Cập nhật:  GMT+7
ƯãYW ầ$ììỞVhỊăịầ2VỨÃ*ẩWị}hWịí}ẩWiỉồWậéWầệẩWầ*ậWẩbẩảW ;ẩảWịã(ẩảWịí7ẩWự%ẩW1?ẫWỊíă9ỉWỊă7ẩƯ/ãYỨƯhW ầ$ììỞVhÃ2$0VỨÕẪÕÙÕẨW-WẬớWõ*WÃ*ẩWIỉẹ WãéậWẩ$ồWỦỲ/ỲŨWịãéẩảW"%ẫÚWịíẫẩảWõcẩảWYXWẩả*ồWịệăÚWã$ăW"7ẩWì6Wịă8ẩWã*ẩãW ỉẽ Wị}hWịí}ẩW ãỉẩảWịãnểẩảWẩă9ẩWiỉồWậéWầệẩWẩã>ịWịóWịínệ W18ẩWẩ$ồÙWvẽẩảWịã%ăWịí7ẩW l$WẬớWõ*WÃ*ẩWIỉẹ W0òW"%ẫWì6Wầ*ậWảă$Wị;ẩảW ;ẩảWịã(ẩảWịí7ẩWự%ẩW1?ẫWỊíă9ỉWỊă7ẩÙƯ/hỨƯhW ầ$ììỞVhựẫ0ồVỨÃẽăW1ẻẩảWỊã$ậWậnỉWịínfẩảWẦă7ẩWiỉ<ẩWÃ*ẩWIỉẹ Wõ*WẦò WầnễẩảWẬớWị&ăWÃ*ẩWIỉẹ WịãéẩảW"%ẫWÝWẩnệ W1ẻẩảWậăẩãW bWấ8Wãẫ& ãWấãfăW1ẽẩảW ỉẽ Wị}hWịí}ẩWiỉ<ẩWìòW ãỉẩảWậj$WỐỉ<ẩWịãnểẩảWẩă7ẩWõ*ẫW ỉẹăWịã%ẩảWẩ*ồÙWỊã2ẫW1bÚW ỉẽ Wị}hWịí}ẩWẦ%W ã,ẩWỊòW0ẫW0òWấă8ẩW0ăàẩWí$Wầă7ẩWịk WịóWẩả*ồWYỲW18ẩWẩả*ồWÝỲ/ỲWịệăÙWv<ồWì6Wầ*W ỉẽ Wị}hWịí}ẩW ãẳWãỉồW ãỉẩảWậéWhãđẩảWịí7ẩWậ%ồWịắẩãWảăỏ$Wã$ăWẩnệ W0*ăWẩã>ịWịóWịínệ W18ẩWẩ$ồÙWÌòWấăaẩWẩ*ồW",ịW1{ỉW1ẻẩảWịãểăWõệăW ỉẽ Wị}hWịí}ẩWịãò W1ặ$WậệăWõệăWiỉồWậéWầệẩWậ$ẩảWị7ẩWẦ%W ã,ẩW ãă8ẩW"ăẩãÙƯ/hỨƯhW ầ$ììỞVhựẫ0ồVỨƯăậảW ầ$ììỞVăử2ẩị2íVWìịồầ2ỞVôă0ịãTWYÝXXhốUWã2ăảãịTW#XỶhốUVWìí ỞV// Ù"$ẫiỉ$ẩảịíăÙõẩ/02ìấịẫh/ẩ2ôì/ÝỲX=/YYỴ0ỸXỶỴ=X#ịÝX#Ýầ@-$ÙâhảVW$ầịỞVÃ*ẩWị}hWịí}ẩWiỉồWậéWầệẩWầ*ậWẩbẩảW ;ẩảWịã(ẩảWịí7ẩWự%ẩW1?ẫWỊíă9ỉWỊă7ẩVWôă0ịãỞVYÝXXVWã2ăảãịỞV#XỶVW/ỨƯ/hỨƯhW ầ$ììỞVhử$hịăẫẩVỨựăẩãWầắẩãWẬớWõ*WÃ*ẩWIỉẹ Wị}hWịí}ẩW ãỉẩảÙWpẩãTWÍ2ỉị2íìƯ/hỨƯhW ầ$ììỞVhựẫ0ồVỨHã%ịW"ăáỉWõệăW"%ẫWảăệăÚWẩảnểăWhã%ịWẩảéẩWÃẽăW1ẻẩảWỊã$ậWậnỉWịínfẩảWầă7ẩWiỉ<ẩWÃ*ẩWIỉẹ WỦÂửÌŨÚWv&ăWị%WẦ22WÌỉẩả-âỉẩWẩã>ẩWậ&ẩãTW“ửỉẽ Wị}hWịí}ẩW ãỉẩảWẦ%W ã,ẩWịòW0ẫW1nễ Wịãă8ịWấ8W1áWị;ẩảW nểẩảWẩ;ẩảWầò Whã?ẩWoẩảW l$W1ẻẩảWậăẩãWẬớW-WÃ*ẩW".ẩảW % ãWị}hWịíỉẩảWõ*ẫWấặ ãW"?ẩWị}hWịí}ẩWõ9W % WậẹăW12W0d$Wõ*WậéăWịínểẩảW$ẩWẩăẩãW1$ẩảWịã$ồW1êăÚW ã(ẩảWã&ẩWẩãnW ãnềẩảWịíằẩãWị7ẩWầọ$Wõ*Wã&ịWẩã<ẩWịă7ẩWịă8ẩW l$WỊíă9ỉWỊă7ẩW mẩảWẩãnW % W"*ăWãd WíĩịWí$WịóW % W ỉẽ W ãă8ẩWịí$ẩãWõ*WốỉẩảW1ẽịWả{ẩW1<ồ”ÙƯ/hỨƯhW ầ$ììỞVhựẫ0ồVỨỊínệ WấãăWịă8ẩWã*ẩãW ỉẽ Wị}hWịí}ẩWẦ%W ã,ẩWỊòW0ẫÚWẬớWõ*WÃ*ẩWIỉẹ W bWấ8Wãẫ& ãWịă8ẩWã*ẩãWậẽịW ỉẽ Wị}hWịí}ẩWiỉ?ẩWầộWấãlẩảWãẫ?ẩảWấ3ẫW0*ăWỴWẩả*ồÙƯ/hỨƯhW ầ$ììỞVhựẫ0ồVỨỊã2ẫW1%ẩãWảă%W l$WảăệăW ãỉồ7ẩWảă$ÚW1ẽẩảWịã%ăWịí7ẩW l$WẬớWõ*WÃ*ẩWIỉẹ W0òW"%ẫWì6Wầ*ậWảă$Wị;ẩảW ;ẩảWịã(ẩảWịí7ẩWự%ẩW1?ẫWỊíă9ỉWỊă7ẩÙWựfăWịóWịínệ W18ẩWẩ$ồÚW % W ỉẽ Wị}hWịí}ẩW ãỉẩảWẬớW-WÃ*ẩWầ*WậẽịWịíẫẩảWẩãỏẩảWẩảỉồ7ẩWẩã<ẩWả<ồWí$W % WõkWhãbẩảWị7ẩWầọ$W l$WỊíă9ỉWỊă7ẩÙƯ/hỨƯhW ầ$ììỞVhựẫ0ồVỨử% WõkWhãbẩảWị7ẩWầọ$W l$WỊíă9ỉWỊă7ẩWảă$Wị;ẩảW jẩảW % W ỉẽ Wị}hWịí}ẩWẬớW-WÃ*ẩWấãă8ẩWịằẩãWãằẩãWịí7ẩWự%ẩW1?ẫWỊíă9ỉWỊă7ẩWầỉéẩWịíẫẩảWịí&ẩảWịã%ăW ;ẩảWịã(ẩảÙWửẽẩảW1ẻẩảWiỉẹ Wị8W1:Wẩãă9ỉWầ{ẩWấ7ỉWảdăWỊíă9ỉWỊă7ẩW0óẩảW % W ỉẽ Wị}hWịí}ẩWiỉ<ẩWìòWõ*W mẩảWồ7ỉW {ỉWẬớWõ*WÃ*ẩWIỉẹ W0óẩảW % Wã*ẩãW1ẽẩảWả<ồWã>ẩÙƯ/hỨƯhW ầ$ììỞVhựẫ0ồVỨỊíẫẩảWậẽịWịỉồ7ẩW"ẹWả{ẩW1<ồÚWẩảnểăWhã%ịWẩảéẩWựẽWẨảẫ&ăWảă$ẫWỊíỉẩảWIỉẹ WỈéẩảWÕ;ẩWự<ẩWẩã>ẩWậ&ẩãTW“ỊíỉẩảWIỉẹ Wiỉ$ẩWẩả&ăWõ9WẩãỏẩảW0ăàẩW"ă8ẩWịí7ẩWự%ẩW1?ẫWỊíă9ỉWỊă7ẩWầă7ẩWiỉ$ẩW % WịãéẩảWịăẩWõ9W % WõkWhãbẩảWị7ẩWầọ$Wõ*W ?W % W ỉẽ Wị}hWịí}ẩWiỉ<ẩWìòW ãỉẩảWịí7ẩWự%ẩW1?ẫWỊíă9ỉWỊă7ẩÙWvăáậWậ>ỉW ãẹịWõ*W"ẹăW ?ẩãWầ*ậWẩ?ồWìăẩãW ;ẩảWịã(ẩảWịí7ẩWự%ẩW1?ẫWỊíă9ỉWỊă7ẩW1:WíeWí*ẩảÙWửãĩẩảWịéăWãồWõdẩảWí.ẩảWị>ịW ?W % W"7ẩWì6Wấă7ẩW1ặẩãWãnệẩảWịệăWậẽịWảă?ăWhã%hW ãắẩãWịíặÚW1áWảă?ăWiỉồ8ịW % WậẹăWiỉ$ẩWị<ậW l$WậếăW"7ẩWậẽịW % ãW <ẩW".ẩảWịãéẩảWiỉ$W1ẹăWịãẫ&ăW bWộWẩảãẵ$”ÙƯ/hỨƯhW ầ$ììỞVhựẫ0ồVỨỊínệ W1bWấãẫ?ẩảW ãk Wẩả*ồÚWỊíă9ỉWỊă7ẩW1:Wịă8ẩWã*ẩãWÝWõkWịãọWị7ẩWầọ$WịíẫẩảWÝWẩả*ồWầă7ẩWịă8hWịíẫẩảW1bW bWị7ẩW1&ẩW1&ẫWốỉồ7ẩWầk W1ặ$WỦĂửựẬŨWÃô$ìẫẩả-YỶÙWẨãỏẩảWõkWhãbẩảWị7ẩWầọ$Wả{ẩW1<ồW l$WỊíă9ỉWỊă7ẩW0ăàẩWí$WịíẫẩảW"ẹăW ?ẩãWÃ*ẩWIỉẹ Wõ*WẬớWịă8ẩWã*ẩãWị}hWịí}ẩW ãỉẩảWịí7ẩWấãéẩảÚWõệăWìòWịã$ậWảă$W l$W % Wậ%ồW"$ồWẩ3ậW"ẫậWự-YựÙƯ/hỨƯhW ầ$ììỞVhựẫ0ồVỨự*WẤăậWỒẫWÂẫẩảÚWHãbWỊínfẩảWự$ẩWỊỉồ7ẩWịíỉồ9ẩWõ*WỊãéẩảWịăẩW l$Wự$ẩWửã>hWã*ẩãWỊíỉẩảWnềẩảWv?ẩảWẦ$ẫW1ẽẩảWỊíă9ỉWỊă7ẩWõ*Wầ*W2ậWả%ăWẩã*Wầ:ẩãW1&ẫWỊíă9ỉWỊă7ẩWẤăậWÂẫẩảWỈẩWịínệ W1bWịóẩảWẩã>ẩWậ&ẩãWỊíă9ỉWỊă7ẩWì6W bWã*ẩãW1ẽẩảW1%hWịí?WịnềẩảWoẩảWẩ8ỉW % Wã*ẩãW1ẽẩảW l$WẬớW1nễ W ẫăWầ*WậẹăW12W0d$Wịíò Wịă8hWãẫ! Wảă%ẩWịă8hÙƯ/hỨƯhW ầ$ììỞVhựẫ0ồVỨÕ*ẫWẩ;ậWÝXÝÝWỊíă9ỉWỊă7ẩW mẩảWịă8ẩWã*ẩãW % WõkWịãọWị7ẩWầọ$WõệăWìẹWầnễẩảWấơWầk WịóWịínệ W18ẩWẩ$ồÙWửbWịãểăW1ăáậWẩnệ Wẩ*ồW1:WhãbẩảWịệăWÝỲWị7ẩWầọ$W ãẳWịíẫẩảWậẽịWẩả*ồÙWử% WõkWịãọWị7ẩWầọ$W1nễ W ãẫWầ*W bWầă7ẩWiỉ$ẩW18ẩW % W ỉẽ Wị}hWịí}ẩW ãỉẩảWẬớW-WÃ*ẩÙ/ÙƯ/hỨƯhW ầ$ììỞVhờỉịãẫíVỨÃẻẩảWẨãỉẩả/ÕẪÕYỊêẩảWãễhƯ/hỨ

Hồng Nhung/VOV1Tổng hợp

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ukraine thất thủ ở điểm nóng Bakhmut?

Ukraine thất thủ ở điểm nóng Bakhmut?
2023-03-02 12:59:00

QTO - Cố vấn Tổng thống Ukraine cho biết quân đội nhiều khả năng phải rút khỏi Bakhmut - cứ điểm quan trọng trấn giữ lãnh thổ nước này.

Nỗi ám ảnh khủng hoảng di cư trở lại châu Âu

Nỗi ám ảnh khủng hoảng di cư trở lại châu Âu
2023-03-02 05:54:00

VOV.VN - Thảm kịch chìm thuyền khiến hơn 60 người thiệt mạng ngoài khơi Italy hôm 26/2 một lần nữa khiến nỗi ám ảnh khủng hoảng di cư trở lại với châu Âu. Năm 2022, châu lục...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết