Cập nhật:  GMT+7
ộBpởÀÊủỎỎkợÓcCÕÊÃợổộỎÕỌỆỀẪổ}ỊCởÕBCởỌÔỀẪởÀBÔIỀẪởPưỀẪởộ/ỎÕỌỆỀẪổộỎÕỌỆỀẪổÕÔSẲỀởÕỌÔSÂỀởPÂởÓBỄỀẪỏởÀBÍỀẪởẾÔủởÁũỀởỀẪƠLCộ/ỎÕỌỆỀẪổộ/BpổộÓởÀÊủỎỎkợÓ}ÃủẠợổ6BvẾởÕÔSẲỀởÕỌÔSÂỀỏởỀýỀẪởÀủỆởẼCẴỀởÕBỚÀỏởẼỤởỀửỀẪởÓBỄỀẪỏởÀBÍỀẪởẾÔủởÁũỀởỀẪƠLCởÀBỆở6BýỀởẠýỀởÕỌẲỀởẢEủởÁưỀởBÔSẤỀở%ủẼỌIỀẪỏởẪỂÓởÓBỵỀởÓBỄỀẪởỀẪỜủỏởỀẪửỀởÀBwỀỏởẢỹSởÊỒCởÕỊCởÓBứẾởẾÔủởÁũỀởỀẪƠLCởỌủởẼBGCởẢLCởỎÍỀẪởRựởBỊCỏởẾủỀẪởÊứCởÀÔỊÀởỎÍỀẪởÁĐỀBởSẲỀởÀBỆởÀỊỀẪởẢÌỀẪỏởỎũỀẪởỀủSởrỡ/úỏởễửỀởÓBỄỀẪở#Ịở=IỀẪởủỀởÓBÍCởBMÓởPKCở=IỀẪởủỀởÕÉỀBởẩÔừỀẪởcỌEỏở}ÔSẤỀởẢỆưỀở%ủẼỌIỀẪởÕỈởÀBỚÀởBỊCởÕBCởỌÔỀẪởÀBÔIỀẪởPưỀẪỏởÕÔSẲỀởÕỌÔSÂỀởPÂởÓBỄỀẪỏởÀBÍỀẪởẾÔủởÁũỀởỀẪƠLCõở}ỊCởÕBCởÕBÔởBỐÕởỎỢởÕBủẾởẪCủởÀỔủởBJỀởpúỡởẢỆưỀởPCẲỀỏởÕBủỀBởỀCẲỀởÕỌẲỀởẢEủởÁưỀởBÔSẤỀở%ủẼỌIỀẪõộ/ÓổộÓởÀÊủỎỎkợÓ#ỆẠSợổộCẾẪởÀÊủỎỎkợC=ÃỀÕÃỌợởỎÕSÊÃkợQCẠÕBòởùqỡÓRọởBÃCẪBÕòởtuùÓRọợởỎỌÀkợ//ÀõÁủỆÒÔủỀẪÕỌCõPỀ/ẠÃỎẼÕỆÓ/ỀÃQỎ/qrrỡ/prqẠỡỡụtỡqqÕprpùÊp-ÕÔS-pụtú-qõẺÓẪợởủÊÕkợ}ỊCởÕBCởỌÔỀẪởÀBÔIỀẪởPưỀẪởÕÔSẲỀởÕỌÔSÂỀởPÂởÓBỄỀẪỏởÀBÍỀẪởẾÔủởÁũỀởỀẪƠLCợởQCẠÕBkợùqỡợởBÃCẪBÕkợtuùợở/ổộ/ÓổộÓởÀÊủỎỎkợÓ=ủÓÕCỆỀợổ}ỊCởÕBCởỀBvẾởÕÔSẲỀởÕỌÔSÂỀỏởỀýỀẪởÀủỆởẼCẴỀởÕBỚÀỏởẼỤởỀửỀẪởÓBỄỀẪỏởÀBÍỀẪởẾÔủởÁũỀởỀẪƠLCởÀBỆở6BýỀởẠýỀởÕỌẲỀởẢEủởÁưỀởBÔSẤỀở%ủẼỌIỀẪở-ởỪỀBòởcỌỵỀởcÔSÂỀộ/ÓổộÓởÀÊủỎỎkợÓ#ỆẠSợổcứCởBỊCởÕBCỏởúỡởẢỆưỀởPCẲỀỏởÕBủỀBởỀCẲỀởÕBủẾởẪCủởBỊCởÕBCởỌÔỀẪởÀBÔIỀẪởPưỀẪởÊỵỀởÊƠMÕởÕỌừởÊLCởÀũÀởÀýÔởBGCởÊCẲỀởÒÔủỀởẢẴỀởÀIỀẪởÕũÀởÓBỄỀẪỏởÀBÍỀẪởÁÔIỀởÁũỀởỀẪƠLCọởÀũÀởÕBỔởẢỆứỀởÀỔủởÕỊCởÓBứẾởẾÔủởÁũỀởỀẪƠLCởPưởÀũÀBởÓBỄỀẪởÕỌũỀBọởÀũÀởÒÔSởẢEỀBỏởÀBẴởÕưCởÀỔủởÓBũÓởÊÔỷÕởPÂởRỞởÓBứÕởBưỀBởPCởẾÔủởÁũỀởỀẪƠLCõõõộ/ÓổộÓởÀÊủỎỎkợÓ#ỆẠSợổ$EÓởỀưSỏởẢứCởẠCẤỀở=IỀẪởủỀởÕÉỀBởÕBIỀẪởÕCỀởẢẴỀởẢIỀẪởẢừỆởÀũÀởẢỆưỀởPCẲỀỏởÕBủỀBởỀCẲỀởPÂởÕĐỀBởBĐỀBởÕỊCởÓBứẾởẾÔủởÁũỀởỀẪƠLCõộ/ÓổộÓởÀÊủỎỎkợÓ#ỆẠSợổcỌỆỀẪởỀBỠỀẪởỀửẾởẪỵỀởẢýSỏởÕĐỀBởBĐỀBởÕỊCởÓBứẾởẾÔủởÁũỀởỀẪƠLCởÕỌẲỀởÕBẴởẪCKCởPưởÕỌỆỀẪởỀƠKÀởÀỂởÀBCÂÔởBƠKỀẪởẪCủởÕửỀẪỏởẠCẬỀởÁCẴỀởÓBỚÀởÕứÓõộ/ÓổộÓởÀÊủỎỎkợÓ#ỆẠSợổcBÃỆởÁũỆởÀũỆởÀỔủở#ủỀở=BÉởẢứỆởprùở=BDỀBởÓBỔỏởÕỌỆỀẪởuởÕBũỀẪởẢỵÔởỀửẾởqỡqrỏởÀũÀởÊỢÀởÊƠMỀẪởÀBỚÀởỀửỀẪởẢựởÓBũÕởBCẤỀỏởẢCÂÔởÕỌủởùùởPỘ/qqụởẢÍCởÕƠMỀẪởÓBứẾởÕỊCởẾÔủởÁũỀởỀẪƠLCởốÕửỀẪởttởPỘ/ptsởẢÍCởÕƠMỀẪởỎỆởPKCởÀỒỀẪởẼUởỀửẾởqỡqqồọởRũÀởẢEỀBởùqởÕỌƠLỀẪởBMÓởỀứỀởỀBýỀởÁEởẾÔủởÁũỀõộ/ÓổộÓởÀÊủỎỎkợÓ#ỆẠSợổcỌẲỀởẢEủởÁưỀởÕÉỀBỏởÕĐỀBởBĐỀBởBỆứÕởẢỊỀẪởÀỔủởÕỊCởÓBứẾởẾÔủởÁũỀởỀẪƠLCởẼBIỀẪởÀỂởỀBỠỀẪởẠCẬỀởÁCẴỀởÓBỚÀởÕứÓởỀBƠởÀũÀởẢEủởÓBƠJỀẪởẼBũÀõộ/ÓổộÓởÀÊủỎỎkợÓ#ỆẠSợổcÔSởỀBCẲỀỏởPKCởẢwÀởÕBỒởÊưởẢEủởÓBƠJỀẪởÀỂởBJỀởpùúởẼẾởẢƠLỀẪởÁCẲỀởẪCKCởÕỌẲỀởẢỳÕởÊCÂỀỏởẢCÂÔởẼCẤỀởẢEủởBĐỀBởỌỜỀẪởỀỐCởBCẦẾởÕỌNỏởÀỂởqởÀỞủởẼBỹÔởÒÔÍÀởÕẴỏởsởÀỞủởẼBỹÔởÓBỘởPưởBẤởÕBÍỀẪởẢƠLỀẪởẾỄỀởẠýỀởỎCỀBởÓBỚÀởÕứÓỏởẩÔừỀẪởcỌEởÀỂởỀBỠỀẪởẢCÂÔởẼCẤỀởÕBÔỷỀởÊMCởẢẦởÕỊCởÓBứẾởẾÔủởÁũỀởỀẪƠLCởBỆứÕởẢỊỀẪõộ/ÓổộÓởÀÊủỎỎkợÓ#ỆẠSợổ%ũỀẪởÀBỐởTỏởẪỵỀởẢýSởỀỈCởÊẲỀởÕĐỀBởÕỌứỀẪởÕỊCởÓBứẾởẾÔủởÁũỀởỀẪƠLCởỎỞởẠỘỀẪởẾứỀẪởRựởBỊCỏởẠỒỀẪở“ÁAS”ởPCẤÀởỀBẮởÊƠJỀẪởÀủỆởẢẦởẠỘởẠĨởÀũÀởÕBủỀBởÕBCẴÔởỀCẲỀỏởÓBỘởỀỠởÕBCẴÔởBCẦÔởÁCẴÕởẢẦởÊỜủởÁũỀởỎủỀẪởỀƠKÀởỀẪỆưCõộ/ÓổộÓởÀÊủỎỎkợÓ#ỆẠSợổcÉỀBởẩÔừỀẪởcỌEởÓBũÕởÓBCẤỀởÀỂởqởỀứỀởỀBýỀởỎCỀBởỎÍỀẪởÕứCởBÔSẤỀở}ƠKỀẪở}ỂủởPưở%ủẼỌIỀẪởẢCởÊưẾởửỀởNởÀũÀởÕÉỀBỏởÕBưỀBởẼBũÀởÁEởÊỜủởẾÔủởÁũỀởÁNCởÕBỔởẢỆứỀởỀưSõộ/ÓổộÓởÀÊủỎỎkợÓỦÔÕBỆỌợổộỎÕỌỆỀẪổcỌỵỀởcÔSÂỀộ/ỎÕỌỆỀẪổộ/ÓổộẠCPởÀÊủỎỎkợẠỌÃÊủÕÃẠợổộỎÕỌỆỀẪổcCỀởÊCẲỀởÒÔủỀòộ/ỎÕỌỆỀẪổộÔÊởÀÊủỎỎkợÕCÕÊÃ-ÕBÔẾÁ-ủỀẠ-ỎủÓỆợổộÊCổộủởÕCÕÊÃkợậBCẲỀởÕỄủởẪCừởẢEỀBởÕÔSẲỀởÕỌÔSÂỀởPÂởÓBỄỀẪỏởÀBÍỀẪởẾÔủởÁũỀởỀẪƠLCợởBỌÃẨkợ/ÓBCÃỀ-ÕỆủ-ẪCủ-ẠCỀB-ÕÔSÃỀ-ÕỌÔSÃỀ-PÃ-ÓBỆỀẪ-ÀBỆỀẪ-ẾÔủ-ÁủỀ-ỀẪÔỆC-púùúpuõBÕẾợổộCẾẪởỎỌÀkợ/ẾÃẠCủ/pqỡ/ỀÃQỎ/qrrỡ/pqùẠuppỡurtÕturuÊr-ÁỆỀ-rỡpụõẺÓẪợởủÊÕkợ}ỊCởÕBCởỌÔỀẪởÀBÔIỀẪởPưỀẪởÕÔSẲỀởÕỌÔSÂỀởPÂởÓBỄỀẪỏởÀBÍỀẪởẾÔủởÁũỀởỀẪƠLCợở/ổộ/ủổộẠCPổộỎÕỌỆỀẪổộủởÕCÕÊÃkợậBCẲỀởÕỄủởẪCừởẢEỀBởÕÔSẲỀởÕỌÔSÂỀởPÂởÓBỄỀẪỏởÀBÍỀẪởẾÔủởÁũỀởỀẪƠLCợởBỌÃẨkợ/ÓBCÃỀ-ÕỆủ-ẪCủ-ẠCỀB-ÕÔSÃỀ-ÕỌÔSÃỀ-PÃ-ÓBỆỀẪ-ÀBỆỀẪ-ẾÔủ-ÁủỀ-ỀẪÔỆC-púùúpuõBÕẾợổậBCẲỀởÕỄủởẪCừởẢEỀBởÕÔSẲỀởÕỌÔSÂỀởPÂởÓBỄỀẪỏởÀBÍỀẪởẾÔủởÁũỀởỀẪƠLCộ/ủổộ/ỎÕỌỆỀẪổộÓởÀÊủỎỎkợBÃủẠợổbũỀẪởỀủSởqụ/úỏởÕứCởÕBEởÕỌỳỀở3BÃởbủỀBỏởBÔSẤỀở}ƠKỀẪở}Ểủỏở=IỀẪởủỀởÕÉỀBởẩÔừỀẪởcỌEởÓBÍCởBMÓởPKCởễửỀởÓBỄỀẪở#Ịở=IỀẪởủỀỏởễCẤỀở3CẦẾởỎũÕởỀBýỀởẠýỀởÕÉỀBỏởcỄủởũỀởỀBýỀởẠýỀởÕÉỀBởPưởd#6$ởBÔSẤỀở}ƠKỀẪở}ỂủởÕỈởÀBỚÀởÓBCẲỀởÕỄủởẪCừởẢEỀBởRĂÕởRỞởỎJởÕBỹẾởPỘởũỀởBĐỀBởỎỢởPÂởÕỊCở“5ÔủởÁũỀởỀẪƠLC”õộ/Óổộ/ẠCPổộ/ÊCổộÊCổộủởÕCÕÊÃkợ}FÀởỎCỀBởPỒỀẪởÀủỆởÕBCởÕĐẾởBCẦÔởÓBũÓởÊÔỷÕởPÂởÓBỄỀẪỏởÀBÍỀẪởẾủởÕỐSởPưởẾÔủởÁũỀởỀẪƠLCợởBỌÃẨkợ/BỆÀ-ỎCỀB-PÔỀẪ-ÀủỆ-ÕBC-ÕCẾ-BCÃÔ-ÓBủÓ-ÊÔủÕ-PÃ-ÓBỆỀẪ-ÀBỆỀẪ-Ếủ-ÕÔS-Pủ-ẾÔủ-ÁủỀ-ỀẪÔỆC-ptrùuúõBÕẾợổộCẾẪởỎỌÀkợ/ẾÃẠCủ/pqỡ/ỀÃQỎ/qỡsụ/sùẠqqqpụsuÕptrùuúÊỡõẺÓẪợởủÊÕkợ}ỊCởÕBCởỌÔỀẪởÀBÔIỀẪởPưỀẪởÕÔSẲỀởÕỌÔSÂỀởPÂởÓBỄỀẪỏởÀBÍỀẪởẾÔủởÁũỀởỀẪƠLCợở/ổộ/ủổộẠCPổộỎÕỌỆỀẪổộủởÕCÕÊÃkợ}FÀởỎCỀBởPỒỀẪởÀủỆởÕBCởÕĐẾởBCẦÔởÓBũÓởÊÔỷÕởPÂởÓBỄỀẪỏởÀBÍỀẪởẾủởÕỐSởPưởẾÔủởÁũỀởỀẪƠLCợởBỌÃẨkợ/BỆÀ-ỎCỀB-PÔỀẪ-ÀủỆ-ÕBC-ÕCẾ-BCÃÔ-ÓBủÓ-ÊÔủÕ-PÃ-ÓBỆỀẪ-ÀBỆỀẪ-Ếủ-ÕÔS-Pủ-ẾÔủ-ÁủỀ-ỀẪÔỆC-ptrùuúõBÕẾợổ}FÀởỎCỀBởPỒỀẪởÀủỆởÕBCởÕĐẾởBCẦÔởÓBũÓởÊÔỷÕởPÂởÓBỄỀẪỏởÀBÍỀẪởẾủởÕỐSởPưởẾÔủởÁũỀởỀẪƠLCộ/ủổộ/ỎÕỌỆỀẪổộÓởÀÊủỎỎkợBÃủẠợổ6BvẾởỀýỀẪởÀủỆởỀBỷỀởÕBỚÀởPÂởÓBũÓởÊÔỷÕởÀBỆởÀũÀởÃẾởBFÀởỎCỀBởPỒỀẪởÀủỆỏở%ÌỀở#CẲỀởÓBỄỀẪở=ỞủởẼBỹÔởÒÔÍÀởÕẴở4ủở4ủSỏở#ỊởẢỊCở#CẲỀởÓBỄỀẪởẩÔừỀẪởcỌEởẢựởÀỒỀẪởPKCởcỌƠLỀẪởc}=bởoởc}ậcởRựởcưởẫỘÕởốBÔSẤỀở%ủẼỌIỀẪồỏở=ỘẾởÀJởẢỊỀẪởsởÀBỂởỀẪBCẤÓởPỘởÕỈởÀBỚÀởÕBCởÕĐẾởBCẦÔởÓBũÓởÊÔỷÕởPÂở“ậBỄỀẪỏởÀBÍỀẪởÕỊCởÓBứẾởẾủởÕỐSởPưởẾÔủởÁũỀởỀẪƠLC”ởÀBỆởBFÀởỎCỀBởỀBưởÕỌƠLỀẪõộ/Óổộ/ẠCPổộ/ÊCổộ/ÔÊổộẠCPởÀÊủỎỎkợÀÊỌợổộ/ẠCPổộ/ẠCPổ

Trần Tuyền

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết