Cập nhật:  GMT+7
Uzfhu6jFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rhu4I44buDxIN74bumVOG6sDbDncWoKeG7uOG6sTfFqCjhu7LhurfFqOG6sMO04buC4bq2xajhurE24bu0b8WoKeG7tOG6sTbFqCnDneG6scWo4buDNzgyw6rFqOG7hz/hu4XFqDfEkeG6scWobOG7tOG6t8WoKeG7hWIpxahu4buF4bqxNsWoPmLhu4PFqOG6u8Wo4buEw6Phu4HDnTjhurF7Uy834buoVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDquG7tXvDnTzhu6ZUUeG7gjjhurHFqOG7guG7iylSxagtxajhurA24bu0b8Wo4buo4busL+G7quG7nsWo4bqxNsOsw6k4xajDqjfhu7Lhu4PFqOG6sTbhuq3hurHFqOG7pzgy4bqxxajDg+G7gXvhuq/EgzjhurHhu57FqOG7peG6rzjhu4Phu4FvxajDinvhu4fDo+G6t2zFqCk34bq3xajhu4Ek4bqxNsWo4buCY8WoKTfhu4spxajhu7U4MsOqxajDrGUpxajDuj0pxajhu6fhu7Y4xajhu4I/b8Wo4bulw6zEkeG6sTbFqFHhurDDtOG7guG6tlLFqD7DneG6sTbFqOG6sTbhu7Rvxagp4bu04bqxNsWo4buDNzPFqDc4MuG6scWo4buB4bqnxajhu4fEqcWo4buDN2fFqD7DoSk3xag+4bqpOMWobGU4xajhurA2w53FqGzhu7TFqCnDneG6scWo4buDNzgyw6rFqOG6sTc4MeG7hcWoN8SR4bqxxahs4bu04bq3xagp4buFYinFqG7hu4XhurE2xag+YuG7g8Wo4bq7xajhu4TDo+G7gcOdOOG6sXvhu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZUUzjhuq82xajhu4fhu4Ep4buS4bumLy8p4bugKMOd4bq34bq/4buFw53hurE24buD4buBOOG7oGzhurEvPHvhu4fDo+G7g+G6t8OqL+G6sXtt4buHL+G7quG7sMavVy/hu6jhu6jhu6w84buwxq/hu67hu6pZ4buu4buq4buD4buu4buoVlbEg+G7qOG7oOG6o8OqNuG7psWow53Eg+G7g+G7kuG7puG6sDbDncWoKeG7uOG6sTfFqCjhu7LhurfFqOG6sMO04buC4bq2xajhurE24bu0b8WoKeG7tOG6sTbFqCnDneG6scWo4buDNzgyw6rFqOG7hz/hu4XFqDfEkeG6scWobOG7tOG6t8WoKeG7hWIpxahu4buF4bqxNsWoPmLhu4PFqOG6u8Wo4buEw6Phu4HDnTjhurF74bumxahtODzhu4M34buS4bumV+G7qlbhu6bFqDd7ODY34buD4buS4bum4bus4busxq/hu6bFqC9UUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDucOdw6rhu4M44bq34bqx4bumVMO6OOG6sTfFqOG7h+G6ocWo4buEw6Phu4HDnTjhurF7xajhu4dqxag8aOG6sTbFqMSDxKnhu4XFqMOqN+G7suG6t8Wo4bquV1dXxagpacOdxajhuq7DtcWo4buD4buB4bq34bqxNsWoKeG7hWIpxahu4buF4bqxNsWoPmLhu4PFqGxlOMWoxIPEqSnFqMSDw6zhurnhurE2xajhurA2w53FqOG6u8WobGfhurE2xajDgzfDneG7gcOjOGzhu6DFqOG7leG6sTfhu5zFqMO0w4ov4buC4buCTkzhurBTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZUw4o34buy4buDxagoODPhu4XFqGxlOMWoKOG7suG6t8WoNjhlOOG7nsWo4bqt4bqxNsWow4p74buHw6PhurdsxajDozcq4bqxNsWoPsOh4bqxN8Wo4oCc4buDOuG7g8Wo4bqxNzgg4bqx4buexag+ODHhu4XFqOG6seG7tG/FqD7hurU4xag34bqlOMWo4bqxN2vhurE2xagoODLhurHFqMOqN+G7ssOqxajDqjfhurXhurE2xajhurE24buJw53FqOG6sTc64buDxag+w6HhurE34oCd4bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVOG6sDbDncWoKTfhurfFqOG7gSThurE2xahsODIpxagp4buyKcWo4bqxw6xlKcWo4bqww7Thu4LhurbFqCnhu4XhurE2xagpOsOqxahsw63FqMOjNznFqCk34bq3xajhu4TDo+G7gcOdOOG6sXvFqD7DneG6sTbFqMSD4bu04bqvxagp4buFYinFqG7hu4XhurE2xag+YuG7g8Wow6N94bq3xag84bu0OMWobOG7tMWoxIPhu7Thuq/FqOG7gyPhurE2xajhurE24buFb8WoKcSRxajEg3vhurfFqOG7gzfDneG6sTbFqDfEkeG6scWo4bqxa8Od4bugxajhu6c4MuG6scWow4Phu4F74bqvxIM44bqxxagpw63hurE2xag+QMWo4bqxNzgx4buFxajEgzvhurHFqCnhu7jhurE3xago4buy4bq3xajhu4Nh4bqxN8WoN2HhurE3xajEg3vhurfFqOG7gzfDneG6sTbFqCnhurPFqOG7gzczxag8IeG6scWoPjDhurHFqOG7h8Spxagpw53hurHFqOG7gzc4MsOqxajhu4Phu4HEqSnFqOG7gzgww6rFqClpw53FqOG6sMO04buC4bq2xahs4bu0xajhuq7DtcWobOG7tOG6t8WoKeG7hWIpxahu4buF4bqxNsWoPmLhu4PFqDc4MuG6scWo4bqxw51v4bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVMO5Z+G6sTbFqOG6sTbhu7Rvxajhu6jhu6wv4buq4buexajhu4Jj4bqxNsWo4buDN8OsxajDo8OzxajhurDDtOG7guG6tsWo4bqie+G6seG7h8Wo4buG4buD4bq3xIPhu4N74bqxKHvhu4E2xagpN+G6t8Wo4buBJOG6sTbFqCnhu7IpxajhurHDrGUpxajDqjfDrMSR4bqxNsWo4buCP2/FqCk74bqxxajhu4M3ZinFqD4ub8WobDgyKcWoKeG7heG6sTbFqCk6w6rFqD7hu7bhurHFqDzDrOG6uSnFqCk34bq3xajhu4TDo+G7gcOdOOG6sXvhu6DFqMOKN+G7suG7g8WoKDgz4buFxahsZTjFqCjhu7LhurfFqDY4ZTjFqOG7g+G7gcOsZSnFqOG7gzcx4bqvxajhu7ViOMWo4bqxNjfDocWow7pixajhu4Phu4HDrOG6u+G6sTbFqOG6vuG7heG6qSnFqMOqN+G6teG6sTbFqOG6sMO04buC4bq2xajhu4Phu7Y4xajDuuG7geG7heG7h+G7h3vEg+G7h8WoUcO6w6BSxag8ODThurHFqOG7gcOdxajhu4Phu4HhurfhurE2xajhu6rFqOG6sTbhu7Rvxajhu6jhu6zFqC3FqOG7qOG7ri/hu6rhu57FqOG6reG6sTbFqOG7huG7g+G6t8SD4buDe+G6sSh74buBNsWo4bqxNzrhurHFqOG6r+G7tuG6sTfFqOG6sTbhurfhu7Q4xagp4buF4bqxNsWoKTrDqsWobMOtxajDozc5xajhuq9lOMWoKTfhurfFqOG7hMOj4buBw5044bqxe8Wo4buDN2HFqCnhu7IpxajhurHDrGUpxahsIeG6scWoKTvhurHFqDzhu4Vvxajhu4Phu4Fhxagp4bqt4bqxNsWo4buD4buyKcWoN2TFqOG7g+G7geG6ucWoPuG6qTjFqGxlOMWo4bqxN2vhurE2xajEg+G6t+G7tjjFqGzDrcWow6M3OcWoPkDFqCk34buFbzPhurHFqDY4w53hurfhu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZU4buC4buB4bq34bqxNsWow6M3OMWoPuG6s+G7nsWow7pixajhu4Phu4HDrOG6u+G6sTbFqOG6vuG7heG6qSnFqMOqN+G6teG6sTbFqOG6rsO1xajEgsSD4bq3bzzFqMO04buF4buH4buDOOG6scWoKWfhurE2xajhurE24bu0b8Wo4buD4buFbyDhurHFqCjhuqnFqOG7hMOj4buBw5044bqxe8WoKTvhurHFqGw4MuG6scWo4buD4buB4bq5xajhur/hu4U/4bqxxajhu4fEqcWow6M3LuG6scWoKTrDqsWobOG7tMWo4buD4buyOMWow6M3KuG6sTbFqD7DoeG6sTfFqOG6rsO1xagpZ+G6sTbFqCnhu7Ipxag+4bqr4bqxNsWo4bqvOOG6sTfFqOG6sMO04buC4bq2xajEg+G7heG6reG6scWoN2TFqOG7g+G7geG6ucWo4buEw6Phu4HDnTjhurF7xajhu4Phu4HhurfhurE2xag84bu0OMWoN+G7tuG6seG7oMWo4buCN3vhurfFqMO6YsWo4buD4buBw6zhurvhurE2xajDtOG7heG7h+G7gzjhurHhu57FqCnhu7IpxajhurHDrGUpxajDqjfDrMSR4bqxNsWo4buCP2/FqGzhu7TFqD7huqvhurE2xajhuq844bqxN8WoPkDFqCnhu4XhurE2xagpOsOqxajDozfhurfhu7jhurE2xajhu67Gr8Wo4buD4buPxajhu4Thu4bhu6XFqGw4MuG6scWo4buD4buB4bq5xajhur/hu4U/4bqxxajhu4fEqcWoKTfhurfFqOG7hMOj4buBw5044bqxe8Wow6Mzxajhu4Phu4nFqMOjNzjFqG7hu7hvxajhu4HDncWobuG7heG6sTbFqD5i4buDxajhu4Phu7Y4xajhur/hu4Xhuqkpxag2OMOdxajhu6fhuq3hurE2xahw4buFxajhurHhu7Rvxag34bqrOMWoKeG7heG6qTjFqOG7gzfhu7LhurE2xajhu6rFqOG6sSPhuq/FqOG6sTbhurfhu7I44bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVMO5w63hurE2xajhu4M3e+G6t8Wo4bqt4bqxNsWow7Thu4Xhu4fhu4M44bqx4buexag3ODLhurHFqCnhurPFqFjFqOG6v+G7heG6qSnFqDY4w53FqOG7hyLFqCnhu4XhurE2xagpOsOqxahue8Wo4buDI+G6sTbFqMSCe+G6t8Oqw53hu4E8xagpN+G6t8Wo4buEw6Phu4HDnTjhurF74buexag24bqr4bqvxajhu6fhu4sp4buexajhu6fDneG6scWo4bqu4bu2KTfhu57FqOG7gj9vxajDusOd4bqxxajhurA3w53hu57FqMO5w53hurHDnTzDneG7nsWo4bu14bu0xajEgsOd4bqx4buexajhurDDncWo4buEb+G7nsWow7rDncWoxILDneG6scWobOG7tMWow7rhuqvFqOG7p+G7tOG6t8Wo4bqwN8Od4bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVOG7tTgy4bqxxajDuTc54bqxN8Wow6o3acWo4buEw6Phu4HDnTjhurF7xag+w53hurE2xajDoyDhu4XFqDbDojjFqCnhu7IpxajhurHDrGUpxajDqjfDrMSR4bqxNsWo4buCP2/FqCnhu4XhurE2xagpOsOqxajhu4Mg4bqxxajEg2rDncWo4buDO+G6r8WobsOdxahs4bu0xajhuq/hu7Jvxagow51v4bugxajhu4Jj4bqxNsWo4buCN8OsxajDo8OzxajhurDDtOG7guG6tsWo4bqie+G6seG7h8Wo4buG4buD4bq3xIPhu4N74bqxKHvhu4E2xajhu4Phu4VvIOG6scWoKOG6qcWo4bqvJSnFqDxnxag+w53hurE2xag+w6zhurkpxajhu4M34bu44bq3xajEg+G7hSzhurHFqOG7h+G6t+G6sTbFqDfhurfhu7bhu4PFqD5i4bqxNsWoKTfhu4VvM+G6scWoNjjDneG6t8Wo4bqv4buyb8WoKMOdb8Wo4bq/4buFP+G6scWo4buHxKnFqCk34bq3xajhu4TDo+G7gcOdOOG6sXvFqDc4MuG6scWow6M34bqt4bqxNsWow6o34bu4OMWobDrhurHFqD4xxagpOsOqxago4buyKTfFqOG7g+G7geG6t+G6sTbFqCk3w6zEkeG6sTbFqOG7g+G7gWHhurE3xajhurE2N8Ohxajhu4fEqcWoKWnDncWoxIM4IOG6scWo4bqvOOG6sTfFqOG6v+G7hT/hurHFqOG7h8SpxajhurHhu7Rv4bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumxajhu4fhu4NvxIN74buS4bum4buDe27hu4Mtw53Egzg24bqx4bucxajhu4E4Njfhu4Phu6Lhu6ZUU+G7h+G7g+G7geG6t+G6sTZU4buC4buBO+G6scWo4bq+4buFbyDhurFTL+G7h+G7g+G7geG6t+G6sTZUUzhUxahR4buC4buCTkzhurBSUy84VFMvw6pU


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Syria

Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Syria
2023-02-14 05:59:00

(Tin Tức) - Ngày 13/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã kêu gọi Mỹ lập tức dỡ bỏ tất cả biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Syria và ngừng gây ra...

Tin liên quan

Gợi ý