Cập nhật:  GMT+7
w4rhu6xJR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buv4buuMOG7tlJG4bq+b+G7rsWoMUddMcOSR+G7njcp4bugR1HGoDFH4bugNU1H4bug4buUxINHMOG7rE1A4busR+G7tiNA4buwRyIxLDBHUSpHe0dvNylA4buwR289TcOKL+G7rEnhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRltvUk1QRuG6vuG6uuG7q+G7r+G6vEctR+G7l+G7rMOgQOG7sEdA4buO4bu4RzAie0fhu7bDk+G7rkdR4buUxINFR0Dhu6zhu67hu6YxR0A/QOG7sEdQ4buUQEd7R283KUDhu7BHbz1NR+G6uuG7qzHDkkDhu7BH4buvIljhurxHUeG7jEdRN01H4buw4buuOkDhu7BH4bug4buUxINHMOG7rE1A4busR+G7tiNA4buwRyIxLDBHUSpH4bq64buv4buZ4buxZuG6vEcwOUfhu7jhu67hu6ZAR+G7l03hu7hH4bqh4bumRzAiO0Dhu7BHMOG7rMOhR0Dhu7Dhu6zhu67FqOG7uMOJR+G7mU9H4bu2I0/hu65H4bug4buUxINHUE/hu65HQOG7sE/Eg0VH4bugPUfhu7Thu6zDkkdA4buOQOG7sEfhu6Dhu6xYMUfhu6zDk0BH4bu2w5Phu65HW+G7rDNH4busPltH4bqhKeG7rkdR4buu4bumMUfhu7Thu67FqEBH4bu04busVkfhu6zhu5oxRUcw4busLkdA4busN31A4buwR3tHbzcpQOG7sEdvPU1FR0DDmUBH4bug4buUxINH4buv4buZ4buxZkcg4buuQOG7rEcwIjd7QOG7sEVHW+G7rE4wRzAi4buuxq9ARzA6MEVH4bu4TUDhu7BH4bu2w5Phu65H4bus4buuxagxR10xw5JH4bu04buuQOG7rEcw4bukR+G7oE0jR+G7oOG7rCNHQOG7sDc84buuRzAiO0Dhu7DDiUdv4buuxahARzDDk+G7rkVHMCNPQEfhu6wxxIPFqEBHbzcpQOG7sEdvPU1H4bugPUfhu6woQEfDjEfhu6xNR+G7r+G7meG7sWZHMDlHw4wt4buIRzAxLuG7rkcw4buaW0cwIjFA4buwR+G7oOG7rDVHxIPhu6QxR3tH4busTeG7rkfDo+G7jEfhu6/hu5RAR28+W0fhuqFPR+G7r+G7lEBH4buZI0Dhu7DDicOKME3hu57hu7ZSRyAwxIPhu7ZS4bqmRuG7uE0i4buw4buuQETDjVvDo0dNMTAjRuG6vsOKMCLhur7DijBQ4bq+w4rhu67hu7jhu7BHICLhu6DhuqZGLy/hu6DDieG7nk0jXTFNQOG7sDAi4buuw4nhuqFAL1BSIOG7tDAjWy9AUuG6oyAvSeG7iOG7isOML+G7iktQ4buISEpISUnEqDBJSEhM4buISOG7tknDieG7slvhu7BGRy/hur7Dii8wUOG6vsOKLzAi4bq+w4owIuG6vsOKMFDhur7Dilvhur7hu4Phu5TEg0cw4busTUDhu6xH4bu2I0Dhu7BHIjEsMEdRKkdRNz7hu6BHUU5A4busR+G7sOG7rk5H4bu2T0db4busM0fhu6w+W0fhuqEp4buuR1Hhu67hu6YxR+G7tOG7rsWoQEfhu7Thu6xWR+G7rOG7mjFFRzDhu6wuR0Dhu6w3fUDhu7BHe0dvNylA4buwR289TcOKL1vhur7Dii8wUOG6vsOKLzAi4bq+w4ovME3hu57hu7ZS4bq+4butYUfhu57hu67hu6RAR1EsQOG7sEcw4bus4buWMEcw4busNzxA4buwR+G6oeG7pkcw4busWEcwIjc8QOG7sEfhu7Dhu65OR+G7oMOSR+G7oDVNR+G7oE7hu6BH4bu44buQMEfhu6xPQOG7sEdAP0Dhu7BHIMOSQEcwIsOZQEdRWE1H4bueT0BHMCIjQOG7sEcw4busPOG7rkfhu7Dhu65NQEddMU1HUeG7jEcw4busP+G7rkcw4busMuG7oEdA4buwNzzhu65HUOG7lEBHe0dvNylA4buwR289TUcwV+G7uEfhu7Thu67hu6Thu7hH4bu4LDBH4buw4buuOkDhu7BH4bug4buUxINHMCI7QOG7sEfhu7gp4buuR+G7oOG7rCNHMOG7rDFHQOG7rOG7mltH4bue4bumQEfhuqHDoEDhu7BFRy5AR1FYQOG7rEfhu6woQMOJR+G7h8OZQEfhu6DDk0Dhu6xHQOG7rMOgQOG7sEfhu6Dhu5TEg0cwIjtA4buwR+G7oOG7rDVH4bu2YeG7oEdA4busN0fhu6BPR1vhu6zDmUVHIMOVQEVH4busO0cw4buuw5kx4oCmR0Dhu6zDoEDhu7BHQOG7juG7uEddMU1HQOG7rOG7ruG7pjFH4busLEdQ4buUQEdR4buMR+G7uMOTQOG7rEdQw5NARzAiO0Dhu7BHMOG7rMOhR0Dhu7Dhu6zhu67FqOG7uEfhu7gsMEfhu7YjT+G7rkfhu6Dhu5TEg0fhu7Thu6xOR8OjTUfhu7bDk0fhu7ZPR+G7r+G7meG7sWZHMCLDmUBH4bqhM0Dhu7BHUeG7ljBH4bu4KeG7rkfhuqEp4buuR+G7tOG7pDBHXTHDkkfhu543KeG7oEdRxqAxRyLhu5YwR+G7tOG7rMOSR10xTUDDiUfhu68iI0Dhu7BH4bu04busMT9AR+G6oeG7rsOZQEfhu7DGoEBHw43DiUhISOG7uMONR1Hhu5YwR+G7oDVNR+G7sOG7rk1HUVdA4busRz9A4buwR+G6oCZH4buvV0Dhu6xH4bq6SuG7iEcwMS7hu67hurxHe0cw4busP0BH4buZI0Dhu7BH4buv4busT0Dhu6xFR8Oj4buMR+G7r+G7lEBH4buZI0Dhu7BH4bugPUfhu6woQEfDjUhIR+G7sDrhu6BH4buv4buZ4buxZkcwOUfDjS3DjEdA4buO4bu4RzAxLuG7rkdR4buMR+G7oOG7rCNHMOG7rDFH4busI8OT4bug4busw4lHcEDhu7BH4buvV0Dhu6xH4bug4busI0fhu57hu67hu6QwREfigJzhu4Phu5TEg0fhu6/hu5nhu7FmR1vhu6wzR+G7rD5bRUdb4busTjBHMCLhu67Gr0BHMDowR+G6oSnhu65HUeG7ruG7pjFH4bu04buuxahAR+G7tOG7rFZH4bus4buaMUd7R1Hhu5TEg8OJR2/hu67FqEBHMMOT4buuR+G7sOG7rk1HUVdA4busRzA/4buuR+G7oD1H4busKEBHw41ISEfhu7A64bugR+G7r+G7meG7sWZHUeG7jEfhu6Dhu6wjRzDhu6wxR+G7rCPDk+G7oOG7rEfhu6xN4buuR0Dhu47hu7hHQE3Eg8OJR+G7lSHhu65H4buwOuG7oEfhu6/hu5nhu7FmRzDhu6wxR+G7rCPDk+G7oOG7rEdRNz7hu6BHMDlHw41ILcOMSEfhu7Thu7BHXTHDksOJR+G7r+G7rDzhu65H4buw4buuTUBHIk1H4busI01HUeG7pEBH4bu04bus4buuRzAiTuG7rkfhu6Dhu6xWQEfhu6Dhu6xZRzAiI0Dhu7BH4bqhJEDhu7BH4bu4LDBHMOG7rE5A4buwRUfhu7RTI0dQT+G7rkcwOUcw4busTkDhu7BHw41HUeG7pEBHMOG7rE5A4buwR0lIR+G7lOG7uEfhu7ZY4bug4busw4lH4buvIsOZQEcw4busWEcwIjc8QOG7sEfhu57hu5TEg0fhu7Dhu648R+G7sOG7rk5H4bugw5JH4buv4buZ4buxZkfhu7Dhu65NI0dRLEDhu7BHMDlHw4xILeG7ikhHQOG7sE9AR1E7QOG7sC/hu7Thu7DigJ3DiUfhu68iNynhu6BHUeG7lMSDRUcwIiNA4buwR+G6oTc8QEfhu6A1TUfhu7Dhu65NR1FXQOG7rEc/QOG7sEfhu69XQOG7rEcwIjtA4buwR+G7oOG7rDE64buuw4lH4bqgV0fhu7Dhu65OR+G7oMOSR+G7tsOZQEfDozE6QOG7sEcw4bus4buWMEcw4busNzxA4buwRUfhu6zhu67FqDFHXTHDkkfhu7hNQOG7sEfhu7bDk+G7rkfhu7Thu6w/QOG7sEfhu6BNI0dAw5lARz9A4buwR10xxIPhu6QwR1FYQOG7rEfhu6Dhu6wxxIPGr0BHIE1A4buwRzAiO0Dhu7BH4buv4buZ4buxZsOJR+G7mTLhu6BHUcagMUc/QOG7sEfhu69XQOG7rEdRMuG7oEcwIjRH4buew5lHMD9A4buwRzAiO0Dhu7BHSUhIR+G7sDrhu6BH4buv4buZ4buxZkVHXTFNR+G7uCwwR0Dhu47hu7hHMOG7rOG7lsSDR+G7oOG7lMSDR1vhu6xOMEcwIuG7rsavQEcwOjBFR+G7tOG7pDBH4busI01HIk1HMCJO4buuR0Dhu6zhu67hu6YxRUfhu7Dhu65OR+G7oMOSR+G7tsOT4buuRy5AR1FYQOG7rEdAw5lARz9A4buwRzAiO0Dhu7BHMOG7rMOZ4bu4R+G7rChAR0lISEfhu7A64bugR+G7r+G7meG7sWZHQMOgTcOJR3BA4buwR+G7r1dA4busR+G7oOG7rOG7rk1HIFVER+KAnOG7g+G7lMSDR+G7r+G7meG7sWZHMCI7QOG7sEfhu6B9R0tHMOG7rE5A4buwR1Hhu4xH4bug4busI0ddMcOSR+G7nj3hu65FR10xTUdA4buO4bu4RzDhu6w4R8ONR+G7nsOVMEdRxqAxRyJNR10xw5JHQOG7rOG7ruG7pjHDiUfhu5UsMEfhu7A64bugR+G7r+G7meG7sWZHQOG7rDdH4bqh4buaxINHW+G7rMOS4buuRzAiO0Dhu7BH4bugTuG7oOG7rEdA4busTTFH4bueTUfhu7hTMEVH4bu4IeG7rkcwIjRH4bugTSNH4bu04busI8OSQOG7sEfhu7gsMEfhu7hTMEciN33hu67DiUfhu4d74buuRzAiTuG7rkfhu6/hu5nhu7FmR+G7tOG7rOG7rkfhu6Dhu6xWQEci4buWMEdRVFtH4bu2w5Phu65HMOG7rCjhu7hFR0Dhu7AjQEdAw5lAR0Dhu7A3POG7rkcw4buuw5kxR1AzQOG7sEci4buWMEc3TUfhu6Dhu6wxLEDhu7DDiUfhu5fhu47hu7hHQE3Eg0dA4bukMUcw4busWEcwIjc8QOG7sEfhu7Dhu65OR+G7oMOSRy5AR1FYQOG7rEdA4busN0dA4buO4bu4R0Dhu7AjTuG7rkcw4busV0fhu7Dhu65NR1FXQOG7rEcwP+G7rkcw4busMUdA4bus4buaW0fhu7DGoEBHSeG7iEhHMCLhu67FqDFHUTtA4buwRzA5R+G7oOG7lMSDR+G7r+G7meG7sWbDieKAnUfhu5lPR+G7rCxHUOG7lEBHMCI7QOG7sEfhu6/hu5nhu7FmR1HGoDFHMOG7rsOZQEd7R+G7rDHEg8WoQEdvNylA4buwR289TUfhuqEp4buuR+G7ikhIR+G7sDrhu6BFR+G7uCHhu65HQOG7juG7uEfhu7Yjw5Phu65H4bug4buUxINHQE/Eg0fhu7hNQOG7sEdR4bukQEfhu7Dhu65NR1FXQOG7rEc/QOG7sEfhu5nDmUfhu5fhu7Ajw5NAR+G6uuG7ikpHMDEu4buu4bq8R3tHMOG7rD9AR+G7r+G7lEBHw4MxxIPDmUBFR8Oj4buMR+G7r+G7lEBHbz5bR0Dhu7AxO0BHMOG7rDFHQOG7rOG7mltH4buwxqBAR8ON4buISEcwIuG7rsWoMUdRO0Dhu7DDiUfhuqA3PEBH4buv4buZ4buxZkfhu6A1TUfhu7Dhu65NR1FXQOG7rEc/QOG7sEcwIjtA4buwR1Hhu4xHUTc+4bugR+G7iEdA4buO4bu4RzAxLuG7rkVH4bug4buUxINHUU1A4buwR3tH4bqhTyNH4buw4buuTeG7rkdRI8OTQEciTUddMcOSRyAxQOG7sEcgOOG7oEdA4bus4buWMMOJR3BA4buwR+G7l+G7sCPDk0BH4bug4busI0fhu57hu67hu6QwREfigJzhuqA5TUddMU1H4buw4buuTUdRV0Dhu6xHMD/hu65HUeG7jEcw4busMUfhu6wjw5Phu6Dhu6xH4bu2OE1H4buv4buZ4buxZkcw4busOEfhu6xN4buuR+G7nk5AR1E3PuG7oEfDjUhHMCLhu67FqDFHUTtA4buww4lH4buX4busw6BA4buwR0Dhu47hu7hHXTFNRUfhu7Dhu65OR10xw5JH4buv4buZ4buxZkd7R1Hhu5TEg0ci4buWMEcuQEdRWEDhu6xFR0Dhu7A3POG7rkcw4buuw5kxR1AzQOG7sEci4buWMEc3TUfhu6Dhu6wxLEDhu7BH4bu2I8OT4buuR10xw5JHQE/Eg0dAw5lAR+G7nk5ARyLhu5YwR+G7oOG7rMOTxIPDiUfFqUdR4buUxINHMOG7rDc8QOG7sEfhu7ZPRzDhu6w3KEDhu7BH4bu2TuG7rkfhuqFPI0cw4buaQEfhuqE3PEBHUcavRzDhu6wxR+G7uDFNRUfhu6Dhu6w4RyLhu5YwR1YwR+G7tOG7rOG7rkfhu7hNQOG7sEciTUfhu6Dhu6w+R+G7nk5A4oCdw4lH4buv4busUiNHP0Dhu7BH4buX4buwI8OTQEcw4busV0fhu6B9R8OMR0Dhu7BPxINFR+G7sOG7rk1HUVdA4busRz9A4buwR+G7tsOT4buuR+G7oMOVMEddMcOSR+G7r+G7meG7sWZH4bueTkBH4bu4LDBH4bu2xqBAR+G6oSnhu65H4buw4buuTkcwOUfDjeG7iC3hu4pIR0Dhu7BPQEdRO0Dhu7Av4bu04buww4lHZuG7kOG7oEfhu57hu67FqDBH4bu2I8OT4buuR+G7oOG7lMSDR0BPxINHIk1HXTHDkkcgKeG7uEfhu6woQEcw4busTUDhu6xH4bu2I0Dhu7BHIjEsMEcwIsOVQOG7sEdR4bukQEfDjEVH4buKRzDhu6xOQOG7sEVH4buw4buuTkfhu6DDkkfhu7bDk+G7rkfhu6BNI0fhu6woQEcw4busTUDhu6xH4bu2I0Dhu7BHIjEsMEcwIsOVQOG7sEci4buWMEdA4bus4buu4bumMUVHMCIjQOG7sEfhu7Thu6zhu65HUT1H4bugTuG7oEfhu6A/QOG7sEdRI8OTQEcwIjtA4buwRUfhu6Dhu6zhu47hu7hHID3hu6BHUOG7qEdQT0Dhu7BH4busKEBFR+G7r+G7meG7sWZH4bu2w5Phu65HVjBH4buw4buQW0cg4buUMUfhu57FqEDhu6zDiUfhu5Uh4buuR+G7sDrhu6BH4buv4buZ4buxZkdA4busN0fhuqHhu5rEg0fhu6A9RzAxLuG7rkcw4busJUcwIjFA4buwR+G7nldA4busRzA5R8ON4buILUfDjEhHQOG7juG7uEcwMS7hu67DiUfhu5Phu6w/QOG7sEfhu6Dhu6xZR+G7sOG7rk1HUVdA4busRz9A4buwR+G7mcOZR+G7l+G7sCPDk0BFRz9A4buwR+G6oCZH4buvV0Dhu6xHMCI7QOG7sEfhu6/hu5nhu7FmR+G6oSnhu65HIDpH4bu2Nz5A4buwR+G7tilARUd7R283KUDhu7BHbz1NR+G7oCRAR+G7oD1HQOG7rOG7ruG7pjFH4busLEdQ4buUQEfhu7Thu6xO4bugRzAiO0Dhu7BH4buv4buZ4buxZkfhu7hNQOG7sEfhu7bDk+G7rkfhu6zhu67FqDFHXTHDkkfhu6BNI0dA4busN0fhu7Dhu65NR1FXQOG7rEdNQOG7rEfhu5nDmUdvI09A4buwR+G6ujDhu6w/QEfhu6/hu5RAR8ODMcSDw5lA4bq8RzAiO0Dhu7BH4busKEBHw4xISEfhu7A64bugRUdNQOG7rEfhu5nDmUfhu68iJUDhu7BH4bq6w6Phu4xH4buv4buUQEdvPlvhurxHMCI7QOG7sEfhu4pISEfhu7A64bug4oCmR+G7ryJNI0dRLuG7rkfhuqEp4buuR+G7oOG7rDJA4buwRzA/4buuR+G6oeG7pkfhu6zhu67FqDFHXTHDkkfhu543KeG7oEdRxqAxR+G7oDVNR+G7oOG7lMSDR+G7r+G7meG7sWZFRz9A4buwR287R+G7qzE64bugR+G7ryIxQOG7sEVH4bup4busPUfhu68iN3tA4buwR+G7qeG7rCRA4buwR+G7l+G7l0Lhu6nhu6/hu5fhu69H4busMcSDxahAR283KUDhu7BHbz1NR+G7oOG7rCNH4bue4buu4bukMERH4oCc4buv4buZ4buxZkfhu7ZPR+G7tiPDk+G7rkfhu6Dhu5TEg0cwIjtA4buwR+G7uCnhu65He0dvNylA4buwR289TUdA4busN0Dhu7BHIuG7ljBHW+G7rDNH4busPltH4bqhKeG7rkdR4buu4bumMUfhu7Thu67FqEBH4bu04busVkfhu6zhu5oxRUcw4busLkdA4busN31A4buwR0Ao4buuR1Hhu5TEg8OJR2/hu67FqEBHMMOT4buuRzAjT0BH4busMcSDxahAR+G7oD1H4busKEBHw4xH4busTUfhu6/hu5nhu7FmRzA5R8OMLeG7iEcwMS7hu67DiUfhu5fhu6zDoEDhu7BHQOG7juG7uEddMU1H4buv4buZ4buxZkdR4buMR1FS4bu4R1Hhu6RAR0Dhu7AxO0BHMOG7rDFHQOG7rOG7mltHUU5A4buwR+G7tMavR+G7oOG7rCNHQOG7sDc84buuRzAiO0Dhu7DigJ3DiUfhu68xxINHQOG7rOG7rsOZQEVHMOG7rFIjRz9A4buwR+G7ryIxQOG7sEVHIDpH4bu2Nz5A4buwR+G7r+G7meG7sWZHMCLDmUBHUVhNR+G7nk9AR+G7oCRAR+G7uE1A4busR+G7uDJARUdR4buUxINH4bug4busN01HW+G7rMOS4buuR+G7tk9H4bug4buUxINHMCI7QOG7sEfhu7Y+4buuRzDhu6zhu6RHe0fhu6wxxIPFqEDDiUfhu5fhu6QxR1vhu6xOMEcwIuG7rsavQEcw4busw5nhu7hHUOG7rsWoQEcwVuG7oOG7rEfhu6/hu5nhu7FmRzDhu6xXR+G7oMagQEdb4busw5Lhu65HMFfhu7hH4bu04buu4buk4bu4RzDhu6xYRzAiNzxA4buwRzDhu67DmTFHMOG7rDRHLkBHUVhA4busR+G7rChAR1HGr0cwIk5A4busRzBXQOG7rEcwIsOTQOG7sEfhu6AxQOG7sEfhuqE3PjBHXTFOR+G7oMagMUVHw5JA4busR+G7rDd7QOG7sEdR4bukQEfhu6A/QOG7sEcgOOG7oEfhuqFPRzDhu67hu6ZAR+G7oDVNR1HGoDFHMDdH4bugNU1HQOG7sDc84buuR1Dhu5RAw4lH4buHT+G7rkVHw5JA4busREdm4bu34buDR+G7l25vw7TDosOKL1vhur4=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Mang ẩm thực muôn nơi về “miền hoa nắng”

Mang ẩm thực muôn nơi về “miền hoa nắng”
2024-07-20 05:25:00

QTO - Dù chỉ diễn ra trong 3 ngày từ 12 - 14/7 nhưng Lễ hội Văn hóa - Ẩm thực quốc tế “Hương vị miền hoa nắng”, một hoạt động trọng tâm nằm trong chuỗi sự...

Đổi thay đôi bờ Bến Hải

Đổi thay đôi bờ Bến Hải
2024-07-19 05:20:00

QTO - Theo Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, giới tuyến quân sự tạm thời được lựa chọn trùng với sông Bến Hải thuộc địa phận huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị....

Tối ưu hóa sản xuất để tái cơ cấu nông nghiệp

Tối ưu hóa sản xuất để tái cơ cấu nông nghiệp
2015-10-30 07:00:51

(QT) - Tỉnh Quảng Trị có gần 71% dân cư sống ở nông thôn và 55,5% lao động nông nghiệp; có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển một nền nông nghiệp hiện đại và bền vững. Hiện...

Làm giàu trên cát trắng

Làm giàu trên cát trắng
2015-10-29 07:28:51

(QT) - Vượt một chặng đường xa, chúng tôi đến thăm gia đình ông Lê Văn Hương, ở thôn Linh An, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong (Quảng Trị). Dù đã bước qua tuổi 59, thế nhưng...

Hiệu quả từ mô hình chăn nuôi quy mô lớn

Hiệu quả từ mô hình chăn nuôi quy mô lớn
2015-10-29 07:27:54

(QT) - Thành lập tháng 5/2014, Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp Đoàn Kết (gọi tắt HTX Đoàn Kết), xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) tập hợp những hộ chăn...

Đổi thay ở vùng biển

Đổi thay ở vùng biển
2015-10-27 10:53:00

(QT) -Vào những ngày tháng 9 năm nay, chúng tôi có dịp về vùng ven biển Triệu Phong (Quảng Trị) để cảm nhận sự đổi thay, tươi mới của vùng đất nơi đây. Đặc...

Cơ hội cho Triệu Sơn phát triển

Cơ hội cho Triệu Sơn phát triển
2015-10-27 10:52:42

(QT) - Thời gian gần đây, cấp ủy, chính quyền và người dân xã Triệu Sơn (Triệu Phong, Quảng Trị) rất phấn khởi trước thông tin Thủ tướng Chính phủ ký Quyết...

Ba Lòng nỗ lực vượt khó

Ba Lòng nỗ lực vượt khó
2015-10-26 08:33:06

(QT) - Xã Ba Lòng, huyện Đakrông (Quảng Trị) có 10 thôn với 640 hộ, 2.950 khẩu, trong đó có 44 hộ, 233 khẩu là người dân tộc Vân Kiều. Tuy cách trung tâm huyện...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết