Cập nhật:  GMT+7
Ồ{ỠỢ#3ỤẫẫJỜầB}b3%ỜỘw{â}ỢbạỢểeỢỦ5Ợ3};5ỢậcỤ5Ợể}!#Ợ{Ụ}Ợ3cỴbỢẫẻỢ@"Ợ$Ủ5{Ồ/{ỠỘỒầỢ#3ỤẫẫJỜầũ%Ụ=ỜỘBBỳỢ-Ợx};5ỢậcỤ5ỢểeỢ{Ụ}Ợ3cỴbỢẫẻỢ@"Ợ$Ủ5{ỌỢ5>ŨgỢỠP-ỠỠỌỢ#ằỢậcỤ5Ợ#Ứ5{ỢẫỦbỢ$}.cỢbẩỤỌỢ#à5>ỢỤ5ỢũŨỢýã}Ợ$ỪỢ2{â}ỢbạỢểeỢỦ5ỢỜơạỢhỢ>YgỢb{ẻằ5>Ợb[#{Ợ{6V#Ợ>YgỢbă5Ợ{Ư}Ợ#{6Ợẫẽ#Ợ2{a%Ợ5>ẻẳ}Ợ2{Ủ#”ỎỒ/ầỘỒbỤ@3%Ợẫbg3%JỜ4Ụẩ>}5ÓPầfỢỤcb6ỜỘỒbẩỘỒb=ỘỒầỢ#3ỤẫẫJỜầỗ6=gỜỘỒ}4>Ợ#3ỤẫẫJỜ#2_}4Ụ>%ỜỢẫbg3%JỜễ}=b{ÓỢRÙỞầfỜỢỤ3bJỜũỤ}Ợ3cỴbỢẫẻỢ@"Ợ$Ủ5{Ợx;ỢỂỰ5ỢxcY5ỢÔbẩỦ}ỐỢểŨỢBẩỲ5ỢB{cỢýỤ4Ợ-Ợl5{ÓỢụỤ#%@662ỜỢẫẩ#JỜ{bbầÓ//ẫbỤb}#Ỏ5%ễỎbc6}bẩ%Ỏể5/bb6/}/ẫTPT//PỞỠS/ỠỠ/ỠQ/{Ụ}-3cỤb-ẫc-ỠRRUQÙỠQÙPỎ1ầ>Ờ/ỘỒ/ầỘỒ/b=ỘỒ/bẩỘỒbẩỘỒb=ỘỒầỢ#3ỤẫẫJỜầỗ6=gỜỘũỤ}Ợ3cỴbỢẫẻỢ@"Ợ$Ủ5{Ợx;ỢỂỰ5ỢxcY5ỢÔbẩỦ}ỐỢểŨỢBẩỲ5ỢB{cỢýỤ4Ợ-Ợl5{ÓỢụỤ#%@662Ồ/ầỘỒ/b=ỘỒ/bẩỘỒ/bỤ@3%ỘỒầỢ#3ỤẫẫJỜầỗ6=gỜỘB{%6Ợ$7ỌỢ#Ự5Ợ#ẽỢ$ằ5Ợbẩ]5{Ợ@Ủ6ỢểŨỢ$.Ợ5>{"Ợ#éỤỢ{Ụ}Ợ3cỴbỢẫẻỢBẩỲ5ỢB{cỢýỤ4ỢểŨỢx;ỢỂỰ5ỢxcY5Ợb{cã#Ợờ6Ũ5ỢxcỴbỢẫẻỢũŨỢýã}ỌỢẫỤcỢ2{}ỢfỦ#Ợ$"5{Ợ#7Ợ=ÝcỢ{}!cỢbã}Ợầ{Ư4Ợ#ạỢhỢ>YgỢb{ẻằ5>Ợb[#{Ợ{6V#Ợ>YgỢbă5Ợ{Ư}Ợ#{6Ợẫẽ#Ợ2{a%Ợ5>ẻẳ}Ợ2{Ủ#ỌỢ#ằỢậcỤ5Ợ$}.cỢbẩỤỢ$ỪỢẩỤỢậcg,bỢ$"5{Ợ2{â}ỢbạỢểeỢỦ5Ợ$(Ợ$}.cỢbẩỤỎỒ/ầỘỒầỢ#3ỤẫẫJỜầỗ6=gỜỘBẩẻặ#Ợ$7ỌỢ#{}.cỢQ-ỠỠỌỢờ6Ũ5Ợ3cỴbỢẫẻỢBẦỎỢũŨỢýã}Ợ5{Ỵ5Ợ$ẻẵ#Ợb}5Ợ@Ủ6Ợ2{Ỷ5Ợ#ÝầỢ#éỤỢ#Ủ#Ợ3cỴbỢẫẻỢể.Ợể}!#Ợ{Ụ}Ợ3cỴbỢẫẻỢBẩỲ5ỢB{cỢýỤ4ỢểŨỢx;ỢỂỰ5ỢxcY5Ợ-Ợ$Ư}Ợ=}!5Ợ#Ủ#Ợ3cỴbỢẫẻỢ@Ứ6Ợể!Ợậcg.5ỢểŨỢ3ẵ}Ợ[#{Ợ{ẵầỢầ{ỦầỢ#{6Ợ>}ỤỢ$]5{Ợ@"Ợ{Ư}Ợ3ŨỢ#{ỦcỢờắỢờỰ5>ỢớẻỢÔ@"Ợ@Ư5Ợ#đ5>Ợầ{85>Ợ>}Ụ4Ợ$Ủ5{Ợ#{,bỐỌỢ$}Ợb{ế#Ợ{}!5Ợ4ãbỢẫạỢ{6ƯbỢ$ã5>Ợ5>{.Ợ5>{}!ầỢbƯ}ỢfỪỢờà5>ỢẦ{ẻằ5>ỢG;5ỌỢ{cg!5Ợơ{ẻằ5>ỢyịỌỢBẦỎỢũŨỢýã}ỎỒ/ầỘỒầỢ#3ỤẫẫJỜầỗ6=gỜỘẪỤcỢ2{}Ợ3Ũ4Ợể}!#Ợểặ}Ợ@ŨỢờắỢB{"ỢyỤ}ỌỢ4&Ợ#{ỦcỢớẻỌỢ{Ụ}Ợ3cỴbỢẫẻỢ$Ụ5>Ợbẩ;5Ợ$ẻẳ5>Ợể.Ợ$,5Ợ$ỲcỢ#{ẵỢfỪỢờà5>ỢẦ{ẻằ5>ỢG;5Ợb{]Ợ@"Ợ4ãbỢ5{74Ợ5>ẻẳ}Ợ@"bỢ4VbỢ#{V5Ợf%ỌỢ{Ũ5{Ợ{c5>Ợ>YgỢb{ẻằ5>Ợb[#{ỢểŨỢ#{},4Ợ$6ƯbỢ$}!5Ợb{6Ư}Ợ=}Ợ$ã5>Ợ#éỤỢ3cỴbỢẫẻỢxcY5ỎỒ/ầỘỒầỢ#3ỤẫẫJỜầỗ6=gỜỘý>ỤgỢẫỤcỢ2{}Ợ5{Ỵ5Ợ$ẻẵ#Ợb}5Ợ@Ủ6ỌỢ$Ư}Ợ=}!5ỢỗỤ5Ợ#{éỢ5{}!4Ợờ6Ũ5ỢxcỴbỢẫẻỢBẦỎỢũŨỢýã}ỢểŨỢ#Ủ#Ợ3cỴbỢẫẻỢ$ỪỢ#7Ợ4VbỢểŨỢ$ẻỤỢ{Ụ}Ợ3cỴbỢẫẻỢ$,5Ợỗ!5{Ợể}!5ỢỠÙÚỢ-ỢỗãỢơà5>ỢỤ5Ợ#ÝầỢ#ẽcỎỒ/ầỘỒầỢ#3ỤẫẫJỜầỗ6=gỜỘw,bỢậcỨỢ2{Ủ4ỢểŨỢ#{eầỢFỢậcỤ5>Ợ#{6Ợb{ÝgỢ3cỴbỢẫẻỢBẩỲ5ỢB{cỢýỤ4Ợ@"Ợ>ỪgỢẫạ5>Ợ4ẹ}ỌỢbă5Ợb{ẻằ5>Ợf6Ụ5>ỌỢ4ỬbỌỢ$ỤỢb{ẻằ5>Ợểđ5>Ợ$ỲcỢ4VbỢểŨỢầ{Ứ}Ợb{%6Ợ=á}Ợ#{Ý5Ợ$ã5>Ợ5Ừ6ỢbƯ}Ợ@!5{Ợể}!5ỢỂ}!bỢ-ỢẦ{ỦầỢũŨỢýã}ỎỒ/ầỘỒầỢ#3ỤẫẫJỜầỗ6=gỜỘxỪ5{Ợ$Ư6Ợx};5Ợ$6Ũ5ỢxcỴbỢẫẻỢỂýỢểŨỢờ6Ũ5Ợ3cỴbỢẫẻỢBẦỎỢũŨỢýã}Ợ$.cỢ5{Ỵ5Ợ$"5{ỢểeỢể}!#Ợ{Ũ5{Ợ{c5>ỌỢ#ạỢhỢ>YgỢb{ẻằ5>Ợb[#{ỢểŨỢ#ẻặầỢbŨ}ỢẫỨ5Ợ#ỦỢ5{Y5Ợ#éỤỢ{Ụ}Ợ3cỴbỢẫẻỢ57}Ợbẩ;5Ợ=})5ỢẩỤỢẩÝbỢ5>{};4Ợbẩ95>ỌỢ#7Ợ=ÝcỢ{}!cỢể}Ợầ{Ư4Ợầ{ỦầỢ3cỴbỢ{]5{ỢẫếỌỢfY4Ợầ{Ư4Ợ$,5ỢcgỢb[5ỌỢb[5{Ợ4Ư5>ỌỢẫẽ#Ợ2{a%ỢểŨỢậcg.5Ợ{Ũ5{Ợ5>{.Ợ{ẵầỢầ{ỦầỢ#éỤỢ3cỴbỢẫẻỎỒ/ầỘỒầỢ#3ỤẫẫJỜầỗ6=gỜỘBẩ;5Ợ#ằỢẫâỢ$7ỌỢx};5Ợ$6Ũ5ỢxcỴbỢẫẻỢỂýỢểŨỢờ6Ũ5Ợ3cỴbỢẫẻỢBẦỎỢũŨỢýã}Ợ$.Ợ5>{"ỢỗãỢbẩẻâ5>ỢỗãỢơà5>ỢỤ5ỌỢủ}Ủ4Ợ$ạ#Ợơà5>ỢỤ5ỢBẦỎỢũŨỢýã}Ợf%4Ợf*bỌỢ2}(4ỢbẩỤỢ=})5Ợ@},5ỢểeỢể}!#ỌỢ#7ỢhỢ2},5Ợ#{ Ợ$Ư6Ợ2{â}ỢbạỢểeỢỦ5ỌỢ3Ũ4ỢẩáỢ#Ủ#Ợ$ạ}Ợbẻẵ5>Ợ{Ũ5{Ợ{c5>Ợ>YgỢb{ẻằ5>Ợb[#{ỢểŨỢ#ẻặầỢbŨ}ỢẫỨ5Ợ#éỤỢ{Ụ}Ợ3cỴbỢẫẻỢ57}Ợbẩ;5Ợ$(Ợ2{â}ỢbạỢ@"Ợ#Ụ5ỌỢb},5Ợ{Ũ5{Ợ$}.cỢbẩỤỢểŨỢfềỢ3hỢ5>{};4Ợ4}5{Ợb{%6Ợầ{ỦầỢ3cỴbỎỒ/ầỘỒầỢ#3ỤẫẫJỜầỗ6=gỜỘờả5>Ợb{ẳ}ỎỢx};5Ợ$6Ũ5ỢxcỴbỢẫẻỢỂýỢ$.Ợ5>{"Ợủ}Ủ4Ợ$ạ#Ợơà5>ỢỤ5ỢBẦỎỢũŨỢýã}Ợf%4Ợf*bỌỢ>}Ứ}Ợậcg,bỢg;cỢ#ỲcỢ#ÝầỢ>}ÝgỢ#{ẽ5>Ợ5{Ỵ5Ợ#{6Ợ#Ủ#ỢRỢ3cỴbỢẫẻỢý>cg)5ỢũŨỢxcY5ỌỢý>àỢý>9#ỢBẩỤ}ỌỢx;ỢỂỰ5ỢxcY5ỢểŨỢBẩỲ5ỢB{cỢýỤ4Ợ3ŨỢ5>ẻẳ}Ợ@Ứ6Ợể!Ợậcg.5Ợ3ẵ}Ợ#{6Ợ>}ỤỢ$]5{Ợ5>ẻẳ}Ợ@"Ợ{Ư}Ợ3ŨỢ#{ỦcỢờắỢờỰ5>ỢớẻỢb{%6ỢểỰ5Ợ@Ứ5Ợ4ŨỢbẩẻặ#Ợ$7Ợx};5Ợ$6Ũ5ỢxcỴbỢẫẻỢỂýỢ$ỪỢ>ề}ỎỢyỎẬCỉýủỒ/ầỘ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Đâm chết người vì trêu chọc trên Facebook

Đâm chết người vì trêu chọc trên Facebook
2015-11-13 06:48:40

TTO - Chiều 12-11, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Phong (sinh năm 1999, ngụ khu phố 14, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong) để điều tra vụ án mạng...

Triệt phá nhóm đối tượng trộm xe máy liên tỉnh

Triệt phá nhóm đối tượng trộm xe máy liên tỉnh
2015-11-12 13:26:34

(QT) - Công an huyện Đakrông (Quảng Trị) vừa triệt phá thành công nhóm đối tượng thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Đakrông và huyện A Lưới, tỉnh Thừa...

10 tháng, xử lý 170 nghìn vụ buôn lậu và hàng giả

10 tháng, xử lý 170 nghìn vụ buôn lậu và hàng giả
2015-11-12 08:39:43

TTO - Trong 10 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã bắt giữ, xử lý 170 nghìn vụ buôn lậu. Có những lô hàng số lượng lớn với hàng trăm tấn hàng có giá trị hàng ngàn tỷ đồng.

Một kỹ sư đột nhập nhà dân trộm 4 cây vàng

Một kỹ sư đột nhập nhà dân trộm 4 cây vàng
2015-11-12 08:39:27

TTO - Là kỹ sư đang làm việc cho nhà máy ở Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, do nợ nần, Trần Mạnh Hùng đã đột nhập nhà dân đập két sắt trộm 4 cây vàng và 159 triệu đồng.

Phát hiện vụ tàng trữ gỗ trái phép

Phát hiện vụ tàng trữ gỗ trái phép
2015-11-12 08:24:19

(QT) - Hôm qua 11/11/2015, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết