Cập nhật:  GMT+7
xKgk4buMw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYeG6oiXhuqMh4buuT0rhu53hurU1KT3Dk+G7nT7GoEfDk217KcOT4bqjJCXhu7LDo8OT4buS4buM4buOw5NhJHspPcOTJH3hu6rDk+G6q+G7nMOTYSR7KT3DkzjDk+G7qiIpPcOT4bqr4bqxw5Phu6okPMOTPSXhu5o8w5Phuqslw50pxKgvJOG7jErEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9h4bud4buuxqDhu7BPSuG6osOg4bq1OCk9w5NBJHspPcOT4bubJeG7mjzDk+G7sOG6seG7qsOT4bqr4bucw5Nv4bucPMOT4bqj4buiPMOTJMOjZOG7tinDk+G7neG6tTUpPcOT4budPsagw5PDuT3Do2Thu7gpw5PhuqpQKcOTb8Oi4buqw5Phu6okPMOT4buoJeG7suG6o0fDk+G6osOgPCk9w5MpJOG6qSk9w5MpUCjDk8Ohw6PGoEnDk+G7qFIpPcOTKT3DozApw5PhuqsgKcOTKT3DminDk+G6oeG7muG7qiTDk+G6q+G7nMOTITApPcOTPSRWYcOT4buq4bua4buqw5Phu6ok4bq1NCk9w5PhuqPDoCYpJMOTKOG6seG7qsOT4bqjJcOdw6PDk8Ohw6Mg4buqw5M9JcagScOT4buq4bua4buqw5MpPcOjMCnDkyHhuqfhu6rDk2EkJcOT4buqJCopJMOTYSThurdJw5Phu6rhu5rhu6rDk+G6ozLDk+G7qiTDouG7qknDk+G7quG7msOTKSTDmilJw5Mkw6Nk4bu2KcOT4bud4bq1NSk9w5Phu50+xqDDk+G7rOG7oMOT4bus4bukw6PDk+G6o+G6tcOTY8OaZMOT4buw4bqnKT3Dk+G7qjTDk+G6oTjDk+G6q+G7puG6o8OT4buqJMOZ4bqjw5Phuqvhu5zDk+G6o8OgxqApPcOT4bqjJCXhu7LhuqPDk+G7qD/Dk+G7qiQ8w5Phu6rhu5rhu6rDk+G6o8Og4bq1Nik9w5MkfeG7qknDk+G6o+G6pSk9w5Phu6jhurU14buqw5NjPsagw5Phu7Dhu6Qpw5NhJHspPcOT4bqj4buiKEnDkyjhurU3KcONw5PDgCXDnSk9w5MpUCjDkyR94buqw5Phu47DkuG7jsOSw5Mtw5Phu47DkuG7juG7jMOTJMOjZOG7tinDk+G7rOG7oMOT4bus4bukw6PDk+G6o+G6tcOTY8OaZMOT4buw4bqnKT3Dk+G7jOG7kMOTYSR7KT3DkyR94buqw5Phuqs1JcOT4bqjMik9w5MuJSkkw5NhJCrDk+G7ksOT4bqjOsOT4busMCk9SMOT4bqh4bqtxqDDk+G7qiThuqnGoEnDk2PDmmTDk+G7sOG6pyk9w5Phu6rhu5rhu6rDk+G7qiIpPcOT4bqjw6AmKSTDk+G6ocOaKcOT4buqJDQlScOT4buqMik9w5PhuqPDoOG6tTYpPUnDkykk4bucw5Phuqvhu7bDk+G6oSUpJEnDkyThu7bDk+G6oyQgKT3Dk+G7rCXhu7YpScOTJOG7nCk9w5PDoOG7nDxJw5MpJOG7nMOTUCnDk+G6qzUlw5MuJSkkw5NhJCrDk+G6o8Ogw50pw5PDlMOT4bqjOsOT4busMCk9SMOT4bus4bukw6PDk+G6o+G6tcOTKMOjxqDDk+G6oVEow5PhuqMlw5PhuqslScOTKOG7mmTDk+G6oyopJEnDk+G7qOG7nCnDkz0k4buyw5MkfeG7qsOT4bqhJSkkScOT4busMMOT4buw4bqvKT3DkyR94buqw5PhuqPhu6ZhScOT4bqrNSXDk+G6ozIpPcOTLiUpJMOTYSQqw5Phu4xJ4buWw5PhuqM6w5Phu6wwKT3DjcOTw7kkNsOT4bqjJOG7ssOT4buqNMOT4bqhOMOT4bqr4bum4bqjw5Phu6okw5nhuqPDk+G6q+G7nMOT4bqjw6DGoCk9w5PhuqMkJeG7suG6o8OT4buoP8OT4buw4buiZMOT4bqr4bucw5MkfeG7qsOTOMOT4buq4bua4buqw5PhuqPDoOG6tTYpPcOTJH3hu6rDk+G6o8Ogw50pw5Phu6w/xqDDk+G7qOG7nCnDkyRSKT3DkylQKMOT4bus4bq1N+G7qsOT4bqjUCk9w5Phu6rhurU2KT3DjcSoL2FKxKjhuqPGoOG7qCHhu67Dk+G6oeG6o2Qh4buu4bq+TyjGoMOgPSUpR+G7jmFjw5PGoMOj4bqjPE9KxKjhuqPDoErEqOG6o+G7sErEqCUoPcOT4bqhw6Dhu6rhur5PLy/hu6rDjeG7qMagPMOhw6PGoCk94bqjw6Alw43huqspL+G7sOG7ruG6oS7huqM8YS8p4buuYuG6oS/hu47hu4zDleG7mC/DlOG7lOG7sOG7jOG7jOG7mOG7jOG7mOG7kOG7juG6o+G7jOG7ksOS4buYw5Thu44h4buMw40sYT1Pw5MvSsSoL+G6o+G7sErEqC/huqPDoErEqOG6o8OgSsSo4bqj4buwSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FsPOG7sGRPSsO5JOG7nMOT4buo4buaKcOT4bqjw6DEg8OT4bqiw6DhurU2KT3Dk0EkMsOT4bqjJCIpPcOT4buww5opw5PhuqMx4buqw5Phu6jhu5opw5PhuqPDoMSDw5Phu53Eg+G7qsOT4buwPMOTbOG7tikkw5Phuqsl4bu2KcOTb+G7oiXDkyR94buqw5NEw5Phu53hu5zDk8O5MSXDk2PDmmTDk+G6o1MpPS3hu4cpJEfDk28mKSTDk0Ek4bqx4buq4oCLxKgvYUrEqC/huqPhu7BKxKgv4bqjw6BKxKgv4bqjxqDhu6gh4buuSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FsPOG7sGRPSuG7nSXhu7Ypw5MpxqBkScOT4bqjPOG7nCnDkyTDo2Thu7Ypw5Phu6o+w5Phu5LDksOT4bqjw6DhurU2KT3DkyR94buqScOT4bqjw6A8KT3Dk+G7rD7Dk+G7juG7ksOT4bqjw6DhurU2KT3Dkyjhu6Qow5MpPClJw5PDlcOUw5PhuqPDoOG6tTYpPcOTYSQyw5PhuqMkIik9w5Phu4o9MCjDk+G7jOG7jMOT4bqjw6DhurU2KT3Dk+G6oyXhu7jDo8OTJH3hu6pJw5Phu5jDk+G6o8Og4bq1Nik9w5PhuqPDoMOjKT3DkyR94buqw5Phu6o0w5PhuqE4ScOT4buMw5LDk+G6o8Og4bq1Nik9w5PhuqMl4bu4w6PDkyR94buqw5Phuqvhu5zDk+G6o8Ogw6MpPcOTJH3hu6rDk+G7qjTDk+G6oThJw5Phu47Dk+G6o8Og4bq1Nik9w5NhJDLDk+G6oyQiKT3Dk+G7sMOaKcOT4bqjMeG7qsOT4buo4buaKcOT4bqjw6DEg8OT4bqjw6DDoyk9w5MkfeG7qsOT4buqNMOT4bqhOEnDk+G7jMOT4bqjw6DhurU2KT3Dk2EkMsOT4bqjJCIpPcOT4buww5opw5PhuqMx4buqw5MpMSXDk+G6o8OgxINJw5PDlcOT4bqjw6DhurU2KT3Dk2EkMsOT4bqjJCIpPcOT4buww5opw5PhuqMx4buqw5Phu6jhu5opw5PhuqPDoMSDw5PhuqMl4bu4w6PDkyR94buqw5Phuqvhu5zDk+G6o8Ogw6MpPcOTJH3hu6rDk+G7qjTDk+G6oTjhu4jDk+G6qzUlw5PhuqMyKT3Dk+G6oSDDk+G7lOG7ksOUw5NhJHspPcOTJH3hu6pJw5PhuqPDoDwpPcOT4busPsOT4buO4buS4buUw5NhJHspPcOTJH3hu6rDk+G6oyXhu7jDo8OTJH3hu6rDk+G6q+G7nMOT4bqjw6DDoyk9w5MkfeG7qsOT4buqNMOT4bqhOEnDk+G7lMOSw5NhJHspPcOTJH3hu6rDk+G6o8Ogw6MpPcOTJH3hu6rDk+G7qjTDk+G6oThJw5PDlcOV4buYw5NhJHspPcOTJH3hu6rDk+G6oyXhu7jDo8OTJH3hu6pJw5Phu47hu5jhu5bDk2Ekeyk9w5MkfeG7qsOTKOG7pCjDkyk8KcONw5PhuqLDo2TDkykkJcOdKUnDk+G6q8avKcOT4buqeynDk+G6oyQl4buyw6PDk+G7jOG7luG7kMOTYSR7KT3DkzjDk+G7qiIpPcOT4bqr4bqxw5M9JeG7mjzDk+G6qyXDnSnDk+G6q+G7nMOTw5Thu4zhu5jDk2Ekeyk9w5MkfeG7qsOT4buq4bukKcOT4bus4bukw6PDk+G6o+G6tcOTY8OaZMOT4buw4bqnKT1Jw5M9MCjDk+G7jMOV4buOw5NhJHspPcOTJH3hu6pJw5Phu4zhu5Dhu4zDk2Ekeyk9w5PhuqMk4bqn4buqw5Mk4bucKSRJw5Phu4zDlcOUw5NhJHspPcOTJH3hu6rDk+G7qDHDkygiKcONxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9hbDzhu7BkT0pv4bq1N+G7qsOT4buoJeG7suG6o0nDk+G7rOG7uMOT4bus4bueKMOT4buo4buePMOT4buqNMOT4bqhOMOT4bqr4bum4bqjw5Phu6okw5nhuqNJw5Phu6xT4buqw5Phu6gl4bu24bqjw5Mh4bucw5Phu6zhurfDk2Ekeyk9w5MkfeG7qsOT4bus4bu4w5Phu7Dhu6Jkw5MkfeG7qsOT4buOw5Phu6jDozIlLyk94bucZMOT4bqjJOG7rjzDk20k4bq1NCk9w5PhuqPDoCYpJMOTPSXhu5o8w5Phu7DhurHhu6rDk2EkMsOT4bqjJCIpPcOT4buOw5Lhu4zhu5RJw5PhuqPhu6Ilw5MuZcOTJH1hw5PhuqMkw6LDk+G7jknDk+G7nW/DuW7DkyTDo2Thu7Ypw5Phu53hurU1KT3Dk+G7nT7GoMOTKSQl4bu2KMOTLmXDk+G7jsOS4buO4buMLcOT4buOw5Lhu47hu5LDk+G7rOG7oMOT4bqjJCApPcOTKSTDmeG6o8OT4buoMsOT4bqhw6MpPcOT4bqr4bucPMOTLuG7ssOTJDzhu6Lhu6okw5Phu6zhu6TDo8OT4bqj4bq1w5Phu6oiKT3Dk+G6o8Ogw6MpPcOTJOG7oinDkz0lxqAlw5Phu6w84buiKcOT4buOw5Lhu47hu4wtw5Phu47DkuG7juG7kMOTPTAow5Phu4zhu47Dk+G7qiIpPcOT4bqjw6AmKSRJw5Phuqs1JcOT4bqjMik9w5Mow6Lhu6rDk+G7rOG7pMOjw5PhuqPhurXDk8OV4buYSeG7jMOT4bqjOsOT4busMCk9ScOT4bqjw6A8KT3Dk+G7rD7Dk+G7jOG7jMOT4buqIik9w5PhuqPDoCYpJMOTOMOT4buq4bua4buqw5PhuqPDoOG6tTYpPcOTJH3hu6pJw5Phu6jGoDzDkz0wKMOTY8OaZMOT4buw4bqnKT3Dkykk4bucw5MkJeG7tsOjw5Phu6gxScOT4buqMik9ScOTJOG7nCk9w5PDoOG7nDzDk+G6osOg4bq1Nik9w5PhuqIl4bu4w6PDkyR94buqw5Phu53hurU1KT3Dk+G6osOaKUjDkykk4bucw5MkJeG7tsOjw5Phu6gxw5PhuqLDoOG6tTYpPcOT4bqiw6DDoyk9w5MkfeG7qsOT4buqNMOT4bqhOMOTdcagPMOTbOG7njxIw5Phu47Dk2Ekeyk9w5MkfeG7qsOT4busJeG7uCjDk+G6o8Og4bq1Nik9w5NBITzGoCk9ScOT4bqiw6DhurU2KT3Dk+G6oiXhu7jDo8OTJH3hu6rDk+G6oiTGoCkkSMOTYSR7KT3DkyR94buqw5Phu6gxw5MoIinDk+G6osOg4bq1Nik9w5PhuqIl4bu4w6PDkyR94buqw5Phuqvhu5zDk+G6ouG7nW3huqDDk+G7neG6tTUpPcOT4bqqJeG7tuG6o0jDkykk4bucw5Phu6zGoMOTKVApPcOT4bqiw6DhurU2KT3Dk+G6oiXhu7jDo8OTJH3hu6rDk+G6q+G7nMOT4bqi4budbeG6oMOT4bqiw5opw5PhuqIk4bucKSRIw5Phu47Dk2Ekeyk9w5MkfeG7qsOT4busJeG7uCjDk+G6o8Og4bq1Nik9w5NtJOG7rik9ScOT4bqiw6DhurU2KT3Dk+G6oiXhu7jDo8OTJH3hu6rDk+G6q+G7nMOT4bqi4budbeG6oMOT4bqiw5opw5N1JcOdKUjDk+G7jsOTYSR7KT3DkyR94buqw5PhuqLDoOG6tTYpPcOTQSQyw5PhuqMkIik9w5Nuw5opw5PhuqMx4buqw5Phu6jhu5opw5PhuqPDoMSDw5PhuqIl4bu4w6PDkyR94buqw5Phuqvhu5zDk+G6ouG7nW3huqDDk+G7neG6tTUpPcOT4bqgNClIw5MpJOG7nMOT4buOw5PhuqPhu6QpPUnDk8OUw5NhJHspPcOTJH3hu6rDk+G6osOg4bq1Nik9w5PhuqLhu51t4bqgw5PhuqIkw6Phu6YpSMOTKSThu5zDk+G7jsOT4bqj4bukKT1Jw5PDlMOTYSR7KT3DkyR94buqw5PhuqLDoOG6tTYpPcOTw7rhu6Qow5MpPCnDk+G7neG6tTUpPcOTQSThuq8pPUjDkykk4bucw5MkfeG7qsOT4buoMcOTKCIpw5Phuqvhu5zDk+G7qiTDouG7qsOTKVApPcOT4bqiw6DhurU2KT3Dk+G6ouG7neG7hOG6ouG7nW3huqDDk2zGoMOT4bqi4bukKT3DjcSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYWw84buwZE9KbeG6ryk9w5Phuqs1JcOT4bqh4bqnw5MpM8OTIeG6p+G7qsOT4buq4bq3xqDDk+G7rD/GoMOTYSThurU0KT1Jw5Mkw6Nk4bu2KcOT4bud4bq1NSk9w5Phu50+xqDDkyg8KT3DkyjDoyApw5Phu6rhu5rhu6rDk+G7qsOZYUnDkyk94bucKSTDk+G6q+G7nMOT4buq4bua4buqw5PhuqMyw5Phu6okw6Lhu6pJw5Phu6rhu5rDkykkw5opw5PDocOjxqApw5PhuqPDmijDkyQzw5PhuqPDoDfDk+G7rOG7pMOjw5PhuqPhurXDk2PDmmTDk+G7sOG6pyk9w5Phu6o0w5PhuqE4w5Phuqvhu6bhuqPDk+G7qiTDmeG6o8OT4bqjw6DhurU2KT3DkyE1YcOT4bqjw6DDnSnDk+G7rD/GoMOT4buo4bucKcOTKSRSKMOT4bus4bueKMOT4buo4buePMOT4bqrJeG7tuG7qsOTJH3hu6rDk+G6o+G7pmHDk+G7quG6t8agw5MkfeG7qsOT4bqhJSkkScOTKSTDmeG6o8OTIeG7nMOTJH3hu6rDk+G6oSUpJMOTKT3hurU2JcOT4bqqw5opw5N0JeG7tMOjScOTQcagw5N0IsOTOMOT4buq4bua4buqw5Nj4bugw5Phuqvhuq8pPcOT4bqhw5rDo0nDk+G6q+G6ryk9w5NjxqDDjcSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYWw84buwZE9Kw7k9w6NkQCnDk28mKSTDk0Ek4bqx4buqxKgvYUo=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Số vụ cháy rừng giảm mạnh

Số vụ cháy rừng giảm mạnh
2021-09-13 17:04:04

QTO - Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, trong 8 tháng của năm 2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 7 vụ cháy rừng, diện tích rừng bị cháy trên 27,4 ha,...

Hiến máu khẩn cấp cho bệnh nhân

Hiến máu khẩn cấp cho bệnh nhân
2021-09-13 11:44:58

QTO - Hôm nay 13/9/2021, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, vừa qua, 7 bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện đã tham gia hiến máu khẩn cấp, giúp...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết