Cập nhật:  GMT+7
VDjhu6rGrzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v+G7hDnhu4Xhuq99xahVVOG7g+G7heG7h+G6s+G6tzdV4bu1OeG7suG6s8av4bq3ODkz4bqxxq9tacavPjk14bq3xq/hu4Uu4bq/xq/Egzhmxq9tajzGr+G6vzjDouG6tzfGr+G7hTjDreG7oMav4bq/OMOi4bq3N8av4buFOMOtxq8+OuG6t8av4buDasav4buF4bqh4bq3OMav4bq3PeG6scav4buw4buo4buw4busVC/hu4Phu4Xhu4fhurPhurc3VVQvOOG7qlVU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/hu7d94buyPsWoVeG7pTg5MmbGr+G6t+G7ssOzxq/hu6pWL1bhu6DGr+G6vjjhurXGr8O5Ycav4buFOOG7i8av4buE4bqh4bq3OMavw63Ds+G7oMav4bulOMOtxq/hu4XDoDw4xq9Gw7nhurbhu6fGr+G7heG6oeG6tzjhu6DGr+G6vjjhurXGr+G7hOG7h+G7i+G6veG6tzfGr8O54buy4bq3xq/hu4U44buL4bq54bq3N8av4buF4buHajzGr8O54buy4bq3xq/hu6U44bqhxq974bu44bqz4bugxq/hu4Thu4fhu4vhur3hurc3xq/DueG7suG6t8av4buEZMavPDjhu4k8xq8+OTXhurfGr+G7hS7hur/Gr8SDOGbGr21qPMav4bq/OMOi4bq3N8av4buFOMOtxq9SxIJN4bq+4buEU+G7oMav4bq/OMOi4bq3N8av4buFOMOtxq8+OuG6t8av4buDasavUuG6vuG7hOG7p+G7glPGr+G7heG6oeG6tzjGr03huq3Gr0094bq3xq/hu7fhu4vhurc3xq88OMOtxq/hu4Xhu4fDocavOGM5xq/hurc3OMOgxq83OeG7suG6s8av4bq3ODkz4bqxxq9tacavPjk14bq3xq/hu4Uu4bq/xq/Egk3hur7hu4Thu6DGr+G6vuG7hOG7p+G7gsav4buF4bqh4bq3OMav4bq3PeG6scav4buw4buo4buw4busUMav4bul4bu0PMavw63Ds8avbTkw4bq3xq/DueG7suG6t8av4buEOOG7i+G6ueG6tzfGr21pxq/hu4ThuqHhurc4xq/DrcOz4bugxq/huq8j4bq3OMave+G7uOG6s8avRsO54bq24bunxq/hu4XhuqHhurc44bugxq/huq8j4bq3OMave+G7uOG6s8avPOG7tDzGr+G7g+G6veG7oMav4bq3N+G7tuG6tzjhu6DGr3vDoOG7ssav4bq/OOG7i2Xhurc3xq8+asavOGM5xq/hurc3OMOgUFQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxahVVDnhurE3xq884bqv4buy4buD4buD4buYxag54bulfeG6t+G7hX3hu4fFqMav4buD4buFw7Phuq994buYxahuOT7hu4U44buixq9Z4buw4buo4bq/b+G7nsavOH05Nzjhu4Xhu6LGr1bhu7BX4bq/b+G7nsWoxq/hu4Phu4c84buYxagvLzxQKeG7suG6s+G7gWbhu7Lhurc34buF4buHOVBt4bq3Lz594buDxIPhu4XhurPhur8v4bq3fW7hu4Mv4buw4bus4buw4buoL+G7quG7rOG7sD7hu6rhu6pZ4buo4bus4buwWeG7hVfhu65YV+G6r1gt4buFZsOzLT7hu4Xhur/hu4Xhu6jhu6pQw6Phur83xajGr+G7suG6r+G7heG7mMWo4bu1OeG7suG6s8av4bq3ODkz4bqxxq9tacavPjk14bq3xq/hu4Uu4bq/xq/Egzhmxq9tajzGr+G6vzjDouG6tzfGr+G7hTjDreG7oMav4bq/OMOi4bq3N8av4buFOMOtxq8+OuG6t8av4buDasav4buF4bqh4bq3OMav4bq3PeG6scav4buw4buo4buw4busxajGr245PuG7hTjhu5jFqFnhu7Dhu6jFqMavOH05Nzjhu4Xhu5jFqFbhu7BXxajGry9VVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/4bul4buy4bq/4buFOeG6s+G6t8WoVeG7hOG6s+G7tuG6t8avPEDhurc4xq84YznGr+G6tzc4w6DGry3Gr+G7l+G6tzjhu6LGr+G7hOG7hyzhurfGr+G7hGbDszLhurdUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/DueG6sz7Ds8WoVU/hu7Q8xq97w6Dhurc4xq8+OTXhurfGr+G7hS7hur/Gr8SCTeG6vuG7hOG7oMav4bq+4buE4bun4buCxq/huq/hu7bGr+G6tzg5M+G6scavbWnGr+G7heG7h+G6peG6tzfGr+G7hTrhurHGr+G7heG7h+G6s+G6tzfGr+G6tz3hurHGr+G7sOG7qOG7sOG7rOG7oMav4buE4bqh4bq3OMavw63Ds+G7oMavRsO54bq24bunxq/hu4XhuqHhurc4xq97I8avKeG7suG6t8avOOG7tuG6tzjGr+G6tzg5MmbGr2094bq3xq8pQOG6t8av4bqvI+G6tzjGr3vhu7jhurPhu6DGrzw44bqhxq974bu44bqzUMav4buE4buH4bqz4bq3N8ave+G6teG7oMavPDhnxq/hu4Xhu4fhuqXhurc3xq9vOsOzxq8+auG6tzfGrzzhuqnhurc3xq/hu4Nq4bugxq/hu4Phur3Grzw44bqhxq84ZsOz4bugxq/Egzhmxq9tajzGrz45NeG6t8av4buFLuG6v+G7nsav4buF4buH4buy4bq3N8avKcOgxq/hur844buLZeG6tzfGr+G7hTkz4bq34bugxq9tw6zGr8SDOGHhu6DGr20u4buFxq/hu4Xhu4vGr8SDw7TGr+G7hThmLuG7heG7nsav4buFZMavPDjhu4k8xq88OCrhu4XGrzw4IMavOGbDs8ave2Phurc3xq/huq9qPMav4bqv4buL4bq74bq3N+G7oMavOGY74bq3xq/huq9mw7Mz4bq3xq8+asavKcOgxq97Y+G6tzfGr205MOG6t+G7oMavPjrhurfGr+G7gWY64bq3xq/hu4Vqxq9tM1BUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/DueG6sz7Ds8WoVeG6tjc4OTDhurfGrzzhu4lmxq884bu0PMav4bq/OOG7i2Xhurc3xq/hu7ThurfGrz45NeG6t8av4buFLuG6v8avPDg5MeG6t8aveztmxq/hur84aMavOOG6u+G6v8avbcOpOcav4buFw6Hhurc4xq84w6Hhurc4xq9t4bu2xq/EgzhAxq/hurc94bq3N8av4buFOGo8xq/hu4Uxxq88w63hu7LGr3vDoOG7ssav4bq/OOG7i2Xhurc3UMav4bq+ODrhurfGrzzhuqnhurc3xq/hurc4OTPhurHGr21pxq88OOG6s8avPOG7tDzGr+G7hTjhu7bhurc4xq9tOTDhurfGr+G7heG7h+G6s+G6tzfGrynhu7LhurfGrzw44bqhxq974bu44bqzxq97NMav4bqvI+G6tzjGr3vhu7jhurPhu6DGrzw44bqhxq974bu44bqzxq884bu0PMav4bq3YznGrz5m4bq3N8avPjk14bq3xq/hu4Uu4bq/UMav4buEOH3hurPGr8SDMcavOOG6s+G7uDw44bugxq88ZmM8xq8+OTXhurfGr+G7hS7hur/Gr8SCTeG6vuG7hOG7oMav4bq+4buE4bun4buCxq/hu4XhuqHhurc4xq/hurc94bqxxq/hu7Dhu6jhu7Dhu6zGr+G7gyDGrz45NeG6t8av4buH4buyxq/hu4Xhu4fhurPhurc3xq/hu6zGr+G6tzfhu7bDs+G7oMavezDhurFQVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFXhu4Thu7g5xq84YznGr+G6tzc4w6Dhu6DGr3vhu7g5xq8pOTRmxq/hu4Uu4bq/xq/hu4Xhu4dm4bq3N8av4buFOEDhurPGr+G6r2Yu4bq34bugxq/hur84OuG6t8av4buFYTw44bugxq974bu04bq3OMavNznhu7TGr+G6tzhs4bq3N8av4buFOGYu4bq3xq/huq/hurs54bugxq/EgzjhurXGr8SDOD3hurfhu6DGr3syxq9vZjvhu4XGr+G6tzg5MmbGr8Oyxq/Egzkx4bq3xq/hurc4JeG6scav4buFOGo8xq84OTPhurfGrzg5M2bGr+G7gWZAxq884bu0PMav4bq3ODkz4bqxxq9tacave+G7i+G6uzzGrzc54buy4bqz4bugxq834bq14bq/xq/hur84LOG6t8av4buF4buHOTThurfGr8SDOOG7sjnGrz45NeG6t8av4buFLuG6v8avxIJN4bq+4buE4bugxq/hur7hu4Thu6fhu4LGr+G7heG6oeG6tzjGr+G6tz3hurHGr+G7sOG7qOG7sOG7rMav4buFOOG7tuG6tzjGrzzhuqnhurc3xq/hurc44buLxq/hurFpPMav4buFOTBm4bugxq/EgzHGrzjhurPhu7g8OMavezLGr+G7h+G7slBUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/DueG6sz7Ds8WoVcSCMeG7hcav4bqvZi7hurfGrzhjOcav4bq3NzjDoOG7oMav4bq+OOG6tcavw7lhxq/hu4U44buLxq/hu4ThuqHhurc4xq/DrcOz4bugxq/hu6U4w63Gr+G7hcOgPDjGr0bDueG6tuG7p8av4buF4bqh4bq3OMavTeG6rcavTT3hurfGr+G7t+G7i+G6tzfGr+G6tzg74bq3xq/hurHhu7jhurc44bugxq8+OTXhurfGr+G7hS7hur/Gr8SCTeG6vuG7hOG7oMav4bq+4buE4bun4buCxq/hu4XhuqHhurc4xq/hurc94bqxxq/hu7Dhu6jhu7Dhu6zGr+G6r+G7tsav4bq3ODkz4bqxxq9tacavPDhh4bq3OMav4buF4buHw6DGr+G7gWbhu7LhurfGr+G7heG7h+G6peG6tzfGrzzDreG7ssavxalA4bq3N8avKWPhu6DGrzw4YeG6tzjGr+G7gWbDszLhurfGr23hu7bGr+G6tjg64bq3xq8+OuG6t8av4buF4buH4bqz4bq3N8av4buF4bqh4bq3OOG7oMav4bq3OCXhurHGrzfhurXhur/Gr+G6vzgs4bq3xq/hurc64bq3N8avPOG7suG6s8av4bq3PeG6tzfGr+G6r2o8xq/huq8j4bq3OMave+G7uOG6s8avPMOt4buyxq884bu0PMavPDvhur/Gr8Otw7PGr3tA4bq3N+G7oMav4buDasav4buBZkDhurfGr+G6r8Oy4bugxq97OTJmxq844bu24bq3OMavPMOt4buyxq88OGHhurc4xq/hu4Fmw7My4bq3xq884bu0PMavPDvhur/hu6DGr+G6tzrhurc3xq884buy4bqzxq/EgzhAxq/hurc94bq3N8av4bq/OOG6qznGrzjhurvhur/hu6DGrzg5M+G6v8ave2Lhurc3xq9va8av4buF4buHYcavPOG7tDzGr+G7hcOh4bq3OMavOGbhuqvhurc3xq/hur844buJPMav4buF4bu44bq/xq9tMsav4buA4bq+LeG7keG6tsav4buF4buHMOG6t8ave8Og4buyxq8p4bu24bq3UFQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxahV4buE4buHMOG6t8avPGXGr+G7g+G6vcavPDjhuqHGr+G7hTjDoMavPMOt4buyxq/DuWPGr+G7hOG7i8av4bqvM+G6tzjGr+G7gGY64bq3xq/Egzhmxq/hu67hu6DGrzw44bqhxq/hu4U4w6DGrzzDreG7ssavw7nhu7LhurfGr+G7hDjhu4vhurnhurc3xq9tacav4buE4bqh4bq3OMavw63Ds8avbeG7tsavxIMxxq844bqz4bu4PDjGr+G7hWTGrzw44buJPMavPjk14bq3xq/hu4Uu4bq/xq/Egk3hur7hu4Thu6DGr+G6vuG7hOG7p+G7gsav4buF4bqh4bq3OMav4bq3PeG6scav4buw4buo4buw4bus4bugxq/hu6U4w63Gr+G7hcOgPDjGr0bDueG6tuG7p8av4buF4bqh4bq3OMavTeG6rcavTT3hurfGr+G7t+G7i+G6tzfGr8OzMGbGrzwsZsavPOG7tDzGrzxlxq/hu4Fm4buy4bq34bugxq97ZeG6t8avbcOg4bugxq97w6Dhu7LGr+G6vzjhu4tl4bq3N+G7oMav4bqvajzGr+G6r+G7i+G6u+G6tzfGr23DrMav4buF4buH4buy4bq3N8av4bq/OOG6qznGrzjhurvhur/Gr+G6tzjDoOG6v8av4bq3OOG7tuG6tzfhu6DGr8SDOOG6qeG6tzfGr3vhu4vhurs8xq88OMOtxq/hu4Fm4buy4bq34bugxq/huq9lxq/huq/hu7ZQVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFXhu4Qu4bq/xq/hu4Xhu4dm4bq3N8av4bqvI+G6tzjGr3vhu7jhurPhu6DGrzw44bqhxq974bu44bqzxq/huq/hu7bhurHGr+G7heG6q+G7hcavPOG6qeG6tzfGr+G7heG7tDzGrzw4ZiHhurfGrynDoMavPjk14bq3xq/hu4Uu4bq/xq/Egk3hur7hu4Thu6DGr+G6vuG7hOG7p+G7guG7oMav4buF4bu44bqzxq/hu4Nqxq/hurc4O+G7hcav4buF4buHYcavPOG7suG6s8avbTLGr+G6tzgu4bq3xq/hu4U44buJPMavbeG7tsavOOG7tuG6tzjGr3tj4bq3N1DGr+G6tjrhurc3xq884buy4bqzxq/hu4Xhu4fhu7Q8OMav4bq3ODkz4bqxxq88w63hu7LGrzzhu7Q8xq88O+G6v+G7oMav4bq3N+G7tuG6tzjGr+G6rzkw4bq3xq/hu4Fm4buy4bq34bugxq/huq9qPMav4bqv4buL4bq74bq3N8av4buFOOG7suG6scavNznhu7LGrz45NeG6t8av4buFLuG6v+G7oMave0DhurHGrylA4bqzxq/hurdjOcavPmbhurc3xq8+OTXhurfGr+G7hS7hur/Gr+G7g+G7tOG7hcav4buFOGo8xq/hu4Ux4bugxq884bq1xq/hu4Xhu4fhuqXhurc3xq/hu4U64bqx4bugxq/hu4Xhu4fhuqXhurc3xq97OTThurHhu6DGr+G6vzhoxq844bq74bq/xq/hurc4OTPhurHGr21pxq88w63hu7LGrzxlxq/hu4Fm4buy4bq34bugxq97ZeG6t8avbcOg4bugxq97w6Dhu7LGr+G6vzjhu4tl4bq3N1DGr+G7gj/hurfGr+G7g+G7tuG6tzfGr+G6r2o8xq/huq/hu4vhurvhurc3xq88OOG6s8avPOG7tDzGr+G7hcOh4bq3OMavOGbhuqvhurc3xq8pO+G7hcav4bq3N+G6ueG7nsave0DhurHGrylA4bqzxq/DszFmxq/hu4XhuqvGrylhxq/hurEu4buF4bugxq/hu7LhurfGr+G7heG6s+G7tuG6t1DGr+G7gGbDszHhu4XGr+G7hTrhurHGrzjhurPhu7bhurfGr+G7hTjhu7bhurc4xq9vZjvhu4XGr+G7gyQ8xq/hurc4OTPhurHGr21pxq8+OTXhurfGr+G7hS7hur/Gr8SCTeG6vuG7hOG7oMav4bq+4buE4bun4buCxq/hu4XhuqHhurc4xq/hurc94bqxxq/hu7Dhu6jhu7Dhu6xQVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/4buRZuG7hTjhurPhu4fFqFVU4buD4buF4buH4bqz4bq3N1Xhu4Thu4cs4bq3xq/hu4Rmw7My4bq3VC/hu4Phu4Xhu4fhurPhurc3VVQv4bq/VVQ+OW3Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqD7hu4d94bqv4buy4buFfT7FqFVUPjltxq884bqv4buy4buD4buD4buYxag84bqv4buHxahVVC8+OW1VVC8+OW1V

Trần Tuyền

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khánh thành Trường Tiểu học Triệu Thượng

Khánh thành Trường Tiểu học Triệu Thượng
2023-05-15 16:56:00

QTO - Hôm nay 15/5, UBND huyện Triệu Phong phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Vận tải Dầu khí (PVTrans) tổ chức lễ khánh thành Trường...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết