Cập nhật:  GMT+7
bMSCw7Thu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4bqv4bqu4buI4bqseOG7jW0pxILhu5/hu4jhu4/DlMSQ4bqqw4Phu4/huqzhu6Hhuqjhu4/Dg+G6ruG7ocSo4buP4buvTeG7o+G7j+G6qsSCw5XhuqrDg+G7j+G7r8SC4buh4bqqw4Phu4/hu4jDjOG7o+G6ruG7j+G7iMOM4buzbC/EgsO0bWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSSZ44bujduG7jW1q4bqj4bqva+G7jy3hu4/huq/EqOG6vuG6ruG7j3fhu4Thuq7hu4/hu69E4bqq4buP4bqmxILhu5/hu4/hu4jDjOG7s+G7i+G7j+G7r8SCT+G7o+G7j+G6rOG7qUnhu4/Dg+G6ruG7o+G7j3fhurbhuqrEguG7j+G6qsSCT+G6qsOD4buP4bqqxILDleG6qsOD4buP4buvxILhu6HhuqrDg+G7j+G7iMOM4buj4bqu4buP4buIw4zhu7Phu4/hu4jEqOG6vuG6ruG7j+G6qOG7oeG7j+G7r8SCSuG6qsOD4buP4buI4bq44bqu4buPw4PDuknhu49H4buP4buIxILhurLhu4/hu5Jy4buP4bqjxKhx4bqqw4Phu4/huq/DjOG6suG7j3dBxKjhu4/hu69D4buP4buvxILEqOG6qsOD4buP4bqmxILhu5/hu4jhu4/DlMSQ4bqqw4Phu4/huqzhu6Hhuqjhu4/Dg+G6ruG7ocSo4buP4buvxILhurDhuqrEguG7j3fhu5/huqrDg+G7j+G7rXXhuqrDg+G7j3fhu6Phuqjhu4/huqjhu7fhu4vhu4/huqrDg8SCQeG7j+G6qsODxILhuq7DgUnhu4/hu69N4buj4buP4bqo4bq24bqqxILhu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41tPOG7qUnhu4/huqrDg8SC4bquw4FJ4buP4buIw4zhu7fhuqrhu4/DlEvhuqrDg+G7j3fhurzhuq5sL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41tKcSC4bq44bqqw4Phu4/huqrEgk/hu4/EguG6tuG6qsSC4buPdsSo4bqqw4Phu4/hu4jDjE/hu4Lhu6/hu4/huqbEguG6ruG7j8ODw7pJ4buL4buP4buj4bqqxILhu4884bu34buPZHPhuqrhu48+4buc4buL4buP4buTw7Xhu4/hu4jEqOG6vuG6ruG7j0fhu4/hu4jEguG6uOG6quG7j+G6r+G7p+G6quG7jz7hu5zhu4vhu4/hu5Jy4buPJnHhuq7hu488w4Hhu4vhu4/hu4jEguG6suG7j+G7knLhu4/huqPEqHHhuqrDg+G7j+G6r8OM4bqy4buP4buvQ+G7j8OUQ+G7r+G7j3bhu5/huqrDg+G7j+G7iMSCT+G7j+G7iuG6ruG6qsSC4buPw5Thu6Hhu4/hu69E4bqq4buPw4zFqeG7iOG7j+G7iMOM4buz4buJ4buPZOG7qeG7mOG7j+G6qsSCT+G6qsOD4buP4bqw4buI4buP4buj4bqu4buP4but4bqu4bu54buI4buPw4x14bqqw4Phu4vhu48+4buc4buPd3Lhu4/huqzhu7fhuqrhu4/huqzhu6lJ4buP4bqqw4PEguG6rsOBSeG7j0fhu4/DlEvhuqrDg+G7j3fhurzhuq7hu49H4buP4buvxKjhurrhuq7hu4/hu4jEguG6uOG6quG7j+G6r+G7p+G6quG7jz7hu5zhu493cuG7j8ODxrDhuqrhu4/hu5Xhu4/huqpz4bqo4buP4bqq4buj4buY4buJ4buPPOG7oeG7j+G7r0Lhuqrhu49K4buI4buP4buIw4xC4bqqw4Phu4/Dg+G6ruG7o+G7j3fhurbhuqrEguG7i+G7j+G7o+G6qsSC4buPPuG7nOG7j3dPRuG7r+G7j+G7reG6uuG7j+G6qMO94buP4buvxIJC4buPxILhu4bhuqrhu4/DtOG7j8SC4buj4buPd8Wp4buI4buPw5RL4bqqw4Phu4934bq84bqu4buPd8OA4buP4bqs4buh4bqo4buPc+G6quG7ieG7j8Oh4buP4buIxKjhur7huq7hu4/hu4jEguG7o+G6qsSC4buP4bqq4bqu4bu34bqq4buL4buP4bqqxILhuq5BxKjhu4/huqrDg0/hu4Thuq7hu4/hu4jEguG6sOG7r8SC4buP4but4bq44bqq4buP4but4buj4buP4bqs4bupSeG7j+G6qsODxILhuq7DgUnhu49H4buP4buv4buf4buv4buP4buIxILhu6HhuqrEguG7j0nEguG6uuG7j+G6rOG7guG6quG7i+G7j+G6qsSCT+G6qsOD4buPw5Thu4Lhuq7hu48+4buc4buL4buP4buj4bqqxILhu4/hu5Lhu5/hu6/hu4934bqy4bqqxILhu4/hu4rhu7Xhu4/hu63hu5/huqjhu4/hu4jDjEzhu4/DlOG7guG6ruG7j3fFqeG7iOG7j8ONxKjhu7fhu4/Egk/hu4bhuqrDg+G7j3fDgOG7j+G6qsSo4bq44bqu4buP4bqmxILhu5/hu4jhu4/DlMSQ4bqqw4Phu4/huqzhu6Hhuqjhu4/Dg+G6ruG7ocSo4buJ4buPZMOS4buj4buPduG7seG6quG7j+G7r8SCSuG6qsOD4buP4buI4bq44bqu4buP4buIxILhu6Phuqjhu4/DjcSo4buj4bqq4buP4bqo4bq44buPxILhurbhuqrEguG7j+G6qsSo4bq44bqu4buPQuG6qsOD4buP4bqmxILhu5/hu4/huqzhu4Lhuqrhu4/hu69N4buj4buP4bqo4bq24bqqxILhu4vhu4/hu6PhuqrEguG7jz7hu5zhu4/hu6/EgkLhu4/hu63huq7hu7nhu4jhu4/hu4hC4buh4bqq4buP4butw4rhu4/huqbEgsSo4buP4bqqxKjhurjhuq7hu49C4bqqw4Phu4/hu69N4buj4buP4buj4bqqxILhu4/hu69D4buP4buIw4zhu7fhuqrhu4/DtOG7lcO14buPd+G7oeG6quG7ieG7j+KAnCbhurzhuq7hu4/hu4jDjE/hu4Lhu6/hu4/hu4jhurjhuq7hu4/hu69D4buP4buIxIJ4QuG7j+G6rOG7oeG6qOG7j0nEgkzhu4/hu6/EgkLhu4/huqjDiuG7iOG7j+G7iuG6uuG7j+G7r8SCTeG7j+G6qsSo4bq44bqu4buPQuG6qsOD4buP4buIw4xC4bqqw4Phu4/huqjhuq5B4bqq4buPe+G7o+G6qOG7j8OM4buj4buPd+G7p+G7mOG7ieG7j1fhu7nhuqrhu4/huqbEguG6ruG7j8SCxJDhu4/DjErhu4jhu4/DlOG7oULhu4/hu4jEguG6tuG7j+G7iOG6uOG6ruG7j3dy4buPxILEkOG7r+G7j3dPRuG7r+G7j+G6qsODxIJB4buP4bqqxKjhurjhuq7hu49C4bqqw4Phu4/huqbEguG7n+G7j+G7iMSC4buh4bqqxILhu4/hu4jEgnBC4buJ4buPV09G4buv4buP4buvxIJN4buP4buvxIJC4buP4bqscOG6ruG7j+G6psSCQnHhuqrDg+G7j+G7kcO14buPd+G7oeG6quG7j0LhuqrDg+G7j+G6qOG7qeG7iOG7i+G7j+G7iOG6uOG6ruG7j3dy4buPw4PGsOG7mOG7j3fhu6Hhuqrhu492xrDhuqrhu492xrDhuqrhu4/DlOG7oeG7j3fhu7nhuqrhu4/huqrhu6Phu5jhu493cuG7j3dw4buI4buPd09G4buv4buP4buK4bq64buP4bqsT0bhuqrDg+G7j+G6qsSCT+G7j+G7reG7p+G7mOG7j8OD4bqu4buE4buJbC9JbWzhu4jhu6Phu63huqx44buP4buK4buI4buY4bqseOG7g+G7jeG6qOG7o8OMw4Phuq7huqrDreG7kUnhu5Lhu4/hu6PEqOG7iELhu41tbOG7iMOMbWzhu4h2bWzhuq7huqjDg+G7j+G7isOM4buv4buD4buNLy/hu6/hu4nhu63hu6NCw43EqOG7o+G6qsOD4buIw4zhuq7hu4nDlOG6qi92eOG7iuG6puG7iEJJL+G6qnjhu5Dhu4ovw7TGocO04buZL+G7meG7m3bhu5PDteG7meG7mcah4buT4buT4buIw7Thu5HDteG7meG7meG7meG6rMO04buJ4bqkScOD4buN4buPL21sL+G7iHZtbC/hu4jDjG1s4buIw4xtbOG7iHZtbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4bui4bqqxILhu4884bu34buPZHPhuqrhu48+4buc4buP4bqm4bquw4Dhuqjhu4/hu4jDjOG7o+G7j3fhu6Hhuqrhu49C4bqqw4Phu4/huqjhu6nhu4hsL0ltbC/hu4h2bWwv4buIw4xtbC/hu4jhu6Phu63huqx4bWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbeG7rk7huqrDg+G7j+G6qsSC4buE4buP4buvQuG6quG7j0LhuqrDg+G7j+G6qOG7qeG7iOG7j+G6qOG7oeG7j+G7iOG6uOG6ruG7j+G7r0Phu4/huqrDg8So4bq84bqq4buP4buIxILEqOG7j+G6qsSC4bupSeG7j+G6psSC4buf4buP4bq+4bqq4buPd+G6suG6qsSC4buP4buKQuG7j8OU4buC4bqu4buP4bqqxILDleG6qsOD4buP4bqqw4PEgkHhu4/huqbEguG7n+G7r+G7j0fhu4/DjcSo4bu34oCd4buL4buP4buj4bqqxILhu48+4buc4buP4buvxIJC4buPxILhu6Phu5jhu4nhu4/hu6LhuqrEguG7jz7hu5zhu4/huqpD4bqu4buL4buP4bqmxIJCceG6qsOD4buP4buIxILhu5/huqrDg+G7j+G7meG7j+G7inRJ4buPd+G7ueG6quG7j+G7o+G6qsSC4buP4buK4bu14buP4butdOG7iOG7j3fGsMSo4buP4buI4bqu4bu54bqq4buPxILhu6HhuqrEguG7j8OUTOG7j+G7iMSCxKjhu4/EgkJw4buvxILhu4/huqjhu6nhu4jhu49C4bqqw4Phu4/hu4jEgk/hu4ThuqrDg+G7j+G6quG6ruG7t+G6quG7ieG7j+G6r8SCeELhu4/hu6PhuqrEguG7i+G7j+G6qOG7qeG7iOG7j0LhuqrDg+G7j+G7iuG7teG7j3dPRuG7r+G7j+G7iMSCxKjhu4/huqbEgkJx4bqqw4Phu4/DtOG7leG7j+G6rMaw4bqq4buP4buIw4xC4bqqw4Phu4/huqjhu4Dhuq7hu4/huqpz4bqo4buPauG6pnlC4buPduG7oeG6ruG7j+G7iMOS4buP4buIxILhu5/huqrDg+G7j+G7meG7j3fhu7nhuqrhu4/huqbEgkJx4bqqw4Phu4/hu4jEguG7n+G6qsOD4buPw7TDteG7j8SC4buh4bqqw4Phu4/huqpz4bqoa+G7ieG7j+KAnD7hu4Dhuq7hu4/huqzGsOG6quG7j8ONxKjhu6Phu5jhu4/huqjhu6nhu4jhu4/hu4jhurjhuq7hu4/hu4jEgsSo4buPd09G4buv4buP4bqmxIJCceG6qsOD4buP4buXw7XDteG7j+G6rOG6sOG7iOG7i+G7j+G6qOG7gOG6ruG7j+G6qnPhuqjhu493T0bhu6/hu4/huqbEgkJx4bqqw4Phu4/hu53hu4nDtcO1w7Xhu4/huqzhurDhu4jhu4/huqjhu6nhu4jhu4nhu48+4bup4buI4buP4buIxILEqOG7j3dPRuG7r+G7j+G7r8SCTeG7j+G7mOG7ucSo4buP4but4buf4bqq4buP4buvxIJC4buP4buv4bq44bqqw4Phu4/hu4jhu5jhu4/huqzhu6Hhuqjhu4/hu4jEguG7jOG7r+G7j0nEguG7q+G6qOG7j0fhu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j+G6qOG6rkHhuqrhu4974buj4bqo4buPw5Thu4Lhuq7hu4/Dg+G6ruG7n+G7j+G7reG6tuG6qsSC4buPw43EqOG7p+G6quG7j+G6psSCQnHhuqrDg+G7j+G7k8O14buJw7XDtcO14buPd+G6vOG6qsODL+G6rOG6sOG7iOG7ieG7j+G6r+G6sOG6qsSC4buP4buK4buG4buP4buK4buG4buP4buIw5Lhu4/huqjhu6nhu4jhu49C4bqqw4Phu4vhu4/hu4jhurjhuq7hu4/huqxy4bqu4buPd09G4buv4buP4buIw4zhu7fhuqrhu4/hu5XDteG7j+G7iMOM4bquw4HEqOG7j3fhurzhuqrDgy/huqpz4bqo4buP4buK4bujxKjhu4/huqbEguG6ruG7j+G7iMOMw5Lhu4/hu6/hu5/hu6/hu4/hu6/EguG6ruG7j0nEguG6sOG7j+KAneG7i+G7j+G7o+G6qsSC4buPPuG7nOG7j+G7r8SC4bqu4buj4buP4buK4buz4buJ4buPe8ODQuG7oeG6ruG7j+G6qsSo4bq44bqu4buPQuG6qsOD4buP4bqo4bup4buI4buL4buP4buj4bqqxILhu48+4buc4buP4buvROG6quG7j+G7r3Hhuq7hu4/hu4hwQuG7j+G7meG7j+G7iuG7oULhu4/huqjDuuG7iOG7j+G6qk/hu4Lhu6/hu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j+G6psSCxKjhu4/hu4jDjOG7o+G6qsOD4buP4buIw4xw4bqu4buPd8OA4buP4buIxIJx4buP4buv4buf4buv4buP4bqsQnDhuq7hu4/hu6/hu5/hu4/huqpP4buC4buv4buP4bqqw4PEkOG7iOG7j+G6qsSCT+G7j+G7iMOMdOG6qOG7i+G7j+G6qMOo4buL4buPw4zhurjhu49JxILhuq7hu493w4Dhu4/hu4hz4bqqw4Phu4/hu4jEgsSo4buP4bqqxILhu6lJ4buJ4buP4bui4bqqxILhu4/hu69L4bqqw4Phu4/Dg+G6ruG7o+G7j3fhurbhuqrEguG7j+G7r0Thuqrhu4/hu4jDjOG6vOG6qsOD4buPw4zDkuG6qsOD4buP4bqm4bqu4bqqxILhu4/hu4jhu7nhu4/hu63hu6NC4buPScSCTeG7j+G6psSCQnHhuqrDg+G7j+G7ky/hu5nhu4924bquw4Hhuqrhu4/hu4jhurDhu6/EguG7j3fFqeG7iOG7j+G7r0Thuqrhu4/huqxw4bqu4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbXvDg0Lhu6Hhuq7hu4/huqpz4bqqw4Phu493w4rhuqrDg+G7j+G7iMOMQuG6qsOD4buP4bqs4buh4bqo4buPc+G6quG7i+G7j+G7o+G6qsSC4buPPOG7t+G7j2Rz4bqq4buPPuG7nOG7j8SC4bquw4Hhuqrhu4934buj4bqqw4Phu493ceG6qOG7j+G6qsSC4bup4bqq4buP4buvxILDk+G7r+G7j+G6ocSCQ+G7j+G7rOG6sOG7j+G7iMSCT+G7j+G7knLhu49XQuG7oeG6quG7jyZx4bqu4buPPMOB4buJ4buPJuG7oeG6qsOD4buP4bqqw4Phu6Hhu5jhu4/hu4rhu6PEqOG7j+G6psSC4bqu4buP4buvxIJC4buP4buv4buf4buPc+G6quG7i+G7j+G6puG6rsOA4bqo4buP4buIw4zhu6Phu4934buh4bqq4buPQuG6qsOD4buP4buSQuG6qsOD4buP4buj4bqqxILhu4/huqxw4bqu4buP4buIw4xH4buPw5RB4buPw5Thu4Lhuq7hu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j8OU4bquw4Hhu6/hu4/EgkJw4buI4buPd8OK4bqqw4Phu493QuG7oeG6quG7j+G7r03hu6Phu4/huqjhurbhuqrEguG7ieG7j+G6r3Dhuq7hu4934bqy4buj4buPScSCT+G7huG6qsOD4buL4buP4buj4bqqxILhu48+4buc4buPd09G4buv4buP4bqoxJDhuq7hu4/huqrDg0/hu4Thuq7hu4934buf4bqqxILhu4/Dg+G6ruG7n+G7j+G7r+G7o0Lhu4/hu61H4bqu4buP4buU4buP4buvxILhurDhu4vhu4/DjcSo4buY4bu54buI4buP4buI4bun4bqo4buP4buIw4xC4bqqw4Phu4/DlOG6rsOB4buv4buP4bqocOG6qsSC4buPdnDhuqrhu4/huqzhu6Hhuqjhu4/huqbhuq7huqrEguG7j+G7iOG7ueG7j+G7r07huqrDg+G7j+G6qsSCT+G7j8SCQuG7oeG6quG7j+G7iMSC4buh4bqqxILhu4/hu4jhurrhu4jhu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j8OU4bquw4Hhu6/hu4/hu69N4buj4buP4bqow4rhu4jhu4/huqrDg0/hu4Thuq7hu4/hu6/hu5/huqrhu4/hu63DiuG7j3dC4buh4bqq4buL4buP4buSw5PhuqrDg+G7j3fhu5/huqrDg+G7j+G6rOG7oeG7j+G7iMWp4bqo4buPw4NP4buG4bqqw4Phu4/hu4jDjOG7s+G7j+G7r8SCQuG7j+G7r+G7n+G7r+G7j3dC4buh4bqq4buPw5Thuq7hu7fhuqrhu4vhu4/hu4jEguG7o+G6qsSC4buP4bqq4bqu4bu34bqq4buP4buIcOG6ruG7j3fhurLhu6Phu49JxIJP4buG4bqqw4Phu4/EgsSQ4buv4buP4buI4bupSeG7iWwvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW3hu67EguG7oeG6qsOD4buP4buIw4zhu6Phuq7hu4/hu4jDjOG7s+G7j3fhu6Phuqjhu4/huqjhu7fhu4/huqrDg8SCQeG7j+G7r+G7huG7j+G6psSC4bqwbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbeG7ouG6qsSC4buPJkLhu6HhuqrDg+G7j+G6r8SC4buj4bqqxILhu4/Eg+G7huG6quG7j0fhu4/huqbEgsSo4buPScSC4bq64buPw7Thu4vhu49JxIJP4buE4bqqw4Phu4/DtOG7i+G7j+G7iMSC4bqy4buP4buScuG7j+G6o8SoceG6qsOD4buP4bqvw4zhurLhu4/huqpz4bqo4buP4bqq4buj4buY4buP4buTw7Thu4/hu4jEqOG6vuG6ruG7i+G7j8SC4bquw4Hhuqrhu4/hu6/Egk/hu6Phu4/huqzhu6lJ4buPw4Phuq7hu6Phu4934bq24bqqxILhu4/huqrEgk/huqrDg+G7j3dy4buP4buvQ+G7j+G7iMSC4bun4bqo4buP4bqq4bqu4bu34bqq4buP4oCc4buIxIJ4QuG7j+G6qsODxIJB4oCd4buP4buv4buG4buP4bqmxILhurDhu4/Dg8aw4bqq4buP4buRw7Xhu4/huqpz4bqo4buJ4buP4bui4bqqxILhu4/Eg+G7huG6quG7j+G6rOG7lOG7j8OD4bquceG6rsOt4buP4oCcJuG6vOG6ruG7j+G6qsSCReG7j+G7reG7o+G7j+G6qOG6tuG6qsSC4buPd3Lhu4/huqzhu6Hhuqjhu4/hu5JPR+G6qsOD4buP4buv4buG4buP4bqmxILhurDhu4/huqrEgkXhu4/hu4hw4bqu4buP4bqqxILhu6Hhu4nhu497w4NC4buh4bqu4buPw4Phuq7hu4Thu4/EgsSQ4buv4buP4bqo4bq24bqqxILhu4/huqxw4bqu4buPd09G4buv4buP4buvxILhu6Phu4/hu63hu6Hhu5jhu4/DlOG7teG7j8OUQeG7j+G6qsODxIJB4buP4buv4buG4buP4bqmxILhurDhu4vhu4/Dg0Thu4/EguG7oeG6quG7ieG7j2Thurrhuqrhu4934buj4bqo4buP4bqo4bu34buP4bqqw4PEgkHhu4/hu6/hu4bhu4/huqbEguG6sOG7j+G7iMOS4buP4bqqxIJF4buP4bqq4bu34bqq4buP4bqo4bq24bqqxILhu4/DjcSo4buY4bu54buI4buP4buI4bun4bqo4buP4buIxIJ4QuG7j+G6qsODxIJB4buP4bqq4buh4buY4buP4bqmxILhuq7hu4/huqzhu4Lhuqrhu4/huqzhu7fhuqrhu4nhu4/Eg+G7o8So4buP4bqmxILhuq7hu4/huqrDg8SC4bq04buPxILEkOG7r+G7i+G7j+G6qOG6tuG6qsSC4buPd3Lhu4/hu4jEguG7qeG7iOG7j+G7iuG7jOG7j3bFqeG6quG7j+G7iMSC4bun4bqq4buP4bqsxKjhurjhuqrhu4/DlOG7guG6ruG7j+G6qsODxIJB4buJ4buPPuG6tuG6qsSC4buPw43EqOG7o+G6quG7j+G6quG6rsOB4bqo4buL4buPdkvhu4/huqzhu6Hhu4/huqrDg8SCQeG7j+G6quG7oULhu4934bqu4buP4bqqw5Xhu6Phu4/huqrEgk/huqrDg+G7j+G6quG7ucSo4buP4buvQ+G7j3fhu6Phuqjhu4/huqjhu7fhu4/DlOG7oeG7j8ONxKjhu5jhu7nhu4jhu4/hu4jhu6fhuqjhu4/huqzhu6Hhuqjhu4/DlOG6rsOB4buv4buP4buIxILhurbhu4/huqrDg8SCQeG7j+G7iuG7teG7j+G7r8SCQuG7j+G6qOG6tuG6qsSC4buP4buv4buG4buPxILDiuG6ruG7j3fDgOG7j+G7iMSC4buj4buY4buPd+G6vuG6ruG7j+G7r8Sow4rhu6/hu4/hu4rhurrhuqrDg+KAneG7i+G7j+G7o+G6qsSC4buPxIPhu4bhuqrhu4/hu4jhu6fhuqjhu4/hu4rhu4zhu4nhu4/huq/DkuG7j+G6qMOK4buI4buP4buv4buG4buP4buKR+G7j+G7r+G7huG7j+G6psSC4bqw4buP4bqqxIJF4buL4buP4buvxILhu6Phu4/hu69C4bqq4buP4buj4bqqxILhu4/Eg+G7huG6quG7j3dy4buPw4PGsOG7mOG7j3bhu4zhuqrDg+G7j+G7r+G7huG7j+G7ikfhu4/huqrDg+G7oeG7mOG7j+G7r+G7oeG6qsOD4buP4bqs4buC4bqq4buP4bqocOG6qsSC4buJ4buPe3Phuqjhu4/hu5HDtcO14bub4buL4buP4buv4buG4buP4buKR+G7j+G7r+G7huG7j+G6psSC4bqw4buP4buvTeG7o+G7j+G7r8SC4buj4buP4buvQuG6quG7j+G7o+G6qsSC4buPxIPhu4bhuqrhu493c+G6qsOD4buP4bqm4buU4buP4buIxILhu6HhuqrEguG7j+G6rOG7qUnhu4/hu4jDjEfhu4/hu4jEguG7oeG6qsSC4buP4buu4bq44bqqw4Phu4/hu4jhu5jhu4/huq97Jibhu48+4bqvZOG7jyZC4buh4bqu4buP4bqhxIJP4buG4bqqw4Phu4vhu4/hu6/EgsSo4buY4bu34bqq4buP4bqsw4LhuqrEguG7j8OU4buM4buv4buP4buv4buG4buP4bqmxILhurDhu4/hu5Lhu6fhu5jhu4924buM4bqqw4N24bun4bqq4buPdkzhuqrDg+G7iWwvSW1s4buI4buj4but4bqseOG7j+G7iuG7iOG7mOG6rHjhu4Phu43huqjhu6PDjMOD4bqu4bqqw63hu5FJ4buS4buP4bujxKjhu4hC4buNbWzhu4jDjG1s4buIdm1s4bqu4bqow4Phu4/hu4rDjOG7r+G7g+G7jS8v4buv4buJ4but4bujQsONxKjhu6PhuqrDg+G7iMOM4bqu4buJw5Thuqovdnjhu4rhuqbhu4hCSS/huqp44buQ4buKL8O0xqHDtOG7mS/hu5nhu5t24buTw7Xhu5nhu5nGoeG7k+G7k+G7iMO04buRw7Xhu5nhu5nhu5nhuqzhu5Hhu4nhuqRJw4Phu43hu48vbWwv4buIdm1sL+G7iMOMbWzhu4jDjG1s4buIdm1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW3hu6LhuqrEguG7jyZC4buh4bqqw4Phu4/huq/EguG7o+G6qsSC4buPxIPhu4bhuqrhu49qd8OT4bqqw4Nr4buPxIJP4buC4bqqw4Phu4924bux4bqq4buP4buv4buf4buv4buP4buIxIJG4buP4buv4buG4buP4bqmxILhurDhu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j+G7r+G7huG7j+G7ikfhu4/hu69N4buj4buPw4Phuq7hu6Phu4934bq24bqqxILhu4/huqjhurbhuqrEgmwvSW1sL+G7iHZtbC/hu4jDjG1sL+G7iOG7o+G7reG6rHhtbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4buu4bq44bqqw4Phu4/hu4jhu5jhu493ceG6qOG7j+G6qsSC4bup4bqq4buP4buIxanhu4jhu4/hu69x4buP4buv4buf4buv4buP4buv4bq44bqqw4Phu4/DlOG6rsOB4buv4buP4buIw5Lhu4/hu5Lhu6fhu5jhu4924buM4bqqw4Phu4/hu6/hu5/hu6/hu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j+G7iMOM4bq24bqqxILhu4/huqzhu4Lhuqrhu4/DlEHhu49JxILGsOG6quG7j+G7r+G7huG7j+G6psSC4bqw4buP4bqqxIJP4buP4bqqxILhu6Hhu4/hu5JPR+G6qsOD4buL4buP4bqqxILhu6Hhu4/huqjhu5/hu5jhu4vhu4/hu4jDjEzhu4/hu4pH4buPd+G7ueG6quG7j+G6qsSCxKjhu4/hu6/GsMSo4buPduG7p+G6quG7j+G7iuG6ruG6qsSC4buP4bqqxIJP4buP4bqs4buh4bqo4buP4bqqxILhu6Hhu4/hu6/hu47hu6Phu4vhu4/hu6/hur7huqrDg+G7i+G7j+G6qOG7n+G6ruG7j+G7r8SCeOKApuG7jybhuq7DgeG6quG7j+G6quG7o+G7mOG7i+G7j+G7o+G6qsSC4buPxIPhu4bhuqrhu4/EgsawxKjhu4/huqrEgk/hu493cuG7j+G7iMSC4buj4buY4buP4buIxILhu7nhu493T0bhu6/hu4/hu6/EguG7o+G7j+G6qOG6tuG6qsSC4buPd8OA4buPd8OT4bqqw4Phu4/DjOG7o+G7j0nEgkzhu4/hu4jDjOG7n+G7r8SC4buPw43EqHHhuqrhu4/huqzhu5Thu4/huqbEguG7p8So4buP4bqm4buc4buP4buIxILEqOG7qeG7iOG7j+G7iMOMQuG6qsOD4buP4bqqw4PEgkHhu4vhu4/hu4jDjOG7jOG7r+G7j+G7iOG6ruG7uUnhu4/hu4jEguG6ruG7j+G7r+G6uOG6qsOD4buPw5Thu6Hhu4934bquQcSo4buPxILhu6HhuqrEguG7j+G7iMSCRuG7j+G7iMSC4bqu4buP4buv4bq44bqqw4Phu4/hu6/hu5/hu6/hu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j+G7iMOM4bq24bqqxILhu4nhu4884buh4buP4bqow4rhu4jhu4/huqrDg0/hu4Thuq7hu4934buj4bqo4buP4bqo4bu34buL4buP4buvxILhurLEqOG7j+G6psSCQ+G7j8SCxJDhu6/hu4/EgkXhuq7hu4/huqrhu7fhuqrhu4/hu4jhu6Phu5jhu4/huqrDg8SCQeG7j+G7r03hu6Phu4/hu6PhuqrEguG7j8SD4buG4bqq4buPd09G4buv4buPw4Phuq7hu4Lhuq7hu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j+G6qsODxIJB4buPd+G7n+G6qsSC4buPw4Phuq7hu5/hu4/DjMWp4buI4buP4buv4bujQuG7ieG7j3tz4bqo4buP4buRw7XDtOG7l+G7j8OUw5Lhu6Phu4/DjcSo4buj4buL4buP4buj4bqqxILhu4/hu69L4bqqw4Phu493w4rhuq7hu4/hu4jEgkbhu4/hu6/hu4bhu4/huqbEguG6sOG7j3dw4bqu4buPduG6rsOB4bqq4buP4buvxIJC4buPJsOK4bqu4buPe8SC4buh4buP4buIxILGsMSo4buP4buIw4xC4bqqw4Phu4/huqzDguG6qsSC4buPw5Thu4zhu6/hu4/hu6/hu4bhu4/huqbEguG6sOG7j+G7iOG6tOG6qsSC4buP4bqjxKhx4bqqw4Phu4/huq/DjOG6suG7j3dy4buP4buSxKjFqeG7iOG7j+G7inThu6/hu4/DlE9G4buI4buPw43EqOG7o+G7j+G6qsSC4bquQcSo4buPd8OK4bqu4buP4buIxILhuq7hu4/hu69N4buj4buP4buv4buf4buv4buP4buI4bq04bqqxILhu4/hu61w4bqq4buPd8OA4buPd3Dhu4jhu4/Dg+G6rnHhuq7hu4/huqrEgsWp4buI4buP4bqmxILEqOG7j8OU4buM4buv4buP4bqo4bquQeG6quG7j+G6r8OMxKjhuqrDg+G7j+G7iMOMQuG6qsOD4buP4buvxKjDiuG7r+G7j+G7iMSC4bqu4buP4bqsdEnhu4/Dg8SCeUnhu4/hu5Lhu6Hhu4/Dg+G6vOG7j+G7r0/hu4ThuqrDg+G7j3fDiuG7j+G7r+G7o0Lhu493T0bhu6/hu4/hu4jhur7hu4/hu6/EgsOT4buv4buP4buIcOG6ruG7j1fhu6Hhu4974bul4bqqw4Phu4nhu4/hu6LhuqrEguG7j8SD4buG4bqq4buP4buvxIJC4buP4but4bqu4bu54buI4buL4buP4bqqw4NC4buh4bqu4buP4bqqxILhu6nhuqrhu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j+G7iMOM4bq24bqqxILhu49H4buP4buIw4xC4bqqw4Phu4/hu4jhurThuqrEguG7j+G7iMSC4bq24buP4bqqxILDleG6qsOD4buP4bqqc+G6qOG7j8ODxrDhuqrhu4934bun4buY4buL4buP4buv4bq44bqqw4Phu4/hu4jhu5jhu4/hu69N4buj4buPw4Phuq7hu6Phu4934bq24bqqxILhu4/hu6PhuqrEguG7j3dy4buP4bqqxILhu6nhuqrhu493T0bhu6/hu4/huqrEguG6rkHEqOG7j+G7r+G6uOG6qsOD4buP4buIw4zhurbhuqrEguG7j8ONxKjhu5jhu4/huqjhurjhu4/huqzhu4Lhuqrhu4/hu4hw4bqu4buP4buI4bq04bqqxILhu4/huqPEqHHhuqrDg+G7j+G7rOG6tuG6qsSC4buPw5Thu6Hhu4/hu69x4buPR+G7jzzhu6FC4buJ4buP4oCc4buu4bq44bqqw4Phu4/hu4jDjOG6tuG6qsSC4buPxILhuq7DgeG6quG7j+G6quG7o+G7mOG7j+G6qsSC4bquQcSo4buP4bqsdOG6qOG7i+G7j+G6qsSC4bquQcSo4buP4bqmxILhuq7hu4/hu4jEguG6ruG7ucSo4buP4buIxIJG4buP4bqq4bu34bqq4buP4bqmxILhurjhuqrDg+G7j3bhu5/huqjhu4/huqrEguG7qeG6quG7j+G7iMSC4bu34bqo4buJ4buPPuG6tuG6qsSC4buP4buvTuG6qsOD4buPd+G6ruG7j+G7r+G6uOG6qsOD4buP4buIw4zhurbhuqrEguG7j+G7isSo4bq64buI4buJ4buP4bqvxKjhu5jhu4/hu69D4buPw5TFqeG7iOG7j8OUceG7j+G6qsSCT+G6qsOD4buP4butS+G7j+G6rHDhuq7hu4/huqrDg8SCQeG7j+G7r07huqrDg+G7j+G7r8SCQuG7j+G6qsODxKjhurzhuqrhu4/hu4jEgsSo4buP4bqqxILhu6lJ4buP4bqmxILhu5/igJ3hu4vhu4/hu6PhuqrEguG7j8SD4buG4bqq4buP4buvxIJC4buPxILhu6Phu5jhu4nhu4/hu67hurjhuqrDg+G7j+G7iOG7mOG7j8OD4bqu4buj4buPd+G6tuG6qsSC4buP4buj4bqqxILhu4/huqzEqOG6uOG6quG7j+G7r0Phu493w4rhuq7hu4/hu4jEgkbhu4/hu6/EgsSo4buY4bu34bqq4buP4bqs4buh4bqo4buP4buIcOG6ruG7j+G7r+G7huG7j+G7ikfhu4/huqzhu6Hhu4/hu5Xhu4/huqrDg0/hu4Thuq7hu4vhu4/huqbEguG6ruG7j+G6qsSC4bup4bqq4buP4buv4bq44bqqw4Phu4/hu4jDjOG6tuG6qsSC4buP4bqs4buC4bqq4buP4buIxILhurbhu4/huqrEguG7qeG6quG7j+G7iMSC4bu34bqo4buP4buIxIJG4buP4buIxILhu4Thuq7hu4/DlEzhu4/huqbEgkJx4bqqw4Phu4/hu4jEguG7t+G6qOG7j+G7ky3hu5nhu4/huqrDg0/hu4Thuq7hu4nhu4/huq/EgsSo4buP4bqqxILhu6lJ4buP4buv4buG4buP4butceG6quG7j+G6psSC4bqu4buP4bqs4buh4bqo4buP4buvxIJC4buP4buv4bq44bqqw4Phu4/hu4jhu5jhu4/hu6PhuqrEguG7j+G6psSCQnHhuqrDg+G7j+G7iMOS4buP4buTLeG7leG7j+G7iMOM4bquw4HEqOG7j3fhurzhuqrDgy/hu4jEgkYv4buIxILhu5/huqrDg+G7iWwvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW17xILhuq5BxKjhu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j+G7iuG6uuG7j+G7iMSCRuG7j+G6rOG7oeG6qOG7j+G7r8SCQuG7j+G7r+G6uOG6qsOD4buP4buI4buY4buPw4Phuq7hu6Phu4934bq24bqqxILhu4/hu6PhuqrEguG7j8SD4buG4bqq4buP4bqs4buh4buP4bqqxILDleG6qsOD4buPd0Lhu6Hhuqrhu4/DlOG6ruG7t+G6quG7j+G7iMSC4buj4bqqxILhu4/huqrhuq7hu7fhuqrhu4/hu4jDjOG7s+G7j+G7iHDhuq7hu4934bqy4buj4buPScSCT+G7huG6qsOD4buJ4buPe8SCw5XhuqrDg+G7j3dC4buh4bqq4buPw5Thuq7hu7fhuqrhu4/hu4jEguG7o+G6qsSC4buP4bqq4bqu4bu34bqq4buP4buIw4zhu7Phu4/huqzhu6Hhuqjhu4/DlOG6rsOB4buv4buP4buvxIJC4buP4buv4bq44bqqw4Phu4/hu4jhu5jhu4/Dg+G6ruG7o+G7j3fhurbhuqrEguG7j+G7o+G6qsSC4buP4buIxIJP4buE4bqqw4Phu4/huqzhu6Hhu4/huqrDg8SC4bq04buPxILEkOG7r+G7j+G7iuG7guG6qOG7i+G7j+G7r8SCT+G7o+G7j+G7r0Phu4/huqrDg8SCQeG7j+G6qsODxILhuq7DgUnhu4/hur7huqrhu4934bqy4bqqxILhu4/hu69O4bqqw4Phu493T0bhu6/hu4/hu6PhuqrEguG7j8SD4buG4bqq4buPw5Thu6Hhu4/hu6/EguG7o+G7j8SCT+G7guG6qsOD4buPduG7seG6quG7j3fhu6FC4buP4buIcELhu4/huqrDg8SCQeG7j+G6qOG6ruG6oOG6quG7j0nEguG6sOG7j8OM4bq84bqu4buP4bqqxILhu6nhuqrhu4/huqzhu6Hhuqjhu4/DlOG6rsOB4buv4buP4bqmxILhuq7hu4934bufSeG7j8OT4bqqw4Phu493T0bhu6/hu4/hu4jhu6Phu5jhu4/huqrDg8SCQeG7j8OU4buh4buP4buvQ+G7j+G6qsSCxKjhu4/hu6/GsMSo4buPR+G7j+G6rHDhuq7hu4/huqzhu6Hhuqjhu4/hu6/EgkLhu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j+G7iOG7mOG7ieG7j3vDg0Lhu6Hhuq7hu4/DjOG7o+G7i+G7j+G7r+G6uOG6qsOD4buP4buI4buY4buPw4Phuq7hu6Phu4934bq24bqqxILhu4/hu6PhuqrEguG7j+G7r0Thuqrhu4/huqzhuq7hu7fhuqrhu4/huqbhu7nhu4jhu4/DlOG7guG6ruG7j+G6r8OMT+G7hOG6qsOD4buP4bqvw4zEqOG6qsOD4buP4buvxalJ4buP4bqqw4PEgkHhu4/hu4jhurThuqrEguG7j+G7iHBC4buPd+G6rkHEqOG7j+G6puG6rsOB4bqq4buP4buvxIJC4buPxILEkOG7r+G7j8OU4bqu4bu34bqq4buPd+G7ueG6quG7j+G7iMSC4buM4buv4buP4buI4bupSeG7i+G7j8SCxJDhu6/hu4/DlOG6rsOB4buv4buP4buIcOG6ruG7j+G7r+G7huG7j+G7ikfhu4nhu49X4bquQcSo4buP4bqq4buh4buY4buPd3Lhu4/hu4hwQuG7j3fhuq5BxKjhu4/huqbhuq7DgeG6quG7j+G7r8SCQuG7j+G7r+G7n+G7r+G7j8SCxJDhu6/hu4/DlOG6ruG7t+G6quG7j8OUw5Lhu6Phu4/hu69D4buP4butdeG6qsOD4buP4bqqw4PEgkHhu4/DlMOS4buj4buP4buvQ+G7j+G7r8SCw5PhuqrDg+G7j+G7r8SC4bq04buP4bqq4bun4bqqw4Phu4/hu6/hu6NC4buP4buI4buj4buY4buP4bqqw4PEgkHhu493w4Dhu4/huqbEguG6ruG7j8OM4buj4buP4buIw4xP4buE4bqqw4Phu4924bqg4buPduG7oeG6qsOD4buP4buI4bq24bqo4buPd09G4buv4buP4buv4bq44bqqw4Phu4/DlOG6rsOB4buv4buP4buI4bq64buI4buPw5Thu4Lhuq7hu4/huqjDk+G7r+G7j+G7iMSCxKjhu4/huqrEguG7qUnhu4/hu6/hu6NC4buPxILhu4bhuqrigKZsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4bui4bqqxILhu4/Eg+G7huG6quG7j+G7r8SCQuG7j+G7reG6ruG7ueG7iOG7i+G7j+G6qOG7gOG6ruG7j+G6qnPhuqjhu4/hu4rhu6PEqOG7j+G6psSC4bqu4buP4buIw4zDkuG7j+G7r+G7n+G7r+G7j+G7r8SC4bqu4buPScSC4bqw4buL4buP4buv4bq44bqqw4Phu4/hu4jhu5jhu4/hu69N4buj4buPw4Phuq7hu6Phu4934bq24bqqxILhu4/hu6PhuqrEguG7j+G7r0Phu4/hu4jEgsSo4buP4bqqxILhu6lJ4buP4bqmxIJCceG6qsOD4buP4buIw4zhu7fhuqrhu4/DtOG7lcO14buP4buIw4zhuq7DgcSo4buPd+G6vOG6qsOD4buJ4buPKcSC4bq44bqqw4Phu4/hu6/EguG6tOG7j+G7iuG7o+G7mOG7j+G6qOG7t+G7j8OU4buh4buPdsWp4bqq4buP4buIxILhu6fhuqrhu4/DlOG7guG6ruG7j+G6qsODxIJB4buP4buv4buG4buP4bqmxILhurDhu4vhu4/hu5Hhu4/huqpz4bqo4buPw43EqOG7o+G7j+G7o+G6qsSC4buPxIPhu4bhuqrhu4/hu69E4bqq4buPd09G4buv4buP4buI4bqw4bqq4buP4bqqxILhuq7DgeG6qOG7j+G7rcawxKjhu4/huqzhu6Hhuqjhu4/hu6zhurDhu4/hu4jEgk/hu4/hu67EguG6ruG7j3dC4buh4bqq4buP4bqmxILEqOG7j0nEguG6uuG7j8O04buJ4buPVkvhu4/huqjhu4Lhuq7hu493ceG6qOG7j+G6qsSC4bup4bqq4buP4buv4bq44bqqw4Phu4/hu4jhu5/hu6/hu493QuG7oeG6quG7j+G6qsSCT+G6qsOD4buP4buj4bqqxILhu4/Eg+G7huG6quG7j3dy4buPd8OA4buP4bqscOG6ruG7j3bFqcSo4buPxanhuqrhu4/huqbEguG6ruG7j+G7iOG6vuG7j+G7r8SCw5Phu6/hu493T0bhu6/hu4/huqrEguG6rkHEqOG7j8SCQnDhu4jhu493w4rhuqrDg+G7j3dC4buh4bqq4buP4buU4buP4bqqw4PEgsOC4buj4buL4buP4buI4bupSeG7j8SCRknhu493T0bhu6/hu4/huqrDg+G7oeG7mOG7j+G7r+G7oeG6qsOD4buP4bqqxILhuq5BxKjhu493QuG7oeG6quG7j8OU4bqu4bu34bqq4buP4buIxILhu6PhuqrEguG7j+G6quG6ruG7t+G6quG7j+G7iMSC4buj4bqo4buPw4Phuq7hu6Phu4/EgkJw4buI4buPd8OK4bqqw4Phu4/hu4rhurjhuq7hu4/huqrhur7huq7hu4nhu4/hu6LhuqrEguG7j+G7r8SCQuG7j+G7reG6ruG7ueG7iOG7i+G7j+G7inRJ4buP4buI4buC4bqu4buP4buvxILhuq7hu493QuG7oeG6quG7j+G7iOG6vuG7j+G7r8SCw5Phu6/hu4/DjOG7o+G7j+G6qHThu4jhu4/hu6484bus4buP4buIxILhu6PhuqrEguG7j+G6quG6ruG7t+G6quG7j8OU4buC4bqu4buPScSC4bufSeG7j+G6rMSo4bup4buI4buJ4buP4oCcZEHhu4/DlOG6rsOB4buv4buP4bqs4buh4bqo4buPc+G6quG7j+G7r03hu6Phu4/hu61x4bqq4buP4buIxILhu6fhuqrhu4vhu4/huqjhurbhuqrEguG7j+G6qELhuqrDg+G7j+G6qMSo4bq64bqq4buPd09G4buv4buP4buvxILhurDhuqrEguG7j8ONxKjhu5hB4bqq4buPd+G6suG7o+G7j0nEgk/hu4bhuqrDg+G7j+G7iHBC4buPd+G6rkHEqOG7j+G6puG6rsOB4bqq4buPw5RB4buPd8Wp4buI4buPd+G7o+G6ruG7j3fDgOG7j8OD4bqu4buj4buPd+G6tuG6qsSC4buP4bqoR+G7j8OMw4rhuqrDg+G7j+G7r+G6uOG6qsOD4buP4buI4buY4buL4buP4buvQ+G7j+G7iMSCw4Dhu4924bqu4buPduG7hOG6ruG7j8OM4buj4buP4buS4buj4buP4bqmxILEqOG7j3bhu6fhuqrhu4/hu69P4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbXvDg0Lhu6Hhuq7hu4/DjOG7o+G7i+G7j+G6qOG6tuG6qsSC4buP4buvTuG6qsOD4buP4bqoQuG6qsOD4buP4bqoxKjhurrhuqrhu493T0bhu6/hu4/hu4jhur7hu4/hu6/EgsOT4buv4buPd0Lhu6Hhuqrhu4/hu5J44bqo4buP4buSeeG7iOG7j8SC4buA4buP4buIw4xG4buP4bqm4bqu4bqqxILhu49JxILhurDhu493w4Dhu4/hu69D4buP4buIxILDgOG7j3fGsMSo4buP4buIT+G7i+G7j+G6qEfhu4/DjMOK4bqqw4Phu4/hu4px4bqq4buP4buSxKjFqeG7iOG7ieG7jzzhu6fEqOG7j+G6quG7o+G7mOG7j+G6qOG6tuG6qsSC4buP4buIxILFqeG7mOG7j+G7r+G7n+G7r+G7j+G6qOG6uOG7j8SC4bq24bqqxILhu4/hu4jDjOG6vOG6qsOD4buP4buIw4zEkOG7iOG7i+G7j+G7r8SCc+G6quG7j+G6qsSo4bq44bqu4buP4buIxIJP4buE4bqqw4Phu493T0bhu6/hu4/EguG7gOG7j+G7iMOMRuG7j8OU4bq64bqq4buP4bqqxILhuq5BxKjhu4/EguG7huG6quG7i+G7j+G7r0Thuqrhu4934bq64bqu4buPw5Thu4Lhuq7hu4/huqrDg+G7oeG6qsSC4buP4bqqw4PEgkHhu4/huqrEgk/hu4/huqjhurbhuqrEguG7j+G7iMSC4bq24buP4buvxIJP4buj4buP4buvQ+G7j8SCQsO64buv4buPw4zFqeG7iOG7j+G6sOG7iOG7ieG7j+G7rEfhuq7hu4/DlOG7qeG7mOG7j+G6quG7ucSo4buPd09G4buv4buP4buSeOG6qOG7j+G7knnhu4jhu4/EguG7gOG7j+G7iMOMRuG7j+G7iMSC4bq24buP4bqqxILDleG6qsOD4buPd0Lhu6Hhuqrhu4/DlOG6ruG7t+G6quG7j+G7iMSC4buj4bqqxILhu4/huqrhuq7hu7fhuqrhu4/huqzhu6Hhuqjhu4/huqrDg+G7oeG6qsSC4buP4bqqw4PEgkHhu4/hu4hP4buG4bqqw4Phu4/hu4jhu4zhu4/huqrEgk/hu4/huqjhurbhuqrEguG7j+G7iuG7teG7j8OMxanhu4jhu4/DlMSo4bqu4buL4buP4buvQ+G7j3fDiuG6qsOD4buP4bqs4buM4buv4buPd8OA4buP4bqmxIJH4bqu4buP4bqqw4PEguG6rsOBSeG7i+G7j+G6rOG7qUnhu4/huqrDg8SC4bquw4FJ4buL4buP4buI4buM4buP4buI4bqu4bqq4buPd8OA4buP4bqs4buh4bqo4buPw4Phuq7hu6HEqOG7j+G7r8SCQuG7j+G6qOG6tuG6qsSC4buPw5Thu6Hhu4/Dg0NJ4buPScSCxrDhuqrhu4/EguG7gOG7j+G7iMOMRuG7j+G7r8SCQuG7j+G6qsSCw5XhuqrDg+G7j3dC4buh4bqq4buPw5Thuq7hu7fhuqrhu4/hu4jEguG7o+G6qsSC4buP4bqq4bqu4bu34bqq4buP4bqmxILhu5/hu6/igJ3hu4vhu4/hu6PhuqrEguG7j8SD4buG4bqq4buP4buI4bun4bqo4buP4buK4buM4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbVfDk+G7r+G7j2Thuq7DgeG7iGwvSW0=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Người phụ nữ vượt khó làm giàu

Người phụ nữ vượt khó làm giàu
2017-04-04 06:18:05

(QT) - Nhờ năng động, dám nghĩ dám làm cùng tư duy phát triển kinh tế nhạy bén, chị Lê Thị Hoa ở thôn Tân Trại Thượng, xã Vĩnh Thành đã trở thành gương điển hình về sản xuất,...

Vững tin bước vào vụ cá Nam

Vững tin bước vào vụ cá Nam
2017-04-03 07:42:49

(QT) - Có mặt từ sáng sớm để tham gia lễ ra quân khai thác vụ cá Nam năm 2017 do Sở Nông nghiệp - PTNT phối hợp với UBND huyện Gio Linh tổ chức vào sáng ngày 29/3/2017 tại thị...

Vĩnh Chấp nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Vĩnh Chấp nỗ lực xây dựng nông thôn mới
2017-03-30 04:14:52

(QT) - Theo chân đồng chí Hoàng Văn Xuân, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Chấp, Vĩnh Linh, chúng tôi đến thăm một số cơ sở sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn. Bên cạnh các mô hình...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết