Cập nhật:  GMT+7
w7Thuqzhu6Phu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3huqnhuqjDkuG6uMOAxqHhu5HhuqfDuuG7m+G6uuG7q8OS4bubI0nhuqjhu5vDkkLhurzhuqzhu5vhurzhuqbhu4xQ4bqy4bq84bub4bui4bqo4bqu4bq84bub4bu44bqs4buc4bubw5LhuqzDvU3hu5vDgeG7guG7m8OS4bqs4bul4bq84bqs4bubTeG6rEfhu5sjRuG6vOG6puG7mzzhu6XDtC/huqzhu6Phu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU08w4DDukHGoeG7keG7j+G6peG6qcO14bubLeG7mzxJ4bqo4bub4bu44bqs4buc4bubw5LhuqzDvU3hu5vDgeG7guG7m+G6qcOiw7IjRuG6vOG6puG7mzzhu6Xhu5vhu6Lhu5bDuuG7m8OSw43hu5vhu7nhuqzhu5Thu7nhu5tPw7rhu5vhurrhu6vDkuG7myNJ4bqo4bubw5JC4bq84bqs4bub4bq84bqm4buMUOG6suG6vOG7m+G7ouG6qOG6ruG6vOG7m+G7uOG6rOG7nOG7m8OS4bqsw71N4bubw4Hhu4Lhu5vDkuG6rOG7peG6vOG6rOG7m03huqxHw7Lhu5sjd1Dhu5vhurjhu6Xhu5vDgeG7iuG6vOG7m+G7okPhu5vDgXnhu4zhu5vDkuG6qOG6ruG6vOG7m0vhu5vDkkThurzhuqzhu5vhuqXhu4zFqeG6vOG6puG7m+G6qU9D4bubw5Lhuqzhu6Xhurzhuqzhu5vhurjDvU3hu5vhurpG4bub4bqsQuG6vOG6rOG7m+G6vOG7pVDDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5EjSeG6qOG7m8OSQuG6vOG6rOG7m+G6vOG6puG7jFDhurLhurzhu5vhu6Lhuqjhuq7hurzhu5vhu7jhuqzhu5zhu5vDkuG6rMO9TeG7m8OB4buC4bub4bqpw6LDsuG7myNG4bq84bqm4bubPOG7peG7m+G7ueG6vuG7m+G7o3Dhu5vDkuG6rOG7peG6vOG6rOG7m+G7ouG6qOG6ruG6vMOz4bub4bu54bq+4bubw4Hhu5Dhu5vDk+G7lOG7ueG7m8OJ4bqs4buCw4DDs+G7m+G6vOG6rOG6qOG6ssOS4bubw5JC4bq84bqs4bubw5LhuqzDuuG6uuG7m+G6puG6qMO64bub4bqsw4rhu6fDkuG7m8OBSeG6vOG6puG7m+G7oMaw4bub4bqsSeG6qOG7m8OB4buYSuG7ueG7m+G7ueG7iuG7m07hu4zDuuG6vMOz4bubw4Hhu4rhurzhu5vhu6JD4bubw5Lhuqrhurzhu5vhurzhuqzhuqjhurLhurrDs+G7m8OTduG6vOG7m8OT4bul4bq84bqm4bub4buU4bq84bqm4bub4bu54buU4buM4bubw4nhuqzhuqjhu5vhu7nhur7hu5vDkuG6rOG6qOG6ruG6vOG7m8OSw7rhuqjDs+G7m8OS4bqsxanhurrhu5vhuqzhu4bDusOz4bubQUPhu7nhuqzhu5vhu7fhurLhurzhuqzhu5vhu6DFqVDhu5tPw7rhu5vDkk/huq7hurzhu5vDgUPDuuG7m+G7t+G7peG6vMOy4bubI0nhuqjhu5vhu7nhur7hu5vhurzhuqzhuqjhurLhurrhu5vhu6LDlOG7m03huqxH4bqo4bub4bqsSk3hu5vDksON4bub4bu54bqs4buU4bu54bubw5LDvU3hu5vhuqzhu4x44bq84bub4bu5w7nhu7nhu5vDicSQ4bub4bq84bup4bq84bqm4bub4bqsw4rhu6fDkuG7m8OBSeG6vOG6psOz4bubw5Lhu6fDiuG7m8OB4bqo4bq24buM4bubw4nhuqjhurLhurzhu5vhu7nhuqzDiuG7m8OSQuG6vOG6rOG7m+G6vOG6puG7jFDhurLhurzhu5vhu6Lhuqjhuq7hurzhu5vDkuG6rMO64bq64bub4bqm4bqow7rhu5vhu7nDueG7ueG7m+G6rMOK4bunw5Lhu5vDgUnhurzhuqbhu5vhu7nhuqzhu5zhu5vDkuG6rMO9TeG7m8OB4buC4bubw5Lhuqzhu5jEqOG6vOG6puG7m+G7oOG7jFDhuq7hurzDs+G7m8OS4bqsw4DDiuG7m8OBSsOS4bub4bqsw4rhu63hu7nhu5vDgUnDkuG7m+G7oOG7jHjDkuG7m8OS4bqsw4DDiuG7m1Dhuq7hu4zhu5vhu7l54buM4bub4bu54buQw7rhu5vDkuG7luG6vOG6puG7m+G6rMOK4bunw5Lhu5vDgUnhurzhuqbhu5vhu7nDlOG7m8OS4bqs4bq0w7Phu5vDkuG6rMOAw4rhu5vhu7nDueG7ueG7m+G6uMSQ4bq84bqs4bub4buixqDhu7nhu5vhuqzDiuG7p8OS4bubw4FJ4bq84bqm4bubw4HGsOG7m8OB4buYSuG7ueG7m07hu4xQ4bubw4FD4bq84bqs4bubw5JPw4rhurzhuqbhu5sx4buMw73DkuG7mzzDiuG7p8OS4bubw4FJ4bq84bqm4bub4bu44bqs4buc4bubw5LhuqzDvU3hu5vDgeG7guG7m+G7ouG7peG7m+G7ucO54bu54bub4bqsw4rhu6fDkuG7m8OBSeG6vOG6puG7m+G6vOG6rHfhurzhu5vDgeG7p8OK4bubw4nhuqzDueG7ucOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7keG6qcON4bub4bu54bqs4buU4bu54bub4buiw73hurzhu5vDgUnhurzhuqbhu5vhurzhuqbhu4xI4bq84bub4bq4xqDhu7nhu5vDkk9K4bub4bqm4bqo4buOTeG7m+G7ucO54bu54bub4bqsw4rhu6fDkuG7m8OBSeG6vOG6puG7m+G6vOG6rHfhurzhu5vDgeG7p8OK4bub4bu54buQw7rhu5s8SeG6qOG7m+G6vOG6vuG6qOG7m0/huqjhuq7hurzhuqbDs+G7m8OS4bqs4bul4bq84bqs4bubTeG6rEfhu5vhurzhur7huqjhu5vhu7nhuqzhu4zhurzhuqbDsuG7myNJ4bqo4bubw5LhuqzGoOG7ueG7m+G6rOG6qOG6suG6vOG7m8OT4bqo4bq84bqs4bub4bqsw4rhu6fDkuG7m8OBQ+G6vOG6rOG7m8OJQuG7m+G7o+G7m+G6uHnhurwvw5LhuqzDueG6vOG6puG7m+G7ouG7peG7m8OS4bqsxqDhu7nhu5vhuqzhuqjhurLhurzhu5vhu7nhuqzhurDhu5vDgUnhu5vDkuG6rEbhurzhuqbhu5vDkuG6qOG6vMOz4bub4bu3w7nDiuG7m+G7ucO5w4rhu5vDgUPhurzhuqzhu5vDiULhu5ty4bubw5LhuqzDueG6vOG6pi/hurh54bq84bub4bui4bul4bub4bu3w7nDiuG7m+G7ucO5w4rhu5vDgUnDkuG7m+G7oOG7jHjDkuG7m+G7ouG7iOG6qOG7m+G7uXhN4bub4bqsSeG6qOG7m07hu4zFqeG6vOG7m+G6uOG6quG7m8OST8ag4bu54bubw5LhuqjhurBNw7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buRM+G6rHfhurzhu5tBQ03hu5tPw7rhu5vhurrhu6vDksOz4bubI0nhuqjhu5vDkkLhurzhuqzhu5vhurzhuqbhu4xQ4bqy4bq84bub4bui4bqo4bqu4bq84bub4bu44bqs4buc4bubw5LhuqzDvU3hu5vDgeG7guG7m+G6qcOiw7Lhu5sjRuG6vOG6puG7mzzhu6Xhu5vDgcaw4bubw5JPw7rDiuG7m8OS4but4bq84bqm4bubdeG7m8OT4buMeMOS4bubTuG7jOG7pcOz4bub4bq6w4zhuqjhu5vDk+G7jHjDkuG7m8OST0Phu5vhuqbhuqjDueG7m+G7oeG7neG7neG7m+G6vOG6puG7peG6vOG7m8OBSOG6vOG6puG7m+G7ueG6rMOK4bub4bu5w7nhu7nhu5vhuqbhuqjDuuG7m8OBQuG6vOG6rOG7m+G7ueG6vuG7m+G6rMOK4bul4bq84bub4bu5xanhurzhuqzhu5vDieG6rOG6vuG7m8OJ4bqs4bup4bq84bubw5JP4bqu4bq84bubw4FDw7rhu5vhu7fhu6Xhurzhu5t14bubTeG6rOG7mMSo4bq84bqmw7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buRPMWp4bqo4bubw6LhuqzhuqjDtC9N4buR


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tỉ lệ tiêm phòng cho đàn vật nuôi đạt thấp

Tỉ lệ tiêm phòng cho đàn vật nuôi đạt thấp
2019-10-14 17:07:05

(QT) - Sau hơn 2 tháng triển khai công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi vụ thu năm 2019 cho thấy, tỉ lệ tiêm phòng đạt thấp so với kế hoạch đề ra. Một số địa phương còn lơ là,...

Huyện Cam Lộ ra quân tổng vệ sinh môi trường

Huyện Cam Lộ ra quân tổng vệ sinh môi trường
2019-10-13 17:14:30

(QT) - Nhằm ngăn ngừa, phòng chống tình trạng sốt xuất huyết hiện đang lan rộng tại nhiều địa phương, hôm nay 13.10.2019, UBND huyện Cam Lộ phát động tổng vệ sinh môi trường,...

Sốt xuất huyết bùng phát, lây lan nhanh

Sốt xuất huyết bùng phát, lây lan nhanh
2019-10-13 17:14:22

(QT) - Từ đầu năm 2019 đến nay, thời tiết ở nhiều địa phương trong tỉnh diễn biến thất thường, đặc biệt mưa nắng đan xen, một số nơi địa hình trũng khó thoát nước nên thuận lợi...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết