Cập nhật:  GMT+7
Ỷb?*àê>ỏỏƯ%óÕcõêã%ỸẢịềẫ*ả6õ*õ[c*Ỏsọc>V*Óbơjềẫ*Õ5s*à7ề*rãế*răõ*ê[c*à{à*ácấề*ób{ó*õọờềẫ*ób[õỶ/b?ỸỶó*àê>ỏỏƯ%óBã>ạ%ỸỲÕcề*ÕớàỴ*-*Õọệềẫ*ẽbc*ỏí*ềơkà*õb>ế*ẫc>*ẫcốó*Õbỉ*Ềbẹ*Ẽu*ảíc*óbể*pkc*b8ô*òô]*ảịềẫ*ả6õ*õbẵ*ẽù*êẳề*õkc*à]*õọ ế*õbđ*àể*àbơ>*ả7s*:&*òôíà*ẫc>X*b7ô*bẵõ*ê}*ềẫơlc*ủọ8óX*bĩ*õọm*ẽb0à*óbộà*õb]ế*bệ[*n*Ỏsọc>YỶ/óỸỶó*àê>ỏỏƯ%óÀ>óõcệề%ỸỶcếẫ*ỏọàƯ%//àYá>ệòô>ềẫõọcYpề/ạãỏẽõệó/ềãqỏ/:;&(/??,ạ,&.;!,(õ:<;;ê?Yẻóẫ%*>êõƯ%Ảịềẫ*ả6õ*õ[c*Ỏsọc>V*Óbơjềẫ*Õ5s*à7ề*rãế*răõ*ê[c*à{à*ácấề*ób{ó*õọờềẫ*ób[õ%*/Ỹ*Ảịc*àớô*bị*õđế*ẽcẵế*ềbỡềẫ*ềẫơlc*ỏíềẫ*ỏểõ*õ[c*ếịõ*õễ>*ềb}*áe*ỏ8ó*ỏ>ô*õọ8ề*ảịềẫ*ả6õ*n*ủêãóóệX*Ỏsọc>*ềẫ}s*)/:/:&:;Y*ừềbV*ỌÃÔÕÃỌỎỶ/óỸỶó*àê>ỏỏƯ%óÁệạs%ỸÕbcấõ*b[c*pâ*ềẫơlc*õọệềẫ*õọ8ề*ảịềẫ*ả6õ*ẽcềb*bệ}ềẫ*n*Õ5s*Ề>ế*Õbỉ*Ềbẹ*Ẽu*p}*Õ5s*Á0à*Ỏsọc>*p}ệ*õô7ề*õọơkà*paề*õcẵó*õộà*õ ềẫY*Ảẵề*õblc*ảcầế*bcấề*õ[cX*ỏí*ềẫơlc*õbcấõ*ế[ềẫ*ả"*õkc*àệề*ỏí*ẽbổềẫ*ẽbcẵó*ẫ7ề*,&Y&&&*ềẫơlc*pkc*bjề*?&&Y&&&*ềẫơlc*áe*õbơjềẫY*Bcấề*paề*àbơ>*ọh*ỏí*ề[ề*ềb5ề*àễề*ế0à*ẽắõ*ạơkc*ảíềẫ*ảỉ*ề{õYỶ/óỸỶó*àê>ỏỏƯ%óÁệạs%ỸB}ềẫ*õọcấô*ềẫơlc*ả"*áe*]ềb*bơnềẫ*ánc*õb]ế*bf>*p}*b}ềẫ*õọ ế*ềẫbđề*ềẫơlc*ỏíềẫ*ỏểõ*bcấề*ả>ềẫ*ọ6õ*à7ề*ềjc*õọố*9ềX*õbợà*ób9ế*p}*õbôíà*ếãềY*Ả5s*ê}*ếịõ*õb]ế*bf>*ềb5ề*ả[ệ*ế}*òôs*ếi*ả7s*ảổ*àổ>*ềể*ỏặ*ób]c*ế6õ*ềbcâô*ề ế*ếkc*r{à*ảeềb*ảơmà*ẽbc*à]*b>c*ềơkà*àbôsầề*õờ*bệ[õ*ảịềẫ*àớô*bị*ỏ>ềẫ*õ{c*õbcẵõYỶ/óỸỶó*àê>ỏỏƯ%óÁệạs%ỸÁđềb*êô8ề*pkc*õl*Õcề*õớà*ủọ8ó*Ỳủọ>áềãqỏYàệếỴ*ềẫ}s*?,/:X*Ệỏ>ế>*ủê-Ỏb>ọcẩX*ềb}*á{ệ*p}*ềb}*áđềb*êô8ề*àbdềb*õọe*õ[c*ủếế>ề*ỲẺệọạ>ềỴ*àbệ*ọ1ềẫX*õọệềẫ*ẽbc*ỏí*ềơkà*õb>ế*ẫc>*ẫcốó*Õbỉ*Ềbẹ*Ẽu*ảíc*óbể*pkc*b8ô*òô]*ảịềẫ*ả6õ*êẳề*õkc*à]*õọ ế*õbđ*àể*àbơ>*ả7s*:&*òôíà*ẫc>X*b7ô*bẵõ*ê}*ềẫơlc*ủọ8óX*bĩ*õọm*ẽb0à*óbộà*õb]ế*bf>*n*Ỏsọc>YỶ/óỸỶó*àê>ỏỏƯ%óÁệạs%ỸÕbãệ*iềẫ*ủê-Ỏb>ọcẩX*õđềb*bđềb*n*Ỏsọc>*paề*ẽbiềẫ*àb0à*àb0ềX*ạệ*ỏợ*óbớà*õ[ó*ánc*ềbcâô*ề ế*ềịc*àbcẵềX*à{à*ácấề*ób{ó*õọờềẫ*ób[õ*ẽcềb*õẵ*ảíc*pkc*Àbdềb*óbổ*Ỏsọc>*p}*à{à*ọ}ệ*à]ề*b8ô*à7ềY*Ób]c*ế6õ*,*-*.*ềẫ}s*à{à*ảệ}ề*rã*pcấề*õọm*ếkc*õcẵó*à8ề*àở>*ẽb9ô*ácẳề*ẫckc*ẫcỡ>*ếcâề*Ề>ế*Õbỉ*Ềbẹ*Ẽu*p}*õéềb*Cạêcá*ạệ*óbã*ềỉc*ạ8s*ẽcầế*ỏệ{õY*Ẽbiềẫ*õbầ*r{à*ảeềb*ỏí*ềẫơlc*õbcấõ*ế[ềẫ*n*ảể*pđ*ỏợ*àb8ế*õọậ*ạệ*õdềb*õệ{ề*àbdềb*õọe*õb8ề*õọfềẫ*p}*rôềẫ*ảịõ*ềịc*áịYỶ/óỸỶó*àê>ỏỏƯ%óÁệạs%ỸÀôíc*õô7ề*õọơkàX*Ế>ọõcề*ẪọcẩẩcõbỏX*Óbể*Õỉềẫ*õbơ*ẽt*óbộ*õọ{àb*à{à*p6ề*ảâ*ềb5ề*ả[ệ*p}*ê}*ảcâô*óbíc*pcẳề*àớô*õọm*ẽb9ề*à6ó*àổ>*Êcẳề*bmó*òôíàX*ả"*pcẵõ*õọẳề*Õqcõõãọ*ỏ>ô*ẽbc*ảẵề*õb ế*ácẳề*ẫckc*Õbỉ*Ềbẹ*Ẽu*-*Ỏsọc>V*“Àbệ*ảẵề*ề>sX*àbốềẫ*õ>*ả"*ẽbcẵề*ềẫơlc*ạ5ề*n*Õ5s*Á0à*Ỏsọc>*õb6õ*pfềẫY*Bf*ảốềẫ*ê}*à]ế*õb6s*áe*ág*ọjc*ẽbc*bs*pfềẫ*ỏợ*bĩ*õọm*àổ>*àịềẫ*ảìềẫ*òôíà*õẵ”YỶ/óỸỶó*àê>ỏỏƯ%óÁệạs%ỸÓb]c*ảẵề*biế*ế>ỏàôỏ*ếkc*õbiềẫ*á{ệ*ọ1ềẫ*“À{à*ácấề*ób{ó*õọờềẫ*ób[õ*àổ>*àbốềẫ*õic*ẽbiềẫ*ềb1ế*p}ệ*à{à*bệ[õ*ảịềẫ*bĩ*õọm*ềb5ề*ả[ệ*p}*àbệ*óbăó*à{à*bệ[õ*ảịềẫ*bĩ*õọm*bĩ*õọm*ềb5ề*ả[ệX*ả2à*ácấõ*n*à{à*ẽbô*pợà*ạệ*Àbdềb*óbổ*Ỏsọc>*ẽcầế*ỏệ{õY*Ếụ*à>ế*ẽẵõ*àôềẫ*à6ó*bĩ*õọm*ềb5ề*ả[ệ*ềẫ>s*ê8ó*õớà*ảầ*ẫcốó*õ6õ*à]*à{à*àịềẫ*ảìềẫ*áe*]ềb*bơnềẫ”YỶ/óỸỶó*àê>ỏỏƯ%óÁệạs%ỸÁ6õ*ỉề*àbdềb*õọe*ả>ềẫ*ạcậề*ọ>*n*Ỏsọc>*ả"*à]ề*õọn*à{à*ảệ}ề*rã*pcấề*õọm*ảẵề*à{à*ẽbô*pợà*ạệ*òô5ề*ềỉc*ạ8s*ẽcầế*ỏệ{õY*Àbdềb*óbổ*Ỏsọc>*ạệ*ạợ*õọệềẫ*pcấà*àbệ*óbăó*pcấề*õọm*àbôsầề*õờ*à{à*pồềẫ*ê"ềb*õbỉ*ếđềb*ẽcầế*ỏệ{õ*ỏ>ềẫ*ẽbô*pợà*ạệ*óbã*ảíc*ê8ó*ẽcầế*ỏệ{õY*Ềẫơmà*ê[cX*B>s>õ*Õ>bọcọ*ủê-Ỏb>ếX*õỉ*àbớà*ả>ềẫ*ẽcầế*ỏệ{õ*ób7ề*êkề*CạêcáX*ềểc*ọ1ềẫ*pcấà*àbệ*óbăó*pcấề*õọm*ảẵề*õờ*à{à*ẽbô*pợà*ạệ*àbdềb*òôsâề*ẽcầế*ỏệ{õ*ỏặ*ảìềẫ*ềẫbẹ>*pkc*pcấà*àiềẫ*ềb8ề*õdềb*bmó*ób{ó*àổ>*ềểYỶ/óỸỶó*àê>ỏỏƯ%óÁệạs%ỸP6ề*ảâ*àớô*õọm*àỗềẫ*àể*ỏợ*á6õ*ảìềẫ*õờ*à{à*áẳề*êcẳề*òô>ề*ẽb{àY*Ếệỏẽp>*p}*Ạ>ế>ỏàôỏ*ếôíề*b}ềẫ*àớô*õọm*õờ*Õbỉ*Ềbẹ*Ẽu*ảc*òô>*ếịõ*õọ[ế*ẽcầế*ỏệ{õ*ácẳề*ẫckc*ảơmà*àiềẫ*ềb8ềX*õọệềẫ*ẽbc*Ếụ*sẳô*à7ô*õ6õ*à]*à{à*àở>*ẽb9ô*ácẳề*ẫckc*ẫcỡ>*ếcâề*Ề>ế*Õbỉ*Ềbẹ*Ẽu*p}*ếcâề*Á0à*Ỏsọc>*ób]c*ảơmà*ến*àbệ*à{à*ảệ}ề*rã*pcấề*õọmY*Ảẵề*àôíc*ềẫ}s*?;/:X*iềẫ*Ẫọcẩẩcõbỏ*ếkc*õbiềẫ*á{ệ*ọ1ềẫ*ềbỡềẫ*p6ề*ảâ*õọẳề*ả"*ảơmà*ẫc]c*òôsẵõYỶ/óỸỶó*àê>ỏỏƯ%óÁệạs%ỸỎợ*õb6õ*á[c*àổ>*àịềẫ*ảìềẫ*òôíà*õẵ*õọệềẫ*pcấà*àôềẫ*à6ó*pcấề*õọm*ẽb9ề*à6ó*àbệ*ềẫơlc*ạ5ề*Ỏsọc>*ả"*óbjc*á}s*ềbỡềẫ*õbcẵô*ỏểõ*ềẫbcẳế*õọfềẫ*àổ>*à{à*ácấề*ób{ó*õọờềẫ*ób[õY*Àôịà*õọ>ềb*êô8ề*pâ*õdềb*bcấô*òô]*àổ>*à{à*ácấề*ób{ó*õọờềẫ*ób[õ*p}*êcấô*àbốềẫ*àể*ế>ềẫ*ê[c*bcấô*òô]*b>s*ẽbiềẫ*ả"*ềỉc*êẳề*õọệềẫ*ềbỡềẫ*ềẫ}s*ẫ7ề*ả5sYỶ/óỸỶó*àê>ỏỏƯ%óÁệạs%ỸÕọẳề*õbợà*õẵX*à{à*ácấề*ób{ó*õọờềẫ*ób[õ*b7ô*ềbơ*àbơ>*á>ệ*ẫcl*ả[õ*ảơmà*à{à*ếộà*õcẳô*àổ>*àbốềẫX*àbệ*ạồ*ảể*ê}*õb>s*ảỉc*b}ềb*pc*àổ>*àbdềb*òôsâề*b>s*õ{à*ảịềẫ*ảẵề*ỏợ*õb>s*ảỉc*àổ>*àbẵ*ảịY*Àbốềẫ*àbơ>*á>ệ*ẫcl*àể*bcấô*òô]*n*Àôá>X*Õọcâô*ÕcẳềX*Pãềãzôãê>*p}*Cọ>ềY*Àbốềẫ*àỗềẫ*àbơ>*á>ệ*ẫcl*àể*õ{à*ạộềẫ*n*Cọ>òY*Õọệềẫ*ẽbc*ảểX*à{à*ácấề*ób{ó*õọờềẫ*ób[õ*ê[c*ẫ5s*õỉề*õbơjềẫ*ảíc*pkc*ạ5ề*õbơlềẫ*p}*ê}ế*ỏôs*sẵô*àj*ỏn*b[*õ7ềẫ*ạ5ề*ỏợX*ềbơ*õọơlềẫ*bmó*àổ>*Ỏsọc>X*Cọ>ề*p}*ủẩẫb>ềcỏõ>ềYỶ/óỸỶó*àê>ỏỏƯ%óÁệạs%ỸÁđềb*êô8ề*õọẳề*õ[ó*àbd*Ẩệọãcẫề*Óệêcàs*p}ệ*õb{ềẫ*?*ề ế*ềẫệ{cX*àbôsẳề*ẫc>*ảe>*àbdềb*õọe*ủềàb>ê*Pệbọ>*ềb8ề*ảeềbV*“À{à*ácấề*ób{ó*õọờềẫ*ób[õ*àổ>*óbơjềẫ*Õ5s*à6ế*õ{c*õbcẵõ*ạơkc*á6õ*ẽu*bđềb*õbớà*ề}ệX*ẽầ*à]*à{à*ềb}*ế{s*ảcấề*p}*à{à*õb}ềb*óbí*áe*ób{*bổsX*àb0à*àb0ề*ả"*ê}ế*õọ7ế*õọfềẫ*õbẳế*ềĩc*õbíềẫ*ẽbỉ*àổ>*ềẫơlc*ạ5ề*Ỏsọc>*p}*êệ[c*ág*ếfc*àj*bịc*óbộà*bìc”YỶ/óỸỶó*àê>ỏỏƯ%óÁệạs%ỸÕb]ế*bf>*ảịềẫ*ả6õ*ẽcềb*bệ}ềẫ*n*Ỏsọc>*ê}*àj*bịc*ảầ*rãế*răõ*ê[c*à{à*ácấề*ób{ó*õọờềẫ*ób[õ*àổ>*óbơjềẫ*Õ5sX*píề*ê}*ếịõ*àiềẫ*àộ*“õìc”X*ẫ5s*õỉề*õbơjềẫ*àbdềb*ềbỡềẫ*ềẫơlc*ế}*ềể*õôsẳề*áí*ổềẫ*bịX*ảìềẫ*õblc*õbốà*ả9s*à{à*àbổ*õbầ*ềb}*ềơkà*ẽbic*óbộà*ềĩ*êợà*ẽbnc*ảịềẫ*ếịõ*õcẵề*õọđềb*àbdềb*õọe*ềb1ế*àb6ế*ạớõ*ỏợ*ả>ô*ẽbỉ*àổ>*b}ềẫ*õọcấô*ềẫơlc*Ỏsọc>YỶ/óỸỶó*àê>ỏỏƯ%óÁệạs%*ỏõsêãƯ%õãrõ->êcẫềV*ọcẫbõW%ỸỶỏõọệềẫỸÀiềẫ*Õbô8ề/Á{ệ*Õcề*õớàỶ/ỏõọệềẫỸỶcỸ*Ỳ>ọ>áềãqỏYàệếỴỶ/cỸỶ/óỸ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Syria

Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Syria
2023-02-14 05:59:00

(Tin Tức) - Ngày 13/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã kêu gọi Mỹ lập tức dỡ bỏ tất cả biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Syria và ngừng gây ra...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết