Cập nhật:  GMT+7
4bqz4bufY+G6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4Am4buhxILDueG7jeG6qeG6teG7nuG7oeG7l+G6ruG6q+G6oOG6ruG7heG6q8SC4bqs4bqr4bul4buv4bqr4bufceG7p+G7n+G6q+G7p+G6ruG7r+G7oeG6q2/hu4Hhuqvhu6fhuqThu7Vv4bqr4bun4buj4burxILhurMv4bufY+G6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgOG7nuG7jeG6v8Oz4bqp4bq14bqxJCbhurfhuqst4bqrW+G6tuG7p+G7o+G6q8Oyd+G7p+G7o+G6q25p4bun4buj4bqrb8OC4bun4buj4bqr4bun4buf4bqk4bqrQ+G6tuG7p+G7o+G6q+G7p+G6sOG7ocOj4bqr4buj4bup4bqrw7J34buh4bqrb+G6tOG6v+G6q8SCc+G7p+G7n+G6q8Oy4buV4bqu4bqrb8aw4bqr4bun4buf4buh4buV4bqu4bqrw4Phu6/hu6fhu6PDo+G6q8OyauG7pcOj4bqr4bufd+G6q+G7p+G7k+G7p+G6q2/hu4Fv4bqrw7Jy4bq/4bqrw4Dhu5/huqThu7Phu6fhu6PhuqvDsmbhuqtv4buf4bqw4bqrxILhuqLhu6vhu6fhu6PhuqvDgOG7n+G7gcSC4bqrxILhuqLhu6HGoeG7p+G6q+G7p+G6ruG7r+G7oeG6q2/hu4Hhuqvhu6fhuqThu7Vv4bqr4bun4buj4burxILDo+G6q8SC4buDxanhuqtD4buh4buXb+G6q8O54buH4bul4bqreeG7p+G6q8OycuG7p+G7n+G6q0Phu4fhuqvEguG7n+G6ruG6q+G7p+G7n2vDgOG6q8Oy4buB4bun4buj4bqrw7rGoeG6q2/hu5/FqeG6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q8Oz4buJ4bunxIPhuqvhu57hu6Hhu5fhu6fhuqvhu6fhur9Fw6Phuqsm4bqi4bqu4bun4buj4bqrxILhu4nhu6XhuqvDmuG7n+G6rkXhu5nhu6fhuqvhu6fhu6/hu6fhu6Mt4bqrw7rhu5/huq5F4buZ4bun4bqrw7nhu4nhu6XhuqvEgnPhu6fhu5/huqsk4bqu4buF4bun4buj4bqrJuG6onLhuqvDsuG6pOG6v+G6q0Phu4fFqeG6q+G7p+G6ruG7r+G7oeG6q8SC4buf4bqq4bqr4bun4buj4buf4buh4buX4bul4bqr4buleMSC4bqrw4N24bqrw7nFqeG7h+G7oeG6q+G7o+G7oXbhu6fhu6Phuqtv4buB4bqr4bun4bqk4bu1b+G6q+G7p+G7o+G7q8SC4bqr4bul4bu14buh4bqrw7Jm4bqr4bul4bq/4bun4buj4bqrw7nhu4Phu6HhuqvDuuG7mcSC4bqr4bqg4bqu4buF4bqrw7rhu5/hu4XhuqvhuqDhuq7hur/hu6fEg+G6qyrhuqjhuqvEguG7n+G7h+G7p+G7n+G6q2/hu6/hu6fhu6Phuqtv4bq04bq/4bqr4bul4buv4bqr4bufceG7p+G7n+G6q+G7p+G7h0Xhuqvhu6VB4bqr4buf4bqk4bu14bun4buj4bqrw4Dhu5/hu4HEguG6q8SC4bqi4buhxqHhu6fhuqvDuuG7oeG7p+G7n+G6q8SC4buZ4bqrxILhuqLhu5Phu6fhuqvDs+G7oeG7l+G7p+G6q8SCcG/hu5/huqvDssSpxILhuqvhu5/FqeG6v+G7p+G7o+G6q+G7n8aw4bq/w6PhuqvDssSpxILhuqvhu6fhu6/hu6fhu6Phuqvhu6fhu6Phu5/hu6Hhu5fDgOG6q8O64buP4bul4bqr4buf4buh4buX4bqu4bqr4bqg4bqu4buFw6PhuqvEgmvhu6fhuqvDs+G6suG7p+G7o+G6q8SCdsSC4bqrw7Phu6Hhu5fhu6fhuqvEgnBv4buf4bqr4bulw63EguG6q+G7p+G6pOG7tW/huqtv4buBb+G6q+G6v8Wp4bqr4bufd8Oj4bqrw7rhu5/hu43huqvDg+G6rnbhu6HhuqvEguG6ouG7k+G7p+G6q8OycuG6v+G6q27hu4fhu6fhuqvDssah4bqrw4Dhu5/hu4HEguG6q8SC4bqi4buhxqHhu6fhuqvDuuG7oeG7p+G7n+G6q8SC4buZxIPEg8SD4bqzxILhur9uw7nhu43huqvDg8SCRcO54buNN+G6qeG7peG6v+G6ouG7o+G7oeG7p+G6oWTDgMSQ4bqr4bq/4bquxILFqeG6qeG6teG6s8SC4bqi4bq14bqzxILDs+G6teG6s+G7oeG7peG7o+G6q8OD4bqibzfhuqkvL2/Eg27hur/FqeG6oOG6ruG6v+G7p+G7o8SC4bqi4buhxIND4bunL8Oz4buNw4PDusSCxanDgC/hu6fhu41Ew4MvY8OpZWUvZeG6vcOzZGLDqmLDqWPhur3EgmNiY2Lhurlkw7ljxIN1w4Dhu6Phuqnhuqsv4bq14bqzL8SCw7PhurXhurMvxILhuqLhurXhurPEguG6ouG6teG6s8SCw7PhurXhurPDgOG6tSbhu5/huq7huqvhu5/FqeG7g2/hu5/huqtv4buB4bqrQeG6q+G7n+G6rkXhu5fhu6fhuqvhu57hu4Xhu6HhuqvDmWfhu6fhu6PhurMvw4DhurXhurMvxILDs+G6teG6sy/EguG6ouG6teG6sy/EguG6v27DueG7jeG6tSbhuqLhuqThu7Vv4bqr4bunZ+G7peG6q2RiYsOpw6PhuqvDs+G7oeG7l+G7p+G6q8SCcG/hu5/huqvhu6fhuq7hu6/hu6Hhuqtv4buB4bqr4bun4bqk4bu1b+G6q+G7p+G7o+G7q8SC4bqrb+G6tOG6v+G6q8SCxanhu4fhu6fhuqvEgnPhu6fhu5/huqtv4buf4bqk4bq/4bqrw7Lhu5nhu6fhuqtjxINiYmLhuqvhu5/hur/huqvDs8Wp4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqrw7Phu4nhu6fhuqtv4buf4bqk4bq/4bqrb+G7n+G6sOG6q8SC4bqi4bur4bun4buj4bqrw7Jq4bqu4bqrxILhuqThuqvhuqDhuq5F4bqr4bul4buv4bqrQ+G7h8Wp4bqr4bul4buv4bqr4bufceG7p+G7n+G6q+G7p+G7h0XEg+G6qyrhur/huq7huqvhu6V4xILhuqvEguG7n+G7t+G7oeG6q+G7o+G7oeG6v+G7p+G6q8SC4buf4bqq4bqr4bun4buj4buf4buh4buX4bul4bqrxILhu5/EqUXhuqvhu5/hu6Hhu5fhuq7huqvhuqDhuq7hu4Xhuqvhu6Xhur/hu6fhu6PhuqvDueG7g+G7oeG6q2/hur/FqeG6q+G7p+G7k+G7p+G6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q8Oz4buJ4bun4bqrw7Jm4bqr4bulQeG6q+G6onjhu6fhu6PhuqvDs+G7oeG7l+G7p+G6q8SCcG/hu5/huqvhu6fhuq7hu6/hu6HEg+G6q8OS4buZ4bun4bqr4bunZ+G7peG6q2RiY8Opw6PhuqvDs+G7oeG7l+G7p+G6q8SCcG/hu5/huqvhu6fhuq7hu6/hu6Hhuqtv4buB4bqr4bun4bqk4bu1b+G6q+G7p+G7o+G7q8SC4bqrxILFqeG7h+G7p+G6q8SCc+G7p+G7n+G6q8Oy4buDxILhuqtkxINjw6rDqeG6q+G7n+G6v+G6q0Phu7Xhu6HhuqvEgnnhu6fhu6PhuqvDg+G7heG7p+G6q8O54bqk4bu54bun4buj4bqrw6rhuqvEguG7n+G7geG7p+G7o+G6q8OyauG6ruG6q+G7p2fhu6XhuqvDsuG7g8SC4bqrZMSDw6nhur1i4bqrxILEqeG7p8SD4bqrw5LGoeG6q8Oy4buDxILhuqvDsuG6pOG7uW/huqvDuuG7mcSC4bqr4bqg4bqu4buF4bqrw7LGsMOj4bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q+G7p+G7n0Lhu6fhu6Phuqvhu6dn4bul4bqr4bqg4bqu4bq/4bqrJuG6ouG6ruG7p+G7o+G6q8SC4buJ4bul4bqrw5rhu5/huq5F4buZ4bun4bqr4bun4buv4bun4bujLcO64buf4bquReG7meG7p+G6q+G7p+G7o+G6pOG6q8OyZuG6q2/hu5/hurDhuqvEguG6ouG7q+G7p+G7o+G6q2/hu6/hu6fhu6PhuqvEguG7gW/huqtv4buf4bquRcah4bun4bqr4buj4buh4bq/xanhuqvDuuG7n8Wp4bq/4bqr4buf4burb+G6q8O6w4rhuqvEguG7n+G6rmvEguG6q0Phu7Xhu6Hhuqvhu6fhu5/hu6Hhu5Xhuq7huqvhu59x4bun4buf4bqrxILhu5/huqZv4bqr4bun4buf4bqk4bqh4bqrJmvDgOG6q+G7n+G6rsSp4bun4bqrb+G7n8Wp4bqrb+G7geG7p+G6q2544bqrw7rhu5/huq5F4buZ4bun4bqr4bun4buv4bun4buj4bqrQ+G7oeG7k+G7p8Oj4bqrb3jhu6fhu6PhuqvEguG7gW/huqtD4buh4buT4bun4bqrw7rhu5/huq5F4buZ4bun4bqr4bun4buv4bun4buj4bqrQ+G7h+G6q+G7p+G7r+G7p+G7o+G6q8Oz4buJ4bun4bqrb+G7n+G6tOG6q2/hu592xILhuqPhuqtv4buf4bquRcah4bun4bqr4buj4buh4bq/xanhuqvEguG6ouG6qG/huqvEguG7oeG7mcOA4bqrbmnhu6fhu6Phuqvhu6Xhu6/huqvhu59x4bun4buf4bqj4bqrb+G7n+G6rkXGoeG7p+G6q+G7o+G7oeG6v8Wp4bqrb8Wp4bun4bqr4buj4buhduG7p+G7o+G6q+G7peG7teG7oeG6q2/hurbhu6fhu6PhuqvDusOK4bqrxILhu5/huq5rxILhuqtv4bufZ+G7p+G6q+G7p+G6ruG7r+G7oeG6o+G6q8SCeeG6q2/hu5/huqZv4bqr4bufeOG7oeG6q+G7p+G7o+G7n3LhuqvDsmrhuq7huqtu4bu34bqrw7LGoeG6q+G6ouG6sMSC4bqrw7rhu6Hhu6fhu5/huqvhu6fhu6Phu5/hu6Hhu5fhu6XhuqtD4buH4bqr4bun4buf4buJ4bun4bqr4bqieOG7p+G7o+G6q+G7peG7r+G6q+G7n3Hhu6fhu5/huqvhu5/hur9Fw6Phuqvhu5/hu6Hhu5fhuq7huqvhuqDhuq7hu4XhuqvEguG6ouG7k+G7p+G6q8SCxanhu4fhu6fhuqvEgnPhu6fhu5/Eg+G6q+G7pnnhu6Hhuqtua8SC4bqrb8aw4bqrb+G7gW/huqvhu6Xhu6/huqvhu59x4bun4buf4bqr4bun4bqu4buv4buh4bqrb+G7geG6q8SC4bqiaOG7peG6q8O5d+G7p+G7o8Oj4bqrb+G7geG6q2/hu59x4bun4buf4bqrw7l34bun4buj4bqrxIJrw4DhuqvEguG6ouG6ruG7p+G7o+G6q0HhuqvEkGbhuqvhu57hu4Xhu6Hhuqsm4buJ4bunw6Phuqvhu5/huq5F4buX4bun4bqr4bue4buF4buh4bqrw5ln4bun4buj4bqj4bqrxJBm4bqrJuG6ouG7oeG7l+G6ruG6qybhu5/huqThu7nhu6fhu6PDo+G6q+G7n+G6rkXhu5fhu6fhuqsm4bqi4buh4buX4bqu4bqrPeG7n8Wp4bun4buj4bqj4bqrxJBm4bqr4bui4buhxanhuqvhu57hu6nhur/Do+G6q+G7n+G6rkXhu5fhu6fhuqvhu6Lhu6HFqeG6q8OZ4buh4bun4bufxIPhuqvhu6bhu6PFqeG7h+G7oeG6q+G6ouG6v8Oj4bqrb+G7gW/huqvhu6Xhu6/huqvhu59x4bun4buf4bqrw7nhurDhur8tb+G7gcOj4bqrw4Phu43hu6ctb+G7gcOj4bqrw7nhurDhur8tb+G7gS3DueG7ueG7p8Oj4bqr4bun4bqu4buv4buh4bqrb+G7geG6q+G6v8Wpw6Phuqvhu5934bqrw4Dhu5/hu4HEguG6q8SC4bqi4buhxqHhu6fhuqvDuuG7n+G7geG6q+G7peG7g+G7p+G7n8Oj4bqrw7J34bun4buj4bqrw7Lhu5Xhuq7huqtD4bu14buh4bqr4bun4buf4buh4buV4bqu4bqrw7nFqeG7g+G7oeG6q2/hu4HhuqtvxrDhuqvhu6Phu6Hhu4HhuqvEguG6onLhuqvDuuG7oeG7p+G7n+G6q8SC4buZ4bqrb+G6v8Wp4bqr4bun4buf4bqk4bqrw7Phu6Hhu5Phuq7huqvhu5934bun4bujw6PhuqvEguG6ouG7k+G6q8O54bq/4buhw6PhuqvEguG6omjhu6XDo+G6q8SC4bqi4buv4buhw6Phuqvhu6XDqMOj4bqr4bqi4buv4bqrw7Jq4bqu4bqrQ+G6ruG7r+G7p+G7o8Oj4bqrb+G7n8Wp4bqrxILhu5/huq7huqvhu6fhu59rw4DhuqvEguG6rOG6q+G6vWItY2Ji4bqrxILhuqLhu6Hhu5fhuq7huqvDsnfhu6fhu6Mv4buf4bq/L+G7p2fhu6XEg+G6q+G7ruG7p+G7o+G6q+G7puG7o+G6rkXhu5vhu6fhuqsm4buf4bq/4bun4buf4bqrJuG6tuG7p+G7o8Oj4bqrPeG7n8aw4bqr4bui4buh4buB4bul4bqrw7J2b+G6qybhuqLhuq7hu6fhu6PhuqvEguG7ieG7peG6q8Oa4buf4bquReG7meG7p+G6q+G7p+G7r+G7p+G7oy3DuuG7n+G6rkXhu5nhu6fhuqvhu6fhu6PhuqThuqvEgnPhu6fhu5/huqtv4bufxanhuqtu4buh4buZxILhuqHhuqvigJzhu6bhu59C4bun4buj4bqr4bunZ+G7peG6q+G7o2rhu6fhuqvDsuG7iUXDo+G6q8Oy4bqk4bu5b+G6q8OD4bqo4bqr4buf4bqk4bu14bun4buj4bqrw7Nt4bunw6Phuqtv4buf4bquRcah4bun4bqr4buj4buh4bq/xanhuqvEguG7oeG7meG7p+G6q2544bqrw7rhu5/FqeG6v+G6q+G7n+G7q2/huqvDusOK4bqrxILhu5/huq5rxILhuqtv4bq04bq/4bqrJuG6ouG6ruG7p+G7o+G6q8SC4buJ4bul4bqrw5rhu5/huq5F4buZ4bun4bqr4bun4buv4bun4bujLeG6q8O64buf4bquReG7meG7p+G6q+G7p+G7o+G6pMOj4bqrw7Phu6Hhu5fhu6fhuqvEgnBv4bufw6PhuqvDg+G7heG7p+G6q8O54bqk4bu54bun4buj4bqrQ+G7h+G6q+G7n+G7oeG7l+G6ruG6q+G6oOG6ruG7heG6q2/hurThur/huqvhu6Xhu6/huqvhu59x4bun4buf4bqr4bun4bqu4buv4buh4bqrb+G7geG6q+G7p+G6pOG7tW/huqvhu6fhu6Phu6vEguG6q8SCxanhu4fhu6fhuqvEgnPhu6fhu5/huqvDuuG7n+G7r+G7p+G7o+G6q+G7p+G7o+G6rOG7p+G7o+G6q8SCZ+G7p+G7o+G6q8O54buT4bunxIPhuqvhu6bhu5/hu7fhuqvDssaww6PhuqvDsuG7t+G7oeG6q8ODduG7p+G7o+G6q2/hurThur/huqvhu6fhu6PhuqThu7fhu6HhuqvDs+G7ieG7p+G6q8Oy4bqk4bu5b+G6q2/hu4Xhu6HhuqvEguG7n+G7oeG7l+G7p+G6q8Oy4buB4bun4buj4bqrw7rGocSD4bqrW+G7oeG7l2/huqvDsnhv4bqrb+G6v+G7p+G7n+G6q2/hu4lF4bqrw7nhurDhur/huqvEguG6ouG7k+G7p+G6q0Phurbhu6fhu6PhuqvEguG6osOC4bun4bujw6PhuqtD4bq24bun4buj4bqrw4Phu4Xhu6fhuqvEkOG6rsSpxILhuqvDuuG7j+G7peG6q+G7n+G7oeG7l+G6ruG6q+G6oOG6ruG7heG6q8OyZuG6q8O64buf4buv4bun4buj4bqrb+G7qeG7p+G6q8OA4bufeeG6q27hu6Hhu5nhu6fhuqvhu6Xhu4fhuqvDsmbhuqvhu59x4bun4buf4bqrxILhu5/hu4fhu6fhu5/huqvhu6fhu5/hu6Hhu5Xhuq7huqvhu6Xhu6/huqvhu59x4bun4buf4bqr4buf4bq/ReG6q+G7p+G7n+G6pOG6oeG6q8OZ4bqw4bq/LW/hu4HDo+G6q8OD4buN4bunLW/hu4HhuqPhuqvDueG7ueG7py3DueG6sOG6vy1v4buB4bqrb+G7n8Wp4bqrxILhu5/huq7huqvhu6fhu59rw4Dhuqvhu5/hu4fhu6fhu6Phuqtv4buf4bqyb+G6q8Oy4buZ4bun4bqr4buf4buH4bun4buj4bqrxILhuqJn4bul4bqrxILhuqLhu6Hhu5fhuq7huqvDsnfhu6fhu6Mv4bunZ+G7peKAncSD4bqrImbhuqvhu57hu4Xhu6Hhuqsm4buf4bqk4bu54bun4buj4bqrQ+G7h+G6q+G7nuG7heG7oeG6qybhu4nhu6fhuqvDueG7h+G6q+G7p+G7n0Lhu6fhu6PhuqvDsnLhur/huqvDgOG7n+G6pOG7s+G7p+G7o+G6q2/GsOG6q8Oz4buh4buX4bun4bqrxIJwb+G7n+G6q0Phu4fhuqvDg+G7heG7p+G6q8O54bqk4bu54bun4buj4bqrb+G7geG6q+G7p+G6pOG7tW/huqvhu6fhu6Phu6vEguG6q8O54bu14bun4bqr4buf4buH4bun4buj4bqrw7Jq4bqu4bqrb+G6tOG6v+G6q+G7n+G6rkXhu5fhu6fhuqvhu57hu4Xhu6HhuqvDmWfhu6fhu6PEg+G6q+G7puG7n+G7t+G6q+G7p+G6ruG7r+G7oeG6q2/hu4Hhuqvhu6fhuqThu7Vv4bqr4bun4buj4burxILhuqvhu6Xhu4fhuqvDsuG7t+G7oeG6q8ODduG7p+G7o+G6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q8Oz4buJ4bun4bqr4bun4buz4buh4bqrw7Lhu4lF4bqrw7Jm4bqrxILhuqJB4bqr4bun4buT4bun4bqrw7rhu5/EqeG7peG6q8O64buf4buBxIPhuqvhu67hu6fhu6PhuqvDmeG7k+G6q1tn4bun4bqrJuG7n+G7hcWpw6PhuqtP4buf4bq04bqrxIJyb+G7n+G6q+G7nnjhu6Hhuqvhu6bhu6/hu6fhu6PhuqvDs+G7ieG7p+G6q8SQZuG6q+G7nuG7heG7oeG6qybhu5/huqThu7nhu6fhu6Phuqtv4bufxanhuqtu4buh4buZxILhuqHhuqvigJzhu57hu6Hhu5fhu6fhuqvEgsWp4buH4bun4bqrxJBm4bqrb8aw4bqrw6nDquG6q+G7n+G6v+G6q+G7p+G6ruG7r+G7oeG6q2/hu4Hhuqvhu6fhuqThu7Vv4bqr4bun4buj4burxILhuqtD4bu14buh4bqr4bun4buf4buh4buV4bqu4bqr4bul4buv4bqr4bufceG7p+G7n+G6q+G7p+G7n+G6pOG6oeG6q8OD4buN4bunLW/hu4HDo+G6q8O54bqw4bq/LW/hu4HDo+G6q8O54bqw4bq/LcO54bu54bunLW/hu4HDo+G6q+G7p+G6ruG7r+G7oeG6q2/hu4Hhuqvhur/FqcOj4bqr4bufd+G6q8Oy4bq/4bun4buj4bqrb+G7n8Wp4bqr4buf4buh4buX4bqu4bqr4bqg4bqu4buF4bqrb+G6v8WpxIPhuqvhu57hu4fhu6fhu6Phuqvhu6dn4bul4bqrw4Phu4Xhu6fhuqvDueG6pOG7ueG7p+G7o+G6q2/hu4Hhuqvhu6fhuqThu7Vv4bqr4bun4buj4burxILhuqvDueG6ruG7r+G7p+G6q+G7o+G7oeG6v8Wp4bqrw7J44bun4buj4bqrxILhuqzhuqvDquG6veG6qy1jYmLhuqvEgsSp4bunw6PhuqvEguG6ouG6ruG7p+G7o+G6q25x4bun4buf4bqr4bulw73hu6Hhuqvhu5944bqr4bun4bqu4buv4buh4bqrb+G7geG6q+G7p+G6pOG7tW/huqvhu6fhu6Phu6vEguG6q+G6oOG6rkXhuqvhu6Xhu6/huqvDueG7teG7p+G6q2/GsOG6q8SC4buf4bqu4bqr4bun4bufa8OA4bqrxILhuqzhuqvhur1iLWNiYuG6q8SC4bqi4buh4buX4bquL+G7n+G6vy/hu6dn4bulxIPhuqvDkuG7ocah4bun4bqr4bufceG7p+G7n+G6q2/GsOG6q+G7n3jhuqvEguG7n+G6ruG6q+G7p+G7n2vDgOG6q8SC4bqs4bqrZGJiLWTDqWLhuqvEguG6ouG7oeG7l+G6ruG6q8Oyd+G7p+G7oy/hu6dn4bul4bqr4oCdxIPhuqvDkuG7oeG6q8OyauG6ruG6q8SC4bqixanhu6fhu6PhuqvDgOG7n8Wp4bun4buj4bqrxILhuqLhu4fFqeG6q+G7p+G6ruG7r+G7oeG6q2/hu4Hhuqvhu6fhuqThu7Vv4bqr4bun4buj4burxILhuqtB4bqrxJBm4bqr4bue4buF4buh4bqrJuG7n+G6pOG7ueG7p+G7o+G6q2/GsOG6q+G7r+G7p+G7o+G6qybhuqJq4bun4bqrw5nhuqThu7Phu6fhu6PhuqtP4bqk4buz4bun4buj4bqr4bqxxJHhuqvhu5/hur/hurfDo+G6q8OZ4buT4bqrT+G7r+G7p+G7o+G6qyrhuqjhuqvhurHhur3huqvhu5/hur/huqvDg+G7jeG7py1v4buB4bq3w6PhuqvDkuG7h8Wp4bqrTuG7gW/hu5/huqvhurFj4bqr4buf4bq/4bq3w6PhuqvDmeG7k+G6q0/huqThu7Phu6fhu6PhuqvhurFjw6Phur3huqvhu5/hur/huqvDueG7ueG7py1v4buB4bq3xIPhuqsq4bqo4bqrxILhu5/hu4fhu6fhu5/huqtv4buv4bun4buj4bqrb+G6tOG6v+G6q+G7p+G7n0Lhu6fhu6Phuqvhu6fhu6PhuqThu7fhu6Hhuqvhu6fhu6/hu6fhu6PhuqvDs+G7ieG7p+G6q+G7p+G7h0XhuqvDsmbhuqvEguG7n+G6sG/huqvDsmxF4bqr4bun4buf4buh4buV4bqu4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqrw7Phu4nhu6fhuqvhu5/hu6tv4bqrxIJrw4DDo+G6q8O54buH4bul4bqrxILhu5/hu43FqeG6q8OyxqHhuqvEguG7n8Wp4buBxILhuqvhu6fhu6Phu5/DqMWp4bqrbuG7leG7p+G6q0NC4bun4bujxIPhuqtA4bqrxJBm4bqr4bue4buF4buh4bqrJuG7ieG7p8Oj4bqrbuG7k+G7p+G6q2/hu4Phu6fhu5/huqvhu6fhuq7hu6/hu6Hhuqtv4buB4bqrb+G7n3Hhu6fhu5/huqvDuXfhu6fhu6PhuqtD4buH4bqrw4Dhu5/hu4HEguG6q8SC4bqi4buhxqHhu6fhuqtv4buBb+G6q+G7peG7r+G6q+G7n3Hhu6fhu5/huqvhu6fhuq7hu6/hu6Hhuqtv4buB4bqr4bun4bqk4bu1b+G6q+G7p+G7o+G7q8SC4bqrw7l34bun4buj4bqr4buj4buf4buPw4DDo+G6qybhuqLhuq7hu6fhu6PhuqvEguG7ieG7peG6q8Oa4buf4bquReG7meG7p+G6q+G7p+G7r+G7p+G7oy3huqvDuuG7n+G6rkXhu5nhu6fhuqvhu6fhu6PhuqThuqtv4bup4bun4bqrb+G7n+G6rkXGoeG7p+G6q+G7o+G7oeG6v8Wp4bqrw7rDiuG6q8SC4buf4bqua8SC4bqr4bun4bqu4buv4buh4bqrb+G7geG6q8SC4bqiaOG7peG6q8O5d+G7p+G7o+G6q+G6seG7n+G7q2/huqvEgmvDgOG6q8SC4bqs4bqr4bul4buv4bqr4bufceG7p+G7n+G6q2/hurThur/huqtv4buBb+G6q8SCc+G7p+G7n+G6q8OA4bufcOG6v+G6q05ob+G6q0Phu4fhuqvDuWrhu6fhuqvDsmrhuq7huqvEguG7oeG7k+G7p+G6q8Oy4bqk4bq/4bqrQ+G7h8Wp4bqr4bun4bqu4buv4buh4bqrQeG6qyThuq7hu4Xhu6fhu6Phuqsm4bqicuG6t8SD4bqr4bukw61v4bqrw7Phurbhuqvhu6Xhu7Xhu6HhuqvDsuG6pOG6v+G6q0Phu4fFqeG6q+G7p+G6ruG7r+G7oeG6q8SC4buf4bqq4bqr4bun4buj4buf4buh4buX4bul4bqr4bun4buf4bqk4bun4buj4bqrw7Jm4bqrb+G7n8Wp4bqrxILhu5/EqUXhuqvhu5/hu6Hhu5fhuq7huqvhuqDhuq7hu4Xhuqtv4bq/xanDo+G6q2/hu4HhuqvDgOG7n+G7gcSC4bqrxILhuqLhu6HGoeG7p+G6q8SCdsSCw6Phuqtv4bufxKnEguG6q8O54bqk4bu54bun4buj4bqrxILhu59yxILhuqvDsuG6pOG7uW/huqvEguG7n3LhuqvEguG6ouG6pOG7t+G7p+G7o+G6q8Oy4buB4bun4buf4bqr4buj4buh4buB4bqrb+G6v8WpxIPhuqsm4buf4buNxanhuqvhu6fhu5/hu6Hhu5Xhuq7huqvhu5944bqrw7Phu4nhu6fhuqvhu6fhu7Phu6HhuqvDsuG7iUXDo+G6q2/hu4HhuqvEguG6omjhu6XhuqvDuXfhu6fhu6PhuqvEguG7seG6q+G6ouG6v+G6q8SC4bufcG/hu5/huqvhu6fhu6Phu5/hu6HhuqvEgnbEguG6q0Phu7Xhu6Hhuqvhu6fhu6Phuq534bun4bqr4bun4bqk4bu1b8Oj4bqrcMSC4bqrw7rhu5/hu6Hhuqvhu6Vob+G6q27hu5fhu6fhu5/huqvDueG7g+G7oeG6q8Oz4bub4bqr4bun4bqu4buv4buh4bqr4bun4buT4bun4bqr4buf4buh4buX4bqu4bqr4bqg4bqu4buF4bqrw7rhu6Hhu6fhu5/huqvEguG7meG6q+G7peG6v+G7p+G7o+G6q8O54buD4buh4bqr4bqixKnEguG6q2/hur/FqcSD4bqrT+G7geG6q8SC4bqiaOG7peG6q+G7o+G7oXbhu6fhu6Phuqtu4bq/4bun4bqrw7Jq4bqu4bqr4bul4bqu4bq/4bqrQ+G7leG6q2/GsOG6q8SC4bqi4bur4bun4buj4bqrw7nhuqThu7nhu6fhu6PhuqvDuuG7n8Wp4buF4bun4buj4bqrYsOjxJEtYsOjw6nhuqvDuuG7o+G6q+G7p+G7n+G6pOG7p+G7o+G6q8OD4bq/4bqu4bqrY+G6q+G7p2fhu6Xhuqvhu6fhuq7hu6/hu6HhuqvEguG6osWp4bun4buj4bqrw7l34bun4buj4bqrw7Jm4bqrw7Lhu4PEguG6q8SC4bqs4bqrxJHDo8OpLWXhuqvDuuG7o8Oj4bqrbuG7geG7p+G6q+G6ouG6v+G6q8SC4bufcuG6q8SC4bqi4bqk4bu34bun4buj4bqrxILhu5/huq7huqtD4buV4bqr4bujauG7p+G6q2ViYuG6q+G7p+G7o+G7n3Hhu6fhuqvDsnfhu6fhu6Mvb8Wp4bunxIPhuqtA4bqr4buf4bquReG7l+G7p+G6q1t04bun4buf4bqrw5nhu6Hhu6fhu5/huqvhu6Xhu6/huqvhu59x4bun4buf4bqr4bun4bqu4buv4buh4bqrb+G7geG6q+G7p+G6pOG7tW/huqvhu6fhu6Phu6vEguG6q8OA4buf4buBxILhuqvEguG6ouG7ocah4bun4bqrw7rhu5/hu4Hhuqvhu6Xhu4Phu6fhu5/Do+G6q+G7p+G7n+G7oeG7leG6ruG6q+G7n3jhuqvhu6fhu6/hu6fhu6PhuqvDs+G7ieG7p+G6q8OyZuG6q8OyxKnhuq7huqvEguG7n2rhuq7huqvhu6XDrcSC4bqr4bun4bqk4bu1b8Oj4bqrb+G7heG7oeG6q8SC4buDxanhuqvhuqLhuq544bun4buj4bqrxILhuqLDguG7p+G7o8Oj4bqrw7Lhu4fFqeG6q+G6v8Wp4bqrw7LGoeG6q+G7p+G6ruG7r+G7oeG6q2/hu4HEg+G6qybhu6Hhu5Phuq7huqtu4buhxqHhuq7huqvhu6fhu5/huqThuqvhu6Phu6Hhur/huqvDsnHhu6fhu5/huqvhu6/hu6fhu6Phuqsm4bqiauG7p+G6q8OSZ+G7p+G7o+G6qybhuqLhuq5F4buV4bun4bqr4bqxxJBm4bqrW3Thu6fhu5/huqsm4buf4bq0ReG6t+G6q0Phur9F4bqrQ3bhu6fhuqvhu6fhu6Phu4nhu6fhuqvhu5/hu4fhu6fhu6PhuqvDssSp4bqu4bqrxILhu59q4bqu4bqrZeG6q+G7n+G6v+G6q8OyxKnEguG6q2/hurThur/huqvhu54mIuG6q8OS4bqmb+G6qyLhu4HhuqvDssah4bqrw7Lhu4fFqeG6q+G7n3fhuqvhu6fhuq7hu6/hu6Hhuqtv4buBw6PhuqvEguG6onfhu6fhu6PhuqvDueG6sOG6v+G6q0Phu4fhuqvDuuG7mcSC4bqr4buf4bu5w4Dhuqtv4bufZ+G7p+G6q+G7p+G6ruG7r+G7ocSD4bqr4bukw73hu6Hhuqvhu6dn4bulw6Phuqvhu6/hu6fhu6Phuqsm4bqi4bquReG7leG7p+G6q8SC4buf4buF4bqrw7rhu5/FqeG7heG7p+G7o+G6q8SRYsSDYmJi4bqrb+G7geG6q+G7o+G7oXbhu6fhu6Phuqtv4buBb+G6q8O5xanhu4Phu6HDo+G6q8O64buZxILhuqvhu5/hu7nDgOG6q2/hu59n4bun4bqr4bun4bqu4buv4buh4bqrxILhu5/hu43FqeG6q+G7peG7r+G6q+G7n3Hhu6fhu5/huqtbLeG6vi1P4bqr4bun4buT4bun4bqrcMSC4bqrxIJ24bun4bqrw7rhu4/hu6XhuqvEguG7n+G6pm/huqtn4bun4bqrb+G7n8Wp4bqrb+G7gcOj4bqrw4Dhu5/hu4nhu6fhuqtuxrDhu6fhuqtv4bufxanhuqvDueG6sOG6v+G6q0Nx4bqrxILhu5/hu5nhuqvhu5/hu6Hhu5fhuq7huqvhuqDhuq7hu4XhuqvDsuG6pOG7uW/huqvEgmfhu6fhu6PhuqvDueG7k+G7p8SD4bqrTnHhu6fhu5/huqvhuqDhuq7hu4nhu6fhuqvhu6XDveG7oeG6q+G7p2fhu6XhuqvEguG6ouG6rOG6q2/hu4Fv4bqrw7rhu5/FqeG7heG7p+G6q2/hu5/hu6HhuqvDgOG7n3DDo+G6q+G7r+G7p+G7o+G6q8O5ZuG7oeG6q+G6ouG7qeG7p+G7o+G6q8SC4bqs4bqr4bq9Yi1jYmLhuqvEguG6ouG7oeG7l+G6ruG6q8Oyd+G7p+G7o8SD4bqr4bum4bufQuG7p+G7o+G6q+G7p2fhu6Xhuqvhu6Nq4bun4bqrw7Lhu4lFw6Phuqtv4buBb+G6q2/hu5/huqThu7Phu6fhu6PhuqvEguG6onHhu6fhu5/huqvDuuG7n+G6rkXhu5nhu6fhuqvhu6fhu6/hu6fhu6Mt4bqrw7rhu5/huq5F4buZ4bun4bqr4bun4buj4bqk4bqrw7Jm4bqrb+G7n+G6sOG6q8SC4bqi4bur4bun4buj4bqrw4Dhu5/hu4HEguG6q8SC4bqi4buhxqHhu6fhuqvhu6fhuq7hu6/hu6Hhuqtv4buB4bqr4bun4bqk4bu1b+G6q+G7p+G7o+G7q8SC4bqrQeG6q0Phurbhu6fhu6Phuqvhu6Xhu6Hhu5Xhu6fhuqvhu6fhurDhu6Hhuqvhu6fhu59p4bul4bqrxIJr4bun4bqrw7PhurLhu6fhu6PhuqvDueG7ueG7oeG6q8SC4buf4buZ4bqrw4Phu6/hu6fhu6PhuqvDg+G6rnbhu6HDo+G6q+G6v8Wp4bqr4bufd+G6q8SC4bqo4bqr4bun4buf4buh4buT4bun4bqr4bun4buz4buh4bqrw7Lhu4lFw6PhuqvDsnfhu6fhu6PhuqvEguG7n+G7t+G7oeG6q+G7o+G7oeG6sMOA4bqrw7J34bun4buj4bqrbuG7h8Wp4bqrw7nhu4fhu6XhuqvDuuG7oeG7p+G7n+G6q8SC4buZ4bqrw7LGoeG6q8SC4bufxanhu4HEguG6q+G7p+G7o+G7n8OoxanDo+G6q0PhuqThu7Phu6fhuqvDueG7k+G7p+G6q8O54buH4bul4bqr4buj4buh4buH4bqu4bqrxILhuqzhuqvhu6fhuq7hu6/hu6Hhuqtv4buBxIPhuqsk4bqu4bq/4bqr4bun4buf4buh4buV4bqu4bqr4bunZ+G7peG6q+G7n+G6pOG7teG7p+G7o+G6q8OzbeG7p+G6q8SC4bqi4buhxqHhu6fhuqvDuuG7n+G6v+G7oeG6q+G7peG7r+G6q+G7n3Hhu6fhu5/Do+G6q+G7n8O94bqrxILhuqLhu7nhuqtvxanhu6fhuqvhu6Phu6F24bun4bujw6PhuqvDusOK4bqrxILhu5/huq5rxILDo+G6q8Oy4buZ4bun4bqr4bun4bq/ReG6q2/GsOG6q+G7n+G7h+G7p+G7o+G6q8SC4bqiZ+G7peG6q+G7n3jhuqvDs+G7ieG7p+G6q8SC4buf4bq/4bul4bqr4buj4buh4bq/4bqrQ+G7h+G6q8OyZuG6q8SC4bufxanhu4HEguG6q+G7p+G7o+G7n8Ooxanhuqvhu6fhu5/hu7fhuqvhu6fhuq7hu6/hu6Hhuqtv4buB4bqr4bun4bqk4bu1b+G6q+G7p+G7o+G7q8SCxIPhuqvigJwm4bqi4bqk4bu1b+G6q8Oy4buJRcOj4bqr4bun4buf4buH4bqrxILhu6/hu6HhuqtvxrDhuqtk4bqr4bufduG6q27FqeG7peG6q2/DguG6q+G7p+G7o2vDgOG6q+G7p+G6pOG7tW/huqvhuqDhuq7hur/hu6fhu5/huqvhu6dn4bul4bqr4bun4buf4bqk4bun4buj4bqrb+G6puG6q8OyxqHhuqvhu5/FqeG6v+G7p+G7o+G6q2/hu5/huqbhuqvDuuG7n+G7r+G7p+G7o+G6q27hu6Hhu5nEguG6q8O54buH4bul4bqr4bujccSD4bqrT8OC4bun4buj4bqr4bun4buf4bu34bqrb+G7geG7p+G6q2544bqrw7rhu5/huq5F4buZ4bun4bqr4bun4buv4bun4bujw6PhuqvDuuG7n+G6rkXhu5nhu6fhuqvhu6fhu6PhuqThuqtvauG7peG6q8SC4bq/ReG6q2/hu59z4bqrQ+G7oeG7l2/huqvhu6fhu5Phu6fhuqtu4buJReG6q+G7o+G7oeG7t+G6q8SC4buv4buh4bqrw7Jm4bqrb8aw4bqrxILhu5/huq7huqvhu6fhu59rw4Dhuqvhu6Nq4bun4bqrZWLhuqvEguG6ouG7oeG7l+G6ruG6q8Oyd+G7p+G7oy/hu6dn4bul4bqrxILhuqzhuqtD4buh4buXb+G6q+G7p+G6ruG7r+G7oeG6q2/hu4HigJ3Do+G6q+G7r+G7p+G7o+G6q0fhu6XhuqvDmuG7n+G6ruG7r+G7p+G6q+G6scOpZOG6q8SC4bqueeG7ocOj4bqrQeG6q8SQZuG6q07hur/huqvhu6bhur/hu6fhu6PDo+G6q+G7n+G6rkXhu5fhu6fhuqvDkuG6v8O64bqi4buv4bun4buj4bq34bqrb+G7n8Wp4bqrbuG7oeG7mcSCxIPhuqvhu57huqThu7Xhu6fhu6Phuqvhu57GsOG6v+G6q8O54buH4bqr4buf4bquReG7l+G7p+G6q+G7peG7oeG7leG7p+G6q+G7p+G6sOG7oeG6q2/GsOG6q8Oz4buh4buX4bun4bqrxIJwb+G7n+G6q+G7p+G6ruG7r+G7oeG6q2/hu4Hhuqvhu6fhuqThu7Vv4bqr4bun4buj4burxILhuqvDueG7teG7p+G6q+G7p+G7n8SpxILhuqtv4bq04bq/4bqrxIJz4bun4buf4bqrQ+G7teG7oeG6q8SC4bqi4buT4bun4bqr4bq7w6nhuqvhu5/hur/Eg+G6q+G7puG7n+G7oeG7leG6ruG6q+G7n3jhuqvDs+G7ieG7p+G6q8OyZuG6q27hu43huqtu4bu3w6Phuqtv4bufw63hu6fhuqvDg+G6rnbhu6HhuqvDs23hu6fhuqvhu6fhuqThu7Vv4bqrQ+G7h8Wp4bqr4bq/xanhuqvhu6fhuq7hu6/hu6Hhuqtv4buB4bqrw7LGoeG6q+G6oOG6ruG6v+G7p+G7n+G6q+G7p2fhu6XhuqvDuuG7n+G7r+G7p+G7o+G6q25y4bqrw7rhu5/hu6/huqtv4buD4bunxIPhuqvhu57hu7Phu6fhuqvhu6dC4bq/w6PhuqtD4buh4buXb+G6q+G7p+G6ruG7r+G7oeG6q2/hu4Hhuqvhu6fhuqThu7Vv4bqr4bun4buj4burxILhuqvhu6fhu7Phu6HhuqvDsuG7iUXhuqtv4bup4bun4bqrb8aw4bqr4bun4buf4buh4buV4bqu4bqrw7nhu7nhu6HhuqvEguG7n+G7meG6q0Phu5Xhuqvhu6fhu6Phuq534bun4bqrxILhu5/huqZv4bqrZ+G7p+G6q8SC4bqo4bqr4bun4buf4buh4buT4bun4bqr4bun4buf4bqk4bqh4bqrw4No4bunw6Phuqtv4buf4bquduG7ocOj4bqr4bun4buj4buv4bqrw7nhur/hu6HDo+G6q2/hu7HDo+G6q254xILEg8SDxIPhuqvhu6fhu5Phu6fhuqtv4buf4buh4bqrw4Dhu59w4bqr4bun4bqu4buv4buh4bqrb+G7geG6q8SC4bufxKnDgMSD4bqrw5Lhu5nhu6fhuqvhu6fhur9Fw6Phuqsm4bqi4bqu4bun4buj4bqrxILhu4nhu6XhuqvDmuG7n+G6rkXhu5nhu6fhuqvhu6fhu6/hu6fhu6Mt4bqrw7rhu5/huq5F4buZ4bun4bqr4bun4buj4bqk4bqrxIJz4bun4buf4bqrw7Jm4bqrxJDhu4lF4bqrw7Phuqjhu6fhu6PhuqvDsuG6pOG7uW/huqvhu6fhu5/hu6Hhu5Xhuq7huqvhu6Xhu6/huqvhu59x4bun4buf4bqr4bun4bqu4buv4buh4bqrb+G7geG6q8SC4buD4buh4bqrb+G7gW/huqvEkGbDo+G6q8SC4bufcuG6q8SC4bqixKnhu6fhuqvhu5/huq5F4buX4bun4bqr4bue4bqk4bu14bun4buj4bqr4buexrDhur/huqvhu6fhu5/huqThuqvhu57huqThu7Xhu6fhu6Phuqs94buf4bq24bun4bujw6Phuqvhu57huqThu7Xhu6fhu6Phuqsm4buJ4bunw6Phuqsm4buJ4bun4bqrw5nhu6Hhu5Phu6fDo+G6qybhu4nhu6fhuqvhu57hu7nDgMOj4bqrPeG6v+G6qyZq4bun4bujw6Phuqvhur7huqsi4buh4bun4bujw6PhuqvEguG7n3LhuqvEguG6osSp4bun4bqrw5rhu5/hu43huqsq4bq/4bun4bufw6PhuqvEguG7n3LhuqvEguG6osSp4bun4bqrw5nhur/FqeG6q07hu4XFqcSD4bqr4bq+4bun4buf4bqr4bum4buj4bquReG7m+G7p+G6qybhu5/hur/hu6fhu5/huqsmxanhu4fhu6fhuqtB4bqrxILhu5/hu6/hu6fhuqsm4buJ4bun4bqr4bue4buHxanDo+G6q8SQZuG6qybhu4nhu6fhuqvDmeG7oeG7k+G7p8Oj4bqr4buf4bquReG7l+G7p+G6q+G7nuG6pOG7teG7p+G7o+G6q+G7nsaw4bq/4bqrb+G7n8Wp4bqrbuG7oeG7mcSC4bqh4bqr4oCcJuG6ouG6pOG7tW/huqvDsuG7iUXhuqvEguG7r+G7oeG6q2/hu59z4bqr4bun4bqu4buv4buh4bqrb+G7geG6q8SC4buf4buNxanhuqvhu59x4bun4buf4bqrxILhu5/huqZv4bqrxILhu5/hu4XhuqvEguG6qOG6q+G7p+G7n+G7oeG7k+G7p8Oj4bqrb+G7geG6q8SC4bqo4bqrw7rhu6Hhu5nhu6Xhuqtn4bun4bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q+G7n3fhuqvDueG7h+G6q2/hu5/hurThuqtF4buZ4bqu4bqrQ3HhuqvEguG7n+G7meG6q+G7n+G7oeG7l+G6ruG6q+G6oOG6ruG7heG6q+G7peG6v+G7p+G7o+G6q8O54buD4buh4bqr4bqixKnEguG6q8SC4bufxKnDgMSD4bqrJuG6rOG6q8O64buf4buh4bqrw7LhuqThu7lv4bqrw7PhuqjhuqvEgmvDgOG6q+G7n+G6rsSp4bun4bqrQ+G7leG6q+G7p+G6ruG7r+G7oeG6q2/hu4Hhuqvhu6fhuqThu7Vv4bqr4bun4buj4burxILDo+G6q8SC4buv4buh4bqrw7Jm4bqrb+G7heG7oeG6q8SC4buDxanhuqvDueG7g+G7oeG6q+G6v8Wp4bqr4bun4bqu4buv4buh4bqr4bujauG7p+G6q2Phuqvhu5/hur/Do+G6q8SC4buf4buF4bqrb+G7gW/huqvDucWp4buD4buh4bqrb+G7geG6q2/GsOG6q+G7o+G7oeG7geG6q8SC4bqicuG6q2/hur/FqeG6q+G7p+G7n+G6pOG6oeG6q8SC4bqiaOG7pcOj4bqrb+G7n+G7j8OAw6Phuqvhu6XDqMOj4bqr4bqi4buv4bqrw4Dhu5/hu6HDo+G6q8SC4bqi4buT4bqrw7nhur/hu6HhuqtD4buH4bqrb+G7n8Wp4bqrb+G7geG6q2fhu6fhuqvEguG7n+G6pm/huqtn4bun4bqrb+G7r+G7p+G7o+G6q+G7p+G7o+G7n+G7oeG7l8OA4bqrw7rhu5nEguG6q+G7n+G7ucOA4bqrxILhu5/huqZv4bqrZ+G7p+G6q8SC4bqo4bqr4bun4buf4buh4buT4bun4bqrb8aw4bqrw4Phu4vhu6fhuqvhu6fhu5Phu6fhuqtv4buB4bqrw7nhu7Xhu6fhuqvhu6fhu5/hur/hu6fhu5/Do+G6q+G7p2fhu6fhu6PhuqvDg+G6rsSpxILhuqtv4bq/xanhuqvhu6PEqcOA4bqrZOG6q8O5auG7p+G6q8ODxanhuqtD4bu14buh4bqrxILhuqLhuqThu7Vv4bqrw7Lhu4lFxIPhuqvhu57hu6Hhu5fhu6fhuqvhu6fhur9Fw6Phuqvhu6XDveG7oeG6q+G7p2fhu6XhuqvEguG7r+G7oeG6q8SC4buf4bqu4bqr4bufxanhu4Nv4buf4bqrY+G6q8O5auG7p+G6q0Phu4fhuqvDuWbhu6Hhuqvhu6Nq4bun4bqr4bq5YuG6q8SC4bqi4buh4buX4bqu4bqrw7J34bun4buj4oCdxIPhuqsq4bq/4bqu4bqr4bun4buf4buh4buV4bqu4bqr4bunZ+G7peG6q8Oy4bqk4bq/4bqrQ+G7h8Wp4bqr4bun4bqu4buv4buh4bqrxILhu5/huqrhuqvhu6fhu6Phu5/hu6Hhu5fhu6XhuqtD4buH4bqr4bun4buf4buJ4bun4bqr4bqieOG7p+G7o8Oj4bqrw7Lhu5nhu6fhuqvhu6fhur9F4bqr4bun4bqu4buv4buh4bqrb+G7geG6q+G7p+G6pOG7tW/huqvhu6fhu6Phu6vEguG6q8OyZuG6q8SC4bqiQeG6q8SC4buf4buH4bun4buf4bqr4buleMSC4bqr4buf4bqk4bu14bun4buj4bqrw7nhu4fhu6XhuqvDuuG7oeG7p+G7n+G6q8SC4buZ4bqrb8aw4bqr4buf4buh4buX4bqu4bqr4bqg4bqu4buF4bqrb+G6v8Wpw6Phuqtu4buV4bun4bqrQ0Lhu6fhu6Phuqtv4bufxanhuqvhu6fhu6/hu6fhu6PhuqvDs+G7ieG7p8SD4bqrw5LGoeG6q8SC4buh4buZw4DhuqvEguG6sm/huqvDs+G6rkXhuqvEguG6onHDo+G6q8OA4buf4buBxILhuqvEguG6ouG7ocah4bun4bqr4bun4buj4buf4buV4bqr4bun4bqu4buv4buh4bqrb+G7geG6q+G7p+G6pOG7tW/huqvhu6fhu6Phu6vEguG6q8SC4bqi4buT4bun4bqrw7Jy4bq/4bqrbuG7h+G7p+G6q8SCxanhu4fhu6fhuqvEgnPhu6fhu5/huqvhu6V4xILhuqtv4buBb+G7n+G6q27hu5Xhu6fhuqtDQuG7p+G7o8Oj4bqr4buf4buh4buX4bqu4bqr4bqg4bqu4buF4bqr4bun4buf4bqk4bqr4buf4buh4buX4bun4bqr4bun4bq/RcOj4bqrb+G7gW/huqtvxKnDgOG6q2/hu59w4bun4buf4bqr4bqg4bquReG7leG7p8Oj4bqrb+G7gW/huqvhu6fhu6Phu4fhu6fhu5/huqtv4buf4bqmb+G6q+G7p2fhu6fhu6PhuqtvauG7p+G6q2/hu5/hurDhuqvEguG6ouG7q+G7p+G7o+G6q+G7n+G7s+G7p+G6q+G7p0Lhur/huqvhu6fhu59C4bun4buj4bqrb+G7n3Dhu6fhu5/huqvDg+G7gW/hu5/huqvhu5/DveG6q8SC4bqi4bu5w6PhuqvDuuG7n+G6rkXhu5nhu6fhuqvDuuG7n3Bv4buf4bqrw4Dhu5/hu4HEguG6q8SC4bqi4buhxqHhu6fhuqvhu6fhu6Phu5/hu5Xhuqvhu6fhuq7hu6/hu6HhuqvEguG6onfhu6fhu6PhuqvEguG7n+G6tEXhuqvDg+G7heG7p+G6q8OyxqHhuqvhu6fhu6/hu6fhu6PhuqvDs+G7ieG7p+G6q0Xhu5Phu6fhuqvEguG7ieG7peG6q8OD4buF4bun4bqrxJDhuq7EqcSCw6Phuqvhu6PGsMOA4bqrw4Dhu59q4bun4bqrxJDGsOG6v+G6q8OyxrDhu6Hhuqvhu6Phu6Hhu4Xhu6Xhuqvhu6fhu6Phu5/DqMWpw6Phuqvhu6fhu4nhu6fhu6Phuqtv4bq/xanhuqvDsuG7t+G7oeG6q8ODduG7p+G7o8SD4bqrTuG7h+G7ocOj4bqr4buF4bun4buf4bqh4bqr4bum4bue4buy4bum4bqrTlbhu6bhurMvw4DhurU=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Đánh bắt loài cá biết “bay”

Đánh bắt loài cá biết “bay”
2024-06-15 05:25:00

QTO - Mới đây, nhiều ngư dân ở thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, đã kiến nghị với các cơ quan chức năng và địa phương xin được hỗ trợ mô hình lưới cá...

Tối ưu hóa sản xuất để tái cơ cấu nông nghiệp

Tối ưu hóa sản xuất để tái cơ cấu nông nghiệp
2015-10-30 07:00:51

(QT) - Tỉnh Quảng Trị có gần 71% dân cư sống ở nông thôn và 55,5% lao động nông nghiệp; có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển một nền nông nghiệp hiện đại và bền vững. Hiện...

Làm giàu trên cát trắng

Làm giàu trên cát trắng
2015-10-29 07:28:51

(QT) - Vượt một chặng đường xa, chúng tôi đến thăm gia đình ông Lê Văn Hương, ở thôn Linh An, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong (Quảng Trị). Dù đã bước qua tuổi 59, thế nhưng...

Hiệu quả từ mô hình chăn nuôi quy mô lớn

Hiệu quả từ mô hình chăn nuôi quy mô lớn
2015-10-29 07:27:54

(QT) - Thành lập tháng 5/2014, Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp Đoàn Kết (gọi tắt HTX Đoàn Kết), xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) tập hợp những hộ chăn...

Đổi thay ở vùng biển

Đổi thay ở vùng biển
2015-10-27 10:53:00

(QT) -Vào những ngày tháng 9 năm nay, chúng tôi có dịp về vùng ven biển Triệu Phong (Quảng Trị) để cảm nhận sự đổi thay, tươi mới của vùng đất nơi đây. Đặc...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết