Cập nhật:  GMT+7
4buP4bqk4bub4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G6p+G6pk9FQeG7lcO14bqnQuG7l0XhurDhu5dP4bqmw4PDieG7l0vhuqTDiuG6uMOC4buX4bu14bqk4bq64buX4bu5w7rhurjhu5fhu5p4T+G7l+G6uMOT4buC4bqm4buX4bu5w7lP4buXT+G6pHZL4buPL+G6pOG7m8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUsoQXThu7fhu5XDtcOy4bq14bqn4buN4buXLeG7l+G6pXTDk+G7l+G6pMON4bq44buX4bud4buXT+G6pHXhurjDguG7l09N4bqm4bq24bq44buXxJDhuqR04bqm4buX4bu14buC4bq4w4Lhu5dPdeG7teG7l0/huqbDg8OJ4buXS+G6pMOK4bq4w4Lhu5fhu7XhuqThurrhu5fhu7nDuuG6uOG7l+G7mnhP4buX4bq4w5Phu4Lhuqbhu5fhu5rhu47hu5dP4bqkw5Phu5fhurjFqcOJ4buX4budxqHhu5tz4buX4bu14bqk4bq64buXT+G6pHbhu55u4buXT0Lhu5dF4bqw4buXT+G6psODw4nhu5dL4bqkw4rhurjDguG7l+G7ucO5T+G7l0/huqR2S+G7l07hurrhu5fhu5rDjOG6puG7l8SQxILhu5fhuqThurrDueG7teG6pOG7l+G7ueG6ruG7l010b+G7lzBHT+G7l07hu4Thu5fhu7nhuqp04buXS+G6pOG7kMON4bq4w4Lhu5fhu7XDiuG6uOG7l0XDjeG7l0XDum7hu5fhu7XhuqThu5B04buXTMOT4buexIJP4buXReG6puG6sE/hu5dPTeG6uuG6uMOC4buX4bu14buC4bq4w4Lhu5dPdeG7teG7l+G7teG6pELhu5fhu7nDueG6uuG7l0/huqbDg8OJ4buXS+G6pMOK4bq4w4Lhu5fhu7XhuqThurrhu5fhu7nDuuG6uOG7l+G7mnhP4buX4bq4w5Phu4LhuqZv4buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4buy4bq64bu34bue4buVw7XhuqfhuqzhurjhuqThu5fhu7nEguG6uOG7l+G6uMOCw7rhu57hu5fhu5vhu59v4bubxqFv4budxqHhu5tzbuG7l0/hurrDuuG6uOG7l09C4bq44bqk4buXT0jhu5fhu7XhuqThu5Lhu7Xhu5dP4bqmw4PDieG7l+G7msaw4bu14buX4bui4bqm4bq44buXRcSo4buXw4lGw4nhu5dF4bq64bq4w4Lhu5fDieG6vOG6uMOC4buXw7IgMCAw4buN4buX4bu14bqk4bq64buX4bub4budb+G7n3Dhu5/hu5fhu7Xhurrhurjhu5dPTeG7r8OTbuG7l+G7s8OKbuG7l+G7ucO5T+G7l+G7neG7nW5y4buJ4buXxJDEguG7l+G6pOG6usO54bu14bqkbeG7l0/huqbDg8OJ4buX4buaxrDhu7Xhu5fhu6Lhuqbhurjhu5fEkMOBS+G7l0Xhu4jhurjhu5fhu7nhu5Dhu4jhu7Xhu5fhu53hu5tvcsahxqHhu5fhu7Xhurrhurhu4buX4bu5w7lP4buX4bud4buhbuG7oXDhu5fhu4nhu5fEkMSC4buX4bqk4bq6w7nhu7XhuqRt4buXT+G6psODw4nhu5fhu7NI4buXTsOT4bq4w4Lhu5fhu5rGsOG7teG7l+G7ouG6puG6uOG7l0/hu47hu5fhuqTDk+G7nsSCT+G7l09N4buM4bq4w4Lhu5dPTeG7r8OT4buX4buzw4rhu5fhu7nhu5Dhu4jhu7Xhu5dwb+G7oXPhu53hu5fhu7Xhurrhurhu4buXT+G6psODw4nhu5fhu7NI4buXTsOT4bq4w4Lhu5fhu5rGsOG7teG7l+G7ouG6puG6uOG7l+G7t8O54bqm4buX4bu14bqk4bq84buX4bu54buQ4buI4bu14buX4bubc8ah4buX4bu14bq64bq4beG7l0/huqbDg8OJ4buX4buaxrDhu7Xhu5fhu6Lhuqbhurjhu5fhu7XDksOJ4buXw4LhuqZ04buX4bu1d8OJ4buX4bu54buQ4buI4bu14buX4bub4bufc2/hu51xcuG7l+G7teG6uuG6uG/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDtTHDgsO64bq44bqk4buX4bu14bqk4buS4bu14buX4bq4xanhurjDguG7l+G7ueG7p+G7l+G7teG6vOG7l+G7msWp4bq44buX4buz4bul4bq44buX4bu54bqu4buX4bq4w4LhuqThuqrhu5fhuq3hu7Ix4bu24buX4bu1deG7teG7l+G6pMOT4bue4bqw4bq4buG7l0/huqThuqrhu5fhu6Lhu6du4buXT+G6pMO64bq44bqk4buXS+G6pOG7hOG7l0/FqeG6uMOC4buX4bu14buQ4buK4bq4w4Lhu5fhu7XhuqRC4buX4bu5w7nhurrhu5fhuq3hu7Ix4bu24buX4bu1deG7teG7l+G7ouG7p27hu5dL4bqk4buQ4buK4bq4w4Ju4buXT+G6pOG6quG7l09NduG6uOG7l8OJxKjhu5fhu7nhu4hP4buX4bu1dOG6uuG7l+G7ueG6puG6tsOJ4buXT+G7mOG7l+G6uMOCw7rhu57hu5fhu5vhu6Et4buX4buj4bubb+G7m8ahb+G7ncah4bubc+G7l094S+G7l09Nw5PhurjDguG7l0/huqThu5Thu7Xhu5fhuqThuqbhurDhurjhu5dP4bqmw4PDieG7l0vhuqTDiuG6uMOC4buX4bu14bqk4bq64buX4bu5w7rhurjhu5fDguG6pnThu5dOw5Lhu7Vu4buXw4LhuqZ04buX4bu1d8OJ4buX4bu54bq24buX4bqk4bq6w7rhurjhu5dP4bqkw7rhurjhuqThu5fEkMSC4buX4bqk4bq6w7nhu7XhuqThu5dP4bqmw4PDieG7l0vhuqTDiuG6uMOC4buX4bua4buO4buXT+G6pMOT4buX4bq4xanDieG7l+G7ncah4bubc2/hu5fhu7Thu47hu5dP4bqk4bq24buX4bu54buE4bqm4buX4buaw4zhuqbhu5fhu7nDuuG6uOG7l0Xhu4jhurhu4buXT3hL4buXT03Dk+G6uMOC4buX4bu14bqkQuG7l+G7ucO54bq64buXT+G6psODw4nhu5dPTeG6puG6sE/hu5fhu7nhurbhu5fhu5rGsOG7teG7l+G7ouG6puG6uOG7l8SQw4FL4buX4bu5w7lP4buX4bubxqHGoeG7ieG7l09I4bq4w4Lhu5fhu7nDuuG6uOG7l+G6uOG6pOG7qcOJ4buXw4LhuqbDkkvhu5fhu7XhuqThurrhu5fhu5rhuqbhurDhu7Xhu5fhu6J14bu14buX4bu54bqq4bq44bqk4buX4bq44bqkdOG6uOG6pOG7l+G7s+G6sOG6uOG6pOG7l+G7t+G6quG7teG6pOG7l0/hu6Xhu5dF4buI4bq44buX4bu04bqk4buvw5Phu5fhurPhuqThuqbhu5fhu5rDuuG7l8OC4bqm4bulw4nhu5dP4bqk4bqm4bqwT+G7l+G6pMO54bqm4buX4bu34bq64buXS+G6pHVP4buX4buz4bqw4bq44bqk4buXT+G7juG7l+G6pMOT4buexIJP4buXT03hu4zhurjDguG7l+G7msO64buXS+G6pOG6vOG7l0/huqThu5DDjeG6uMOC4buX4bqkw7rhurhv4buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4buy4bq64bu34bue4buVw7Xhu7jhu4Thuqbhu5fhu5rDjOG6puG7l+G7ucO64bq44buXT03hu6/Dk27hu5fhu7PDim7hu5dPSOG7l+G7teG6pOG7kuG7teG7l0/huqbDg8OJ4buX4bu34buST+G7l+G7ueG6puG6tsOJ4buX4buaxrDhu7Xhu5fhu6Lhuqbhurjhu5cgMCAw4buXxJDEgk/hu5dP4bqkw5Lhu7Xhu5dPTeG7kMOM4bu14buX4bq4w4LDuuG7nuG7l+G7neG7oS/hu5vGoS/hu53GoeG7m3Phu5fhu7nDuU/hu5dPTcOD4bq44buXcsah4buJ4buXT0jhurjDguG7l+G7ucO64bq4buG7l+G7ueG7q+G7teG7l+G7s+G6puG6sE/hu5fEqOG7l+G7tXXhu7Xhu5fhu5rhu4zhurjDguG7l+G6uMOCw5Phu57hu5fhu7XDjeG7l+G7tXThurpt4buXT+G6psODw4nhu5fhurjhuqTGsOG7teG7l0XDueG6puG7l8OJw5Thuqbhu5fhu53hu5fhu7XhuqThurrhu5fDguG6pnThu5dOw5Lhu7Xhu5fDicOM4bqm4buX4bu54buQ4buI4bu14buXT+G6psODw4nhu5dFd+G6uOG7l+G7uXfDk+G7l0/huqRB4bq64buXTMOT4bue4buX4bu54bqq4bq44bqkb+G7l+G6p+G6psSCS+G7l0/hu47hu7Xhu5dNw7rhu5dO4bq6dU9u4buXT0jhu5fhu7XhuqThu5Lhu7Xhu5dP4bqmw4PDieG7l+G7s0jhu5dOw5PhurjDguG7l+G7msaw4bu14buX4bui4bqm4bq44buX4bu3w7nhuqbhu5fhu7XhuqThurzhu5fhu7nDuU/hu5fhu5vGocah4buJ4buXT0jhurjDguG7l+G7ucO64bq4b+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO14bu44bqm4buX4bu54buC4bqm4buX4buaw4zhuqbhu5fhu7Xhu4LhurjDguG7l0914bu14buXT+G6psODw4nhu5dL4bqkw4rhurjDgm7hu5fhurjDgsO64bq44bqk4buX4bu04bqkxanhurjhu5fhurjDk+G7guG6puG7l+G7msO64buX4bqn4bqkw5Lhu5fhu57hu5fhu7l04bq4w4Lhu5dP4bqs4bu14bqk4buX4bu14buU4bu14buXT8OT4buew4Phurjhu5dPTcOT4bue4bqu4bq44buX4buaeOG6uOG7l+G7uUfhurjDguG7l+G6uMOC4buQ4buK4bqm4buX4bu34buv4bq44buX4bua4bqw4buXTuG6puG6uOG6pOG7l+G7teG6pMOTRuG6uMOC4buXT03DueG6puG7l+G7teG6pMWp4bq44buX4bq4w5Phu4LhuqZu4buXdUvhu5fhu7fhu47hurjDguG7l0zDk+G7nuG7l09N4bqo4bq44bqk4buX4bu14bqkxanhurjhu5fhurjDk+G7guG6puG7l3Thurjhu5dP4bq6w7rhurjhu5dOw7nhu7XhuqThu5fhu7PhurDhurjhuqThu5fhu7nhurbhu5fhuqTDueG6uOG7l+G7teG6pMSC4buX4bu34bqq4bu14bqk4buX4buz4bqw4bq44bqk4buXS+G6pHVP4buXTuG6puG6uOG6pOG7l+G7msO64buXw4Lhu6/hu57hu5fhuqTDueG6puG7l+G7teG6pOG6uuG7l+G7ucO64bq44buX4buaeE/hu5fhurjDk+G7guG6pm7hu5fhu7Phu6Xhurrhu5fhu7nhu6XDieG7l3Thurjhu5dP4bq6w7rhurjhu5fhu7XhuqThurrhu5fhu7VH4bq4w4Lhu5fhu7lG4bq4w4Jv4buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4buy4bq64bu34bue4buVw7Xhuqdv4bqn4buPL0vDtQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Huyện Cam Lộ ra quân tổng vệ sinh môi trường

Huyện Cam Lộ ra quân tổng vệ sinh môi trường
2019-10-13 17:14:30

(QT) - Nhằm ngăn ngừa, phòng chống tình trạng sốt xuất huyết hiện đang lan rộng tại nhiều địa phương, hôm nay 13.10.2019, UBND huyện Cam Lộ phát động tổng vệ sinh môi trường,...

Sốt xuất huyết bùng phát, lây lan nhanh

Sốt xuất huyết bùng phát, lây lan nhanh
2019-10-13 17:14:22

(QT) - Từ đầu năm 2019 đến nay, thời tiết ở nhiều địa phương trong tỉnh diễn biến thất thường, đặc biệt mưa nắng đan xen, một số nơi địa hình trũng khó thoát nước nên thuận lợi...

Dâng hương, thả hoa tưởng niệm anh hùng liệt sĩ

Dâng hương, thả hoa tưởng niệm anh hùng liệt sĩ
2019-10-12 22:17:36

(QT) - Hướng tới kỉ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 (1982 - 2019), tối nay 12.10.2019, tại Đền tưởng niệm Bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn, ngành giáo dục và đào tạo...

Tặng quà cho Trường Tiểu học Pa Nang

Tặng quà cho Trường Tiểu học Pa Nang
2019-10-12 15:05:38

(QT) - Hôm nay 12.10.2019, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công đoàn Đại học Huế tổ chức trao quà cho Trường Tiểu học Pa Nang, xã Ba Nang, huyện Đakrông.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết