Cập nhật:  GMT+7
VDjhu6rGrzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v+G7hDnhu4Xhuq99xahV4bu1LOG6t8avWeG7ruG7lsavOOG6pTzGr+G7gznhurc4xq/hu4U5NGbGrzjhuqU8xq974buL4bq7PMavOOG6pTzGr+G7sMavKWZkOS/hurc34bu2w7NULzjhu6pVVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/4bu3feG7sj7FqFXhur444bq1xq/hu7U54bu04bqxxq974bqrPMav4buC4bq9xq/hu7U54bu04bqzxq8+aTzGr23hu7bGr8Wp4bu24bqzxq/hu4Xhu7jhurPGr1Lhu7Xhu6fhu5rFqeG7hFPGr+G6sOG7sjnGr+G7t2bDs8av4bq+OOG7i2Xhurc3xq88OOG6s8avKTkx4buF4bugxq/hurc94bqxxq844bqlPMav4buw4buo4buw4buoxq8txq/hu7Dhu6jhu7Dhu6rhu6DGr+G7heG6ocav4bqvM8avOOG6pTzGr+G7gznhurc4xq/hu4U5NGbGrzjhuqU8xq/hu4XhurPhu7bhurfGr+G7heG6oeG6tzjGr3vhu4vhurs8xq844bqlPMav4buwxq8pZmQ5L+G6tzfhu7bDs8ave+G7uOG7hcavNyzhurfGr1nhu67hu5bhu6DGr+G7hT3hurc3xq/hu6rhu6BZVuG7lsav4buD4bqzxq9tw6k5xq/hurc94bqxxq844bqlPMav4buF4buH4buLw6k8UFQv4bq/VVThu4Xhu7Ip4bqvfcav4buD4buFw7Phuq994buYxajhurHhu7Lhu4c3OeG6t+G7ouG7sOG6v2/Gr+G7smbhu4XhurPFqFVU4buF4buHVVThu4U+VVQ54bqxN8av4buD4buHPOG7mMWoLy88UCnhu7LhurPhu4Fm4buy4bq3N+G7heG7hzlQbeG6ty8+feG7g8SD4buF4bqz4bq/L+G6t31u4buDL+G7sOG7quG7rFgv4buuWT7hu7Dhu6pX4buoV+G7sFbhu4Xhu6pX4buoWFdY4bqv4buqUMOj4bq/N8Woxq8vVVQv4buFPlVUL+G7heG7h1VU4buF4buHVVThu4U+VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxahV4buE4buH4buL4bq54bq3N8av4buEOTRmxq844bqlPMavbeG7tsav4buE4bu34bul4buCxq9N4bqj4bq3OMav4buCZeG6t8avUjhmw7Mz4bq3xq9N4bqj4bq3OMav4bquOeG6tzhTxq/hur84O+G6t8aveztmxq97QOG6scavKUDhurPGrzjhuqU8xq/hu4M54bq3OMav4buFOTRmxq844bqlPMave+G7i+G6uzzGrzjhuqU8xq/hu7DGrylmZDkv4bq3N+G7tsOzxq8txq/hu5fhurc44buixq/hu4RQ4bquVC/hur9VVC/hu4U+VVQv4buF4buHVVQv4buF4buyKeG6r31VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFXhu4ThurPhu7bhurfGr+G7heG6oeG6tzjGrzg5M+G6t8avPOG6tcav4buqVuG7qMavPGXGr+G7g+G6vcavNznhu7ThurPGrz5pPMav4buFOTRmxq844bqlPMavbcOpOcavNyzhurfGr1fhu6pQVuG7qOG7qMavOOG6pTzGr+G7gznhurc4xq9t4bu2xq/hu65Q4buqWMOdxq884bu04bq3xq8pY+G7oMavNznhu7ThurPGr205MOG6t8avbeG7tsav4bq3ODrhurfGr205MOG6t1DGr+G7hDh94bqzxq974bu04bq3OMavNznhu7TGrzzDreG7ssav4buC4bq9xq/hu7Xhu6fhu5rFqeG7hOG7oMav4bq3PeG6scavOOG6pTzGr+G7sOG7qOG7sOG7qMavLcav4buw4buo4buw4buqxq/huq/hu7bGr+G6tz3hurHGr3ssZsav4buFOTDhurfGrzzhu7Q8xq/hurc44bu2xq/hu4Xhu4fhu4vhurnhurc3xq/hu4Xhu4c5NOG6t8avxIM44buyOcav4buFOGo8xq84OTPhurfGr+G7pTjhu4tl4bq3N8av4buF4buHw6Hhurc4xq83OeG7tOG6s8avPmk8xq/hur84ZMav4buFOOG6qeG6tzfGr+G7sOG7qOG7qlnhu6DGrykk4buFxq97LGbGr+G7hcSpxq/huq/DqeG6v8av4buq4bugxq/hu4Xhu4fhurPhurc3xq974bq1xq88OGfGr+G7heG7h+G6peG6tzfGr+G6tzrhurc3xq884buy4bqzxq/hu4XhuqHGr+G6rzPGrz7hu7jDs8avOOG6pTzGr+G7sMavKWZkOS/hurc34bu2w7NQVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFXFqTTGr3vhu7jhu4XGr3vhu4vhurs8xq/hurFpPMav4buFOTBmxq/hurfhu7bDs+G7oMavOCxmxq84MeG7hcavPOG7tDzGr3tl4bq3xq9tw6DGr3sjxq/hu4XEqeG6tzfGrynhu4vDqTzGrylkxq/hu4Nm4bq3N+G7oMavOOG6s+G7tuG6t8av4buFODkz4bq3xq88Zcav4buD4bq9xq9tLuG7hcavPDg74buF4bugxq/hurc4O+G7hcav4bqv4bu2xq884bu0PMav4bq/OMOi4bq3N8avOOG6pTzGr3s0xq97QOG6scavKUDhurPGr+G7heG6ocav4bqvM8av4buqxq/huq/DqeG6vy/hu6rGr+G6vzjDouG6tzdQxq/hurY44bq5xq974bq1xq9tOTM8xq/hu4Vkxq88OOG7iTzGrz7hu7jDs8avOOG6pTzGr+G7sMavKWZkOS/hurc34bu2w7PGrzzDrOG6tzfGr+G6tzjhu4vGr+G7hTjhurk5xq/huq/hu4vhurvhurc3xq8+4bu4w7PGrzjhuqU8xq/hu4Xhu7g5xq/hu4Xhu4fhu4vhurnhurc3xq97I8avPOG6tcav4bq3OGzhurc3xq8p4buLw6k8xq88OGbDszThurfGryk5MeG6t8av4buH4bqtxq/hu4cz4buFUMav4bulZuG6qznGr+G6tz3hurHGrzjhuqU84bugxq/hu4XhuqHGr+G6rzPGrzjhuqU8xq/hu4M54bq3OMave+G7i+G6uzzGrzjhuqU8xq/hu7DGrylmZDkv4bq3N+G7tsOzxq974bu44buFxq83LOG6t8avWeG7ruG7llBUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/DueG6sz7Ds8WoVeG6sGPhu4XGr+G7g+G6q8ave8Og4buyxq/hur844buLZeG6tzfGr3vhu7jhu4XGr+G7heG6ocav4bqvM8av4buq4buo4buo4buWxq8+4bu4w7PGrzjhuqU8xq/hu7DGrylmZDkv4bq3N+G7tsOzxq/hurc44buLxq884bu0PMavOGbDszPhurfGr+G7t0A5xq/huq494bq3N+G7oMav4buE4buHOTNmxq/hur444bqz4bq3N+G7oMav4bul4buy4bqxxq/huq5j4bugxq/hu4U4w6DGr28jxq/hu4BmQOG6tzfGr+G7hOG7h8Ogxq9t4bu2xq/hu4U44bu24bq3OMav4bq/OOG6q8avxanhuqnhurc3xq/hu7fhu7ZQxq/hurY34bu24bq3OMav4bu14bun4buaxanhu4TGr+G7gGZA4bq3N8av4buE4buHw6DGr+G7gWbDszHhu4XGr+G7hTrhurHGr+G6vzg74bq3xq97O2bGr3s0xq/hurc64bq3N8avPOG7suG6s8avOGXhurfGr+G6t2zhu7LGr+G7heG6ocav4bqvM8avOOG6pTzGr+G7sMavKWZkOS/hurc34bu2w7PGrzw44bqzxq844bqlPMav4buDOeG6tzjGr+G7hTk0ZsavOOG6pTzGr+G6tzgl4bqxxq974bu04bq/xq/hu4nhurc3xq/hu4Xhuqvhu4XGrzhl4bq3xq/hurds4buyxq/hurFpPMav4buFOTBmxq88w63hu7LGr+G7pTjhu4tl4bq3N8av4buF4buHw6Hhurc4xq83OeG7tOG6s8avPmk8xq/hur84ZMav4buFOOG6qeG6tzfGr+G7sOG7qOG7qllQVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFXhu4Rnxq/huq454bq3OFQv4bq/VQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hướng Hóa: Ném lá trái vụ rớt giá

Hướng Hóa: Ném lá trái vụ rớt giá
2021-09-13 19:39:40

QTO - Vụ mùa năm nay, toàn huyện Hướng Hóa trồng hơn 30 ha ném trái vụ, tập trung chủ yếu ở các xã Hướng Phùng, Hướng Tân, Tân Hợp, Tân Liên và thị trấn...

Số vụ cháy rừng giảm mạnh

Số vụ cháy rừng giảm mạnh
2021-09-13 17:04:04

QTO - Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, trong 8 tháng của năm 2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 7 vụ cháy rừng, diện tích rừng bị cháy trên 27,4 ha,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết