Cập nhật:  GMT+7
Ố>ỞỜ@2ÙẩẩĨỚấẪ{ẫ2$ỚỒụ{cấỜ4<ẹặ{Ờ#X4Ờệd4<Ờ@Ù5Ờã4Ờ=]4>Ờ@bả@Ờẩà4<Ố/>ỞỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấủ$Ù#ỚỒÕẦẪÔỜ-Ờv>á4<Ờ@>"Ờ<{ềỜệề4<ỜỸ{:4Ờ@ẹắ4<ÒỜ4>ề4<Ờ4<ẹặ{Ờ2}4>ỜỸ{:4Ờấ>74<Ờ@74Ờẫ>Ù3Ờ<{ÙỜẫ>ê@Ờ>{.4Ờ@6Ờ>{.bỜầbƯỜ4>{,bỜ3áỜ>[4>Ờấ>ỤẫỜẫậ{!4Ờ1{4>Ờẫ;ÒỜ3ẵỜậÙỜ>ẹằ4<Ờẫ>5ỤẫỜ4<>è5Ờ>{.bỜầbƯỜệỦỜỸ,4Ờệề4<Ờ@>5Ờ=ạ4<ỜỸỦ5Ờ@Ụ@Ờ#X4Ờẫả@Ờẫ>{!bỜẩàỜẫậ:4Ờ=]ÙỜỸỦ4ỜệỦỜ<{cấỜ4<ẹặ{Ờ#X4Ờấ>ỤẫỜẫậ{!4Ờ1{4>Ờẫ;ÒỜã4Ờ=]4>Ờ@bả@Ờẩà4<ỌỐ/ấỒỐẫÙỸ2$Ờẩẫf2$ĨỚ3Ùậ<{4OỠấễỜÙbẫ5ỚỒỐẫậỒỐẫ#ỒỐ{3<Ờẩậ@ĨỚ//@ỌỸÙ5ầbÙ4<ẫậ{Ọệ4/#$ẩ1ẫ5ấ/4$ểẩ/ỞUỢÚ/QU#ỢỢRPRRUẫỞỠTURQ2ỞỌ0ấ<ỚỜ/ỒỐ/ẫ#ỒỐ/ẫậỒỐẫậỒỐẫ#ỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒỗỤ4ỜỸảÒỜ@>{;4Ờẩ Ờớạ4Ờổ{:4Ờấ>74<ỜỗdỜổÙ{Ờ>ẹằ4<Ờ#Ỷ4Ờ4<ẹặ{Ờ#X4Ờẫậạ4<Ờ@XfỜ@>bà{ỜễbYẫỜ1>ỴbỐ/ấỒỐ/ẫ#ỒỐ/ẫậỒỐ/ẫÙỸ2$ỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒẨÙbỜ<Ý4Ờ3ảẫỜ4Ừ3Ờẫậ{!4Ờ1>Ù{Ờẫ>ê@Ờ>{.4Ờ3áỜ>[4>Ờẫậạ4<Ờ@>bà{ỜễbYẫỜ1>ỴbÒỜ=;4Ờẫ>ặ{Ờ={!3Ờ4ỦfỜ<Ý4ỜỠỜ>ÙỜệằ{Ờẫậ:4ỜỞỌỢỢỢỜ<à@Ờ=Ù4<Ờấ>ỤẫỜẫậ{!4ỜẫàẫÒỜ>ẻÙỜ>*4Ờẩ?Ờ=$3Ờ2Ũ{ỜệđỜ@>bà{ỜỸả{Ờẫ>bỜẵỜẫ>á4ỜỗdỜổÙ{ÒỜễỨỜủẹằ4<ỜwỲấÒỜủẹằ4<Ờủ6ÙỌỜớXfỜ2ỦỜ3ảẫỜẫậ54<Ờ4>ề4<Ờ3áỜ>[4>Ờ1{4>Ờẫ;Ờ=ẹẳ@Ờẫ>ê@Ờ>{.4ỜỸẵ{ỜẩêỜấ>à{Ờ>ẳấỜ<{ềÙỜổảỜ=ả{ỜỸ{:4Ờấ>74<ỜệỦỜ4<ẹặ{Ờ#X4Ờẫậ54<Ờ4Ừ3ỜỠỢỞTỌỜÁ4<Ờw:Ờớ[4>Ờủ5Ù4ÒỜ4<ẹặ{Ờẫ>ê@Ờ>{.4Ờẫ>}Ờ={!3Ờ3áỜ>[4>Ờẫậạ4<Ờ@>bà{ỜễbYẫỜ1>ỴbỜẫŨ{ỜỗdỜổÙ{Ờấ>Y4Ờ1>ẵ{Ờ@>5ỜỸ{;ẫOỜ“ớẹẳ@ỜổảỜ=ả{ỜỸ{:4Ờấ>74<Ờớạ4ỜỗdỜổÙ{Ờ>ăỜẫậẳỜệ,Ờệà4ÒỜ<{à4<ÒỜ1ìỜẫ>bỲẫÒỜ@XfỜ@>bà{Ờ=ỨỜẫ>ê@ỜẩêỜỸ%4Ờậ(ỜẫŨ{ỜỗdỜổÙ{ỌỜẪẽỜẫậẹằ@Ờ=;4Ờ4ÙfÒỜ4<ẹặ{Ờ#X4ỜẵỜ=XfỜ@>ẹÙỜầb$4Ờẫậạ4<Ờ@>bà{ÒỜ#5ỜệỲfỜẫậ:4Ờ@ắỜẩẵỜ>{.bỜầbƯỜ@eÙỜ3áỜ>[4>ÒỜệằ{ỜẩêỜ>ăỜẫậẳỜẫ}@>Ờ@ê@Ờ@eÙỜỸảỜ=ả{ỜỸ{:4Ờấ>74<ÒỜỸỦỜ@54Ờẩ?Ờẫ{;ấỜẫđ@Ờ4>X4Ờậả4<Ờ25Ũ{Ờ@XfỜẫậạ4<Ờ3ằ{Ờ4ỦfỜ=!Ờ@Ư{Ờẫ>{.4Ờ@>YẫỜ2ẹẳ4<Ờ@bả@Ờẩà4<”ỌỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒv>á4<Ờ@>"Ờ>ăỜẫậẳỜấ>ỤẫỜẫậ{!4Ờ3áỜ>[4>Ờẫậạ4<Ờ@>bà{ÒỜẫ>ặ{Ờ<{Ù4ỜầbÙÒỜớạ4Ờổ{:4Ờấ>74<ỜỗdỜổÙ{Ờ=ỨỜ<{cấỜ#X4Ờệ,Ờ<{à4<ÒỜ1ìỜẫ>bỲẫỜ=!Ờ4>X4Ờậả4<Ờ3áỜ>[4>Ờẫậạ4<Ờ@XfỜỸặ{Ờ2ặ{ÒỜậÙbỜ@Ụ@Ờ25Ũ{ỜệỦỜ>ăỜẫậẳỜ@Ụ@Ờ3áỜ>[4>Ờ@>Ừ4Ờ4bá{ỌỜỆằ{Ờ4>ề4<Ờ4<ẹặ{Ờ2}4>ỜỤ5ỜễÙ4>ÒỜ=!Ờ@d4<ỜỸỦỜ@54ỜễXfỜ#ê4<Ờ=ẹẳ@Ờ@Ụ@Ờ3áỜ>[4>Ờ46{Ờẫậ:4ÒỜ@Ụ@ỜÙ4>Ờ=ỨỜ1>á4<ỜầbƯ4Ờẫ>ặ{Ờ<{Ù4ÒỜ=ẹặ4<ỜẩỤỜ@Ụ@>ỜẫậẵỜ=!Ờ=;4ỜẫỲ4ỜỸƯ4Ờ>ăỜẫậẳỜ@XfỜ<{à4<ÒỜấ>X4ỜỸ64ÒỜ4<ỦfỜ@á4<Ờ2Ù5Ờ=ả4<ỌỜổ:4Ờ@Ũ4>Ờ=6ÒỜ@Ụ@ỜÙ4>Ờ@74Ờ4<>{:4Ờ@ẻbỜẫ>:3Ờ1ìỜẫ>bỲẫỜẫậạ4<ÒỜ@>Ừ3Ờẩ6@Ờ@XfÓỜẫ[3Ờ>{!bỜ@Ụ@Ờ25Ũ{Ờ<{à4<Ờ@XfỜẫậạ4<Ờấ>dỜ>ẳấỜệằ{Ờ={,bỜ1{.4Ờẫ>ãỜ4>ẹâ4<Ờ=!Ờ>ẹằ4<Ờ#Ỷ4Ờ@>5ỜỸỦỜ@54Ờ#X4ỜỸƯ4ỌỜẨêỜấ>à{Ờ>ẳấỜẫ}@>Ờ@ê@Ờ<{ềÙỜ@>}4>Ờầbf,4Ờ=]ÙỜấ>ẹắ4<ỜệỦỜ2ê@Ờ2ẹẳ4<ỜỸ{:4Ờấ>74<ÒỜ=Ữ@ỜỸ{.ẫỜ2ỦỜ4>ề4<Ờ4<ẹặ{Ờ2}4>Ờẫậê@Ờẫ{;ấỜ@d4<Ờẫ>Ù3Ờ<{ÙỜẩ{4>Ờ>5ŨẫỜệằ{Ờ#X4ỜỸƯ4Ờ=64<ỜệÙ{Ờẫậ7ỜậYẫỜầbÙ4Ờẫậ84<Ờẫậ54<Ờệ{.@Ờ>ăỜẫậẳỜ4<ẹặ{Ờ#X4ỜỗdỜổÙ{Ờ4X4<Ờ@Ù5Ờ=ặ{Ờẩà4<ỌỜớạ4Ờổ{:4Ờấ>74<ỜỗdỜổÙ{Ờ=ỨỜẫ>Ù3Ờ3ẹbỜ@>5Ờ@>}4>Ờầbf,4Ờ=]ÙỜấ>ẹắ4<Ờấ>ỤẫỜẫậ{!4Ờ@Ụ@Ờ3áỜ>[4>Ờ1{4>Ờẫ;Ờẫ>$5Ờ>[4>Ờẫ>ẻ@OỜ=ạ4Ờ=ÝbỜẫẹỜệà4ÒỜ<{à4<ÒỜ1ìỜẫ>bỲẫÒỜ4<ỦfỜ@á4<ÒỜ@74Ờ4<ẹặ{Ờ#X4Ờ@>bỴ4ỜỸ]Ờ=YẫỜẩƯ4ỜễbYẫỌỜẪ>á4<ỜầbÙỜ=6ÒỜ=ặ{Ờẩà4<Ờ@eÙỜ4<ẹặ{Ờ#X4Ờẫậ:4Ờ=]ÙỜỸỦ4Ờ=ỨỜ=ẹẳ@Ờ@Ư{Ờẫ>{.4ỜậaỜ4%ẫÒỜẩàỜ>ảỜ4<>è5Ờ<{Ư3Ờ=Ụ4<Ờ1!ÒỜ1{4>Ờẫ;Ờã4Ờ=]4>ÒỜ4<ẹặ{Ờ#X4ỜậYẫỜấ>Y4Ờ1>ẵ{ỌỜỆỦỜ1>{Ờ@bả@Ờẩà4<Ờ@eÙỜ4<ẹặ{Ờ#X4Ờã4Ờ=]4>Ờẫ>[Ờệ{.@Ờẫ>Ù3Ờ<{ÙỜ@d4<ỜỸảỜ=ả{ỜỸ{:4Ờấ>74<ỜỸƯ5Ờệ.Ờệề4<Ờ@>Ự@Ờ@>eỜầbf,4ỜỸ{:4Ờ<{ằ{ỜẪãỜầbà@Ờ=ŨẫỜ1;ẫỜầbƯỜ@Ù5Ờ>ắ4ỌỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒổảỜ=ả{Ờổ{:4Ờấ>74<ỜẦbƯ4<ỜẪậ]ỜầbƯ4Ờ2gỜỞTÚÒSỠUỜ13Ờ=ẹặ4<ỜỸ{:4Ờ<{ằ{Ờẫ{;ấỜ<{ỤấỜệằ{Ờ>Ù{Ờẫ"4>ỜẨÙệÙ44Ù1>$ẫỜệỦỜẨÙ2ÙệÙ4ÒỜwỦ5Ờệằ{ỜỞTỜễỨÒỜỞỜẫ>]ỜẫậY4ÓỜỞSSỜẫ>á4ÒỜỸƯ4ÒỜẫậ54<Ờ=6Ờ@6ỜRUỜẫ>á4ÒỜỸƯ4Ờ<{ỤấỜỸ{:4Ờẫ>bả@ỜỠỜ>bf.4Ờủẹằ4<Ờủ6ÙỜệỦỜớÙ1ậá4<ỌỜy>ề4<Ờ4Ừ3ỜầbÙÒỜ@d4<Ờệằ{ỜẩêỜầbÙ4ỜẫX3Ờ@eÙỜớƯ4<ÒỜy>ỦỜ4ẹằ@ÒỜớƯ4<ỜỸảÒỜ@>}4>Ờầbf,4ỜệỦỜ4>X4Ờ#X4Ờẫ"4>Ờ4>ỦỜ=ỨỜ=5Ủ4Ờ1;ẫÒỜ@>eỜ=ả4<ỜẩỤ4<ỜẫŨ5ÒỜ1>Ự@Ờấ>đ@Ờ1>6Ờ1>Ừ4Ờấ>Y4Ờ=YbỜệẹắ4Ờ2:4Ờ=ŨẫỜ=ẹẳ@Ờ4>ề4<Ờẫ>Ủ4>ỜẫêbỜầbÙ4Ờẫậ84<Ờẫậ:4Ờ4>{,bỜ2 4>Ờệê@ỌỜẪbfỜệỲfÒỜẫ"4>Ờ@74Ờ2ỦỜ=]ÙỜấ>ẹắ4<Ờ4<>è5ÒỜ=ặ{Ờẩà4<Ờ@eÙỜ4>X4Ờ#X4ÒỜ4>YẫỜ2ỦỜ1>bỜệê@ỜỸ{:4Ờ<{ằ{Ờ@74Ờ4>{,bỜ1>6Ờ1>Ừ4ÒỜ@ắỜẩẵỜ>ŨỜẫÝ4<Ờ1%3Ờấ>ỤẫỜẫậ{!4ÒỜẫậ[4>Ờ=ảỜ#X4Ờẫậ}Ờ@74Ờẫ>YấỌỜơ5ỜệỲfÒỜớƯ4<ỜefÒỜổảỜ@>"Ờ>bfỜổảỜ=ả{ỜỸ{:4Ờấ>74<ỜễỤ@Ờ=]4>ÒỜẫ}@>Ờ@ê@Ờẫ>Ù3Ờ<{ÙỜễXfỜ#ê4<Ờ@ắỜẩẵỜ@>}4>Ờẫậ]Ờệề4<Ờ3Ũ4>ÒỜễ6ÙỜ=6{Ờ<{Ư3Ờ4<>è5Ờ2ỦỜ4>{.3ỜệđỜầbÙ4Ờẫậ84<ỜệỦỜ2ỦỜẫ[4>Ờ@Ư3ỜẩXbỜ4Ữ4<Ờ@eÙỜ“y<ẹặ{Ờ2}4>ỜầbX4Ờ>Ủ3ỜễÙ4>”Ờ=à{Ờệằ{Ờ4>X4Ờ#X4ỌỜẦbÙỜ=6Ờ<6ấỜấ>Ý4ỜẫáỜẫ>Ự3Ờẫậbf,4Ờẫ>à4<Ờ“ổảỜ=ả{Ờ@đỜủạỜ”ÒỜẫỪ4<Ờ@ẹặ4<Ờ=5Ủ4Ờ1;ẫỜầbX4Ờ#X4ÒỜễXfỜ#ê4<Ờ4,4ỜỸ{:4Ờấ>74<Ờẫ5Ủ4Ờ#X4ỜệỦỜẫ>;ỜẫậỲ4ỜỸ{:4Ờấ>74<Ờẫậ:4Ờ=]ÙỜỸỦ4Ờ4<ỦfỜ@Ủ4<Ờệề4<Ờ@>Ự@ỌỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒẪ>ặ{Ờ<{Ù4ỜầbÙÒỜổớổẤỜẫ"4>Ờ=ỨỜẫ}@>Ờ@ê@Ờẫ>Ù3Ờ3ẹbỜ@>5Ờ@YấỜefÒỜ@>}4>Ờầbf,4Ờ=]ÙỜấ>ẹắ4<Ờẫ>ê@Ờ>{.4Ờ@6Ờ>{.bỜầbƯỜấ>54<ỜẫậỦ5Ờấ>ỤẫỜẫậ{!4Ờ1{4>Ờẫ;Ờ<Ự4Ờệằ{Ờầbà@Ờấ>74<ỜÙ4Ờ4{4>ỜẵỜ1>bỜệê@ỜỸ{:4Ờ<{ằ{ỌỜụ{cấỜ#X4Ờễ6ÙỜ=6{Ờ<{Ư3Ờ4<>è5ÒỜ1>Ù{Ờẫ>Ụ@Ờẫ{,3Ờ4Ừ4<ÒỜẫ>;Ờ3Ũ4>Ờ2Ù5Ờ=ả4<ÒỜẫỦ{Ờ4{.bỜầbƯỜ@Ụ@Ờ4ỤẫỜẫậ{!4Ờ1{4>Ờẫ;Ờ-ỜễỨỜ>ả{Ờ4X4<Ờ@Ù5Ờ=ặ{Ờẩà4<ÒỜ@d4<ỜổớổẤỜỸƯ5Ờệ.Ờệề4<Ờ@>Ự@Ờ@>eỜầbf,4Ờ2Ứ4>Ờẫ>ãÒỜÙ4Ờ4{4>ỜỸ{:4Ờ<{ằ{Ờầbà@Ờ<{ÙỜẫậ54<Ờẫ[4>Ờ>[4>Ờ3ằ{ỌỜẪ>ê@Ờ>{.4Ờấ>54<ỜẫậỦ5Ờẫ>{Ờ=bÙỜ“ổảỜ=ả{ỜỸ{:4Ờấ>74<Ờ@>b4<Ờẩẻ@ỜễXfỜ#ê4<Ờ4á4<Ờẫ>á4Ờ3ằ{”Ờ#5ỜổảỜẪẹỜ2.4>ỜổảỜ=ả{Ờổ{:4Ờấ>54<Ờấ>ỤẫỜ=ả4<ÒỜớƯ4<ỜefỜ-ỜổảỜỗ>"Ờ>bfỜổảỜ=ả{Ờổ{:4Ờấ>74<Ờ=ỨỜ=ẹÙỜệỦ5Ờy<>]Ờầbf;ẫỜ2Ứ4>Ờ=Ũ5Ờ>Ủ4<Ờ4Ừ3ÒỜễXfỜ#ê4<Ờ1;Ờ>5Ũ@>ỜẫãỜ@>ẻ@Ờẫ>ê@Ờ>{.4Ờ@đỜẫ>!ỌỜẬ{:4<Ờẫậ54<Ờ4Ừ3ỜỠỢỞTÒỜẫ>ê@Ờ>{.4Ờấ>54<ỜẫậỦ5Ờ“ổảỜ=ả{Ờổ{:4Ờấ>74<Ờ@>b4<Ờẩẻ@ỜễXfỜ#ê4<Ờ4á4<Ờẫ>á4Ờ3ằ{”ÒỜ@Ụ@Ờớạ4Ờổ{:4Ờấ>74<Ờ=ỨỜ>bfỜ=ả4<Ờ@Ụ@Ờ4YẫỜ2ẹẳ4<ÒỜ>{.bỜầbƯỜ>5ŨẫỜ=ả4<Ờ“ớạ4Ờổ{:4Ờấ>74<Ờ=âỜ=ÝbÒỜ<{cấỜ=âỞỜẫ>á4ỜỸƯ4ỜỸ{:4Ờ<{ằ{Ờẫ>5ỤẫỜ4<>è5”ÒỜ<6ấỜấ>Ý4ỜẫŨ5ỜẩêỜ@>bf!4ỜỸ{;4Ờ3Ũ4>Ờ3?Ờệ,Ờ=ặ{Ờẩà4<Ờ@eÙỜ=ạ4<ỜỸỦ5ỜẫŨ{Ờ@Ụ@Ờẫ>á4ÒỜỸƯ4Ờ=ẹẳ@Ờ=âỜ=ÝbỌỜổảỜ=ả{Ờổ{:4Ờấ>74<Ờ@é4<Ờ=ỨỜ=64<Ờ<6ấỜÚRỢỜ4<ỦfỜ@á4<Ờẫ>Ù3Ờ<{ÙỜ@d4<Ờ4>X4Ờ#X4Ờ2Ù5Ờ=ả4<ỜẩƯ4ỜễbYẫÓỜ2Ủ3ÒỜẩếÙỜỞQÒRỜ13Ờ=ẹặ4<Ờ<{Ù5Ờẫ>á4<Ờ4á4<Ờẫ>á4ỜệỦỜPÒRỜ13Ờ1:4>Ờ3ẹắ4<ÒỜẫ>efỜ2ẳ{ÓỜ<{cấỜỞỢPỜ>ảỜ#X4Ờễ6ÙỜ=6{Ờ<{Ư3Ờ4<>è5ỌỜổảỜỗ>"Ờ>bfỜổ{:4Ờấ>74<Ờ=ỨỜấ>à{Ờ>ẳấỜẫãỜ@>ẻ@ỜẫậÙ5ỜẫỮ4<ỜỞRỢỜẩbYẫỜầbỦÒỜẫậ]Ờ<{ỤỜTRỜẫậ{.bỜ=ạ4<Ờ@>5Ờ@Ụ@Ờ>ảỜ4<>è5ÒỜ>8@Ờẩ{4>Ờ@6Ờ>5Ủ4Ờ@Ư4>Ờ1>6Ờ1>Ừ4Ờẫậ:4Ờ=]ÙỜỸỦ4ỜễỨỜịỜỆÙ5ÒỜịỜy<5ÒỜẤÙỜw{4ỜÕ=]ÙỜỸỦ4Ờớạ4Ờổ{:4Ờấ>74<ỜẤÙỜw{4ỜệỦỜớạ4Ờổ{:4Ờấ>74<ỜwÙỜwÙfÔỌỜẤ>à{Ờ>ẳấỜệằ{Ờủả{ỜwủẤyỜẫ"4>ỜẫãỜ@>ẻ@ỜẫậÙ5ỜỠỌỢỢỢỜ@54Ờ<ỦỜ<{à4<Ờ>ăỜẫậẳỜấ>đỜ4ềỜ4<>è5Ờ@>5ỜỞỢỜ>ảỜỸƯ4ỜvÙỜẪỪ4<ỜÕỆ{.ẫỜyÙ3ÔỜệỦỜỞỢỜ>ảỜỸƯ4Ờớ$4ỜẩÙỜệV4ỜÕwỦ5ÔỜẫ>bả@Ờấ>54<ỜẫậỦ5Ờ1;ẫỜ4<>ÙỜỸƯ4Ờ-ỜỸƯ4ỜỠỜỸ:4ỜỸ{:4Ờ<{ằ{ỌỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒổ:4Ờ@Ũ4>Ờ=6ÒỜổảỜ=ả{Ờổ{:4Ờấ>74<Ờẫ"4>Ờ=ỨỜ@>eỜ=ả4<Ờấ>à{Ờ>ẳấỜệằ{Ờ@Ụ@ỜỸÙ4Ờ4<Ủ4>Ờẫậ54<Ờẫ"4>ÒỜ@>"Ờ=Ũ5Ờ@Ụ@Ờ=ắ4Ờệ]Ờẫ>Ù3Ờ3ẹbỜ@>5Ờ@YấỜefÒỜ@>}4>Ờầbf,4Ờ=]ÙỜấ>ẹắ4<ỜậỦỜẩ5ỤẫỜ@đỜẫ>!Ờẫ[4>Ờ>[4>Ờ=]ÙỜỸỦ4ÒỜẫẽỜ=6ỜậÙỜ4<>]Ờầbf;ẫỜ2Ứ4>Ờ=Ũ5ÒỜễXfỜ#ê4<Ờ@Ụ@Ờẫ{:bỜ@>}Ờ@đỜẫ>!ÒỜẫãỜ@>ẻ@Ờẫ>ê@Ờ>{.4Ờ@6Ờ>{.bỜầbƯỜẩỤẫỜệằ{Ờ={,bỜ1{.4Ờấ>ỤẫỜẫậ{!4Ờ1{4>Ờẫ;Ờ-ỜễỨỜ>ả{Ờ@eÙỜ@Ụ@Ờ=]ÙỜấ>ẹắ4<Ờ1>bỜệê@ỜỸ{:4Ờ<{ằ{ỌỜụ{Ù5Ờ@>"Ờẫ{:bỜ@>5Ờ@Ụ@Ờớạ4Ờổ{:4Ờấ>74<Ờ4>Ỳ4Ờ=âỜ=ÝbÒỜ<{cấỜ=âỜỞỜẫ>á4ÒỜỸƯ4ỜỸ{:4Ờ<{ằ{ÒỜệằ{Ờ4>ề4<Ờấ>Ý4Ờệ{.@Ờ@đỜẫ>!Ờẫậ54<Ờ={,bỜ1{.4ỜệỦỜ1>ƯỜ4Ừ4<Ờ@eÙỜ=ắ4Ờệ]ỌỜẪậ54<ỜRỜ4Ừ3ỜầbÙÒỜ@Ụ4ỜỸảÒỜ@>{;4Ờẩ ỜổảỜ=ả{Ờổ{:4Ờấ>74<Ờẫ"4>Ờ=ỨỜ=64<Ờ<6ấỜRỌUQRỜ4<ỦfỜ@á4<Ờẫ>Ù3Ờ<{ÙỜ@d4<Ờ4>X4Ờ#X4Ờ2Ù5Ờ=ả4<ỜẩƯ4ỜễbYẫÓỜ2Ủ3ÒỜẩếÙỜ=ẹẳ@ỜỞUQÒRSỜ13Ờ=ẹặ4<Ờ<{Ù5Ờẫ>á4<Ờ4á4<Ờẫ>á4ỜệỦỜTRÒÚỜ13Ờ1:4>Ờ3ẹắ4<ÒỜẫ>efỜ2ẳ{ÓỜ<6ấỜấ>Ý4Ờ<{cấỜPỢSỜ>ảỜ#X4Ờễ6ÙỜ=6{Ờ<{Ư3Ờ4<>è5ỌẪ>ê@Ờ>{.4Ờ@>ẹắ4<Ờẫậ[4>ỜỸ7Ờ<{à4<Ờ<{cấỜ4<ẹặ{Ờ4<>è5ỜỸ{:4Ờ<{ằ{ÒỜ=ắ4Ờệ]Ờ=ỨỜấ>à{Ờ>ẳấỜ@>{Ờ4>Ụ4>ỜỆ{$ẫẫ$2ỜẦbƯ4<ỜẪậ]Ờẫậ{!4Ờ1>Ù{Ờ@>5Ờẩ ỜầbÙ4ÒỜầbX4Ờ4>X4Ờ@>bf:4Ờ4<>{.ấỜ1gỜ>ẳấỜ=ạ4<Ờẫ>b:ỜỸÙ5ỜUSTỜẩ{3Ờ={.4Ờẫ>5Ũ{ÒỜ>Ủ4<Ờẫ>Ụ4<Ờ=64<Ờ<6ấỜẫà{Ờẫ>{!bỜệỦ5ỜầbìỜ@>ẹắ4<Ờẫậ[4>Ờ“Ỹ7Ờ<{à4<Ờ<{cấỜ4<ẹặ{Ờ4<>è5ỜỸ{:4Ờ<{ằ{”Ờẫậ:4ỜỞỢQỜẫậ{.bỜ=ạ4<ỌỜẤ>à{Ờ>ẳấỜệằ{ỜBổxẪẪẦỆyỜẫ"4>ÒỜủả{Ờỗ>ềỜẫ>ỲấỜ=9Ờẫ"4>ỜẫãỜ@>ẻ@ỜẫậÙ5ỜỞỢRỜ@54ỜỸ7Ờ<{à4<Ờ@>5ỜỞỢRỜ>ảỜ<{ÙỜ=[4>Ờ@6Ờ>5Ủ4Ờ@Ư4>Ờ=Ữ@ỜỸ{.ẫỜ1>6Ờ1>Ừ4Ờẫ>bả@Ờ=]ÙỜỸỦ4ỜễỨỜẪỦỜw54<ÒỜ>bf.4ỜớÙ1ậá4<ÓỜễỨỜẪ>bỲ4ÒỜẪX4ỜẪ>Ủ4>ÒỜịỜỄ{4<ÒỜổÙỜẪÝ4<ÒỜịỜơắ{ÒỜủẹằ4<ỜwỲấÒỜủẹằ4<ỜỆ{.ẫÒỜẫ>]ỜẫậY4ỜwÙ5ỜổƯ5ÒỜ>bf.4Ờủẹằ4<Ờủ6ÙỜÕẫậ]Ờ<{ỤỜỞÒỞỠRỜẫíỜ=ạ4<ÔỌỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒy>ề4<Ờệ{.@Ờ2Ủ3Ờ=ÝfỜgỜ4<>ÙỜ@eÙỜổảỜ=ả{Ờổ{:4Ờấ>74<Ờ=ỨỜ<6ấỜấ>Ý4Ờ<{cấỜ@>5Ờ@bả@Ờẩà4<Ờ@eÙỜ4<ẹặ{Ờ#X4Ờệd4<ỜỸ{:4Ờ<{ằ{Ờ#Ý4Ờ=ã{Ờẫ>ÙfÒỜẫŨ5Ờ4:4Ờẩẻ@Ờ3Ũ4>Ờ=5Ủ4Ờ1;ẫÒỜễXfỜ#ê4<Ờẫ>;ỜẫậỲ4ỜỸ{:4Ờấ>74<Ờẫ5Ủ4Ờ#X4Ờệề4<Ờ3Ũ4>ỌỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒw.Ờy>ẹỐ/ấỒ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Sát cánh cùng ngư dân vươn khơi bám biển

Sát cánh cùng ngư dân vươn khơi bám biển
2018-03-03 09:45:07

(QT) - Đến cảng cá Cửa Tùng những ngày đầu năm 2018, chúng tôi chứng kiến hàng trăm tàu thuyền của ngư dân đang hối hả vươn khơi. Đây cũng là lúc cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên...

Giữ vững cột mốc biên cương

Giữ vững cột mốc biên cương
2018-03-03 09:37:36

(QT) - Được giao trọng trách bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh vùng biên giới, những năm qua lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị đã tích cực bám địa...

Sôi nổi các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân

Sôi nổi các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân
2018-03-02 06:57:20

(QT) - Dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tuổi trẻ Quảng Trị đã tổ chức nhiều hoạt động, công trình, phần việc thanh niên thiết thực, ý nghĩa phục vụ đoàn viên, thanh thiếu nhi...

Bài học bên cột mốc quốc giới

Bài học bên cột mốc quốc giới
2018-03-02 06:40:08

(QT) - Đồn Biên phòng Ba Tầng quản lý gần 20 km đường biên giới giáp nước bạn Lào với 10 cột mốc và 5 cọc dấu. Để vùng biên giới bình yên, thời gian qua, các cán bộ, chiến sĩ...

Xuân về trên đảo Cồn Cỏ

Xuân về trên đảo Cồn Cỏ
2018-02-28 07:16:11

(QT) - Những ngày chuẩn bị bước sang năm mới Mậu Tuất 2018, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị đến thăm và tặng quà tết cho các cán bộ, chiến sĩ, nhân...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết