Cập nhật:  GMT+7
VDjhu6rGrzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v+G7hDnhu4Xhuq99xahV4bu1OeG7tOG6scav4buD4bu04buFxq88OGHhurc4xq/hu4Phu7Q8OMavOMSRxq/hu4Xhu4fhurvGr3s74buFxq/hur3Gr23hu7bGr8SDOeG6tzjGr+G6vzhhxq88O+G6v8avNzk7w7PGrzw44buJ4bq3N8av4bq3OC7hurfGr+G7gWbDszLhurfGr+G7g2vGrz5p4bq3N8avezvhu4XGr+G6veG7oMavezvhu4XGr+G7g0DhurfGr29mO+G7hVQvOOG7qlVU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/hu7d94buyPsWoVVLhu4Dhu4ThurJTxq/igJPGr+G7guG7tOG6tzfGr+G6t+G7ssOzxq/hu6rhu64vw50v4buw4buo4buw4buq4bugxq/FqeG6s+G7tuG6t8avNznhu7ThurHGr+G7g+G7tOG7hcavPMOt4buyxq/hu7fFqeG6tuG7p8av4buF4bqh4bq3OMavPuG6s8av4buE4buH4buL4bq94bq3N8avw7nhu7LhurfGr+G6tmM5xq88OGHhurc44bugxq/hu4Thu4fhu4vhur3hurc3xq/DueG7suG6t8av4bunOuG6t8av4buFYzzGr+G7t8Wp4bq24bunxq/hu4XhuqHhurc4xq/huq7Ds8avxII5MmbGr0064bq3xq/huq/hu7bhurHGr+G7heG7h+G7i+G6veG6tzfGr3vhurPhu7bhurfGrzzhurXGrylmZDnGr+G6r+G7tuG6scavbTkzPMavbcOpOcavbyPGr+G7hDhmLuG6t+G7oMav4bu34buLw6nhurc3xq/huq5jPMavbeG7tsavRsO54bq24bunxq84ZsOzM+G6t8av4bu34buLw6nhurc3xq/hu7fhurXhu7LGr20yxq/hu4XDoeG6tzjGrzjDoeG6tzjGr+G7heG7hzk04bq3xq/Egzjhu7I5xq/hu4U4ajzGrzg5M+G6t8av4bq2NzjDoMav4buBZsOzMeG7hcav4buD4bqrxq/hu6rhu6gv4buw4buo4buqWS/hurbhu4At4bu3xanhurbhu6fhu6DGr+G6tzfhu7bDs8av4buqWS9YL+G7sOG7qOG7qlnGrzzDreG7ssav4bu3xanhurbhu6fGr+G7heG6oeG6tzjGr20yxq88OGHhurc4xq/hu4Phu7Q8OMavOMSRxq/hu4Xhu4fhurvGr3s74buFxq/hur3Gr23hu7bGr8SDOeG6tzjGr+G6vzhhxq88O+G6v8avNzk7w7PGrzw44buJ4bq3N8av4bq3OC7hurfGr+G7gWbDszLhurfGr+G7g2vGrz5p4bq3N8avUuG7peG6tuG7gOG7guG7p1PGr3s74buFxq/hur3hu6DGr3s74buFxq/hu4NA4bq3xq9vZjvhu4XGrzw44bqzxq84Y8ave2Lhurc3xq8p4bu24bqzxq8+OuG6t8av4buFYzzGr+G7hTg5NGbGr+G7g+G6q8av4bq3NzjDqOG6s8avbeG7tsavOGPGr+G6tzc4w6jhurPGr+G6vcavPOG7tDzGr28jxq/Egzhmxq9tajzGr+G7ueG7ueG7ueG7oMav4buFOOG6qeG6t+G7oMavKUDhurfGr3sqPMavKTkz4buFxq/EgzjhurXGr8SDOD3hurfGr+G7heG6oeG6tzjGr+G7gGZA4bq3N8av4buE4buHw6DGrzc54buyOcave+G6s+G7uOG6t8av4buw4buo4buqw53Gry3Gr+G7sOG7qOG7sOG7sMavUuG6tjc4w6DGr+G7gWbDszHhu4XGr+G7quG7qC/hu7Dhu6jhu6pZL+G6tuG7gC3hu7fFqeG6tuG7p1NQxq/hur444bq1xq/hu6U4w63Gr+G7hcOgPDjGr+G7t8Wp4bq24bunxq/hu4XhuqHhurc4xq/hurY3ZsOzNeG6t8av4buE4buHLOG6t8av4bu3ZsOzxq/hu4U44buy4bqxxq8+asavKWZkOcav4bqv4bu24bqxxq9tOTM8UFQv4bq/VVThu4Xhu7Ip4bqvfcav4buD4buFw7Phuq994buYxajhurHhu7Lhu4c3OeG6t+G7ouG7sOG6v2/Gr+G7smbhu4XhurPFqFVU4buF4buHVVThu4U+VVQ54bqxN8av4buD4buHPOG7mMWoLy88UCnhu7LhurPhu4Fm4buy4bq3N+G7heG7hzlQbeG6ty8+feG7g8SD4buF4bqz4bq/L+G6t31u4buDL+G7sOG7quG7rFgv4buuWT7hu7Dhu6rhu7BWVuG7rFfhu4Xhu6pX4buoWFfhu6zhuq/hu6pQw6Phur83xajGry9VVC/hu4U+VVQv4buF4buHVVThu4Xhu4dVVOG7hT5VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFXhu4Thu4fhu4vhur3hurc3xq/DueG7suG6t8av4bunOuG6t8av4buFYzzGr+G7t8Wp4bq24bunxq/hu4XhuqHhurc4xq/huq7Ds8avxII5MmbGr0064bq3xq/hur844bu04buFxq8pOTRmxq/hu4Xhu7g5xq8pZmQ5xq/huq/hu7bhurHGr205MzzGry3Gr+G7l+G6tzjhu6LGr+G6rlDhu4RUL+G6v1VUL+G7hT5VVC/hu4Xhu4dVVC/hu4Xhu7Ip4bqvfVVU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/DueG6sz7Ds8WoVeG7hDh94bqzxq8p4bu04bqzxq884bu04bqz4bugxq/hu4Xhu4cw4bq3xq97w6Dhu7LGrynhu7bhurfGrzhmw7Mz4bq3xq/hu7fhu4vDqeG6tzfGr+G7t+G6teG7ssavODkz4bq3xq884bq1xq/hu6xQ4buqVuG7sMavOGPGrzc54buyxq97w6Hhurc44bugxq884bu0xq/hurc4OuG6t8ave8Otxq97OTJmxq/Egzkz4bq3xq97NMav4bqvLuG6v8avOGLGr+G7g2XGrzw74bq/xq83OTvDs8av4bul4bq24buA4buC4bunxq97O+G7hcav4bq94bugxq97O+G7hcav4buDQOG6t8avb2Y74buFxq/hu4U4feG6s8av4bq2NzjDoMav4buBZsOzMeG7hcav4buq4buoL+G7sOG7qOG7qlkv4bq24buALeG7t8Wp4bq24bunxq9tw6k5xq/hu4Vk4bq3N8avPjkz4bq3xq/hu4VhPDjGr+G7sFDhu6jhu6jhu67hu6BW4buwxq844buyUMav4bq2N+G6s+G7tjnGr+G7h+G7suG7oMavRsO54bq24bunxq84ZsOzM+G6t8av4bu34buLw6nhurc3xq/hu7fhurXhu7LGr3sjxq88OuG6t8ave+G6qznGr+G6tzc64bq3xq/hu4Phu7Q8OMave8Og4buyxq/hur844buLZeG6tzfGrzjEkcav4buF4buH4bq7xq88O+G6v8avNzk7w7PGr+G7peG6tuG7gOG7guG7p8avezvhu4XGr+G7g0DhurfGr29mO+G7hcavPDjhurPGr+G7sFDhu6xZV8avOGPGr+G6r+G7tsav4bq3N+G7i+G6uTnGr3ti4bq3N8avKeG7tuG6s8avPjrhurfGr+G7hWM8xq/hu4U4OTRmxq/hu4PhuqvGr+G6tyXhurHGr+G6tzfhurPhu7Y5xq974bqrOcav4buF4buL4bq74bq3N8avOMSRxq/hu4Xhu4fhurvGr+G7hTh94bqzxq/hurY3OMOgxq/hu4Fmw7Mx4buFxq/hu6rhu6gv4buw4buo4buqWS/hurbhu4At4bu3xanhurbhu6fGr+G7heG7hzDhurfGrz45M+G6t8av4buFYTw4xq/hu65QWFjhu7DGrzjhu7JQVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFXhu4Rh4bq3OMavezHhurfGr+G6tzfhu7bDs8av4bus4buoL1gv4buw4buo4buw4buq4bugxq9Gw7nhurbhu6fGrzhmw7Mz4bq3xq/hu7fhu4vDqeG6tzfGr+G7t+G6teG7ssaveyPGrzw44bqhxq974bu44bqzxq884bu0PMave2XhurfGr23DoMav4bqvOTDhurfGr+G7gWbhu7LhurfGr+G7hTkx4bq3xq844bu24bq3OMave+G6s8ave+G7uDzhu6DGr+G6ry7hur/Grzhixq/hu4Nlxq88O+G6v8avNzk7w7PGr+G7peG6tuG7gOG7guG7p8avezvhu4XGr+G6veG7oMavezvhu4XGr+G7g0DhurfGr29mO+G7hcavPDjhurPGr+G7quG7ri/hu7Dhu6rGr28j4bugxq/hu4U4w6DGr+G7heG7hzvhurfGr23DqTnGr+G7hWThurc3xq/hu4PhuqvGr+G7rFBZV+G7rMavOGPhu6DGr3vhu7jhu4XGr+G7heG6ocav4bqvM8avWcOd4buWUMav4buKw6k8xq97MeG6t8avPGbhuqs5xq/hurc94bqxxq/hu7Dhu6jhu7Dhu6rGr+G7gyDGr3vhurPGr3vhu7g8xq9v4bqz4bq3N8av4buuUOG7rOG7rFnGrzhjUMavxakx4bq3xq/hu4U44bu04bq3N8avWC/hu7Dhu6jhu7Dhu6rhu6DGr0bDueG6tuG7p8avOGbDszPhurfGr+G7t+G7i8Op4bq3N8av4bu34bq14buyxq97I8avPDvhur/Gr+G7ruG7sFnGrzc5O8Ozxq/hu6Xhurbhu4Dhu4Lhu6fGr3s74buFxq/hur3hu6DGr3s74buFxq/hu4NA4bq3xq9vZjvhu4XGrzw44bqzxq884bu0PMavOGPGr3ti4bq3N8avKeG7tuG6s8avPjrhurfGr+G7hWM8xq/hu4U4OTRmxq/hu4PhuqvGr+G7heG7hzDhurfGr3vDoOG7ssavKeG7tuG6t1BUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/DueG6sz7Ds8WoVcWp4bqrOcavbcOpOcavbyPGr+G7hDhmLuG6t+G7oMav4bq3PeG6scav4buw4buo4buqw53GrzzhurXGr+G7quG7qMOdxq84Y8ave+G7i+G6uzzGrzjEkcav4buF4buH4bq7xq/Egznhurc4xq/hur84Ycav4buF4bu44bqzxq/hurEq4buFxq8pJeG6tzfGr3s74buFxq/hur3Gr23DqTnGr+G7g+G6q8av4buFOTLhurfGr1dW4bug4buuxq/hu4Xhu4c5M2bGr3ti4bq3N+G7oMav4bq3OOG7i+G6tzfGrzw44buL4buyxq974buL4bq7PMavPDvhur/Grzc5O8Ozxq/hu6Xhurbhu4Dhu4Lhu6fGr3s74buFUMavTTLGr3s74buFxq/hu4NA4bq3xq9vZjvhu4Xhu6DGr+G7heG7h+G6s+G6tzfGr+G6tz3hurHGr+G7sOG7qOG7sOG7qsavbyPGr3sjxq974bqzxq974bu4PMavPDjhurPGr+G7quG7qFnGrzhjxq9tw6k5xq/Egznhurc4xq/hur84Ycav4buw4buqV8av4buF4buHOTNmxq97YuG6tzdQVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFXhu4Thu4cw4bq3xq97w6Dhu7LGrynhu7bhurfGr28jxq/hu7fhu4vDqeG6tzfGr+G6rmM84bugxq84OTPhurfGrzzDouG6t8av4bus4buoVsavOGPGrzc54buyxq97w6Hhurc4xq88OOG7i+G7ssave+G7i+G6uzzGrzw74bq/xq83OTvDs8av4bul4bq24buA4buC4bunxq97O+G7hVDGr+G7hDhqPMavODkz4bq3xq/hurY3OMOgxq/hu4Fmw7Mx4buFxq/hu6rhu6gv4buw4buo4buqWS/hurbhu4At4bu3xanhurbhu6fGr20yxq84xJHGr+G7heG7h+G6u8avezvhu4XGr+G6vcavbeG7tsavxIM54bq3OMav4bq/OGHGrzw74bq/xq83OTvDs8av4bul4bq24buA4buC4bunxq97O+G7heG7oMavRsO54bq24bunxq9vI8av4bu34buLw6nhurc3xq/huq5jPMaveyPGr+G6ry7hur/Grz7hu7Lhurc4xq/hu4Phu7Q8OMave+G6s8ave+G7uDzGrzw44bqzxq/hu7Dhu6xXxq84Y+G7oMav4buF4buH4bqz4bq3N8ave+G6tcavPOG6tcavWeG7sMavOGPGr+G6tzc4w6jhurPGr23hu7bGr+G7qlZWxq84Y8avPC7hurfGr+G6tzc4w6jhurNQVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFXhurY4w6HhurfGrzw4ZuG6tzfhu6DGr205MzzGr+G7heG7hzk04bq3xq/Egzjhu7I5xq/hu4U4ajzGrzg5M+G6t8av4bq2NzjDoMav4buBZsOzMeG7hcav4buq4buoL+G7sOG7qOG7qlkv4bq24buALeG7t8Wp4bq24bunxq/hur3Grzhmw7Mz4bq3xq/hu7fhu4vDqeG6tzfGr+G7t+G6teG7ssave+G7i+G6uzzGr+G6vzjhuqs5xq844bq74bq/xq/hu4U4ajzGrzg5M+G6t8avODkzZsav4buBZkBQxq/hu4Rmw7PGr+G6tzg5MOG6t+G7oMav4buBZuG7tMav4buF4buHw6Hhurc4xq/hu4Xhu4c5NOG6t8avxIM44buyOcavPMOi4bq3xq83KuG6v8av4bq3ODkyZsavxIM44bq1xq/Egzg94bq34bugxq9t4buLw6nhurc3xq/hurEkPMav4bq3OOG7i+G7osav4buAZsO0xq97O+G7hcav4bq9xq88OOG7i+G7ssave+G7tOG6v8av4buJ4bq3N8ave+G7i+G6uzzGr+G6tzhmxq88LGbGr+G7g2vGrz5p4bq3N8avezvhu4XGrzzDreG7ssav4bq3N+G7i+G6uTnGrz464bq34bugxq/hu4Xhu4fhurPhurc3xq/Egzg5xq8+OuG6t8av4buD4bqrxq/hu4Vqxq/hurc4OTDhurfGr+G6tzfhu7bDs8avPOG7tuG6tzfGr+G7hT3hurc34buexq/Egznhurc4xq/hur84Ycav4buFOGo8xq84OTPhurfGr3vhurPGr3vhu7g84bugxq/huq8u4bq/xq84Ysav4buDZcavPDjhu4vhu7LGr3vhu4vhurs8xq83OUA5xq/hurc3OuG6t8avxIPDoOG6v8av4buFOOG6uTnGr0Dhurc4xq844buL4bq94bq3N8av4buFw6k5xq/hu4U5MeG6t8ave2PGr+G7hThqPMavODkz4bq3xq/hurc3OMOgxq/hu4Fmw7Mx4buF4oCmVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFXhur444bu04buFxq8pOTRmxq/hu4Xhu7g5xq8pZmQ5xq/huq/hu7bhurHGr205Mzzhu6DGr+G7hOG7h+G7i+G6veG6tzfGr8O54buy4bq3xq/hu6c64bq3xq/hu4VjPMav4bu3xanhurbhu6fGr+G7heG6oeG6tzjGr+G6rsOzxq/EgjkyZsavTTrhurfGr3vhu7Thurc4xq83OeG7tMavPOG7suG6s8av4bq3xJHGr+G6r2o8xq88w63hu7LGr0bDueG6tuG7p8avOGbDszPhurfGr+G7t+G7i8Op4bq3N8av4bu34bq14buy4bugxq9vI8av4buEOGYu4bq3xq9t4bu2xq9vI8av4bu34buLw6nhurc3xq/huq5jPMav4buF4buH4bqz4bq3N8avbTkzPMav4buF4buHOTThurfGr8SDOOG7sjnGr+G7hThqPMavODkz4bq3xq/hurY3OMOgxq/hu4Fmw7Mx4buFxq/hu6rhu6gv4buw4buo4buqWS/hurbhu4At4bu3xanhurbhu6dQxq/hu4Q44bq5OcavNznhu7LhurfGr+G7hcOpOeG7oMavezLGr+G6tzc4w6DGrzzhu7Q8xq97w6Dhu7LGr+G6vzjhu4tl4bq3N8avPCzhurfGr+G7hT3hurc3xq884buL4bq54bq3N8av4buFZsOzMOG6t8av4buF4buHZsOzMuG6t+G7oMav4bqv4bu24bqxxq/hu4Xhuqvhu4XGrzzhuqnhurc3xq/hu4Xhu7Q8xq/hu4Xhu4vGr+G7heG7i+G6veG6tzfGr3s0xq8p4bu2xq884bqz4bq3xq84OTRmxq9t4bu2xq844bq74bq/xq/hu4Xhu7Q8xq/hu4U4ajzGrzg5M+G6t8avPOG7tDzGrzw4YeG6tzjGr+G7g+G7tDw4xq84xJHGr+G7heG7h+G6u8avPMOt4buyxq/hurc44bu2xq/hurfhu4vDqTzhu57Gr8SDOCHhurfGr+G7heG7h+G7i2Xhurc3xq/hu4fhu7bGr+G7g+G6s+G7tOG7hcavPjkz4bq3xq/hu4VhPDjGr3s74buFxq88OGLhurc3xq/huq874bq3xq83OWzhu7LGrzzhu7Q8xq97ZeG6t8avbcOg4bugxq8+4bqz4buy4bq3OMav4bq3Nzg5M+G6v8avbeG7tsavPOG7tMav4bq3ODrhurfhu57Gr+G7hT3hurc3xq884buL4bq54bq3N8avxIM5NOG6scav4buF4buH4buy4bugxq83OeG7tOG6scav4buD4bu04buFxq9tOTM8xq/hu4U4ajzGrzg5M+G6t8avPOG7tDzGrzw4YeG6tzjGr+G7g+G7tDw4xq/hu4U4feG6s8av4bq2NzjDoMav4buBZsOzMeG7hcav4buq4buoL+G7sOG7qOG7qlkv4bq24buALeG7t8Wp4bq24bunUFQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxahV4buE4buH4buL4bq94bq3N8avw7nhu7LhurfGr+G7pzrhurfGr+G7hWM8xq/hu7fFqeG6tuG7p8av4buF4bqh4bq3OMavPMOs4bq3N8av4buFOTHhur/Gr+G7hThmxq/hurc4bOG6tzfGr8SDOTHhurfGr+G6tzc4w6Dhu6DGr3syxq9vZjvhu4XGr+G6rzkw4bq3xq/hu4Fm4buy4bq3xq97NMavb33hurHGr29b4buF4bugxq/hu4Xhu4fDoeG6tzjGrzzhu7Q8xq88Zcav4buBZuG7suG6t8avPOG6tcav4buFOCHhurHGr+G7gWbDszLhurfGrzc5QDnGr+G7gWbDszHhu4XGr+G7heG7h+G6s+G6tzfGr+G7hTjhurk5xq83OeG7suG6t8av4buFw6k5UFQv4bq/VeG6rjDGr+G7hOG7h+G7i+G6ueG6tzc=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hướng Hóa: Ném lá trái vụ rớt giá

Hướng Hóa: Ném lá trái vụ rớt giá
2021-09-13 19:39:40

QTO - Vụ mùa năm nay, toàn huyện Hướng Hóa trồng hơn 30 ha ném trái vụ, tập trung chủ yếu ở các xã Hướng Phùng, Hướng Tân, Tân Hợp, Tân Liên và thị trấn...

Số vụ cháy rừng giảm mạnh

Số vụ cháy rừng giảm mạnh
2021-09-13 17:04:04

QTO - Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, trong 8 tháng của năm 2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 7 vụ cháy rừng, diện tích rừng bị cháy trên 27,4 ha,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết