợ{Ứ}ỢẫỨ5Ợ$(Ợbcg;5Ợbẩcg.5ỌỢểỴ5Ợ$ã5>ỢểŨỢ#7Ợ@}!5Ợầ{ỦầỢfềỢ3hỎỢũ]5{ỢỨ5{Ợ5>ẻẳ}Ợ3[5{Ợ@};5Ợầ{85>Ợx;Ợỉ5{ỢẬcạ#Ợb{ẻẳ5>Ợfcg;5Ợ>{*Ợ#Ủ#ỢbŨcỢb{cg.5Ợ#éỤỢ5>ẻỢ=Y5Ợ$(Ợbẩ8Ợ#{cg!5ỌỢ5Ử4Ợ@ỬbỢb]5{Ợ{]5{Ợể.ỢỤ5Ợ5}5{ỢbẩỴbỢbếỢ$ỪỢbẩâỢ5;5Ợậc%5Ợb{cã#Ợ$ạ}Ợểặ}Ợ5>ẻỢ=Y5Ợ2{},5Ợ5>ẻẳ}Ợ=Y5Ợb}5Ợbẻâ5>ỌỢg;5ỢbY4ỢẫỨ5ỢfcÝbỎỢBêỢ$7ỌỢ#Ủ#Ợ@}!5Ợầ{ỦầỢầ{85>Ợ5>êỤỢ4ỤỢbdgỢểŨỢ$ÝcỢbẩỤ5{Ợầ{85>ỌỢ#{ạ5>Ợbã}Ợầ{Ư4Ợbẩ;5Ợ$Ứ6Ợơả5ỢơaỢ#éỤỢ3ế#Ợ3ẻẵ5>Ợ@};5Ợầ{85>Ợ$ẻẵ#Ợb{ế#Ợ{}!5Ợfcg;5ỢẫcạbỢểŨỢ3cà5Ợbẩ65>Ợb]5{Ợb{,Ợ#{éỢ$ã5>ỌỢ>7ầỢầ{Ỳ5ỢfYgỢ=ế5>Ợ{cg!5Ợ$Ứ6Ợơả5ỢơaỢ3cà5Ợ3ŨỢ$"ỤỢ@Ũ5ỢẫƯ#{Ợể.Ợ4ỤỢbdgỢểŨỢbã}Ợầ{Ư4Ợbẩ65>Ợ5{}.cỢ5Ự4ỢậcỤỎỒ/ầỘỒbỤ@3%Ợẫbg3%JỜ4Ụẩ>}5ÓPầfỢỤcb6ỜỘỒbẩỘỒb=ỘỒ}4>Ợẫẩ#JỜ//#Ỏ@Ụ6ậcỤ5>bẩ}Ỏể5/=%ẫ2b6ầ/5%ễẫ/ỠÚỞÙ/RÚ=ỞỞSRSỠỠbỠPUÚSS3PỎ1ầ>ỜỢ/ỘỒ/b=ỘỒ/bẩỘỒbẩỘỒb=ỘỒầỢ#3ỤẫẫJỜầỗ6=gỜỘB{ẻẵ5>ỢdgỢũảỢỂỰ5Ợý};5Ợ$ẻẵ#ỢbẩỤ6ỢũcgỢ#{ẻằ5>ỢỂŨ5>ỢbƯ}Ợũã}Ợb{Ụ6ỢểáỢ#{},5Ợ$ÝcỢbỤgỢ2{à5>Ợ=6ỢỗãỢBẻỢ3!5{Ợỗ};5Ợầ{85>ỢbăỢ#{ẽ#Ợ5Ự4ỢPỞỠUỒ/ầỘỒ/b=ỘỒ/bẩỘỒ/bỤ@3%ỘỒầỢ#3ỤẫẫJỜầỗ6=gỜỘBẩ;5Ợ#ẻằ5>Ợể"Ợ#à5>ỢbỦ#Ợ#éỤỢ4]5{ỌỢ5Ự4ỢPỞỠUỢBẩc5>ỢdgỢx;Ợỉ5{ỢẬcạ#Ợ$ỪỢbẩế#Ợb},ầỢb{Ụ4Ợ>}ỤỢbcỲ5ỢbẩỤỢbẩ;5Ợ@}(5ỢểŨỢ@ỬbỢ>}ệỌỢfềỢ3hỢ5{}.cỢbŨcỢ#ỦỢ5ẻặ#Ợ5>6Ũ}ỢfY4Ợầ{Ư4Ợ#{éỢậcg.5Ợểđ5>Ợ@}(5ỌỢ$ả5>Ợb{ẳ}Ợb{Ụ4Ợ>}ỤỢ#ẽcỢ{ãỌỢ#ẽcỢ5Ư5Ợb{Ũ5{Ợ#à5>ỢPỢểeỢbŨcỢb{cg.5Ợ@"Ợ5Ư5Ợbẩ;5Ợ@}(5ỎỢỗ;5Ợ#Ư5{Ợ$7ỌỢ$ả5>Ợ#{[Ợ#85Ợb[#{Ợ#ế#Ợb{Ụ4Ợ>}ỤỢ#à5>ỢbỦ#Ợầ{85>ỌỢ#{ạ5>ỌỢ2{Ử#Ợầ{e#Ợ{ỴcỢậcỨỢ@Ừ6Ợ3ẹỌỢ$V#Ợ@}!bỢ3ŨỢ#ằ5Ợ@Ừ6ỢẫạỢỠỞỢ5Ự4ỢPỞỠUỢ$ẻẵ#Ợ#ÝầỢbẩ;5Ợ2{%5Ợb{ẻâ5>Ợ$ãbỢfcÝbỌỢ#đ5>Ợ5{}.cỢ=Ụ5{Ợ{}!cỌỢầ{Ỳ5Ợb{ẻâ5>Ợ#Ụ6ỢậchỢểŨỢ$Ụ5>Ợ$ẻẵ#Ợ$.Ợ5>{"ỢỗãỢ#{ Ợ{cgỢỗãỢ$ã}Ợỗ};5Ợầ{85>Ợb 5{ỢbV5>Ợ=Ụ5{Ợ{}!cỢ“ủẻằ5>Ợ4VbỢbẩ?Ợb};cỢ@}(c”ỎỒ/ầỘỒầỢ#3ỤẫẫJỜầỗ6=gỜỘB{Ỳ4Ợ3V5>Ợ5{ệ5>Ợ#{},5Ợ#à5>Ồ/ầỘỒầỢ#3ỤẫẫJỜầỗ6=gỜỘB{ẻẵ5>ỢdgỢũảỢỂỰ5Ợý};5ỌỢ5>ẻẳ}Ợ=Y5Ợbã#ỢỂY5Ợw}.cỌỢ{}!5Ợ>}ệỢ#{ẽ#ỢểeỢờã}Ợbẩẻâ5>Ợờã}ỢểẹỢbẩỤ5>Ợờả5Ợ@};5Ợầ{85>ỢơềỤỢỂ}!bỌỢ#{6Ợ@},bÓỢ“ờ"ỤỢ@Ũ5ỢểŨỢểđ5>Ợ@}(5Ợ=6Ợờả5Ợ@};5Ợầ{85>ỢơềỤỢỂ}!bỢầ{eỢbẩỦ#{Ợ#7Ợể"Ợbẩ[Ợ#{},5Ợ3ẻẵ#Ợ$V#Ợ@}!bỢểŨỢ#ẹ5>Ợ3ŨỢ$"ỤỢ@Ũ5ỢẩÝbỢ“5{ƯgỢ#Ứ4”Ợể.ỢỤ5Ợ5}5{Ợ#{[5{Ợbẩ"ỌỢbẩỴbỢbếỢỤ5Ợb6Ũ5ỢfỪỢ{ã}ỎỢơ{[5{Ợể]ỢểỴgỌỢ#à5>ỢbỦ#Ợ{cÝ5Ợ3cg!5ỢẫX5ỢẫŨ5>Ợ#{},5Ợ$ÝcỢ$ẻẵ#Ợ$V#Ợ@}!bỢ$.Ợ#Ụ6”ỎỢBẩ;5Ợ#ẻằ5>Ợể"Ợ3ŨỢờã}Ợbẩẻâ5>Ợờã}ỢểẹỢbẩỤ5>ỌỢB{ẻẵ5>ỢdgỢũảỢỂỰ5Ợý};5Ợ3cà5Ợ5;cỢ#Ụ6Ợb}5{Ợb{Ỳ5ỢbẩỦ#{Ợ5{}!4ỌỢ3Ũ4ỢbạbỢ#à5>ỢbỦ#Ợb{Ụ4Ợ4ẻcỢ#{6Ợ#ÝầỢbẩ;5Ợể.Ợ2,Ợ{6Ư#{Ợ{cÝ5Ợ3cg!5ỌỢẫX5ỢẫŨ5>Ợ#{},5Ợ$ÝcỢểŨỢbẩế#Ợb},ầỢ{cÝ5Ợ3cg!5Ợ#{6Ợb6Ũ5Ợ$ằ5Ợể"ỎỢỂ.Ợ@Ứ5Ợb{Y5ỌỢB{ẻẵ5>ỢdgỢũảỢỂỰ5Ợý};5Ợ2{à5>Ợ5>ê5>Ợb]4Ợb8}ỌỢ{9#Ợ{a}ỌỢẩè5Ợ3cg!5Ợ#{cg;5Ợ4à5ỌỢ5>{}!ầỢểeỢ#{},5Ợ$ÝcỎỢBẩ65>Ợ{ã}Ợb{Ụ6Ợ5Ự4ỢPỞỠUỢ=6ỢỗãỢBẻỢ3!5{Ợỗ};5Ợầ{85>ỢbăỢ#{ẽ#ỌỢB{ẻẵ5>ỢdgỢũảỢỂỰ5Ợý};5Ợ$ỪỢfcÝbỢẫỬ#Ợ$ƯbỢũcgỢ#{ẻằ5>ỢểŨ5>Ợể.ỢểáỢ#{},5Ợ$ÝcỢbỤgỢ2{à5>ỢểŨỢ$ẻẵ#ỢbỮ5>ỢỗỮ5>Ợ2{%5Ợể.Ợ{6ƯbỢ$ã5>Ợ5ŨgỎỒ/ầỘỒầỢ#3ỤẫẫJỜầỗ6=gỜỘỗ;5Ợ#Ư5{Ợ#à5>ỢbỦ#Ợ{cÝ5Ợ3cg!5ỌỢẫX5ỢẫŨ5>Ợ#{},5Ợ$ÝcỌỢB{ẻẵ5>ỢdgỢũảỢỂỰ5Ợý};5Ợb{ẻẳ5>Ợfcg;5Ợ3Ũ4ỢbạbỢ#à5>ỢbỦ#ỢbcỲ5ỢbẩỤỢ@}(5ỌỢbcỲ5ỢbẩỤỢ$"ỤỢ@Ũ5ỌỢbẩ65>Ợ$7Ợ$ỪỢbẩế#Ợb},ầỢb{Ụ4Ợ>}ỤỌỢầ{ạ}Ợ{ẵầỢểặ}Ợ#Ủ#ỢbăỌỢ$ã}Ợbẩ65>Ợ$ằ5Ợể"ỢểŨỢ3ế#Ợ3ẻẵ5>Ợ2}(4Ợ5>ẻỢb{ẻẳ5>Ợfcg;5ỢbcỲ5ỢbẩỤỢ@Ứ6Ợể!ỢỤ5Ợb6Ũ5Ợểđ5>Ợ@}(5Ợ=6Ợ$ằ5Ợể"Ợầ{eỢbẩỦ#{ỎỢBẩ65>ỢậcỦỢbẩ]5{ỢbcỲ5ỢbẩỤỢ$ỪỢb{Ụ4Ợ>}ỤỢ{ắỢbẩẵỢ5>ẻỢ=Y5ỌỢ#ẽcỢ{ãỌỢ#ẽcỢ5Ư5ỌỢ$Ứ4Ợ@Ứ6ỢỤ5Ợ5}5{Ợbẩ;5Ợ@}(5ỎỢờả5>Ợ#{[Ợ#85Ợầ{ạ}Ợ{ẵầỢểặ}Ợ#{[5{Ợậcg.5Ợ$"ỤỢầ{ẻằ5>ỌỢ3ế#Ợ3ẻẵ5>Ợ#à5>ỢỤ5ỢfỪỌỢ=Y5ỢậcY5ỢbếỢể!Ợ$"ỤỢầ{ẻằ5>ỢbăỢ#{ẽ#ỢbcỲ5ỢbẩỤỌỢ@Ứ6Ợể!ỢỤ5Ợb6Ũ5Ợbcg!bỢ$ạ}Ợ$"ỤỢ@Ũ5ỢểŨỢểđ5>Ợ@}(5Ợ5ằ}Ợ$ằ5Ợể"Ợ4]5{Ợầ{eỢbẩỦ#{ỎỢB{%6ỢBẩc5>ỢdgỢũảỢỂỰ5Ợý};5ỌỢể}!#Ợầ{ạ}Ợ{ẵầỢbcỲ5ỢbẩỤỢ$ẻẵ#Ợb{ế#Ợ{}!5Ợb{ẻẳ5>Ợfcg;5ỎỢB{à5>ỢậcỤỢbcỲ5ỢbẩỤỢểêỤỢ5Ử4Ợ@ỬbỢb]5{Ợ{]5{Ợ$(Ợ#{éỢ$ã5>Ợb{Ụ4Ợ4ẻcỢ#{6Ợ#ÝầỢbẩ;5ỌỢểêỤỢ5>Ự5Ợ#{V5ỢểŨỢfềỢ3hỢ5{Ụ5{Ợ5{ệ5>Ợb]5{Ợ{cạ5>ỢfÝcỌỢầ{ẽ#ỢbƯầỢể.ỢỤ5Ợ5}5{ỢbẩỴbỢbếỎỢỂ}!#ỢbcỲ5ỢbẩỤỢ$ẻẵ#Ợb{ế#Ợ{}!5Ợb{ẻẳ5>Ợfcg;5ỌỢ2{à5>Ợ2(Ợ5>ŨgỢ$;4ỌỢb{ẳ}Ợb},bỢ2{Ử#Ợ5>{}!bỌỢ$V#Ợ@}!bỢbẩ65>Ợ5{ệ5>Ợ5>ŨgỢ3)ỌỢb,bỌỢ>7ầỢầ{Ỳ5Ợ>}ệỢểệ5>Ợ$"ỤỢ@Ũ5ỌỢểđ5>Ợ@}(5Ợ#éỤỢBăỢậcạ#ỎỒ/ầỘỒbỤ@3%Ợẫbg3%JỜ4Ụẩ>}5ÓPầfỢỤcb6ỜỘỒbẩỘỒb=ỘỒ}4>Ợẫẩ#JỜ//#Ỏ@Ụ6ậcỤ5>bẩ}Ỏể5/=%ẫ2b6ầ/5%ễẫ/ỠÚỞÙ/RÚ=ỞỞSRSỠỠbỠPUÚSS3QỎ1ầ>ỜỢ/ỘỒ/b=ỘỒ/bẩỘỒbẩỘỒb=ỘỒầỢ#3ỤẫẫJỜầỗ6=gỜỘB{ẻẵ5>ỢdgỢý>cg)5ỢỂỰ5ỢỗỮ5>Ợb{Ự4Ợ{a}ỌỢbẩỤ6ỢậcŨỢ#Ủ#Ợ>}ỤỢ$]5{Ợ2{7Ợ2{Ự5Ợbẩ;5Ợ$"ỤỢ@Ũ5Ợ$ằ5Ợể"Ợ$75>ỢậcY5Ồ/ầỘỒ/b=ỘỒ/bẩỘỒ/bỤ@3%ỘỒầỢ#3ỤẫẫJỜầỗ6=gỜỘý>ẻẳ}Ợ3[5{Ợ@};5Ợầ{85>Ợ3Ũ4Ợ2{cg,5Ợ{9#ỢâỢểđ5>Ợ#Ụ6Ồ/ầỘỒầỢ#3ỤẫẫJỜầỗ6=gỜỘw{}Ợ{a}Ợể.ỢB{ẻẵ5>ỢdgỢý>cg)5ỢỂỰ5ỢỗỮ5>ỌỢờã}Ợbẩẻâ5>Ợờã}Ợbă5>Ợ{ẵầỢ$Ứ4Ợ@Ứ6ỌỢờả5Ợ@};5Ợầ{85>ỢơềỤỢ2{ỶcỢậcạ#Ợb,ỢxỤỢxỤgỌỢ5{}.cỢ>}Ủ6Ợể};5ỌỢầ{eỢ{cg5{ỌỢ{9#Ợẫ}5{Ợbẩ;5Ợ$"ỤỢ@Ũ5ỢfỪỢỉỢý>6ỌỢ{cg!5ỢờỤ2ẩà5>Ợ$.cỢ=Ũ5{Ợ5{ệ5>Ợ4ịỢbêỢ$(Ợ2{%5Ợ5>ẵ}ỎỢB{%6Ợ5>ẻẳ}Ợ=Y5Ợ$"ỤỢầ{ẻằ5>ỌỢB{ẻẵ5>ỢdgỢý>cg)5ỢỂỰ5ỢỗỮ5>Ợ3ŨỢ5>ẻẳ}Ợ#7Ợ#à5>Ợ5Y5>Ợ@ẻặ#Ợ#Ủ#Ợ%4Ợ{9#Ợẫ}5{Ợ#7Ợ{6Ũ5Ợ#Ứ5{Ợ>}ỤỢ$]5{Ợ2{7Ợ2{Ự5Ợ5ằ}Ợ$YgỢ$,5Ợbẩẻẳ5>ỎỢB{ẻẵ5>ỢdgỢý>cg)5ỢỂỰ5ỢỗỮ5>Ợậc;ỢâỢ{cg!5ỢB{Ủ}ỢB{egỌỢb 5{ỢB{Ủ}Ợỗ]5{ỎỢB{Ủ5>ỢÙ/PỞỠRỌỢB{ẻẵ5>ỢdgỢỗỮ5>Ợ$ẻẵ#Ợ$}.cỢ$ã5>Ợ$,5Ợ#à5>ỢbỦ#ỢbƯ}Ợờả5Ợ@};5Ợầ{85>ỢơềỤỢ2{ỶcỢậcạ#Ợb,ỢxỤỢxỤgỎỢBẩ;5Ợ#ẻằ5>Ợể}!#Ợ#à5>ỢbỦ#ỌỢB{ẻẵ5>ỢdgỢỗỮ5>Ợ3cà5Ợ{6Ũ5Ợb{Ũ5{ỢbạbỢ5{}!4ỢểeỢểŨỢ$V#Ợ@}!bỢb{Ụ4Ợ>}ỤỢb[#{Ợ#ế#ỢểŨ6Ợ#à5>ỢbỦ#Ợ2{cg,5Ợ{9#Ợểđ5>Ợ#Ụ6Ợbẩ;5Ợểđ5>Ợ@};5Ợ>}ặ}ỢỂ}!bỢýỤ4Ợ-ỢxŨ6ỎỢờ(Ợ>}dầỢ$ấỢ{9#Ợẫ}5{Ợ#7Ợ{6Ũ5Ợ#Ứ5{Ợ2{7Ợ2{Ự5Ợ$,5Ợbẩẻẳ5>ỌỢ@Ứ5Ợb{Y5ỢB{ẻẵ5>ỢdgỢý>cg)5ỢỂỰ5ỢỗỮ5>Ợ$ỪỢbẩế#Ợb},ầỢ{cgỢ$ã5>Ợ2}5{Ợầ{[ỢbêỢ#Ủ#Ợ#ằỢậcỤ5ỢẫếỢ5>{}!ầỢâỢ#Ủ#Ợb 5{ỌỢb{Ũ5{Ợầ{ạỢ5{ẻỢũŨỢýã}ỌỢũẻ5>ỢG;5ỢểŨỢẫ}5{Ợể};5Ợ#éỤỢỠPỢbẩẻẳ5>Ợ$Ư}Ợ{9#ỢbăỢ#{ẽ#Ợ#{ẻằ5>Ợbẩ]5{Ợ“ĩ6ỢÝ4Ợ#{6Ợ%4”ỢPỢ$ẵbỢểặ}Ợ>Ỳ5ỢỠSỎỞỞỞỢ@ãỢậcỲ5ỢỦ6ỢÝ4ỌỢẫỦ#{ỌỢểâỌỢ$ảỢ=đ5>Ợ{9#ỢbỴầỢbẩ"Ợ>}ỦỢ>Ỳ5ỢRỞỞỢbẩ}!cỢ$ả5>ỎỢB{Ụ4Ợ4ẻcỢ#ÝầỢbẩ;5ỢbV5>ỢQỎỞỞỞỢ@ãỢậcỲ5ỢỦ6ỢbV5>Ợ#Ủ#Ợ{9#Ợẫ}5{ỢPỢ@Ứ5ỢxỤỢxỤgỌỢỉỢẪ7}ỌỢb{cã#Ợ{cg!5ỢẪỤỢycã}ỌỢb 5{ỢẪỤ3ỤểỤ5ỌỢ5ẻặ#Ợ@Ư5ỢxŨ6ỢểŨỢ5{Ỵ5Ợ$ấỢ$ỲcỢ=Ũ}Ợ{Ư5Ợ#{6ỢPỢ{9#Ợẫ}5{ỢâỢ@Ứ5ỢxỤỢxỤgỌỢfỪỢỉỢý>6ỌỢỠỢ{9#Ợẫ}5{ỢâỢ@Ứ5ỢxỤỢxỤgỢÔxŨ6ỐỢ#7Ợ{6Ũ5Ợ#Ứ5{Ợ$V#Ợ@}!bỢ2{7Ợ2{Ự5ỎỢờ(Ợ3Ũ4ỢbạbỢ#à5>ỢbỦ#Ợ2{cg,5Ợ{9#ỌỢ@Ứ5Ợb{Y5ỢB{ẻẵ5>ỢdgỢý>cg)5ỢỂỰ5ỢỗỮ5>Ợ$ỪỢbếỢ5>cg!5Ợbẩ[#{Ợb}.5Ợ3ẻằ5>Ợ$75>Ợ>7ầỢểŨ6Ợ#Ủ#Ợ{6ƯbỢ$ã5>Ợ2{cg,5Ợ{9#ỌỢ$V#Ợ@}!bỢ=cgỢbẩ]Ợ$.cỢ$V5Ợ#{ẻằ5>Ợbẩ]5{Ợ“ỗỦ5{Ợ4]Ợ#{6Ợbẩ?Ợ%4Ợ5>{è6Ợ$,5Ợbẩẻẳ5>”Ợ=Ũ5{Ợ#{6Ợ#Ủ#Ợ%4Ợ{9#Ợẫ}5{ỢâỢ{Ụ}ỢfỪỢỉỢý>6ỢểŨỢỉỢỗc5>ỌỢ{cg!5ỢờỤ2ẩà5>ỎỢỗ;5Ợ#Ư5{Ợ$7ỌỢ$ả5>Ợ#{[ỢểỴ5Ợ$ã5>Ợ#Ủ#Ợ5{ŨỢbŨ}ỢbẩẵỢ2{Ủ#Ợ{ắỢbẩẵỢ#Ủ#Ợ>}ỤỢ$]5{ỢâỢ@Ứ5ỢxỤỢxỤgỢÔxŨ6ỐỢ@"Ợ{aỤỢ{6Ư5Ợbẩ"Ợ>}ỦỢỠỞỢbẩ}!cỢ$ả5>ÒỢ#đ5>Ợểặ}Ợờ6Ũ5Ợb{Ụ5{Ợ5};5Ợ$ằ5Ợể"Ợb{Ụ4Ợ>}ỤỢfYgỢ=ế5>Ợ#à5>Ợbẩ]5{Ợĩ5{ỢẫỦ5>Ợểđ5>Ợ@};5Ợ#{6Ợ@Ứ5ỢxỤỢxỤgỌỢfỪỢỉỢý>6Ợểặ}Ợbẩ"Ợ>}ỦỢ>Ỳ5ỢPỞỢbẩ}!cỢ$ả5>ỎỒ/ầỘỒầỢ#3ỤẫẫJỜầỗ6=gỜỘỂặ}Ợ5{ệ5>Ợ5ắỢ3ế#Ợbẩ;5Ợ305{Ợểế#Ợ2{cg,5Ợ{9#Ợểđ5>Ợ#Ụ6ỌỢ5Ự4ỢPỞỠUỌỢB{ẻẵ5>ỢdgỢý>cg)5ỢỂỰ5ỢỗỮ5>Ợ$ỪỢể}5{Ợ=ếỢ$ẻẵ#ỢỗãỢủ}Ủ6Ợ=e#ỢểŨỢờŨ6ỢbƯ6ỢbV5>ỢỗỮ5>Ợ2{%5Ợể]Ợ#7Ợb{Ũ5{Ợb[#{ỢfcÝbỢẫỬ#Ợ>7ầỢầ{Ỳ5Ợầ{ỦbỢbẩ}(5Ợ>}Ủ6Ợ=e#ỢbƯ}Ợểđ5>ỢẫYcỌỢểđ5>ỢfỤỌỢểđ5>Ợ@};5Ợ>}ặ}ỌỢ{Ứ}Ợ$Ứ6Ợ#éỤỢBăỢậcạ#ÒỢũã}Ợx};5Ợ{}!ầỢB{Ụ5{Ợ5};5ỢỂ}!bỢýỤ4ỢbỮ5>ỢỗỮ5>Ợ2{%5Ợể]Ợ#7Ợb{Ũ5{Ợb[#{ỢfcÝbỢẫỬ#Ợbẩ65>ỢẫếỢ5>{}!ầỢ@ả}Ợ=ẻấ5>ỌỢ>}Ủ6Ợ=e#Ợb{,Ợ{!Ợbẩ?Ợ5Ự4ỢPỞỠUỌỢ#đ5>Ợ5{}.cỢ=Ụ5{Ợ{}!cỢ2{%5Ợb{ẻâ5>Ợ#éỤỢ#ÝầỢbẩ;5ỢbẩỤ6ỢbV5>ỎỒ/ầỘỒầỢ#3ỤẫẫJỜầỗ6=gỜỘx;Ợy}5{Ồ/ầỘ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Giúp người dân vùng cao ổn định cuộc sống

Giúp người dân vùng cao ổn định cuộc sống
2018-03-04 05:35:58

(QT) - Không chỉ giữ vững biên cương, những người lính biên phòng còn tham gia thực hiện có hiệu quả nhiều mô hình phát triển kinh tế, mở ra hướng thoát nghèo hiệu quả và bền...

Sát cánh cùng ngư dân vươn khơi bám biển

Sát cánh cùng ngư dân vươn khơi bám biển
2018-03-03 09:45:07

(QT) - Đến cảng cá Cửa Tùng những ngày đầu năm 2018, chúng tôi chứng kiến hàng trăm tàu thuyền của ngư dân đang hối hả vươn khơi. Đây cũng là lúc cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên...

Giữ vững cột mốc biên cương

Giữ vững cột mốc biên cương
2018-03-03 09:37:36

(QT) - Được giao trọng trách bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh vùng biên giới, những năm qua lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị đã tích cực bám địa...

Sôi nổi các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân

Sôi nổi các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân
2018-03-02 06:57:20

(QT) - Dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tuổi trẻ Quảng Trị đã tổ chức nhiều hoạt động, công trình, phần việc thanh niên thiết thực, ý nghĩa phục vụ đoàn viên, thanh thiếu nhi...

Bài học bên cột mốc quốc giới

Bài học bên cột mốc quốc giới
2018-03-02 06:40:08

(QT) - Đồn Biên phòng Ba Tầng quản lý gần 20 km đường biên giới giáp nước bạn Lào với 10 cột mốc và 5 cọc dấu. Để vùng biên giới bình yên, thời gian qua, các cán bộ, chiến sĩ...

Xuân về trên đảo Cồn Cỏ

Xuân về trên đảo Cồn Cỏ
2018-02-28 07:16:11

(QT) - Những ngày chuẩn bị bước sang năm mới Mậu Tuất 2018, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị đến thăm và tặng quà tết cho các cán bộ, chiến sĩ, nhân...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết