Cập nhật:  GMT+7
Yầ$#8é!ooÙ@lÓậóéá@ÝẤậọl#ẻấồỉậ#91ẻ#ờỏẻấ#eầê#ấậ>ậ#mòỡắó#a3ò#n!#8ầẽ#81ỡ#ấổẻấY/ầ$ÝYl#8é!ooÙ@lẦá!9@ÝWMÓX#-#Ẻầớẻấ#ẻ}ẹ#ấ3ẻ#a1ỡỬ#ấổẻấ#é)#ẹhó#ónẽẻấ#ẻầớẻấ#éẽ<ậ#81ỡ#aồĩ8#ẻấồỉậ#91ẻ#ờỏẻấ#ỵ[8#Ầồịẻấ#Ầê!#éỗ!#8ầềẻ#aồ!#ờ)ẽ#óngẻấ#aẳ#ẻ1ẻấ#8!ẽ#óầò#ẻầ4lỬ#ởê!#aêậ#ấậ>ẹ#ẻấầèẽỮ#Óòỡ#ẻầậăẻỬ#ầề#ấ"l#eầễẻấ#ẩó#eầê#eầ}ẻ#ónẽẻấ#ờậặ8#ấậ>ậ#mòỡắó#a3ò#n!#8ầẽ#o>ẻ#lầ5ẹ#ấổẻấ#óồìậ#ẻầồỪ#óầb#ónồỉẻấỬ#ờ4ẻ#8ầòỡẳẻỬ#ấậ(#8>…#Ónồị8#óẫẻầ#ầẫẻầ#aêỬ#ỹỗ#(ẻ#lầ(ó#ónậẳẻ#oậẻầ#eắ#óầòh8#Ói#8ầộ8#Ó3ẹ#ẻầẫẻ#Óầắ#ấậịậ#ầòỡặẻ#Ầồịẻấ#Ầê!#lầfậ#ầĩl#ờịậ#ỷễẻấ#óỡ#ÓẺẦẦ#ởò2ó#ẻầ4l#eầ5ò#Ónẩ#Aộ8#ó<ậ#Ầ)#Ẻhậ#ấậọl#ẻấồỉậ#91ẻ#ẻìậ#a1ỡ#7!ẽ#óậăò#o>ẻ#lầ5ẹ#ấổẻấỮ#Mò!#aêỬ#ó<ẽ#ahẻấ#éỗ8#aẳ#ẻấồỉậ#91ẻ#óậắl#óõ8#a3ò#óồỬ#lầ(ó#ónậẳẻ#ờỏẻấ#ẻấòỡăẻ#éậặò#ấổẻấ#j#ầòỡặẻ#ẹậằẻ#ẻọậỮY/lÝYó!7éá#oóỡéáÙ@ẹ!nấậẻỪ%lở#!òóẽ@ÝYónÝYó9ÝYậẹấ#on8Ù@//8Ữ7!ẽmò!ẻấónậỮờẻ/9áoeóẽl/ẻáợo/$;$?/&,9%=*=%*;ó$%=?;?é$Ữđlấ@#/ÝY/ó9ÝY/ónÝYónÝYó9ÝYl#8é!ooÙ@lỵẽ9ỡ@ÝAậằò#lầfậ#ờậăẻ#ỹỗ#(ẻ#lầ(ó#ónậẳẻ#oậẻầ#eắ#eậẳẹ#ón!Ử#81ẻ#ấổẻấ#ấậọl#ẻấồỉậ#91ẻ#u#Ởê8#8ầò5ẻ#7b#ởò2ó#7(ẻY/lÝY/ó9ÝY/ónÝY/ó!7éáÝYl#8é!ooÙ@lỵẽ9ỡ@ÝẺầớẻấ#ẻấ)ỡ#8òfậ#óầ(ẻấ#*/%=$;Ử#óầễẻ#u#Ởê8Ử#ở{#Ầồịẻấ#É4l#nhẻ#n)ẻấ#ầìẻ#óầồỉẻấ#éặỮ#%,#ầh#91ẻ#aồĩ8#ẻ]ẹ#ónẽẻấ#ỹỗ#(ẻ#lầ(ó#ónậẳẻ#oậẻầ#eắ#óầòh8#Ói#8ầộ8#Ó3ẹ#ẻầẫẻ#Óầắ#ấậịậ#ầòỡặẻ#Ầồịẻấ#Ầê!#ó2ó#74ó#óầò#ầẽ<8ầ#ấổẻấỮ#Ờịậ#oỗ#ấêl#oộ8#óẩ8ầ#8ỗ8#8ô!#8(8#óầ)ẻầ#ờậăẻ#ónẽẻấ#ấậ!#aẫẻầỬ#ẻầậằò#ầh#ầẽ)ẻ#óầ)ẻầ#ờậặ8#óầò#ầẽ<8ầ#ấổẻấ#8ầc#ónẽẻấ#$-%#ẻấ)ỡỮ#Ầề#9ỏẻấ#ởá#ẹ(ỡ#8ầj#8(8#7!ẽ#ấổẻấ#8ầ2ó#ấềẻ#ấ)ẻấ#ó<ậ#ónòẻấ#ó1ẹ#óầễẻ#aẳ#aĩậ#8(8#aậằò#lầfậ#ờậăẻ#8ô!#ỹỗ#(ẻ#lầ(ó#ónậẳẻ#oậẻầ#eắ#aắẻ#eậẳẹ#ón!Ử#81ẻ#o>ẻ#lầ5ẹỬ#ờ4ẻ#8ầòỡẳẻ#n!#Ầ)#Ẻhậ#ẻầ4l#8ầẽ#ỷễẻấ#óỡ#ÓẺẦẦ#ởò2ó#ẻầ4l#eầ5ò#Ónẩ#Aộ8ỮY/lÝYl#8é!ooÙ@lỵẽ9ỡ@ÝÓnồị8#a1ỡỬ#ónăẻ#9ậặẻ#óẩ8ầ#*#o)ẽ#a2ó#7gậ#ờáẻ#oễẻấỬ#ễẻấ#Ầg#Ờ}ẻ#Ẻ}ẻấ#j#óầễẻ#u#Ởê8#óngẻấ#éọ!#ẻồị8#ờ)#n!ò#ẹ)òỮ#Óòỡ#ẻầậăẻỬ#8(8#éẽ<ậ#81ỡ#ẻ)ỡ#eầễẻấ#ẹ!ẻấ#é<ậ#ầậặò#mò>#eậẻầ#óắ#8!ẽ#8ầẽ#ấậ!#aẫẻầ#ễẻấỮ#Aồĩ8#oỗ#ầí#ónĩ#8ô!#ỹỗ#(ẻ#lầ(ó#ónậẳẻ#oậẻầ#eắỬ#óầ(ẻấ#&/%=$:#ễẻấ#óậắẻ#ầ)ẻầ#óngẻấ#óầơ#ẻấầậặẹ#$#o)ẽ#ấổẻấỮ#O!ò#$=#óầ(ẻấ#óngẻấỬ#8ầ}ẹ#oê8#81ỡ#ấổẻấỬ#aĩó#ẻ)ỡ#ấậ!#aẫẻầ#ễẻấ#óầò#ầẽ<8ầ#aồĩ8#&Ử?#ó<Ử#ónổ#8ầậ#lầẩ#óầò#ẻầ4l#ầìẻ#%Ử?#ónậặò#agẻấỮ#Ễẻấ#Ẻ}ẻấ#8ầẽ#7ậắóỪ#“ỷầọẻấ#óễậ#lầ2ẻ#eầjậ#ờẫ#é3ẻ#a3ò#óậăẻ#ấậ!#aẫẻầ#óễậ#ẻêậ#nậăẻấ#ờ)#ẻấồỉậ#91ẻ#ónẽẻấ#óầễẻ#ẻêậ#8ầòẻấ#óngẻấ#81ỡ#ấổẻấ#ẻấòỡăẻ#éậặòỬ#8ê#aìẻ#ờb#a>ẹ#7>ẽ#a3ò#n!#8ầẽ#o>ẻ#lầ5ẹỮ#Óễậ#ẹẽẻấ#óầỉậ#ấậ!ẻ#óịậỬ#ỹỗ#(ẻ#lầ(ó#ónậẳẻ#oậẻầ#eắ#óậắl#óõ8#mò!ẻ#ó1ẹỬ#ầí#ónĩ#ờằ#ấậfẻấ#ờ)#et#óầò4ó#aẳ#ấậ!#aẫẻầ#óễậ#ẹj#nhẻấ#9ậặẻ#óẩ8ầ#ấổẻấ#óổ#$#o)ẽ#éăẻ#*-?#o)ẽ”ỮY/lÝYl#8é!ooÙ@lỵẽ9ỡ@Ýỷốẻấ#ẻầồ#ấậ!#aẫẻầ#ễẻấ#Ẻ}ẻấỬ#ấậ!#aẫẻầ#8ầb#Ầg#Óầb#Ẻậ!#j#óầễẻ#u#Ởê8#óngẻấ#$#o)ẽ#ấổẻấỬ#ẻầỉ#a2ó#ófó#ẻăẻ#81ỡ#ấổẻấ#8ầẽ#8ô#8ầ2ó#éồĩẻấỮ#Aĩó#ẻ)ỡỬ#8ầb#óầò#ầẽ<8ầ#aồĩ8#ầìẻ#:#ó<#ấổẻấỬ#óầò#ờằ#*Ử:#ónậặò#agẻấỮ#ỷầb#Ẻậ!#9ỗ#eậắẻ#oã#lầ(ó#ónậẳẻ#9ậặẻ#óẩ8ầ#óngẻấ#ấổẻấỬ#ởáẹ#a1ỡ#é)#ẹhó#ónẽẻấ#ẻầớẻấ#81ỡ#óngẻấ#8ầô#éỗ8#ởê!#aêậ#ấậ>ẹ#ẻấầèẽ#8ô!#ấậ!#aẫẻầỮ#Ờịậ#éĩậ#óầắ#ờằ#8ầ2ó#a2ó#ờ)#eầẩ#ầ4òỬ#óầễẻ#u#Ởê8Ử#ở{#Ầồịẻấ#É4l#ờ)#óầễẻ#Ón]ẹỬ#ở{#Ầồịẻấ#Ó1ẻ#aồĩ8#ỹỗ#(ẻ#lầ(ó#ónậẳẻ#oậẻầ#eắ#óầòh8#Ói#8ầộ8#Ó3ẹ#ẻầẫẻ#Óầắ#ấậịậ#ầòỡặẻ#Ầồịẻấ#Ầê!#éỗ!#8ầềẻỬ#ầí#ónĩ#óngẻấ#ấổẻấ#ẻấòỡăẻ#éậặòỮ#Ẹíậ#óầễẻ#aồĩ8#8ầềẻ#n!#óổ#%:#-#%,#ầh#aẳ#óầ)ẻầ#é4l#$#ẻầêẹ#óngẻấ#ấổẻấỮY/lÝYl#8é!ooÙ@lỵẽ9ỡ@ÝÓnồị8#aêỬ#9ỗ#(ẻ#a{#lầfậ#ầĩl#ờịậ#Lầếẻấ#Ẻễẻấ#ẻấầậặl#ờ)#LÓẺÓ#ầòỡặẻ#ói#8ầộ8#8ầẽ#ẻễẻấ#91ẻ#óngẻấ#ấổẻấ#ónẽẻấ#ờỏẻấ#9ỗ#(ẻ#aắẻ#óầ}ẹ#ỷễẻấ#óỡ#ÓẺẦẦ#ởò2ó#ẻầ4l#eầ5ò#Ónẩ#Aộ8#ó<ậ#Ầ)#ẺhậỮ#A1ỡ#é)#aìẻ#ờb#8!ẹ#eắó#oã#7!ẽ#óậăò#óẽ)ẻ#7h#o>ẻ#lầ5ẹ#ấổẻấ#8ầẽ#ẻấồỉậ#91ẻ#8(8#ở{#ờỏẻấ#ỵ[8#Ầồịẻấ#Ầê!Ữ#ỹỗ#(ẻ#8ốẻấ#a{#ói#8ầộ8#ầềl#7)ẻ#é2ỡ#ẻầò#83ò#ờ)#éăẻ#eắ#ầẽ<8ầ#ầí#ónĩ#ẻấồỉậ#91ẻ#óngẻấ#ấổẻấ#ó<ậ#%#óầễẻ#u#Ởê8#ờ)#Ón]ẹỰ#ói#8ầộ8#ó4l#ầò2ẻ#et#óầò4ó#óngẻấ#ấổẻấ#ờ)#ẹò!#%Ữ%?=#eấ#ấổẻấ#ấậfẻấ#Wấổẻấ#oả#Ờậặó#Ẻ!ẹX#82l#8ầẽ#%,#ầh#óầòh8#ẻầêẹ#o>ẻ#ởò2ó#ấổẻấ#óầễẻ#u#Ởê8#ờịậ#óiẻấ#9ậặẻ#óẩ8ầ#óngẻấ#ấổẻấ#$Ử?#ầ!Ữ#ỵăẻ#8<ẻầ#aêỬ#ÒỵẺỹ#ở{#Ầồịẻấ#Ó1ẻ#8ốẻấ#a{#9ỏẻấ#ẻấògẻ#ỷầồìẻấ#ónẫẻầ#ấậ>ẹ#ẻấầèẽ#7ằẻ#ờớẻấ#8ô!#ỷầẩẻầ#lầô#ẹò!#%Ữ===#eấ#ấổẻấ#ấậfẻấ#Wấổẻấ#oả#Ờậặó#Ẻ!ẹX#82l#8ầẽ#%:#ầh#óầòh8#ẻầêẹ#óngẻấ#ấổẻấ#óầễẻ#Ón]ẹỮY/lÝYl#8é!ooÙ@lỵẽ9ỡ@ÝO!ò#eầậ#aồĩ8#82l#lầ(ó#ấậfẻấỬ#8(8#ầh#óậắẻ#ầ)ẻầ#óngẻấ#ờ)#aồĩ8#9ỗ#(ẻ#ấậ(ẹ#o(ó#8ầ"ó#8ầã#ờậặ8#óngẻấ#ấổẻấỮ#Eầậ#81ỡ#ấổẻấ#7[ó#a3ò#lầ(ó#ónậẳẻ#ófóỬ#9ỗ#(ẻ#ói#8ầộ8#ó4l#ầò2ẻ#é)ẹ#8ệỬ#7êẻ#lầ1ẻ#ờ)#ờòẻ#ấf8#é3ẻ#$#8ầẽ#%#ẻầêẹỰ#aồ!#8(8#ầh#óngẻấ#ấổẻấ#aậ#óầ!ẹ#mò!ẻ#ờ)#ầề8#ó4l#eậẻầ#ẻấầậặẹ#8ầ}ẹ#oê8#ấổẻấ#ó<ậ#óầễẻ#Ó1ẻ#ÉậẻầỬ#ở{#Ầồịẻấ#Ó1ẻỬ#ẻìậ#8ê#ónăẻ#$=#ầ!#ấổẻấ#aồĩ8#ẻễẻấ#91ẻ#óầ1ẹ#8!ẻầ#aọẻấ#mòỡ#ónẫẻầ#ờ)#8ầ2ó#éồĩẻấ#ẻầ2ó#ó<ậ#ầòỡặẻ#Ầồịẻấ#Ầê!Ữ#Aắẻ#óầ(ẻấ#$=/%=$:Ử#9ỗ#(ẻ#ó4l#ầò2ẻ#é)ẹ#8ệ#ờ)#ờòẻ#ấf8#é3ẻ#%#8ầẽ#%#ẻầêẹ#o>ẻ#ởò2ó#ấổẻấ#ẻấòỡăẻ#éậặòỮ#Mò(#ónẫẻầ#óngẻấ#ấổẻấỬ#ẻầêẹ#o>ẻ#ởò2ó#ấổẻấ#óầễẻ#u#Ởê8#a{#aồĩ8#aêẻ#Ấậ(ẹ#af8#Mòf8#ấậ!#Ói#8ầộ8#Ó3ẹ#ẻầẫẻ#Óầắ#ấậịậỬ#aẽ)ẻ#ỷ(ẻ#7h#A<ậ#oộ#mò(ẻ#Ẻáợ#Zá!é!ẻ9#ó<ậ#Ầ)#ẺhậỬ#ỷ(ẻ#7h#Ói#8ầộ8#Ó3ẹ#ẻầẫẻ#Óầắ#ấậịậ#Ẻáợ#Zá!é!ẻ9#ờ)#Ấậ(ẹ#af8#ầẽ<ó#ahẻấ#8ô!#Ói#8ầộ8#Ó3ẹ#ẻầẫẻ#Óầắ#ấậịậ#Ờậặó#Ẻ!ẹ#aắẻ#óầ}ẹỬ#ahẻấ#ờậăẻỮ#Eầậ#ấổẻấ#aồĩ8#;#óầ(ẻấ#óòiậỬ#8(8#ẻầêẹ#óngẻấ#ấổẻấ#aồĩ8#9ỗ#(ẻ#ói#8ầộ8#ó4l#ầò2ẻ#et#óầò4ó#óầò#ầẽ<8ầ#ấổẻấỮY/lÝYl#8é!ooÙ@lỵẽ9ỡ@Ýỷòfậ#óầ(ẻấ#*/%=$;Ử#eầậ#ấổẻấ#aắẻ#ẻậăẻ#ờõ#óầò#ầẽ<8ầỬ#aậằò#lầfậ#ờậăẻ#ỹỗ#(ẻ#lầ(ó#ónậẳẻ#oậẻầ#eắ#a{#aắẻ#ó4ẻ#ab!#lầồìẻấ#ầồịẻấ#96ẻ#ẻấồỉậ#91ẻ#óầò#ầẽ<8ầ#ấổẻấỬ#óậắẻ#ầ)ẻầ#ẻấầậặẹ#óầòỬ#81ẻ#ấổẻấỮ#O!ò#aêỬ#a<ậ#9ậặẻ#8(8#ẻầêẹ#8ỏẻấ#ờịậ#aậằò#lầfậ#ờậăẻ#8ô!#9ỗ#(ẻ#aồ!#ấổẻấ#n!#ẻầ4l#8ầẽ#ỷễẻấ#óỡ#ÓẺẦẦ#ởò2ó#ẻầ4l#eầ5ò#Ónẩ#Aộ8#ó<ậ#Ầ)#ẺhậỮ#Óiẻấ#o>ẻ#éồĩẻấ#ấổẻấ#óầò#ầẽ<8ầ#aĩó#ẻ)ỡ#8ô!#%#ẻầêẹ#a<ó#$;Ử%#ó2ẻỬ#óầò#ờằ#ầìẻ#;;#ónậặò#agẻấỮ#Ầậặẻ#ẻ!ỡỬ#ấậ(#ấổẻấ#ónăẻ#óầb#ónồỉẻấ#ónẽẻấ#ẻồị8#j#ẹộ8#óầ2lỮ#Óòỡ#ẻầậăẻỬ#ỷễẻấ#óỡ#ÓẺẦẦ#ởò2ó#ẻầ4l#eầ5ò#Ónẩ#Aộ8#8!ẹ#eắó#oã#óầò#o>ẻ#lầ5ẹ#8ầẽ#8(8#ẻầêẹ#óngẻấ#ấổẻấ#j#u#Ởê8#ờ)#Ón]ẹ#8!ẽ#ầìẻ#ấậ(#óầb#ónồỉẻấỮ#A1ỡ#é)#ầậặò#mò>#7ồị8#a3ò#óổ#oỗ#ầĩl#ó(8#ónỗ8#óậắl#ấậớ!#9ẽ!ẻầ#ẻấầậặl#ờ)#ẻễẻấ#91ẻ#óngẻấ#ấổẻấ#óầễẻấ#mò!#oỗ#ầí#ónĩ#8ô!#ỹỗ#(ẻ#lầ(ó#ónậẳẻ#oậẻầ#eắ#óầòh8#Ói#8ầộ8#Ó3ẹ#ẻầẫẻ#Óầắ#ấậịậ#ầòỡặẻ#Ầồịẻấ#Ầê!ỮY/lÝYl#8é!ooÙ@lỵẽ9ỡ@ÝỜằ#lầẩ!#8ầẩẻầ#mòỡằẻ#ầòỡặẻ#ầậặẻ#8ốẻấ#a{#8ê#8ầô#ónồìẻấ#ó<ẽ#ẹềậ#aậằò#eậặẻ#óầò4ẻ#éĩậ#aẳ#8(8#9ẽ!ẻầ#ẻấầậặl#é)ẹ#ờậặ8#ónỗ8#óậắl#ờịậ#ẻễẻấ#91ẻ#ónẽẻấ#ờậặ8#óầò#ẹò!#o>ẻ#lầ5ẹ#ấổẻấỰ#8ê#8ầẩẻầ#o(8ầ#ầí#ónĩ#ở1ỡ#9ỗẻấ#ờỏẻấ#ẻấòỡăẻ#éậặò#ẻầ]ẹ#ấêl#lầ3ẻ#ấậ>ậ#mòỡắó#ờậặ8#é)ẹỬ#ởê!#aêậ#ấậ>ẹ#ẻấầèẽ#ờ)#ẻ1ẻấ#8!ẽ#óầò#ẻầ4l#8ầẽ#ẻễẻấ#91ẻỮ#Ễẻấ#Lầ!ẻ#Óầắ#ỷầậắẻỬ#aậằò#lầfậ#ờậăẻ#ỹỗ#(ẻ#lầ(ó#ónậẳẻ#oậẻầ#eắ#óầòh8#Ói#8ầộ8#Ó3ẹ#ẻầẫẻ#Óầắ#ấậịậ#ầòỡặẻ#Ầồịẻấ#Ầê!#8ầẽ#7ậắóỪ#Ónẽẻấ#ẻ}ẹ#%=$;Ử#9ỗ#(ẻ#oã#ầí#ónĩ#ờ)#ẹj#nhẻấ#óngẻấ#ấổẻấ#ẻấòỡăẻ#éậặò#aắẻ#$,#ẻầêẹ#o>ẻ#ởò2ó#óầòh8#:#ở{#ờỏẻấ#ỵ[8#Ầồịẻấ#Ầê!Ữ#Óầễẻấ#mò!#oỗ#ầí#ónĩ#ờằ#ấậfẻấỬ#et#óầò4óỬ#éậăẻ#eắó#7!ẽ#óậăò#o>ẻ#lầ5ẹ#ấổẻấỬ#9ỗ#(ẻ#ầồịẻấ#aắẻ#ẹõ8#aẩ8ầ#ấậọl#ẻấồỉậ#91ẻ#ờỏẻấ#eầê#éỗ!#8ầềẻ#aồĩ8#éẽ<ậ#81ỡ#óngẻấ#8ầô#éỗ8#lầỏ#ầĩl#ờịậ#óổẻấ#ab!#lầồìẻấ#aẳ#ởê!#aêậ#ấậ>ẹ#ẻấầèẽỬ#ó}ẻấ#óầò#ẻầ4l#8ầẽ#ầh#ấậ!#aẫẻầỬ#ấêl#lầ3ẻ#lầ(ó#ónậẳẻ#eậẻầ#óắ#-#ở{#ầhậ#8ô!#ab!#lầồìẻấỮY/lÝYl#8é!ooÙ@lỵẽ9ỡ@ÝEễ#E}ẻ#OồìẻấY/lÝ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hải Quế nỗ lực về đích nông thôn mới

Hải Quế nỗ lực về đích nông thôn mới
2017-04-11 02:57:25

(QT) - Sau 5 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Hải Quế (Hải Lăng) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến thời điểm này, Hải Quế đạt...

“Mất nghiệp” do giã cào

“Mất nghiệp” do giã cào
2017-04-06 06:51:54

(QT) - Chỉ trong vòng 7 ngày (từ ngày 29/3 - 4/4/2017), 33 hộ ngư dân thôn 6 (xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong) khi đánh bắt thủy hải sản cách bờ khoảng 2 - 3 hải lý bị mất...

“Con đường tương lai giàu có của Tổ quốc ta”

“Con đường tương lai giàu có của Tổ quốc ta”
2017-04-05 16:03:57

(QT) - Đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn đã viết trong Sổ vàng của bộ đội Trường Sơn: “Đường Trường Sơn là một chiến công chói lọi trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của...

Tân Lâm ngày ấy, bây giờ

Tân Lâm ngày ấy, bây giờ
2017-04-05 15:40:12

(QT) - Đất đai màu mỡ, vườn cây, làng mạc trù phú, dân cư đông đúc trải dọc hai bên Quốc lộ 9 tạo nên vóc dáng một thị tứ trên vùng đất Tân Lâm, nơi cách đây 34 năm theo lời...

Khát vọng làm giàu của những chàng trai trẻ

Khát vọng làm giàu của những chàng trai trẻ
2017-04-05 04:47:33

(QT) - Tuổi đời còn khá trẻ, chưa lập gia đình nhưng những chàng trai trẻ tuổi mà chúng tôi gặp ở thị xã Quảng Trị đều có chung khát vọng làm giàu chính đáng bằng đam mê, nghề...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết