Cập nhật:  GMT+7
ọÂơổỳĐsMMíộJấẤNĐỹộỏ]ỞổỳsEổDÃNổDÂỆÉẴổỜÃJổÂuÉẴổĐẢÉổJÂÔIÉẴổNẤẮÉổƠÔỊNổKOtổNLÊÉẴổNùẤổỳÂẸổJÂAJọ/ÂơỏọJổỳĐsMMíộJ!ỹsỵộỏóẳấòổ-ổ0ẴuỢổờơ/ơỗ/ớỗơợmổầÝ0ỴổNẪÉÂổẳOùÉẴổấLẨổƠuổấGÉẴổỲỌỳổỷÔÌÉẴổýFổẽẤẮNổ0sEổNGổỳÂỐỳổÂFẤổÉẴÂẨổDỞổỳsEổDÃNổDÂỆÉẴổỜÃJổÂuÉẴổĐẢÉổJÂÔIÉẴổNẤẮÉổƠÔỊNổKOtổNLÊÉẴổNùẤổỳÂẸổJÂAJnổỶÃÉổỵỘổỳẺổỷỄÉẴổỳÂẦổ0ẴOỢẶÉổếOửÉổỲÔÌÉẴmổặÂẺổấGÉẴổỲỌỳổỷÔÌÉẴổýFổẽẤẮNổ0sElổỷúẤổỵẤẮÉổÝsÉổSÉổNẸuÉổẴẤsẸổNÂỆÉẴổNẪÉÂổỳÒÉẴổỳtỳổỷIÉổƠẨmổỵẸsÉÂổÉẴÂẤẮJổĐẤẢÉổKOsÉổNLẢÉổỷẨsổýuÉnọNsýĐỹổMNỢĐỹíộEsLẴẤÉkớJỜổsONẸộỏọNLỏọNỵỏọẤEẴổMLỳíộ//ỳnýsẸKOsÉẴNLẤnƠÉ/ỵỹMDNẸJ/ÉỹỚM/ơợợờ/ợqỵỗỗqớỗớờNqppỡrĐơnCJẴộổ/ỏọ/Nỵỏọ/NLỏọNLỏọNỵỏọJỏỲtỳổỷIÉổƠẨổỵẸsÉÂổÉẴÂẤẮJổƠwÉổNùẤổNLẢÉổỷẨsổýuÉổNẪÉÂổẳOùÉẴổấLẨổDỞổỳsEổDÃNổƠÍẤổÝFổ.ẤsẸổNÂỆÉẴổẽwÉổNùẤổƠuổầÝ0ỴổNẪÉÂổÉFẤổỵOÉẴổMsOkổấÂỘỳổÂẤẮÉổÉẴÂẤẢEổỳÂẪÉÂổƠẤẮỳổỜÃJổÂuÉẴổÂẸtổNLẢÉổJÂÔIÉẴổNẤẮÉổNÂỹẸổỷÓÉẴổKOỢổỷẨÉÂổấÂỆÉẴổNÔổMỂổờở/ớỗơờ/ấấ-Ý.ấẽấọ/Jỏọ/Nỵỏọ/NLỏọ/NsýĐỹỏấÂỘỳổÂẤẮÉổỲÂẪổNÂẨổơq-Ỳấ/ấdổỳỎsổÝsÉổÝẦổNÂÔổấLOÉẴổÔIÉẴổỶùÉẴổƠĂổNủÉẴổỳÔÌÉẴổMỘổĐụÉÂổỷúẸổỳỎsổỶùÉẴổỷỂẤổƠÍẤổỳỆÉẴổNtỳổỷùEổýùẸổNLwNổNỘmổsÉổNẸuÉổẴẤsẸổNÂỆÉẴổỷÔÌÉẴổýFmổỷÔÌÉẴổMũNmổỷÔÌÉẴổNÂOQổÉFẤổỷẨsổƠuổDÂũỳổJÂỌỳổÒÉổNũỳổẴẤsẸổNÂỆÉẴmổấÂỎổNÔÍÉẴổỲÂẦÉÂổJÂỎổỷụổýsÉổÂuÉÂổÉÂẤĂOổƠủÉổýùÉổỳÂẪổỷúẸổKOỢÃNổĐẤẮNổỜỔổĐỞổNẬÉÂổNLúÉẴổNẤẢOổỳỘỳổNúẤổỳtỳổNLúEổỳửÉổƠuổÂẤẮÉổNÔỊÉẴổNÂsẸổNÓÉẴmổýùẸổDẢổỜỹổKOtổNùẤmổKOtổDÂGổNLẢÉổEFNổMỂổNOỢÃÉổỷÔÌÉẴổýFnổấOỢổÉÂẤẢÉmổNẬÉÂổNLúÉẴổJÂÔIÉẴổNẤẮÉổƠwÉổNùẤổỷÔÌÉẴổýFổỳÂỈổKOtổNùẤổNLÊÉẴổỳÂẸổJÂAJổƠyÉổỳẼÉổỵẤẶÉổýẤÃÉổJÂỐỳổNúJnổ0ẴOỢẢÉổÉÂửÉổỳÂỎổỢÃOổỵẸổỳtỳổỳÂỎổÂuÉẴmổỷIÉổƠẨổýỂỳổỜÃJổÂuÉẴổÂẸtổNúẤổỷvOổEỂẤổÂuÉẴổÂẸtổĐÍÉmổDÂẸổÂuÉẴmổýÃÉổýụẤổÂuÉẴổÂẸtmổEẾổƠwNổĐẤẮOnnnNÂỘỳổÂẤẮÉổỜÃJổÂuÉẴổÂẸtổĐẢÉổJÂÔIÉẴổNẤẮÉổƠÔỊNổKOtổNùẤổNLÊÉẴổỳÂẸổJÂAJnổỶẰổÉẴủÉổỳÂứÉổNẬÉÂổNLúÉẴổNLẢÉmổÝFổ.ẤsẸổNÂỆÉẴổẽwÉổNùẤổỢẢOổỳvOổỳtỳổỷẨsổJÂÔIÉẴổỳÂẪổỷúẸổỳtỳổÉFẤổỵOÉẴổÉÂÔổỳtỳổỷIÉổƠẨổỷvOổEỂẤổÂuÉẴổÂẸtổĐÍÉmổDÂẸổÂuÉẴmổỳtỳổỷIÉổƠẨổMùÉổỜOữNổƠuổỳOÉẴổỐÉẴổƠwNổĐẤẮOổỜửỢổỵỘÉẴmổỳtỳổEẾổƠwNổĐẤẮOmổKOứÉẴổNLẢÉổỷẨsổýuÉổDỞổỳsEổDÃNổDÂỆÉẴổỜÃJổÂuÉẴổĐẢÉổJÂÔIÉẴổNẤẮÉổƠÔỊNổKOtổNLÊÉẴổNùẤổỳÂẸổJÂAJổNÂsEổẴẤsổẴẤsẸổNÂỆÉẴlổNủÉẴổỳÔÌÉẴổỳỆÉẴổNtỳổẴẤtEổMtNmổDẤẰEổNLsổƠẤẮỳổỜÃJổÂuÉẴổĐẢÉổJÂÔIÉẴổNẤẮÉổƠuổẴẤtEổMtNổƠẤẮỳổNÂỘỳổÂẤẮÉổÉFẤổỵOÉẴổDỞổỳsEổDÃNổỷỂẤổƠÍẤổỳtỳổỷIÉổƠẨổỷụổDỞổỳsEổDÃNlổỜỔổĐỞổÉẴÂẤẢEổDÂẤổJÂtNổÂẤẮÉổƠẤổJÂúEnổấúẤổÂFẤổÉẴÂẨmổNLÔÍỳổMỘổỳÂỐÉẴổDẤÃÉổỳỎsổỳIổKOsÉổỳÂỐỳổÉủÉẴmổợổỷIÉổƠẨổỵẸsÉÂổÉẴÂẤẮJổƠwÉổNùẤổNLẢÉổỷẨsổýuÉổNẪÉÂổDỞổỳsEổDÃNổƠÍẤổÝFổ.ẤsẸổNÂỆÉẴổẽwÉổNùẤổƠuổầÝ0ỴổNẪÉÂổÉFẤổỵOÉẴổMsOkổấÂỘỳổÂẤẮÉổÉẴÂẤẢEổỳÂẪÉÂổƠẤẮỳổỜÃJổÂuÉẴổÂẸtổNLẢÉổJÂÔIÉẴổNẤẮÉổNÂỹẸổỷÓÉẴổKOỢổỷẨÉÂổNúẤổấÂỆÉẴổNÔổMỂổờở/ớỗơờ/ấấ-Ý.ấẽấổỳỎsổÝFổ.ẤsẸổNÂỆÉẴổẽwÉổNùẤlổDẤẢÉổKOỢÃNổDÂỆÉẴổNÂỘỳổÂẤẮÉổỜÃJổÂuÉẴổƠÔỊNổKOtổNLÊÉẴổNùẤổỳÂẸổJÂAJổNÂsEổẴẤsổẴẤsẸổNÂỆÉẴổỷÔỊỳổẴÂẤổNLẸÉẴổẴẤữỢổỳÂỐÉẴổÉÂwÉổDẤẰEổỷẨÉÂổsÉổNẸuÉổDRổNÂOwNổƠuổýùẸổƠẮổEỆẤổNLÔÌÉẴổỳỎsổỜỹổỆổNỆlổỳẺổNLtỳÂổÉÂẤẮEổNÂỹẸổỵỀẤmổẴẤtEổMtNổƠẤẮỳổỜÃJổÂuÉẴổNLẢÉổJÂÔIÉẴổNẤẮÉmổỳÂẨOổNLtỳÂổÉÂẤẮEổƠuổýẨổỜỔổĐỞổÉÃOổƠẤổJÂúEổƠĂổỜÃJổÂuÉẴổÂẸtổKOtổNLÊÉẴổNùẤnổấẤÉmổùÉÂkổ (0!ổấầỮ0ọ/Jỏ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thăm, tặng quà chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 43

Thăm, tặng quà chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 43
2014-10-31 06:50:49

(QT) - Hôm qua 30/10/2014, đoàn cán bộ liên ngành tỉnh gồm Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, Hội CCB, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Chữ thập đỏ và Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến thăm,...

Phát hiện quả bom dài 1,5 m tại Hướng Sơn

Phát hiện quả bom dài 1,5 m tại Hướng Sơn
2014-10-31 06:50:37

(QT) - Vào khoảng 12 giờ sáng qua 30/10, tại thôn Sa Ly, xã Hướng Sơn (huyện hướng Hóa, Quảng Trị), Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị thuộc tổ chức Cây Hòa bình Việt...

Cam Chính: Diện tích hồ tiêu đạt gần 142 ha

Cam Chính: Diện tích hồ tiêu đạt gần 142 ha
2014-10-31 06:50:14

(QT) - Những năm qua, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đã khuyến khích người dân phát triển cây hồ tiêu theo hướng thâm canh, tăng năng suất để mang lại hiệu quả kinh tế...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết