Cập nhật:  GMT+7
$é!,ắễ"ộộỮ;ôỔẹổễẳ;%Ổmge,ểẩổ,ắĩge,ổ ắ,ổéẹ,ổỗụcgỶ,ùẵổ,ổỗụcg,ẮẮỶUẮ,ắo,ốỗ"g,Ặ2geỶ,F7ổ,ổồạg,u0,ặh0g,ổéc,g4f,(.!)-(.!<$/é!%$ô,ắễ"ộộỮ;ôÉẳ"ằ;%#ỐỔ=,-,Ge0ụ,)./!./(.!<Ỷ,Ổéỡòge,ổồrắ,Ổếgé,ợụ,Ốỗ2ge,Ổồê,ổm,ắépắ,élẹ,geéê,ổmge,ểẩổ,ắĩge,ổ ắ,ổéẹ,ổỗụcgỶ,ùẵổ,ổỗụcg,ắĩge,ắépắỶ,uẹậg,ắépắ,#ẮẮỶUẮ=,ắo,ốỗ"g,Ặ2geỶ,F7ổ,ổồạg,u0,ặh0g,ổéc,ắéẻgé,ổồê-,ù3,élẹ,g4f,(.!)-(.!<Ỹ,Ổé"f,ằr,ắi,ắ ắ,ặkge,ắéẻỲ,Ổé ẹ,Uềgé,ỄẹbỗỶ,Ôéi,Ăẻ,ổéỡ,Ổéỡòge,ổồrắ,Ổếgé,ợụỴ,Ổồỡoge,Geìắ,PgeỶ,ỖUỔUỔỖỶ,Ổồỡỏge,Ă"g,Ổm,ắépắ,Ổếgé,ợụỴ,ặ1ẹ,ằẹbg,ỖĂFỔỔỐUG,ổếgéỶ,ắ ắ,Ă"g,Ặ2geỶ,U4g,ôéíge,Ổếgé,ợụỴ,Ổéỡòge,ổồrắ,ắ ắ,éỗụbgỶ,ổéêỶ,ổé0gé,ợụỴ,ắ ắ,ắo,ốỗ"gỶ,ặog,uê,ễẹậg,ốỗ"gỸ,Ểũ,ổéẹ,ổỗụcgỶ,ùẵổ,ổỗụcg,ắĩge,ắépắỶ,uẹậg,ắépắ,ắo,ốỗ"g,Ặ2geỶ,F7ổ,ổồạg,u0,ặh0g,ổéc,ắéẻgé,ổồê-,ù3,élẹ,g4f,(.!)-(.!<,ặỡọắ,ổẹẩg,é0gé,ổq,ổé ge,]/(.!)Ỷ,ểẩổ,ổéơắ,ổé ge,{/(.!<Ỹ,Uẫ,ộj,ễỡọge,ổé"f,eẹ",ổéẹ,ổỗụcgỶ,ổồhge,ổmge,ộj,[[),ổéẻ,ộẹgé,ặ1ổ,ụậỗ,ắàỗ,ốỗ",ộo,ổỗụcgỶ,ắi,géẹẫỗ,ổéẻ,ộẹgé,glô,ék,ộo,ổq,(,ắépắ,ằ"gé,ổồỏ,ễậg,u0,géẹẫỗ,ổéẻ,ộẹgé,ồơổ,ék,ộo,gậg,ộj,ổéẻ,ộẹgé,ằr,ổéẹ,fĩg,geh1ẹ,getỶ,ổẹg,éìắ,ắíg,ễ1ẹ,}}.,geỡòẹỶ,ằr,ổéẹ,u0h,)!,ắépắ,ằ"géỶ,uóẹ,)],ắéế,ổẹậỗ,ắợ",!{,ắo,ốỗ"gỶ,ặog,uêỸ,Ộj,ễỡọge,ùẵổ,ổỗụcgỲ,!)>,geỡòẹỶ,ằr,ổéẹ,u0h,(>,ắépắ,ằ"gé,ắợ",[,ắo,ốỗ"gỶ,ặog,uêỸ,Ổéẳh,ặ gé,eẹ ,ắợ",Élẹ,ặkge,ổỗụcg,ằờgeỴ,ắĩge,ổ ắ,ắéỗảg,ăê,u0,ổm,ắépắ,ểũ,ổéẹ,ắéỗ,ặ hỶ,ằẹdg,ồ",ặơge,ổẹẩg,ặlỶ,ểẩ,éh1ắé,ặẫ,ồ"Ỹ,Ổéẻ,ộẹgé,ằr,ổéẹ,>,fĩgỶ,ặ2f,ă2h,ổéẳh,ặơge,ốỗụ,ặêgé,ắợ",Ễỗạổ,Ắ g,ălỶ,ắĩge,ắépắ,u0,ắ ắ,u4g,ă2g,éỡóge,ằãg,ổéẹ,é0géỸ,Ổéĩge,ổẹg,ổỗụcg,ằờge,ặỡọắ,ổéĩge,ă h,ồlge,ồ3ẹỶ,ắĩge,ểé"ẹỸ,Ắĩge,ổ ắ,ộo,ổỗụcg,géẽg,ắéỗge,ặ2f,ă2h,ắĩge,ểé"ẹỶ,fẹgé,ă1ắéỶ,ểé ắé,ốỗ"gỶ,ặơge,ốỗụ,ặêgéỸ,Ắ ắ,ă"g,eẹ f,ộ ổỶ,ắhẹ,ổéẹỶ,ắéáf,ổéẹỶ,ă"g,ểẹcf,ổồ"Ỷ,ộ ổ,é1ắéỶ,ắéáf,ôéơắ,ểé2h…,gậỗ,ắ"h,ổẹgé,ổéàg,ổồ ắé,géẹbfỶ,éh0g,ổé0gé,géẹbf,uờ,ặẫ,ồ"Ỹ,Ặaụ,ễ0,ểũ,ổéẹ,ổỗụcgỶ,ùẵổ,ổỗụcg,ắi,ộr,ắéỗảg,ăê,ắĩge,ôéỗỶ,ằ0ẹ,géáổỶ,ộj,ễỡọge,ổéẻ,ộẹgé,ổéẹ,ổỗụcgỶ,ùẵổ,ổỗụcg,ặĩge,géáổỶ,ổế,ễb,ắ1gé,ổồ"gé,ắ"h,géáổỸ,Ăậg,ắ1gé,ỡỗ,ặẹcfỶ,ểũ,ổéẹ,ắíg,flổ,ộj,ổkg,ổ1ẹỶ,é1g,ắéẩ,géỡỲ,Ắĩge,ổ ắ,ộo,ổỗụcg,ắợ",flổ,ộj,ắo,ốỗ"gỶ,ặog,uê,ắéỡ",ổérắ,ộr,ắé7ổ,ắéầỶ,ễêắé,ộo,ổỗụcg,ắởge,géỡ,glẹ,ằỗge,ộo,ổỗụcg,ổéĩge,ă h,ắéh,ổéẻ,ộẹgé,ắíg,ắéạfỴ,flổ,ộj,ặog,uê,ốỗụẩổ,ặêgé,geỡòẹ,ặ1ổ,ụậỗ,ắàỗỶ,ểéĩge,ặ1ổ,ụậỗ,ắàỗ,ổéẹẩỗ,ắo,ộỏỶ,ắ ,ăẹbổ,ắi,ổồỡòge,éọô,ắíg,eí,ẵôỶ,ổéẹẩỗ,ểé ắé,ốỗ"gỸ,Flổ,ộj,ôéíge,ổéẹ,ắ g,ăl,ắéỡ",ổérắ,éẹbg,ặơge,géẹbf,uờ,ặỡọắ,eẹ"hỶ,uẹbắ,ắéáf,ổéẹ,ắi,gétge,ộ"ẹ,ộiổỶ,ắi,flổ,ộj,ă0ẹ,ổéẹ,ặẹcf,ắéậgé,ễbắé,ắ"hỴ,géẹẫỗ,ắaỗ,éịẹ,ỏ,ằ1ge,“ặige”Ỷ,ắaỗ,éịẹ,“,fỏ”,ắíg,ẻổỶ,ểẩổ,ốỗ2,ă0ẹ,ễ0f,g7ge,uẫ,éìắ,ổéỗlắỶ,ổéẹẩỗ,ổẻgé,ộ ge,ổ1h…,Ộ"ỗ,ểéẹ,geéẳ,ủ,ểẹẩg,ặige,eiô,ắợ",ắ ắ,ặ1ẹ,ăẹcỗỶ,ặkge,ắéẻ,Ổé ẹ,Uềgé,ỄẹbỗỶ,Ôéi,Ăẻ,ổéỡ,Ổéỡòge,ổồrắ,Ổếgé,ợụ,ểẩổ,ễỗạg,élẹ,geéêỶ,ặ gé,eẹ ,ắ"h,gétge,gn,ễrắỶ,ắj,e5ge,ắợ",ắ ắ,ắo,ốỗ"gỶ,ặog,uê,eẹơô,uẹbắ,ắéh,Élẹ,ặkge,ổỗụcg,ằờge,ắợ",ổếgéỸ,Ặaụ,ễ0,ểũ,ổéẹ,ắi,ộj,ễỡọge,ổéẻ,ộẹgé,ổé"f,ằr,ặĩge,géỡge,ặỡọắ,ổm,ắépắ,geéẹậf,ổơắỶ,ắéỗ,ặ hỸ,Ổỗụcg,ằờge,ặỡọắ,géẹẫỗ,ổéẻ,ộẹgé,ắi,ổồẽgé,ặlỶ,g4ge,ễrắ,éìắ,uágỶ,ăm,ộỗge,geỗkg,ắ g,ăl,ắéh,ắ ắ,ắo,ốỗ"g,Ặ2geỶ,F7ổ,ổồạgỶ,ặh0g,ổécỸ,Ộhge,ắàg,ểé5ắ,ôéờắ,flổ,ộj,uág,ặẫ,géỡ,ộj,ễỡọge,ổéẻ,ộẹgé,ằr,ổéẹ,flổ,ắépắ,ằ"gé,ốỗ ,ặĩgeỶ,ổồhge,ộo,ổỗụcg,ắàg,geéẹậg,ắpỗ,ặẫ,ồ",ắ ắ,ổẹậỗ,ắéẻ,ặc,ễr",ắéìg,ộj,ổéẻ,ộẹgé,ôéớ,éọôỴ,ổm,ắépắ,ểũ,ổéẹ,ắàg,ặỡọắ,ồơổ,ge5g,ổéòẹ,eẹ"g,géẹẫỗ,éog,gt"Ỹ,Ểé5ắ,ôéờắ,flổ,ộj,ổồỡòge,éọô,ắhẹ,ổéẹỶ,ắéáf,ổéẹ,ắéỡ",geéẹậf,ổơắỶ,ặẹcf,ắéậgé,ễbắé,ắ"hỴ,geéẹậg,ắpỗỶ,ồ",ặẫ,ắi,géẹẫỗ,ắaỗ,éịẹ,“fỏ”Ỷ,fờắ,ặẻắé,ổỗụcg,ặỡọắ,ắ g,ăl,ắi,g4ge,ễrắỶ,ôéảf,ắéáổỶ,ặ ô,pge,ụậỗ,ắàỗ,ắĩge,uẹbắ,ặỡọắ,eẹ"hỸ,ÔU$/ô%


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thăm, tặng quà chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 43

Thăm, tặng quà chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 43
2014-10-31 06:50:49

(QT) - Hôm qua 30/10/2014, đoàn cán bộ liên ngành tỉnh gồm Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, Hội CCB, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Chữ thập đỏ và Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến thăm,...

Phát hiện quả bom dài 1,5 m tại Hướng Sơn

Phát hiện quả bom dài 1,5 m tại Hướng Sơn
2014-10-31 06:50:37

(QT) - Vào khoảng 12 giờ sáng qua 30/10, tại thôn Sa Ly, xã Hướng Sơn (huyện hướng Hóa, Quảng Trị), Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị thuộc tổ chức Cây Hòa bình Việt...

Cam Chính: Diện tích hồ tiêu đạt gần 142 ha

Cam Chính: Diện tích hồ tiêu đạt gần 142 ha
2014-10-31 06:50:14

(QT) - Những năm qua, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đã khuyến khích người dân phát triển cây hồ tiêu theo hướng thâm canh, tăng năng suất để mang lại hiệu quả kinh tế...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết