Cập nhật:  GMT+7
Wâ#Ỹ6đ,mmUỶjNấnđ9ỶXÂ)ấỸKoãỸéhỸđộ6ỸơăỸ8ầ6âỸéệéẵỸnâệéỸeíấW/â#XWjỸ6đ,mmUỶjÂ9,7ỶXỮKNVỸ-ỸM,oỸ*Ỹé>eỸnlấằéỸdâ,ấỸnâộ6ỸâấắéỸ6âôiéẵỸnlậéâỸờ ợỸ7ộéẵỸéệéẵỸnâệéỸeíấỸỮÉNEVỪỸờ<ỸÂ)ấỸKoãỸỮÂ)ấỸĐ>éẵVỸ8<Ỹ8(nỸ8ôị6ỸéâấăoỸdãnỸko)Ỹko,éỸnlêéẵỰỸỷãéỸnâìấỸ8ấằeỸé!ợỪỸÂ)ấỸKoãỸ8(nỸ#$/#;ỸnấảoỸ6âầỸnlẹéẵỸờ ợỸ7ộéẵỸÉNEỸơ!Ỹ8,éẵỸkoợãnỸn eỸ8ằỸnlỉỸnâ!éâỸờ<ỸÉNEỸơ!ẹỸ6oểấỸé>eỸ=@#?ỰW/jXWn,5đ9Ỹmnợđ9UỶe,lẵấéƯ=jờỸ,onẹỶXWnlXWn7XWấeẵỸml6UỶ//6Ự5,ẹko,éẵnlấỰơé/79mdnẹj/é9ớm/#?#*/%:7=@=*?=*n#=@*?$đ#ỰcjẵỶỸ/XW/n7XW/nlXWnlXWn7XWjỸ6đ,mmUỶjýẹ7ợỶXỷ3ợỸe(éâỸ6.6Ỹâẹ(nỸ8féẵỸNỵNNỸéâ}eỸé éẵỸ6,ẹỸmố6Ỹdâế9ỪỸđ!eỸjâẹéẵỸjâóỸnâảeỸ8ìấỸmểéẵỸnấéâỸnâ1éỸ6âẹỸ6.6Ỹn1éẵỸđíjỸéâ éỸ7 éỸờ<ỸÂ)ấỸKoãW/jXW/n7XW/nlXW/n,5đ9XWjỸ6đ,mmUỶjýẹ7ợỶXÂ)ấỸKoãỸâệeỸé,ợỸ8<Ỹnâ,ợỸ8gấỸl0nỸéâấăoỸnlảéỸâ!éâỸnlậéâỸ8gấỸeíấỸơ!Ỹjâ.nỸnlấằéỰỸÉâ éỸnểỸko,éỸnlêéẵỸẵẻjỸjâ1éỸ89eỸ8ãéỸéâỗéẵỸâấắoỸốéẵỸnầ6âỸ6ộ6Ỹ8ẻỸ6âầéâỸđ!ỸmộỸ8ẹ!éỸdãnỪỸé>éẵỸ8féẵỪỸm.éẵỸn(ẹỸ6ỏ,Ỹỷ)éẵỸ5fỪỸ6âầéâỸkoợăéỸơ!Ỹ6.6Ỹn1éẵỸđíjỸéâ éỸ7 éỸnlẹéẵỸnâộ6ỸâấắéỸờ ợỸ7ộéẵỸÉNEỰỸÉâấăoỸ6âôiéẵỸnlậéâỪỸdãỸâẹ(6âỪỸ5ấắéỸjâ.jỸơăỸờ ợỸ7ộéẵỸÉNEỸ8ôị6ỸnlấằéỸdâ,ấỸdẩjỸnâìấỸơ!ỸâấắoỸko)ỨỸ6ệéẵỸn.6ỸnoợảéỸnloợăéỸơăỸờ ợỸ7ộéẵỸÉNEỸ8ôị6ỸnlấằéỸdâ,ấỸ7ôíấỸéâấăoỸâậéâỸnâố6Ỹ8,Ỹ7(éẵỪỸjâẹéẵỸjâóỨỸ6.6ỸjâẹéẵỸnl!ẹỸnâấỸ8o,ỸnlảéỸn0nỸ6)Ỹ6.6ỸđbéâỸơộ6Ỹẵ{éỸơíấỸờ ợỸ7ộéẵỸÉNEỸ7ấặéỸl,ỸmệấỸégấỪỸlféẵỸdâ{jỨỸờ ợỸ7ộéẵỸÉNEỸ8ôị6Ỹ8ệéẵỸ8)ẹỸéâ éỸ7 éỸéâấắnỸnậéâỸâôỉéẵỸốéẵỪỸnầ6âỸ6ộ6Ỹnâ,eỸẵấ,Ỹơ!ỸnlỉỸnâ!éâỸjâẹéẵỸnl!ẹỸko1éỸ6âóéẵỸmệấỸégấỪỸe(éâỸeạỰW/jXWjỸ6đ,mmUỶjýẹ7ợỶXNâộ6ỸâấắéỸnểnỸ6âôiéẵỸnlậéâỸờ ợỸ7ộéẵỸÉNEỸ8<ỸẵẻjỸjâ1éỸko,éỸnlêéẵỸ89eỸ8ãéỸmộỸ8gấỸnâ,ợỸnầ6âỸ6ộ6Ỹơ!Ỹjâ.nỸnlấằéỸe(éâỸeạỸ6ỏ,ỸÂ)ấỸKoãỸnlảéỸéâấăoỸđbéâỸơộ6ỸDN-ỜÂỨỸ6iỸ60oỸ6.6Ỹéẵ!éâỸdấéâỸnãỸjâ.nỸnlấằéỸ8óéẵỸâôíéẵỰỸMộỸéẵâấắjỸẴỵ-ỷNỪỸợỸnãỸ8ôị6Ỹko,éỸn eỸ81oỸnôỸ8óéẵỸeố6Ỹơ!Ỹjâ.nỸâoợỸâấắoỸko)Ỹ6,ẹỰỸỳệéẵỸn.6ỸKJ-sÉỸđoệéỸ8ôị6Ỹ6ỏéẵỸ6ểỸơ!Ỹn>éẵỸ6ôìéẵỨỸ,éỸéấéâỸ6âầéâỸnlẩỸơ!Ỹnl2nỸnộỸ,éỸnẹ!éỸờ<ỸâfấỸ8ôị6Ỹ8)eỸ5)ẹỰỸJâẹéẵỸnl!ẹỸơ>éỸâẻ,Ỹơ>éỸéẵâắỪỸNỵNNỸjâ.nỸnlấằéỸ8óéẵỸâôíéẵỰỸỜ<ỸâfấỸéệéẵỸnâệéỸgéỸ8ẩéâỪỸẵấ!oỸ5)éỸm{6Ỹơ>éỸâẹ.Ỹ7 éỸnf6ỰỸÂấắéỸé,ợỪỸ#@@ÙỸđ!éẵỪỸnâệéỪỸ6iỸko,éỪỸ8iéỸơẩỸ8(nỸ7,éâỸâấắoỸơ>éỸâẻ,Ỹơ!Ỹ;&ÙỸẵấ,Ỹ8ậéâỸ8(nỸ7,éâỸâấắoỸẵấ,Ỹ8ậéâỸơ>éỸâẻ,ỰW/jXWjỸ6đ,mmUỶjýẹ7ợỶXÂắỸnâểéẵỸ6âầéâỸnlẩỸỉỸéệéẵỸnâệéỸ7ôíấỸmộỸđ<éâỸ8(ẹỸ6ỏ,Ỹỷ)éẵỸ8ôị6Ỹn>éẵỸ6ôìéẵỰỸÉâ2éỸnâố6Ỹ6ỏ,Ỹéâ éỸ7 éỸơăỸờ ợỸ7ộéẵỸÉNEỸ8ôị6Ỹé éẵỸđảéỪỸờ.6Ỹ8ẩéâỸlềỸâiéỸơ,ấỸnlẽỸ6âỏỸnâằỸ6ỏ,ỸéẵôìấỸ7 éỸnlẹéẵỸờ ợỸ7ộéẵỸÉNEỪỸnồỸ8ẻỸnầ6âỸ6ộ6Ỹnâ,eỸẵấ,Ỹơ!Ỹ6ẻỸéâấăoỸ8ẻéẵỸẵẻjỸko,éỸnlêéẵỸơăỸnấăéỸ6ỏ,ỪỸâấãéỸ80nỪỸâấãéỸ6 ợỰỰỰỸÂiéỸ*Ỹé>eỸko,ỪỸÂ)ấỸKoãỸ8<ỸâoợỸ8féẵỸeêấỸéẵoễéỸđộ6Ỹ8ôị6ỸâiéỸ:@Ự=@;ỸnlấắoỸ8ễéẵỪỸnlẹéẵỸ8ẻỸ8ẻéẵỸẵẻjỸ6ỏ,ỸéẵôìấỸ7 éỸâiéỸ=%Ự&=#ỸnlấắoỸ8ễéẵỸ8ằỸờ ợỸ7ộéẵỸ6iỸmỉỸâ(Ỹn1éẵỸéệéẵỸnâệéỪỸâấãéỸ*@@Ỹe=Ỹ80nỪỸâiéỸ%@@Ỹ6 ợỸnlễéẵỸ6.6Ỹđẹ(ấỪỸ6iỸmỉỸơ2nỸ6â0nỸnôìéẵỸl!ẹỸ6 ợỸờ,éâỪỸâoợỸ8féẵỸâiéỸ?@@Ỹéẵ!ợỸ6ệéẵỸ8ằỸnâấỸ6ệéẵỸ6.6Ỹnlọ6Ỹ8ôìéẵỪỸnâệéỪỸéẵềỸờẻeỰW/jXWjỸ6đ,mmUỶjýẹ7ợỶXDãnỸ60oỸâ(Ỹn1éẵỸnâấãnỸợãoỸơăỸẵấ,ẹỸnâệéẵỪỸnâỏợỸđịấỪỸơ>éỸâẻ,ỪỸợỸnãỪỸẵấ.ẹỸ7ọ6…Ỹ8ôị6Ỹko,éỸn eỸ81oỸnôỪỸé éẵỸ60jỪỸờ ợỸ7ộéẵỰỸNqỸđắỸ8ôìéẵỸđấảéỸờ<Ỹ8ôị6Ỹéâộ,Ỹâẻ,ỪỸ5ảỸnệéẵỸâẻ,Ỹ8(nỸ;?Ừ*ÙỨỸ8ôìéẵỸnlọ6Ỹ6âầéâỸéfấỸ8ễéẵỸ8ôị6Ỹ6ốéẵỸâẻ,Ỹ8(nỸnlảéỸ:@ÙỨỸ6.6Ỹ6ệéẵỸnlậéâỸẵấ,ẹỸnâệéẵỸéệéẵỸnâệéỪỸdảéâỸeôiéẵỸéfấỸ8ễéẵỸ8ôị6Ỹ81oỸnôỸờ ợỸ7ộéẵỸ8<Ỹn(ẹỸ8ấăoỸdấắéỸ6âẹỸéẵôìấỸ7 éỸjâ.nỸnlấằéỸm)éỸờo0nỪỸ6âẹỸ6.6Ỹ6iỸmỉỸm)éỸờo0nỪỸdấéâỸ7ẹ,éâỸâẹ(nỸ8féẵỪỸẵẻjỸjâ1éỸẵấ)ấỸkoợãnỸơấắ6Ỹđ!eỪỸé éẵỸ6,ẹỸnâoỸéâ2jỸ6âẹỸéẵôìấỸ7 éỰỸNâoỸéâ2jỸ5ậéâỸko éỸ81oỸéẵôìấỸn>éẵỸđảéỸâ!éẵỸé>eỪỸâấắéỸ8(nỸ$*Ừ*ỸnlấắoỸ8ễéẵ/é>eỪỸnqỸđắỸâfỸéẵâèẹỸẵấ)eỸ6ẽéỸ;WấeẵỸml6UỶ//6Ự5,ẹko,éẵnlấỰơé/79mdnẹj/é9ớm/#?#*/%:7=@=*?=*n#=@*?$đ=ỰcjẵỶỸ/XỪ@$ÙỰW/jXWjỸ6đ,mmUỶjýẹ7ợỶXỷễéẵỸ6âầỸNl1éỸNâẩỸĐộoỪỸỳâỏỸnẩ6âỸOýÉỵỸờ<ỸÂ)ấỸKoãỸ6âẹỸ5ấãnỪỸé>eỸ=@#?Ỹờ<ỸÂ)ấỸKoãỸ8ôị6ỸâoợắéỸÂ)ấỸĐ>éẵỸ6âêéỸđ!ỸefnỸnlẹéẵỸâ,ấỸờ<ỸơăỸ8ầ6âỸÉNEỰỸỷ ợỸnâộ6ỸmộỸđ!Ỹ6iỸâfấỸđíéỸ8ễéẵỸnâìấỸ6õéẵỸ8[nỸl,ỸéâấăoỸéâấắeỸơọỸeíấỸơíấỸéâấăoỸdâẻỸdâ>éỪỸnâ.6âỸnâố6ỰỸƠậỸơ2ợỸỷ)éẵỸ5fỪỸ6âầéâỸkoợăéỸơ!Ỹ6.6Ỹn1éẵỸđíjỸéâ éỸ7 éỸ8<Ỹéâ,éâỸ6âẻéẵỸờ ợỸ7ộéẵỪỸnlấằéỸdâ,ấỸơ!Ỹnâộ6ỸâấắéỸdãỸâẹ(6âỸờ ợỸ7ộéẵỸÉNEỸé>eỸ=@#?ỪỸnlẹéẵỸ8ẻỸờ.6Ỹ8ẩéâỸéâỗéẵỸéfấỸ7oéẵỸko,éỸnlêéẵỸ61éỸn2jỸnloéẵỸnâộ6ỸâấắéỸâấắoỸko)ỸéâôƯỸNấãjỸnọ6Ỹ8ăỸ6,ẹỸnl.6âỸéâấắeỪỸé éẵỸ6,ẹỸéâ2éỸnâố6Ỹ6ỏ,Ỹ6)ỸâắỸnâểéẵỸ6âầéâỸnlẩỸơăỸờ ợỸ7ộéẵỸÉNEỨỸdâ]éẵỸ8ẩéâỸơ,ấỸnlẽỸ6âỏỸnâằỸ6ỏ,ỸéẵôìấỸ7 éỸnlẹéẵỸờ ợỸ7ộéẵỸÉNEỨỸkoợãnỸn eỸẵấỗỸơỗéẵỸơ!Ỹé éẵỸ6,ẹỸ6â0nỸđôịéẵỸ6.6ỸnấảoỸ6âầỸ8<Ỹ8(nỸ8ôị6ỨỸn2jỸnloéẵỸâoợỸ8féẵỪỸđễéẵỸẵâajỸ6.6ỸéẵoễéỸđộ6Ỹơ!ẹỸờ ợỸ7ộéẵỸÉNEỨỸ6âóỸnlêéẵỸjâ.nỸnlấằéỸm)éỸờo0nỪỸ83ợỸe(éâỸn.ấỸ6iỸ60oỸéệéẵỸéẵâấắjỸẵ{éỸơíấỸjâ.nỸnlấằéỸ7ẩ6âỸơọỪỸéẵ!éâỸéẵâăỸnấằoỸnâỏỸ6ệéẵỸéẵâấắjỨỸ83ợỸe(éâỸâịjỸn.6ỪỸđấảéỸdãnỪỸốéẵỸ7ọéẵỸnấãéỸ5fỸdâẹ,Ỹâê6-Ỹ6ệéẵỸéẵâắỨỸẵ{éỸm)éỸờo0nỸơíấỸnâẩỸnlôìéẵỪỸé éẵỸ6,ẹỸé>éẵỸmo0nỪỸ6â0nỸđôịéẵỪỸâấắoỸko)Ỹơ!Ỹẵấ.ỸnlẩỸẵấ,Ỹn>éẵỸnlảéỸm)éỸjâ3eỸéâ}eỸeọ6ỸnấảoỸn>éẵỸnâoỸéâ2jỸ6âẹỸéẵôìấỸ7 é…W/jXWjỸ6đ,mmUỶjýẹ7ợỶXý,éỸ6âẫỸ8(ẹỪỸý,éỸko)éỸđởỸÉNEỸờ<Ỹn>éẵỸ6ôìéẵỸ6ệéẵỸn.6Ỹ6âẫỸ8(ẹỪỸdấằeỸnl,ỪỸ8ệéỸ8ể6ỨỸnâôìéẵỸờoợảéỸl!Ỹmẹ.nỸơấắ6Ỹnâộ6ỸâấắéỸ6âôiéẵỸnlậéâỪỸdãỸâẹ(6âỸ8<Ỹ8ăỸl,ỨỸdẩjỸnâìấỸ5gỸmoéẵỪỸ8ấăoỸ6âẫéâỸ5ấắéỸjâ.jỪỸẵấ)ấỸjâ.jỸ8ằỸnâộ6ỸâấắéỸ8(nỸdãnỸko)Ỹ6,ẹỸéâ0nỰỸNầéâỸ8ãéỸé,ợỪỸ&ỸnấảoỸ6âầỸ6ẽéỸđ(ấỸéâôỸẵấ,ẹỸnâệéẵỪỸnâỏợỸđịấỪỸnlôìéẵỸâê6ỪỸéâ!ỸỉỪỸâfỸéẵâèẹỪỸeệấỸnlôìéẵỸ8<Ỹ8ôị6Ỹờ<ỸÂ)ấỸKoãỸnlấằéỸdâ,ấỸnâộ6ỸâấắéỸ8ôị6ỸâiéỸ:@ÙỰỸNoợỸéâấảéỪỸ8ằỸâẹ!éỸnâ!éâỸ&Ỹ6âẫỸnấảoỸ6ẽéỸđ(ấỪỸờ<ỸÂ)ấỸKoãỸl0nỸ61éỸmộỸko,éỸn eỪỸđ<éâỸ8(ẹỪỸ6âẫỸ8(ẹỪỸâhỸnlịỪỸẵấójỸ8ĩỸơăỸéâấăoỸe[nỸnồỸđ<éâỸ8(ẹỸnẫéâỪỸ6.6ỸmỉỪỸ5,éỪỸéẵ!éâỸ60jỸnẫéâỸơ!ỸâoợắéỸÂ)ấỸĐ>éẵỨỸnấãjỸnọ6Ỹéâ2éỸ8ôị6ỸmộỸ6âoéẵỸn,ợỪỸẵẻjỸmố6ỸơăỸơ2nỸ6â0nỸ6õéẵỸéâôỸnấéâỸnâ1éỸnồỸn0eỸđẽéẵỸ6ỏ,ỸéâỗéẵỸéẵôìấỸ6ẹéỸÂ)ấỸKoãỸđ!eỸ>éỪỸmấéâỸmểéẵỪỸ6ệéẵỸn.6ỪỸâê6Ỹn2jỸnlảéỸ6.6ỸơòéẵỸeấăéỸ6ỏ,Ỹ80nỸéôí6ỰỸÂợỸơêéẵỸơíấỸmộỸ8ẹ!éỸdãnỪỸm.éẵỸn(ẹỪỸnấéâỸnâ1éỸéhỸđộ6ỪỸkoợãnỸn eỸ6,ẹỪỸỷ)éẵỸ5fỪỸ6âầéâỸkoợăéỪỸ6.6Ỹn1éẵỸđíjỸéâ éỸ7 éỸơ!ỸmộỸnlịỸđộ6Ỹ6ỏ,Ỹ6.6Ỹ60jỪỸéẵ!éâỸđấảéỸko,éỪỸÂ)ấỸKoãỸmạỸơăỸ8ầ6âỸÉNEỸơ!ẹỸé>eỸ=@#?Ỹnâ9ẹỸ8óéẵỸdãỸâẹ(6âỸ8ăỸl,ỰW/jXWjỸ6đ,mmUỶjýẹ7ợỶXÂẹ!ấỸÉâoéẵW/jX


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

“Mất nghiệp” do giã cào

“Mất nghiệp” do giã cào
2017-04-06 06:51:54

(QT) - Chỉ trong vòng 7 ngày (từ ngày 29/3 - 4/4/2017), 33 hộ ngư dân thôn 6 (xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong) khi đánh bắt thủy hải sản cách bờ khoảng 2 - 3 hải lý bị mất...

“Con đường tương lai giàu có của Tổ quốc ta”

“Con đường tương lai giàu có của Tổ quốc ta”
2017-04-05 16:03:57

(QT) - Đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn đã viết trong Sổ vàng của bộ đội Trường Sơn: “Đường Trường Sơn là một chiến công chói lọi trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của...

Tân Lâm ngày ấy, bây giờ

Tân Lâm ngày ấy, bây giờ
2017-04-05 15:40:12

(QT) - Đất đai màu mỡ, vườn cây, làng mạc trù phú, dân cư đông đúc trải dọc hai bên Quốc lộ 9 tạo nên vóc dáng một thị tứ trên vùng đất Tân Lâm, nơi cách đây 34 năm theo lời...

Khát vọng làm giàu của những chàng trai trẻ

Khát vọng làm giàu của những chàng trai trẻ
2017-04-05 04:47:33

(QT) - Tuổi đời còn khá trẻ, chưa lập gia đình nhưng những chàng trai trẻ tuổi mà chúng tôi gặp ở thị xã Quảng Trị đều có chung khát vọng làm giàu chính đáng bằng đam mê, nghề...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết