Cập nhật:  GMT+7
OcO14bqxxINp4bud4bqreXlbw6N2w53DtMO94bud4buLw6Nhw43GoeG7oeG7m+G7oeG6sMO0acSD4bqwY+G7ocSDaGLhu5/Eg+G7m23DvcSD4bubw7V14buf4buPxIPDvcO64bufxIPhu6Phu6XDvcSD4buPw7Ryw73Eg+G7o8O5xIPDtXXDtDkvw7XhurFhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3bDleG7i+G6q8Otw6NhNzrhu5/hu4rhurJ2eOG7i3l5OMSDLcSDw53huqvhurTEg+G6sOG7scO9xIN5w7rEg8O14bqrw7TEg8O9w7VtxIPhu4/DtOG7qcO0xIPhu5/hu4/DtcO0w7Lhu6PEg+G7n8O1w7Rs4bufxIPhurDDgOG7scO9xIN34buz4bqrxIPDveG6oMSD4bubbcO9xINY4buh4bud4bqr4bufw63Eg+G7juG6q3h44buhecSDw63hu6HEg8Osw7rDtMSDw73DtUHEg+G7jOG6q2jDtOG7ocSD4buM4buh4buP4bufw7Thu5/DtMSDaHPEg2nhu7Phu6VpxIPhurDhu5PEg2nDteG7h+G7n8SDw73DtcOAxrDhu5/hu481OS92YTnDveG6q2jhu53hu4vEg3nDveG6tOG7neG7i1vDo+G7o+G6q3jhu4/DtOG7nzLhurd24bqyxIPhuqvhu7PDveG7ocOjYTnDvXhhOcO9w61hOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3ZI4buhw63hurTDo2E5w7Thu6Phu4/Eg8O14buLw7Thu4/DtcO9W8Oj4bqz4bq14bq1w6PEg+G6q+G7ncO9W8Ojw43GoeG7oeG7m+G7oeG6sMO0acSDw6zhuqvhu5/hu4/Do8SD4bq2w7TDrcO9w7Vbw6Phurfhuqfhuq/Do8SDaOG7oXjDreG7i3hbw6PhurHDo8SDeXhpW8Ojw7XDvcO9djIvL+G6sOG7n+G7i+G6snZ44buLeXk14buf4buLw70v4buMw7Thu53hu4t5L1nhu7NoxqHhu4tpw70v4bqzaC/huqvhurcv4bqr4bqnL+G6p+G6tS/Drcah4buh4bub4buh4bqww7RpNcahduG7j8OjL2E5L3ZhOS/DvcOtYTkvw714YTnDvXhhOcO9w61hOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3ZI4buhw63hurTDo2HDjcah4buh4bub4buh4bqww7RpNTkvdmE5L8O9w61hOS/DvXhhOS/DveG6q2jhu53hu4thOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3ZI4buhw63hurTDo2Hhu4zhu6Hhu4/hu5/DtOG7n8O0xIPDrGXEg+G7j8O0Y+G7n8O1xINpw7XDtG3hu5/Eg8O9w7Xhurnhu5/hu4/Eg3nhuqvhu7PEg8OixIN54buLw73Eg+G7m+G7mWnDtcSDw73hu5Hhu5/DtcSDw714w4Dhu6lpxIPhuqrhu51o4buLeMO9xIPhu6Lhu6Hhu5/DveG6q+G7n+G7i3nEg8O1deG7o8SDacO1QcSD4bufw7Xhu4XDvTXEg+G7nsO1w4Dhu5/hu4/Eg8Ot4buhxINpw7Xhu4fhu5/Eg8O9w7XDgMaw4buf4buPxIPhu63Eg2nDteG7geG7n8SDw714YsO0NMSD4bubw7XEkcSD4bufw6nhu5/hu4/Eg8O94bqr4bq0xIPhurDhu7HDvcSDecO6xIPhurXhuqnEg8O9w7VtxIPhu4/DtOG7qcO0xIN44bqrxIN54buB4bufxIPDvcO1w7TEg8Os4buH4buzxIPhurDhu6nDtMSD4bue4buh4bqw4bqr4bubxIPDjcah4buh4bub4buh4bqww7RpxIPhu63Eg8O94bqgxIPhu5ttw73Eg8OsZcSDaOG7mcSD4buf4buPw7XDtMSD4buf4buP4burNTkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdkjhu6HDreG6tMOjYTpjxIPDvcO1w4NpxIPDvW3Eg+G7jOG7oeG7j+G7n8O04bufw7TEg+G7m8O1deG7n+G7j8SDw73DtcOzxINo4buT4bufw7XEg3bDteG7uWnEg+G7m+G7mXbEg8O9w7Xhu6vDtMSD4bqwY8SDw6xj4bufw7XEg+G6ssO04bufxIPhu5vDtXXhu5/hu4/Eg8O9w7Xhuqvhu6PEg+G7j8O04bqrxIPDvcO1w7TEg8Os4buH4buzNTkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdkjhu6HDreG6tMOjYcOdeOG7oeG7n+G7j8SD4bubw7XDtMSDw6xwxIPDjcah4buh4bub4buh4bqww7RpxIPDrOG6q+G7n+G7j8SDw73DtG3hu5/Eg+G7o8Wpw7TEg+G7neG7tWnEg+G7o+G7pcO9xIPhu4/hu4Phu5/Eg8OsbeG7n8SDacO14bqgacSD4bqwdcSDw6zhu5lpw7XEg1jhu6Hhu53huqvhu5/DrcSD4buO4bqreHjhu6F5xIPhu53hu4Phu5/Eg8Os4buD4buzxIPDvcO0bOG7n8SDw7144buh4buf4buPxIN5w4PEg+G7n+G7j8O1w7RvdjXEg+G6quG7n8O1xINpceG7n8SDaWJpw7XEg8O14bqrw7TEg2nDtcO0beG7n8SDw73DteG6ueG7n+G7j8SDw6zDs8SDacO1w7Rt4bujxIPhu5/hu491w7TEg+G6sOG7mcSDecO6xIPhu6Phu6XDvcSDw73DtW3Eg+G7j8O04bupw7TEg2lB4bqrxINY4bqr4buN4bqr4buL4budxIPhu57huqvDreG6q+G7ncSDLcSDw73huqvhurTEg+G6sOG7scO9xIPDveG6ouG7n+G7j8SDw6LEg+G7neG7g+G7n8SD4bqwdcSDw6zhu5lpw7XEg1jhu6Hhu53huqvhu5/DrcSD4buO4bqreHjhu6F5NTkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdkjhu6HDreG6tMOjYeG7ouG7t+G6q8SD4bufY+G6tMSDw43GoeG7oeG7m+G7oeG6sMO0acSDw73huqLhu5/hu4/Eg+G6tcSD4bud4buD4bufxIPDrGLhu5/DtcSDaGTDtMSD4bue4bqrw63huqvhu53Eg+G7rcSDacO14buz4buf4buPxIPhu5ttw73Egy3Eg8O9eOG7oeG7n+G7j8SDw6xwxINpcMSDw7XhuqvDtMSDw7144buF4bufxIPDrcO0w7Lhu5/Eg3jhuqvEg8O9eGzhu5/Eg+G7o+G6vcO9xIN54buB4bufxIPDrOG7h8O9xIPhu59v4bufxIN54butxIPDvXjDgOG7q+G7n+G7j8SDaUHhuqvEg+G7nuG6q8Ot4bqr4budNTkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdkjhu6HDreG6tMOjYeG7rMSDaGLhu5/Eg+G7m23DvcSDw43GoeG7oeG7m+G7oeG6sMO0acSDeWvEg+G7j+G6vXbEg+G7n+G7j8OA4burw7TEg8O9w7Xhurnhu5/hu4/Eg8O9eOG7oeG7n+G7j8SDaeG6vXbEg8Os4buH4buzxIPhu4/DtOG6ruG6q8SDWOG7oeG7j+G7i3jEg+G7jOG7i8Ot4buLeOG7i3jEg+G6sGPEg+G7juG6q+G7i+G7ncSD4bui4buh4buf4buNw7Thu515NTkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdkjhu6HDreG6tMOjYcON4buhxIPhu5vDtXXhu5/hu4/Eg8Osw4Dhu7FpxIPDveG7keG7n8O1xIPhu51jxIPhu6Phu6XDvcSDw7144buF4bufxIPDvcO14bq54buf4buPxIPDrOG7teG7n+G7j8SD4buf4buPw7Xhu5fhuqvEg+G7m8O1w7TEg+G7jOG7oeG7j+G7n8O04bufw7TEg2hzxINp4buz4bulaTTEg+G7n2zhu5/Eg+G7o2Rpw7XEg2nDtcO0beG7n8SDw73DteG6ueG7n+G7j8SDaUHhuqvEg8ONxqHhu6Hhu5vhu6HhurDDtGnEg8O94bqixIPDrOG7g+G7s8SD4bufw6nhu6PEg+G6t+G6r+G6seG6scSD4bqwZ+G7n8SD4budY8SD4bq14bqxxIPDvXjhu4Xhu580xIPhu5/hu4/DteG7l+G6q8SD4budY8SDaXHhu5/Eg+G7m+G7ieG7o8SD4buj4bulw73Eg8O9eOG7heG7n8SDeeG7ocSD4bqw4bupw7TEg+G7m+G6rMSD4bud4bu5acSD4bubw7Xhu63DtMSDw6zhu4Phu7PEg+G7o+G7t+G6q8SD4buPw7TEkcO0xINpQeG6q8SDw7Xhu7PhurRu4bufxIPDvcO14buhZMO0xIPGoOG7ocO14bufxIPhu6Jp4buK4bufeOG7oeG7i8SDN+G6smJpxIPhu53hu4V2xIPhu5/DqeG7o8SD4bqx4bqp4bqt4bq1ODU5L3ZhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3ZI4buhw63hurTDo2FZw7rEg8O9eOG7heG7n8SDw73DteG6ueG7n+G7j8SD4budw7Rs4bufxIPDvcO0bXbEg2lB4bqrxIPDjcah4buh4bub4buh4bqww7RpxIPhu51jxIPhurXhurPEg+G7n23hu7PEg8O94buR4bufw7XEg2nEkcSDw7XhuqvDtMSDw7144buF4bufxIPDvWTDtMSD4buPw7TEkcO0xIPDrMO54buf4buPxIPDrOG7pcO0xIPDjeG6q+G6sMO0ecSDSeG7s3bEg2nhu7PDusO0xIPhu5/DqeG7o8SD4buf4buP4buhYsO0NcSDw53huqvhurTEg+G6sOG7scO9xIPhurfhurPEg8O94buz4bunw7TEg2nDgeG7n+G7j8SDacO14buVxINpceG7n8SD4bub4buJ4bujxIPhurPEg8O9eOG7heG7n8SDeeG7ocSD4bqw4bupw7TEg+G7m+G6rMSD4bud4bu5acSDaUHhuqvEg+G7juG7s8O04bud4bud4buLeOG7o+G7ocSDOsO04bud4bqrecSD4bufw6nhu6PEg+G6seG6qeG6p+G6pzXEg+G7nsO1w4Dhu5/hu4/Eg+G6q+G7n8O1xIN5a8SD4bubw7V14buf4buPxIPDvcO1w7PEg2jhurnDvcSD4bub4buZdsSDw73DtWPhu5/DtcSDw73hu5Fpw7XEg8OscMSD4butxINW4bqreMO0ecSD4bud4buD4bufxIPhu59j4bq0NMSDw63hu6HEg2nDtcO0beG7n8SDw73DteG6ueG7n+G7j8SDw714w4Dhu6lpxIPhu4zhu6Hhu4/hu5/DtOG7n8O0xIPhu5vDtXXhu5/hu4/Eg8Osw4Dhu7FpxIPDveG7keG7n8O1xIPDrG3hu581OS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SOG7ocOt4bq0w6Nh4buM4buh4buP4bufw7Thu5/DtMSD4budY8SDw73huqvhurTEg+G6sOG7scO9xIPDlMO94bqr4bud4bq0xIPDrOG7g+G7s8SDw73DtGzhu5/Eg+G7j8O0Y+G7n8O1xIN34buz4bq0buG7n8SD4bqwY+G7ocSDw73huqDEg+G7m23DvcSD4buf4bulw7TEg8Ot4buz4buf4buPxIPDrMaw4bufxIPhu5/huqvhu6PEg+G7rcSDWOG7oeG7neG6q+G7n8OtxIPhu47huqt4eOG7oXk0xIPhu5vDs8SDw73huqLEg8O9w7Xhu6vDtMSDWOG7i+G7n3rhu6HEg+G7jOG7s3jhu53huqvhu5/Eg+G7n8Op4bujxIPhurHhuqnhuqnDojXEg+G6quG7n8O1xINpw4Hhu5/hu4/Eg+G7nWPEg+G7n+G7j8OA4burw7TEg8OUw73huqvhu53hurTEg8Os4buD4buzxIPDvcO0bOG7n8SD4buPw7Rj4bufw7XEg+G7nXLDvcSD4bqwY+G7ocSD4bqwceG7n+G7j8SD4bqtxIPDveG6q+G6tMSD4bqw4buxw73Eg+G7n+G6q+G7o8SDaeG7s8O6w7TEg2nhu7fhu5/hu4/Eg+G7rcSD4buj4bulw73Eg+G7j8O0xJHDtMSDw6zhu4fhu7PEg8O9w7Xhu7Phu6VpxINY4buh4bud4bqr4bufw63Eg+G7juG6q3h44buheTU5L3ZhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3ZI4buhw63hurTDo2HDjeG7oWXhu5/Eg+G7omThu5/DtTkvdmE=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Miên man nỗi nhớ

Miên man nỗi nhớ
2024-05-26 09:30:00

QTO - Nhân đọc tập thơ “MIỀN NHỚ” của Nguyễn Văn Dùng

Bóng đấu tại Pháp Mở rộng bị kêu ca

Bóng đấu tại Pháp Mở rộng bị kêu ca
2011-05-31 13:07:24

(VnExpress) - Loạt bóng mới của nhà cung cấp Babolat tại Pháp Mở rộng năm nay đang gây "cảm giác lạ" cho nhiều tay vợt và một số còn cho rằng đó là nguyên nhân của nhiều bất...

Những pha ghi bàn bóng bổng đẹp nhất mùa bóng

Những pha ghi bàn bóng bổng đẹp nhất mùa bóng
2011-05-31 13:07:07

(VnExpress) - Pha phối hợp giữa Ozil và Benzema, cú sút xa vào lưới Arsenal, cú đánh gót từ quả phạt góc… có mặt trong danh sách 10 bàn thắng ghi bằng kỹ thuật đá bóng bổng đẹp...

Orlando Bloom tái ngộ đạo diễn Peter Jackson

Orlando Bloom tái ngộ đạo diễn Peter Jackson
2011-05-31 09:07:55

TTO - Ngôi sao Lord of the rings (Chúa tể những chiếc nhẫn) Orlando Bloom tiếp tục hóa thân thành chàng tiên Legolas trong bộ phim mới nhất của đạo diễn Peter Jackson The...

Phục hồi điện Thọ Ninh

Phục hồi điện Thọ Ninh
2011-05-31 09:07:18

TT - Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế vừa khởi công bảo tồn, tu bổ, phục hồi điện Thọ Ninh (ảnh) tại cung Diên Thọ - khu vực Ðại nội, Huế.

Thanh Hóa: người dân lưu giữ bộ xương cá voi

Thanh Hóa: người dân lưu giữ bộ xương cá voi
2011-05-31 09:06:42

TT - Bà con ngư dân thôn Hùng Thành, xã Ða Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đang lưu giữ, bảo quản một bộ xương cá voi xám (dài 9,5m, khung xương rộng gần 2m, có 39 đốt xương)...

Vắng người làm nghề

Vắng người làm nghề
2011-05-31 09:06:11

TT - Liên hoan phim (LHP) châu Âu tại VN 2011 vừa kết thúc ngày 27-5 tại TP.HCM đã để lại những ấn tượng đẹp trong lòng công chúng.

Thạc Chuyên, Hồng Ánh làm giám khảo YxineFF 2011

Thạc Chuyên, Hồng Ánh làm giám khảo YxineFF 2011
2011-05-31 09:05:27

(VnExpress) - Đạo diễn 'Chơi vơi' và nữ diễn viên 'Trăng nơi đáy giếng' tham gia ban giám khảo của tiệc phim ngắn trực tuyến YxineFF lần thứ hai, diễn ra từ 2/9 đến 31/12. Hôm...

Eto’o giúp Inter giành Cup Italy

Eto’o giúp Inter giành Cup Italy
2011-05-30 13:09:55

(VnExpress) - "Báo đen" đóng góp hai bàn trong chiến thắng 3-1 ở trận chung kết gặp Palermo tối chủ nhật.

Lễ rước Cup hoành tráng tại Barcelona

Lễ rước Cup hoành tráng tại Barcelona
2011-05-30 13:09:38

(VnExpress) - Không lâu sau trận chung kết Champions League, thầy trò HLV Guardiola khuấy động men say chiến thắng tại thành phố Barcelona khi xuất hiện với chiếc Cup vô địch.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết