Cập nhật:  GMT+7
wMÁỹỀỐẲỪỪuỷŨnNỰỐỄỷxâÝUỘLỹâỖẲưỹnỨNĨỘỹÔMẲNỹỀỞỘLỹỰẴỀỹỀMỬẼỘỹẾÒỹỂẤNỹMQNỹỂẦỘLỹỀẴỀỹỀÉŨỹỘMNỈỒỹÔ&ỹÀAÁÃ-ÀAÀAw/MÁxwŨỹỀỐẲỪỪuỷŨâỄẲỆỷxữknvỹ-ỹéLÂ%ỹẠÁ/ÁA/ÀAÁẢừỹ5ẲỘỹnMÝÚỘLỹ#WỹâỬ%ỈỘỹX%ỹâÝUỘLỹâỖẲỹữkỬẦỘLỹnỨÒvỹỰRỹỀMỲỀỹMQNỹỘLMÒỹ5ẲỘỹỀMÉŨỹMÂỘMỹ8ẦỘLỹẾQỹMỬ%ỈỘỹỐẸỘỹỰMỲỹÀAỹỒỤỹỨQỘLỹỂĨỹƯỬẴỘỹỰỨNỈỰừỹMÝUỘLỹỆÊỘỹỀẴỀỹ#ẨỘỹẾẦỘỹ#ỊỹỂẤNỹMQNỹỂẦỘLỹỀẴỀỹỀÉŨỹỘMNỈỒỹÔ&ỹÀAÁÃỹ-ỹÀAÀAừỹỰNÌỘỹỰUNỹ8ẤNỹMQNỹỂẤNỹẾNĨỬỹỰỔÂỘỹƯỬỠỀỹỐẸỘỹỰMỲỹờấấỹỀXẲỹ8ẦỘLựỹnẤNỹMQNỹỘLMÒừỹỀẴỀỹỂẤNỹẾNĨỬỹỂẬỹỂÝÙỀỹƯỬẴỘỹỰỨNỈỰỹ6MỌỹỰMÒỹẠĂ-ỹ6n/nớừỹỘLÂ%ỹẠA/Ã/ÀAÁẢỹỀXẲỹ5Qỹ6MOỘMỹỰỨÒỹ“#ỊỹỂẤNỹMQNỹỂẦỘLỹẾQỹỀẴỀỹỀÉŨỹỰNÌỘỹỰUNỹ8ẤNỹMQNỹỂẤNỹẾNĨỬỹỰỔÂỘỹƯỬỠỀỹỐẸỘỹỰMỲỹờấấỹỀXẲỹ8ẦỘL”ứỹâÝUỘLỹỆÊỘỹỪỠỹÀĂ-â7/5n6nớừỹỘLÂ%ỹÁẰ/Ằ/ÀAÁẢỹỀXẲỹ5ẲỘỹnRỹỀMỲỀỹnỨỬỘLỹÝTỘLỹ#ỊỹỀỞỘLỹỰẴỀỹỘMEỘỹỪỶỹỀÉŨỹX%ỹỰẤNỹỂẤNỹMQNỹỂẦỘLỹẾQỹỀẴỀỹỀÉŨỹỰNÌỘỹỰUNỹ8ẤNỹMQNỹỂẤNỹẾNĨỬỹỰỔÂỘỹƯỬỠỀỹỐẸỘỹỰMỲỹờấấỹỀXẲỹ8ẦỘL”ứỹdÌỹMỔẤỀMỹỪỠỹĂẶ-dâ/noỹỘLÂ%ỹÀĂ/Ặ/ÀAÁẢỹỀXẲỹ5ẲỘỹnMÝÚỘLỹ#WỹnỌỘMỹX%ỹ“ơỊỹỂẤNỹMQNỹỂẦỘLỹỀẴỀỹỀÉŨỹỰỨỔỘLỹỰỌỘMỹỰNÌỘỹỰUNỹ8ẤNỹMQNỹỂẤNỹẾNĨỬỹỰỔÂỘỹƯỬỠỀỹỐẸỘỹỰMỲỹờấấỹỀXẲỹ8ẦỘL”ựỹ5ẲỘỹnMÝÚỘLỹ#WỹâỬ%ỈỘỹX%ỹâÝUỘLỹâỖẲỹỀYỘLỹỂẬỹỰMỞỘLỹƯỬẲỹỆỶỹỰMẦỔỹÔÌỹMỔẤỀMỹỰRỹỀMỲỀỹỂẤNỹMQNỹỂẦỘLỹỀÉŨỹỀTỹỪỤừỹỰNÌỘỹỰUNỹ8ẤNỹMQNỹỂẤNỹẾNĨỬỹ8ẦỘLỹẾQỹMỬ%ỈỘỹỐẸỘỹỰMỲỹờơấừỹỘMNỈỒỹÔ&ỹÀAÁÃỹ-ỹÀAÀAứỹỰỨNĨỘỹÔMẲNỹMÝUỘLỹỆÊỘỹỀỞỘLỹỰẴỀỹỘMEỘỹỪỶỹỀÉŨỹX%ỹỰẤNỹỂẤNỹMQNỹỂẦỘLỹỀẴỀỹỀÉŨỹỰỨỔỘLỹMỬ%ỈỘỹ#UNỹỘM@ỘLỹ%ÍỬỹỀẸỬỹ#ỊỹỰNÍỬỹỀMỬẼỘỹỀÉŨỹX%ỹ#NÍỘừỹỂQỹỰỬRNỹỀÉŨỹX%ỹ#NÍỘỹ#ÂỹỀTỹỀÉỬỹỀÉŨỹX%ứỹỪỠỹỐÝÙỘLỹỀÉŨỹX%ỹ#NÍỘừỹX%ỹ#NÍỘỹẾẲỘỹỰMÝÚỘLỹ#WứỹỒQỰỹỪỠỹỂNĨỒỹỰỨỔỘLỹLNUNỹỰMNỈỬỹỘMEỘỹỪỶỹỰMẲỒỹLNẲỹỀÉŨỹX%ỹÔMỖẲỹỒUNỹ#Âỹ#NỈỀỹẾỠỹỰỨOừỹỪẪŨỹ$ÌŨỹỀẴỘỹẾQỹỰỨÝUỀừỹỪẲỬỹỂẤNỹMQNứỹỰỨẴỀMỹỘMNỈỒỹỀXẲỹỀÉŨỹX%ỹỀÉŨỹỰỨÍỘỹỂỠNỹ#UNỹỀỞỘLỹỰẴỀỹỘMEỘỹỪỶỹỀÉŨỹX%ỹỀÉŨỹỆÝUNứỹỐÂỒỹƯỬ%ỹỰỨÓỘMỹỘMEỘỹỪỶỹỏ%ỹ#NÍỘỹ5ẲỘỹnMÝÚỘLỹ#Wừỹ6MXỹỘMNỈỒỹỏ%ỹẾẲỘỹdNĨỒỹỰỨẲỹâỬ%ỈỘỹX%ựỹjMẴỰỹẾNĨỬỹỀMỌỹỂẤỔỹỰẤNỹMQNỹỘLMÒừỹỂPỘLỹỀMOỹâPỹnMÒỹđỈỹâÂừỹnoơừỹ5OỹỰMÝỹâỬ%ỈỘỹX%ỹâÝUỘLỹâỖẲỹỘMÉỘỹỒẤỘMưỹ8ẤNỹMQNỹỂẦỘLỹỀẴỀỹỀÉŨỹỐẸỘỹỘÂ%ỹỐÂỹỂÙỰỹỪNỘMỹMỔẤỰỹỀMOỘMỹỰỨÒỹỪEỬỹỨQỘLừỹỀỖỹ*ỹỘLMỎẲỹỂCỀỹẾNỈỰỹƯỬẲỘỹỰỨỚỘLựỹ7ỔỹỂỖừỹỀẴỀỹỂẤNỹẾNĨỬỹỐÂỹẾOỹỰMÝừỹŨMỖỹẾOỹỰMÝỹỀẴỀỹỰRỹỀMỲỀỹỀTỹỪỤỹỂẦỘLỹỰỨỶỀỹỰMỬQỀứỹẾOỹỰMÝừỹŨMỖỹẾOỹỰMÝỹỂẦỘLỹX%ỹỀẴỀỹ$ẬừỹỰMÒỹỰỨÉỘỹỰỨÍỘỹỂÒẲỹẾÂỘỹMỬ%ỈỘỹỀẸỘỹỘLMNÍỒỹỰỮỀỹŨMRỹẾNÌỘỹ6MỌỹỰMÒỹẠĂỹỀXẲỹ5Qỹ6MOỘMỹỰỨÒừỹỀẴỀỹMÝUỘLỹỆÊỘỹỀXẲỹ5nơỹnỌỘMỹX%ỹ#ÂỹâỬ%ỈỘỹX%ỹỂÌỘỹỰỔÂỘỹẾQỹỀẴỘỹẾQừỹỂẦỘLỹ#NÍỘựỹơỊỹỀỞỘLỹỰẴỀỹỘMEỘỹỪỶừỹ%ÍỬỹỀẸỬỹỀẸỘỹỀMXỹỂQỘLỹỨÂỹỪỔẴỰỹƯỬ%ỹMỔẤỀMỹ#ÂỹŨMÍỹỆỬ%ỈỰỹƯỬ%ỹMỔẤỀMỹỂỠNỹ#UNỹỘMEỘỹỪỶỹỒQỰỹỀẴỀMỹÔMẴỀMỹƯỬẲỘừỹỂỮỘLỹƯỬ%ỹỂÒỘMừỹỂCỀỹẾNỈỰỹỀMỮỹ*ỹỂÌỘỹỰỨÓỘMỹỂQừỹÝỬỹỰNÍỘỹỀẴỘỹẾQỹỘLÝÚNỹỆEỘỹỰQỀỹỰMNĨỬỹỪỠừỹỀẴỘỹẾQỹỘ@ứỹỀẴỀỹÔÌỹMỔẤỀMỹỂÝÙỀỹỂCỰỹỨẲỹỀẸỘỹỪẴỰỹỂỮỘLỹ%ÍỬỹỀẸỬỹỀXẲỹỂẤNỹMQNỹỂẦỘLỹỀẴỀỹỀÉŨỹỰNÌỘỹỰUNỹ8ẤNỹMQNỹỂẤNỹẾNĨỬỹỰỔÂỘỹƯỬỠỀỹỐẸỘỹỰMỲỹờấấỹỀXẲỹ8ẦỘLựỹdựdựmw/Ũx


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thăm, tặng quà chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 43

Thăm, tặng quà chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 43
2014-10-31 06:50:49

(QT) - Hôm qua 30/10/2014, đoàn cán bộ liên ngành tỉnh gồm Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, Hội CCB, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Chữ thập đỏ và Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến thăm,...

Phát hiện quả bom dài 1,5 m tại Hướng Sơn

Phát hiện quả bom dài 1,5 m tại Hướng Sơn
2014-10-31 06:50:37

(QT) - Vào khoảng 12 giờ sáng qua 30/10, tại thôn Sa Ly, xã Hướng Sơn (huyện hướng Hóa, Quảng Trị), Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị thuộc tổ chức Cây Hòa bình Việt...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết