Cập nhật:  GMT+7
4bq14buhZGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgP3Dhuq7hu6Xhu4/huqvDouG7jHbFqeG7n2Lhu6Dhu4PhuqNiP8OD4buZxalixJHhurliw7PEqeG6sGLhu6Xhu4XDs2JveWLhu59w4buBYuG7jXLFqeG7oeG6tS/hu6Fkw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oOG7oOG7j+G7gcOy4bqrw6LhurclP+G6s2ItYj/hu6Hhu7lwYuG7n3Dhu4HFqWLhuqLhurDhu4HEg2Ihw4lib+G7gcWpYuG7psOs4bquYuG6rsODbMWpxINiw7Phu4fDs2Lhuq7DvWLDs+G7oeG6rMOzYsOz4buhccWp4buhYuG6rsODc2JFZ2Lhu6F5cGLhuq7Dg+G7mcWpYuG7jXPhu4Fib+G7g8WpYuG6ruG7oeG7g8Wp4buhYuG6oOG7oXdi4buMdsWp4bufYuG7oOG7g2Lhurcl4bqwZsWp4bufYj/Dg3PhurNi4buNZ2Lhuq5oxanhu59iw7Phuqbhu7nFqeG7n2LhuqDhu6F3cGLhu6FB4bqgYuG6rsODxrDFqeG7n2Lhuq7Dg3Dhu5vFqWLDueG7oeG7gXBiw7N2xanhu59i4bqu4buHw7Ni4bufcOG7gWLhu41yxanhu6Hhuq9ixajhu6Hhu7liRGzDicSDYuG7jWdiw7Phu6lixanhu6Fw4buX4bqwYuG6oOG7ocawxanhu59i4bquw4Phu4PGsGLDueG7leG6rmLhu6FB4bqgYuG6rsODxrDFqeG7n2JEcMahw7NiRcSpw4liw7LhuqrFqeG7n2Lhu59w4buBYuG7jXLFqeG7oWJEaMWpYuG7oeG7qeG7gWLhu43huqZBw7Ni4buNdsWp4bufYuG7jWbGsGLDs+G7h8OzYuG6rmvFqeG7n2Lhu6Xhu7fhuqBixanhu6HEqcWpYsOyxKnFqWLhu6HhuqbDgcWp4bufYuG6rMWp4bufYuG6rnHDs+G7oWLDs+G6qsOzYkThu4Ni4bqu4buh4bqqw7Ni4buhcMahxali4buhcMah4bqwYuG6ouG6sGbhuq/hurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDouG6teG6ruG7gW/hu6Xhu49ixILhuq7DieG7peG7jzjhuqvhu6fhu4HDg+G7n3DFqeG6o8SR4bqgRWLhu4HhurDhuq7GsOG6q8Oi4bq14bquw4PDouG6teG6rsOyw6LhurVw4bun4bufYuG7geG7peG6rjjhuqvhuqtixJBww7Lhuq7hu6E44bqrw6nhurlj4bqrYuG7oeG7j3Dhu5/hu6Hhuq444bqrxJHhurll4bqrYsSCw4PDszjhuqvhu6Hhuq7huq7huqDhuqMvL2/hu4HGsOG6ouG6sOG7gcWp4buf4bquw4Nw4bqvRMWpL+G6oMaww4Phuq7hu4Hhu6XEgi9jLz/Dg+G6sMawxanhu5/huqLhurDhu4HFqeG7n+G7oXDhu4/huqAvY2Thu6FwxJFkZeG7j+G6oEVi4bq3ZeG6s+G6r8O64bqg4buf4bqrL8Oi4bq1L+G6rsOyw6LhurUv4bquw4PDouG6teG6rsODw6LhurXhuq7DssOiKuG7gWLhu6dp4bquYuG6uWLDk+G7pE9i4oCcP+G6pmJEasWpYkThu4Niw7nhu6Hhu4fhu6dixILhuqzDs2LDueG7oeG7reG7j2Lhuq5w4buXxali4buhdsWpYsWp4buhxKnFqeKAnWLDgWI/4bqg4bqv4buMdsWp4bufYuG7oOG7g+G6tS/huq7DssOi4bq1L+G6rsODw6LhurUv4bqu4buBb+G7peG7j8OiP3HFqeG7oWLhu43hu5XFqWLFqeG7gcOJxINi4bquw4Phu5nFqWLhu41z4buBYm/hu4PFqWLhuq7hu6Hhu4PFqeG7oWLhuqDhu6F3YsOz4bupYuG7oeG7tcWpYsSR4bq5YsOzxKnhurBi4bul4buFw7Nib3li4bq3w5Phu6RP4bqzYuG7n3Dhu4Fi4buNcsWp4buhYsWp4buh4bqm4bqjYsOT4bukT2Lhu55w4buBYuG7jXLFqeG7oWLhu6Hhu4XFqeG7oWLhuqDhu6HhurbDs2LDs8OC4buBYuG7oHlwYiThu6HhurRixalDw6Niw5Phu6RPYuG7nnDhu4Fi4buNcsWp4buhYuG6rsOD4buRxINiw5Phu6RPYibhuqzDs2LDueG7oeG7reG7j2LEgnDFqeG7oWLEgmbFqWJEc2Lhuq7hu6Hhu4PFqeG7oWLFqXDhu5nFqcSDYsOT4bukT2I/4bqmYkRqxaliROG7g2LDueG7oeG7h+G7p2LEguG6rMOzYsO54buh4but4buPYuG6rnDhu5fFqWLhu6F2xalixanhu6HEqcWpYsOzw4Lhu4Fi4buMxrDhu4PFqWI/4buh4buBxanhu6Fixalw4buZxanDo2LDk+G7pE9iw7nhu6F2xanhu59iw7Phu6lixanhu5/huqbhu7lwYsSCcMWp4buhYsOzxrDFqWLhuq7hu6HhuqxiZWLDs8OC4buBYj/Dg+G6sMWp4bufYuG6rsSp4bunYsOSxKnFqWLEgndiLWLDmeG7oOG7oOG7nuG7jOG6r2JP4buZxaliw7Phu4XFqeG7oWLhu43hu6nEg2Lhu6XhuqrDs2Lhu6XhuqZBxanhu59iw7N2xanhu59i4buBxali4bquw4Phu5nFqWLhu41z4buBYm/hu4PFqWLhuq7hu6Hhu4PFqeG7oWLhuqDhu6F3YsOz4bqkxanhu59i4buNZ2LhuqDhu6F3cGLhu6FB4bqgYkThu7dwYsOz4buHw7Niw7Nq4bqgYuG7oHlwYiThu6HhurRixalDYuG6ruG7oeG6puG7ucWp4bufYkXhurDDieG7mcWpYuG6ouG6sOG7gcWpYuG6rsSp4bunYkXEqcOJYsOy4bqqxanhu5/Eg2Lhu41tw4li4bun4buFxanhu6Fixanhu6HEqcWpYsODecWp4bufYsOz4buHw7Ni4bundmLhu6Fyxanhu6HEg2Lhu41w4bubxali4buhcsWp4buhYuG6rnDhu5nFqWLhuq5w4buVxaliROG7l2LhuqLhurBmxali4bul4bq4YuG7n3Dhu4fGsGLDsuG6tMOzYsOzxrDFqWLhu4/hu6di4bquw4PGsMWp4bufYuG7n3Dhu4Fi4buNcsWp4buhxINiRcSpw4liw7LhuqrFqeG7n2Lhu43huqZBw7NiZGNiw5Phu6RPYuG6oOG7oeG7q8Wp4bufxINiw7Phu6F3xanhu59i4bqueXBi4bqg4buh4buF4bunYsOyxrBi4bugeXBi4buk4bugJMWoYsOz4bu1YsSCw4Fiw7Phu6HDgmLhuq7Dg3JiROG7g2Lhuq7DvWLDs+G7oeG6rMOzYuG7ocaw4buF4bquYuG7jXnFqeG7n2Lhuq7hu6Hhuqbhu7nFqeG7n2JF4bqww4nhu5nFqeG6r2LFqOG7oXLFqWLDs+G7oeG6sMWp4bufxINiw7Phu4fDs2Lhu6d2YuG7oXLFqeG7oWLDk+G7pE9i4bufcOG7gWLhu41yxanhu6Fi4buNZ2Lhu6fhu4HFqeG7n2Lhu6Xhu4VwYuG7oXDGoeG6sGLhuqLhurBmYuG6rnHDs+G7oWLDs+G6qsOzYuG6rsODxrDFqeG7n2LDs3bFqeG7n2Lhuq7hu4fDs2Lhuq7hurDDieG7mcWpYuG6rsOD4bqww4nhu5fFqcSDYuG7n3Dhu4fGsGLDsuG6tMOzYuG6oOG7oeG7h+G6oGLhu6XhurBs4bquYsOz4bqkxanhu59ixanhu6HhuqZiw7N2xanhu59i4bqu4buHw7Ni4bqg4buh4burxanhu59ixanhu5/huqjhu4HEg2LFqeG7n2jFqWLDs+G7ocOsxanEg2LhuqDhu6Hhu4fhuq5i4bufcOG7h8OzYuG6rnlwYuG6oOG7oeG7heG7p8SDYuG6rsahYsWp4buFxaliRWdi4buheXBi4bquw4PGsMWp4bufYuG7p+G7sXBi4bqua8Wp4bufYuG7peG7t+G6oGLFqeG7ocSpxaliw7LEqcWpYkThu4Ni4bquw4PGsMWp4bufYsOz4buHw7Ni4bufcOG7gWLhu41yxanhu6HDo2Lhu5/hu6nhuqBi4bqg4buha8WpYkXEqcOJYsOy4bqqxanhu59i4bufcOG7gWLhu41yxanhu6Fib3LFqeG7oWLhu43hu4vFqeG7n8SDYuG7oeG7hcWp4buhYuG6oOG7oeG6tsOzxINi4bqucOG7lcWpYm954bqvYj9wxanEg2Jmxanhu6HhuqNiw5nhuq/DmeG6rybhurUv4bqgw6I=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Giải quyết việc làm cho gần 6.000 lao động

Giải quyết việc làm cho gần 6.000 lao động
2015-07-31 05:26:13

(QT) - 6 tháng đầu năm 2015, tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Quảng Trị đã...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết