Cập nhật:  GMT+7
TT/hu5DDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqj4bqwOuG6sT5Z4buOTuG6sMSDOj3hurfDleG6oj9bfSbDjMOVw4Phurfhu57DleG7kuG7kMOVfSZQ4bq5w5U8PzJ9JsOV4bqjP+G7oOG6scOV4bqvOn0/w5VW4buew5Xhu649fT/DlcSROuG7uHvDlVfhu57DlX02OsOVVsOiVsOVezk6TS8/4buQTk3huqPDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqjcFnhu55X4buOTuG6sD9ZW8OV4buu4bugW8OVVuG7oFvDleG6seG6q8OV4bqwxINRe8OVw7I/VH3DlX3hurcyOsOVxJFQw5XhurA/4bqzw5XhurnDlT/hurfhurk9fcOV4bqwxIM6PeG6t8OV4bqiP1t9JuG7iMOVWEB9w5XhurE/YTrDlVg6JHvDlX1Q4bq5w5Xhu649fT/DlcSROuG7uHvDlVfhu57DlX02OsOVVsOiVsOV4bqxxIPhu7h9w5XhurHEg8Wo4bq34buIw5Xhu64iw5VYU8OVWOG6rcOhVsOVPD8zfSbDlVY/QMOVP1tQfcOV4bqxW1B94buIw5U8PzJ9JsOV4bqjP+G7oOG6scOV4bqvOn0/w5VW4buew5Xhu649fT/DlXs5OsSoTS/huqNOTeG6o8OVVj7hu57huq/huq/hu4Thu47huqPDs1tX4bq54buOTsOzPX0/w5XEkTrhu7h7w5VX4buew5V9NjrDlVbDolbDlcOp4bq3xq/hurHDlT86PX3DleG6scSD4bu4fcOVWFB9w5XhurHEg8Wo4bq34buIw5Xhu64iw5XDoMOVP+G6t+G6uT19w5XhurDEgzo94bq3w5XhuqI/W30mw5XhurHhuqvDlX0mUOG6ucOV4buQL+G7lC/hu5LDlOG7kuG7kOG7iMOVxJE5OsOV4buQ4buaL+G7kOG7nMOVw6lT4buIw5XhurE/LsOV4bqxxIPGr33DlVZdw5XhurHEg8Wo4bq34buIw5Xhu64iw5V7VVbDleG7rj19P+G7iMOV4bqvM8OVPuG6rcOhfSbDleG7kMag4bucw5VWW33hu4jDleG6scSDW30mw5VYXcOVVj9A4bqx4buIw5XhurE64bu44bq3w5U/4bql4bq5w5Xhu5Thu5zDlVZbfeG7iMOV4bqxNn0mw5XhurHEgyB9JsOVPuG6rcOhfSbDleG7lsSo4buS4buU4bucw5U8JsSow5Vw4bq34bq5PX3DlVhTw5XhurE6QH3DlT9QfT/DleG6sTrhu7h7w5XhuqM/In0mw5Xhu5bEqOG7msOUw5TDlT46I+G6t8OVxJFVVsOVw6k6fcOVVj9bw5XhurHEg8Wo4bq3w5Xhu64ixKjDleG7j0B9w5XhurE/YTrDlVg6JHvDlX1Q4bq54buIw5VW4bugVsOVw6lT4buIw5XhurE/LsOV4bqxxIPGr33DleG6scSD4bu4fcOVWC7hu57DleG7rlB9w5U/4bq34bq5PX3DlVhTw5XDo+G6t+G7nsOV4buS4buQw5V9JlDhurnDlTw/Mn0mw5XhuqM/4bug4bqxw5Xhuq86fT/DlVbhu57DleG7rj19P8OVezk6xKhNL+G6o05N4bqjw5VWPuG7nuG6r+G6r+G7hOG7juG6o8OzW1fhurnhu45O4bqwP1lbw5U8P+G6t+G6uUB9w5VW4bugW8OVVuG6peG7nsOVfSZQfT/DlVY/4bqpVsOVfVR9JuG7iMOV4buuPX0/w5XEkTrhu7h7w5VX4buew5V9NjrDlVbDolbDleG6sToje8OV4buwfcOVfT86I+G6t8OVfSbhurfhurnDlVY4w5XhuqM/4bqpVsOV4bqxUeG6o+G7iMOVxJEsw5XEkeG7quG6ueG7iMOVVuG7oFbDlVgu4buew5XhuqM/4bqtOH0mw5XEkVDDlT81w5VWP1R9w5V94bq3MjrDleG6sTpA4bqjw5XhurHDolbDleG6sT9ZW8OVVzE64buIw5UmOuG7oHvDleG6r+G7oOG6scOV4bqxLH0/w5U/LH0/w5VXLlY/w5Xhu649fT/DlcOgw5XhurHEg8Wo4bq34buIw5Xhu64iw5XhurHEg+G7uH3DlVgu4buew5Xhu65QfeG7iMOVPC7huqPDleG6sT9hOsOV4buu4bugW8OVVuG7oFvDlcSROTrDleG6sMSDUXvDlcOyP1R9w5V94bq3MjrDlcSRUMOV4bqwP+G6s8OV4bq5w5U/4bq34bq5PX3DlTw/OsOVVy5WP8OV4buuPX0/w5XDqVLhurnDlcSD4buexKjDlXDhuq05fSbDlVfhu6x9w5VW4bugVsOVPzXDlVY/VH3DlX3hurcyOsOV4bqxxIPFqOG6t+G7iMOV4buuIsOV4bqxP2JWw5U/Oj19w5XhurEz4bqxw5VWP1R9w5V94bq3MjrDleG7nn3DleG6sVtQfcOV4bqvOn0/w5U/IFbhu4jDleG6sT/huq1hfSbDlcOp4bq34bq54bu4fcOVxJE9w5Xhuq86fT/hu4jDleG6sTrhu7jhurfDlVg1VuG7iMOVPD9jw5XhurHEg+G6tX0m4buIw5VXOj3hurHDlVYyfcOV4bqxxIPhurV9JuG7iMOVPOG6u8OV4bqvOn0/w5XhurHEg+G6tX0mw5XhurHEg+G7uH3DleG6scSDxajhurfhu4jDleG7riLDlcSRUMOV4bqxxINbfSbDlTw/4bq3w5XEkWJWw5V94bq3MjrDlX0/w5p7w5U/UX3DlVY/QMOVVy5WP8OV4buuPX0/w5XhuqM/4bug4bqxw5Xhuq86fT/DlcSRUMOVPsWo4bq5w5U+4buefcSoTS/huqNOTeG6o8OVVj7hu57huq/huq/hu4Thu47huqPDs1tX4bq54buOTuG7p+G7uMOVw7JSfT/DleG6sD/hurdNL+G6o04=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Số vụ cháy rừng giảm mạnh

Số vụ cháy rừng giảm mạnh
2021-09-13 17:04:04

QTO - Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, trong 8 tháng của năm 2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 7 vụ cháy rừng, diện tích rừng bị cháy trên 27,4 ha,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết