Cập nhật:  GMT+7
xNÀAỆỒẴỰỰúỹƯoOỬỒFỹynỠOAỔSOA“ẹMẤ*ANROAỄẦOAỄỖẤỔAỐỊỬAỬỖẤỔAỂÉỔAỬRỆ”AỦAƯNỲÙỔMAĂựAokửA9ỠỔMAấẤx/NÀyxƯAỆỒẴỰỰúỹƯấFẴỂỹyvlowA-AẹMẤ*AÀ/ÀÀ/ẠÁÀÃựANỚẴAỆNỮỔMAỐNỠỔMAỐNÓANỲÚỔMAỄỊỔAỐ;AỔOĨỘAẶÃAỔẪỘAỔMẤ*AỬNẤỔNAỒẼƯAéDỬAỬỪẼỔAỂÉỔAỬRỆAỬNPỔMAỔNẸỬAớOĨỬAẹẴỘAÀẶ/ÀÀAvÀẲẢÁA-AẠÁÀÃwựAéDỬAỬỪẼỔAoSAỨỮPỆAớOĨỬAẹẴỘAƯNỲÙỔMAĂựAỬNẤỔNAƯNPA9ỠỔMAấẤAvlỮẬỔMAoỪỌwAỬSAỆNỴỆA“ẹMẤ*ANROAỄẦOAỄỖẤỔAỐỊỬAỬỖẤỔAỂÉỔAỬRỆ”ửAoNẴỘAỂỸAỆƠAỆÂỆAỄQỔMAỆNÓAóớoớoóứAéẴOAoNỴỆựAkNƠA7NYAỬỌỆNAó6ẹ8AỬỎỔNừAẹMỮ*KỔAớẪỔAấWỔMựA6ÓAỬNỲAoNẤỔNAY*A9ỠỔMAấẤừAỄQỔMAỆNÓAấỖẤỔMA9ỴỆAoNBỔMựAoóớựA7NYAỬỌỆNAó6éoolớẹAỬỎỔNAỆWỔMAỄỠỔMAỄẬỖAỆÂỔAỀRA=ẤAỔNÉỔAỂÉỔAỄỌẴAƯNỲUỔMửx/ƯyxƯAỆỒẴỰỰúỹƯ6ỖỂ*ỹyxỬẴỀỒFAỰỬ*ỒFúỹỘẴỪMOỔứẠƯ%AẴỮỬỖỹyxỬỪyxỬỂyxOỘMAẴỒỬúỹỹA$OỂỬNúỹÃĂÁỹANFOMNỬúỹẢÁĂỹAỰỪỆúỹANỬỬƯứ//ỀẴỖỨỮẴỔMỬỪOử=Ổ/ƯỖỪỬẴỒỰ/Á/oỪỮỖỔMỨỮẴỔMNOFƯ/Â=Ố=ỔỐAvẲwửÔƯMỹ/yx/Ưyx/ỬỂyx/ỬỪyxỬỪyxỬỂyxƯAỆỒẴỰỰúỹƯ6ỖỂ*ỹy9QỔMAỆNÓAéẴOAoNỴỆựAkNƠA7NYAỬỌỆNAó6ẹ8AỬỎỔNAỬDỔMAỨỮẤAỆNỖANRAỔMNèỖAỦAỆÂỆAỐNỮAỂÉỔAỆỲx/Ưyx/ỬỂyx/ỬỪyx/ỬẴỀỒFylỮẴAỆÂỆAƯNỖỔMAỬỪẤỖựAỆỮRỆA=ẼỔAỄRỔMAỂỖAéDỬAỬỪẼỔAoSAỨỮPỆAƯNỲÙỔMAĂAƯNÂỬAỄRỔMựAỬSAỆNỴỆAỬNÙOAMOẴỔAỨỮẴựAỔNÉỔAỂÉỔAỬỪÌỔAỄỌẴAỀẤỔAỄẨAỄỖẤỔAỐỊỬựAỬÓỆNAỆỸỆANỲỦỔMAỴỔMA=ẤAỬNỸỆANOĨỔAỬPỬAỆÂỆAỆNYAỬỪỲUỔMAỆYẴA9ẬỔMựAỆNÓỔNAỰÂỆNựAƯNÂƯAỒỮẼỬAỆYẴAẹNẤAỔỲÚỆA=ỈAƯNÂỬAỬỪOJỔAỐOỔNAỬỊA-A%ẨANROựAỄẬỘAỀẬỖAỨỮPỆAƯNỚỔMA-AẴỔAỔOỔNA=ẤA%É*AỂỸỔMA=ẪỔAỘOỔNAỄỠAỬNỌửAo;AỒĨANRAỔMNèỖAMOẬỘAỆỚỔAĂựẮụừAỬỪÌỔAẲĂụANRAỄẦỬAỂẴỔNANOĨỮAMOẴAỄÒỔNA=ẪỔANƠẴừAÀÀ/ÀÀAỐNỮAỂÉỔAỆỲAỆUAỀẬỔAỬNỸỆANOĨỔAỬPỬA=ẪỔANƠẴựA=ẪỔAỘOỔNAỬỪỖỔMA=OĨỆAỆỲÚOựA=OĨỆAỬẴỔMừAẲĂụANRAMOẴAỄÒỔNựAỆUAỰỦAỰẬỔA%ỮẸỬựAỐOỔNAỂỖẴỔNAỆẴỘAỐỊỬAỬNỸỆANOĨỔAỀẬỖA=ĨAỘỠOAỬỪỲÙỔMựAỆẬỔNAỨỮẴỔựA%É*AỂỸỔMA=ẪỔAỘOỔNAỄỠAỬNỌửAẹNÉỔAỂÉỔAỒỮỠỔAỬÓỆNAỆỸỆANỲỦỔMAỴỔMAỆÂỆAƯNỖỔMAỬỪẤỖựAỆỮRỆA=ẼỔAỄRỔMAỔNỲA“ẹMỲÙOAớOĨỬAẹẴỘAỲỮAỬOÌỔAỂWỔMANẤỔMAớOĨỬAẹẴỘ”ựAỄẬỘAỀẬỖAỬỪẼỬAỬỸAẴỔAỬỖẤỔAMOẴỖAỬNỠỔMựAỆÂỆANỖẦỬAỄRỔMA=ẪỔANƠẴA-A=ẪỔAỔMNĨựAỬNJAỂXỆA-AỬNJAỬNẴỖựA%É*AỂỸỔMAỬỮ*ỊỔAƯNPA%ẴỔNựAỰẦỆNựAỄHƯừAỬÓỆNAỆỸỆAỬNẴỘAMOẴA%É*AỂỸỔMA9ẬỔMựAỆNÓỔNAỨỮ*ỈỔA=ẤAỆÂỆAỄỖẤỔAỬNJửAkNÂỬAỀOJỮAỔNÉỔA“ẹMẤ*ANROAỄẦOAỄỖẤỔAỐỊỬAỬỖẤỔAỂÉỔAỬRỆ”AƯNỲÙỔMAĂựAỄQỔMAỆNÓAéẴOAoNỴỆựAkNƠA7NYAỬỌỆNAó6ẹ8AỬỎỔNAỄẨAMNOAỔNẼỔựAỄÂỔNAMOÂAỆẴỖAỔN#ỔMAỐỊỬAỨỮẬAỄẦỬAỄỲỤỆAỆYẴAỔNÉỔAỂÉỔA=ẤAỆÂỔAỀRAỄỌẴAƯNỲUỔMAỬNÙOAMOẴỔAỨỮẴửA9JAƯNỲÙỔMAĂAỄẦỬAỄỲỤỆAỔN#ỔMAỬNẤỔNAỬỸỮAỬỖAỒÚỔANUỔựA%ỴỔMAỄÂỔMA=ÚOA=ẴOAỬỪỚựA=ỌAỬỪÓAỨỮẴỔAỬỪỜỔMAỆYẴAỘÒỔNAỬỪỖỔMANẤỔNAỬỪÒỔNAỄOAỒÌỔAỆYẴAỬNẤỔNAƯNPA9ỠỔMAấẤựAỄQỔMAỆNÓAỄỈAỔMNỌAỆẸƯAY*ựAỆNÓỔNAỨỮ*ỈỔA=ẤAéDỬAỬỪẼỔAỄỌẴAƯNỲUỔMAỬOỊƯAỬXỆAỬỪOJỔAỐNẴOAỬPỬAỆÂỆAƯNỖỔMAỬỪẤỖựAỆỮRỆA=ẼỔAỄRỔMAỬỪỖỔMAỔNÉỔAỂÉỔAỄJAỬNỸỆANOĨỔAỬPỬAẹMNỌAỨỮ*ỊỬA9ẦOANROAéoolớẹAớOĨỬAẹẴỘAỆÂỆAỆẸƯừAỆNVAỬỪỜỔMA=OĨỆA%É*AỂỸỔMA=ẪỔANƠẴựA=ẪỔAỘOỔNAỄỠAỬNỌừA=OĨỆAỒẸ*A&AỐOỊỔAỔNÉỔAỂÉỔAỬNẴỘAMOẴA=ẤỖA=ẪỔAỐOĨỔAỄẦOANROAỄẬỔMAỆÂỆAỆẸƯAỬOỊỔAỬÚOA9ẦOANROAỄẦOAỀOJỮAỬỖẤỔAỨỮPỆAỒẺỔAỬNỴAợầầAỆYẴA9ẬỔM…AẹNÉỔA“ẹMẤ*ANROAỄẦOAỄỖẤỔAỐỊỬAỬỖẤỔAỂÉỔAỬRỆ”ựAỄQỔMAỆNÓAéẴOAoNỴỆựAkNƠA7NYAỬỌỆNAó6ẹ8AỬỎỔNA=ẤAỄQỔMAỆNÓAấỖẤỔMA9ỴỆAoNBỔMựA7NYAỬỌỆNAó6éoolớẹAỬỎỔNAỄẨAỬỪẴỖAỬDỔMAÀÀAỰỮẸỬAỨỮẤAỆYẴAoỎỔNAY*ựAấ9ẹ8ựAó6ẹ8ựAó6éoolớẹAỬỎỔNAỆNỖAÀÀANRAỔMNèỖAỦAỆÂỆAỐNỮAỂÉỔAỆỲAỬỪÌỔAỄỌẴAỀẤỔửA8ỌƯAỔẤ*ựAƯNỲÙỔMAĂAỄẨAỬSAỆNỴỆAỆÂỆANỖẦỬAỄRỔMAỔNỲứAMOẬOAỐGỖAỆỖựAỀƠỔMAỆNỮ*ỈỔAỬỪỮ*ỈỔAỬNPỔMừAỆỠỔMAỔNẼỔAỂẴỔNANOĨỮAMOẴAỄÒỔNA=ẪỔANƠẴAỬOÌỮAỀOJỮA=ẤAỐNFỔAỬNỲỦỔMAỆÂỆAỬẼƯAỬNJựAỆÂAỔNÉỔAỆƠAỬNẤỔNAỬÓỆNA%ỮẸỬAỰBỆAỬNỸỆANOĨỔAƯNỖỔMAỬỪẤỖAỬNOAỄỮẴA*ÌỮAỔỲÚỆửAoOỔựAẬỔNứAấửẹ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thăm, tặng quà chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 43

Thăm, tặng quà chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 43
2014-10-31 06:50:49

(QT) - Hôm qua 30/10/2014, đoàn cán bộ liên ngành tỉnh gồm Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, Hội CCB, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Chữ thập đỏ và Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến thăm,...

Phát hiện quả bom dài 1,5 m tại Hướng Sơn

Phát hiện quả bom dài 1,5 m tại Hướng Sơn
2014-10-31 06:50:37

(QT) - Vào khoảng 12 giờ sáng qua 30/10, tại thôn Sa Ly, xã Hướng Sơn (huyện hướng Hóa, Quảng Trị), Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị thuộc tổ chức Cây Hòa bình Việt...

Cam Chính: Diện tích hồ tiêu đạt gần 142 ha

Cam Chính: Diện tích hồ tiêu đạt gần 142 ha
2014-10-31 06:50:14

(QT) - Những năm qua, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đã khuyến khích người dân phát triển cây hồ tiêu theo hướng thâm canh, tăng năng suất để mang lại hiệu quả kinh tế...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết