Cập nhật:  GMT+7
4oạáểộâửử)aứỮóữộga5ỔVáễólváoầỗoáổỹỗnáểoỷểáẠpáfỏểoáừvqểánóâáộẽỗáữoỷáạẵ4/oạ54ứáểộâửử)aứOgâễa52$ỗGÃứựgửử3á-áỔâỗểogửữgựáopổáừvâáổỵâáỗđỗnáoậữ áỗoỵỗnáểoeỗnáữokáỗnbỗáfỵủểáoầỗnáểoyểáỗnoọỗáểtáfsỗnáẠóịỗáểýâáaỪvẲáfởaáftáựâáfỵụỗnáứoqáfớỗáểoầơáỗoÀỗnáỗoầáẠpáfỏểoáểýâáỖnơậóáoậỗnáÂỗo04/ứ54ữâệộgáửữĂộg)aổâựnóỗ]ảứÃáâvữơa54ữự54ữễ54ứáểộâửử)aứỆơễĂa54óổnáogónoữ)aãảăaáâộữ)aaáẢóễữo)aăẵắaáệơựễgự)aạaáửựể)aoữữứ]//ẠỗgÃứựgửử0ỗgữ/Móộgử/Ửvệốgểữ/ãệ/âả/âặ/ằạ/ổv-ạ0ốứna/54/ứ54/ữễ54/ữự54ữự54ữễ54ứáểộâửử)aứỆơễĂa5ỂF$áfsóáổỵâáểoụáfớỗáỔV0áFsóáệớỗnáểýâáoợáfẫáộầổáỗịỗáồẰáữòểoáổxâáỗầĂáẠùóáểoỷểáẠpáfỏểoáỖnơậóáoậỗnáÂỗoáữoỷáạả áfrỗnáữoụóáộầáểoỷểáẠpáfỏểoáừvqểánóâáÂỗoáữoỷáạẵá-áỗoóĩváoúỗáổsữáửơáẠùóáồẲáộyểáểỳáểýâáỘóẠgựứơơộ04/ứ54/ữễ54/ữự54ữự54ữễ54ứáểộâửử)aứỆơễĂa54óổnáogónoữ)aããăaáâộữ)aaáẢóễữo)aăẵắaáệơựễgự)aạaáửựể)aoữữứ]//ẠỗgÃứựgửử0ỗgữ/Móộgử/Ửvệốgểữ/ãệ/âả/âặ/ằạ/ổv-ắ0ốứna/54/ứ54/ữễ54/ữự54ữự54ữễ54ứáểộâửử)aứỆơễĂa5ỂấểáểẽváữoýáểxỗnáệâỗáộẫỗoáfậơáẠầáệâỗáovẻỗáộvĂjỗáữựịỗáểoóỉểáÃgáệvẮữáoâóáữẽỗnáổvóáữựẽỗ0áFớỗáểoầơáoợáộầáoầỗnáểoyểáỗnoọỗáỂF$ áữựơỗnáfớáểớáểẩáỗoÀỗnáỗnỵụóáểẻữáểpỗnáệâĂáửâỗnáữỹáÂvửữựâộóâ áỖóngựóâ0004/ứ54/ữễ54/ữự54ữự54ữễ54ứáểộâửử)aứỆơễĂa54óổnáogónoữ)aắàãaáâộữ)aaáẢóễữo)aãăàaáệơựễgự)aạaáửựể)aoữữứ]//ẠỗgÃứựgửử0ỗgữ/Móộgử/Ửvệốgểữ/ãệ/âả/âặ/ằạ/ổv-ả0ốứna/54/ứ54/ữễ54/ữự54ữự54ữễ54ứáểộâửử)aứỆơễĂa5Ệvtóáễólváoầỗoáệcữáfẽváộwểáạàoáửấỗnáfỏâáứoỵúỗn áữỹáỖoầáữoụáỘùỗáỔâỗểogửữgựáỂâữogễựâộ0áFơầỗáÃg áẠùóáửAáosáữqỗnáểýâáểấểáộAểáộỵủỗnáâỗáỗóỗoáoxỗnáoêv áfóáừvâáỗoóĩváữvĂỉỗáứoqáữựỵùểáồoóáễỹỗnáũáỬữựgữmơựễáỔâộộ04/ứ54/ữễ54/ữự54ữự54ữễ54ứáểộâửử)aứỆơễĂa54óổnáogónoữ)aãắặaáâộữ)aaáẢóễữo)aăẵắaáệơựễgự)aạaáửựể)aoữữứ]//ẠỗgÃứựgửử0ỗgữ/Móộgử/Ửvệốgểữ/ãệ/âả/âặ/ằạ/ổv-ạạ0ốứna/54/ứ54/ữễ54/ữự54ữự54ữễ54ứáểộâửử)aứỆơễĂa5OêváẠjáỨâữựóểgáGẠựâánóẩáẠụáfấỗoáựúóáỂvứ04/ứ54/ữễ54/ữự54ữự54ữễ54ứáểộâửử)aứỆơễĂa54óổnáogónoữ)aăắặaáâộữ)aaáẢóễữo)aãăàaáệơựễgự)aạaáửựể)aoữữứ]//ẠỗgÃứựgửử0ỗgữ/Móộgử/Ửvệốgểữ/ãệ/âả/âặ/ằạ/ổv-ẳ0ốứna/54/ứ54/ữễ54/ữự54ữự54ữễ54ứáểộâửử)aứỆơễĂa5ỰĂâỗáNónnửáữỵúóáểỵụóáẠềĂáểoầơáỂF$ áễxáfâỗnáễòỗoáệịáệqóáữọỗoáấó0áỂoóỉểáỗoềỗáểỵùóáẠềỗáểờỗáệịỗáữâĂáữựấóáểýâáâỗo04/ứ54/ữễ54/ữự54ữự54ữễ54ứáểộâửử)aứỆơễĂa54óổnáogónoữ)aãàằaáâộữ)aaáẢóễữo)aăẵắaáệơựễgự)aạaáửựể)aoữữứ]//ẠỗgÃứựgửử0ỗgữ/Móộgử/Ửvệốgểữ/ãệ/âả/âặ/ằạ/ổv-ặ0ốứna/54/ứ54/ữễ54/ữự54ữự54ữễ54ứáểộâửử)aứỆơễĂa5ỔsữámâỗáểvrỗnáểýâáNónnử áẠùóáoọỗoáửbổáửqáạạáểxỗnáữịỗáểýâáữoẽỗáữỵủỗnáữựịỗáộỵỗn04/ứ54/ữễ54/ữự54ữự54ữễ54ứáểộâửử)aứỆơễĂa54óổnáogónoữ)aảẳảaáâộữ)aaáẢóễữo)aăẵắaáệơựễgự)aạaáửựể)aoữữứ]//ẠỗgÃứựgửử0ỗgữ/Móộgử/Ửvệốgểữ/ãệ/âả/âặ/ằạ/ổv-ẵ0ốứna/54/ứ54/ữễ54/ữự54ữự54ữễ54ứáểộâửử)aứỆơễĂa5ỂoóỉểáÃgáữậổáễỹỗnáũánẽỗáồováẠAểáữỵủỗnáfầóáểýâáểấểáovĂĩỗáữoơậóáNgơựngáỆgửữ áỆơệệĂáỂoâựộữơỗáẠầáỄgỗóửáỘâẢ0áỮậóáfẹĂ áOỘ$áÂộgÃáMgựnvửơỗáểớáệầóáứoấữáệókváỗncỗáữựỵùểáồoơẩỗnáảà0àààáỂF$04/ứ54/ữễ54/ữự54ữự54ữễ54ứáểộâửử)aứỆơễĂa54óổnáogónoữ)aảặẵaáâộữ)aaáẢóễữo)aăẵắaáệơựễgự)aạaáửựể)aoữữứ]//ẠỗgÃứựgửử0ỗgữ/Móộgử/Ửvệốgểữ/ãệ/âả/âặ/ằạ/ổv-ã0ốứna/54/ứ54/ữễ54/ữự54ữự54ữễ54ứáểộâửử)aứỆơễĂa5ÂỗoágổáỗoầáỰâmâgộá-áMâệóơáễâáỬóộẠâá2ấơáfở3áểỳỗnánóqỗnáỗoỵáỐâẠógựáOgựỗâỗễgzáaỂoóểoâựóữơaáộầáỗoÀỗnáứoấữáoójỗáổùóáữowáẠỏáểýâáỔVáổxâáẠỹâáừvâ04/ứ54/ữễ54/ữự54ữự54ữễ54ứáểộâửử)aứỆơễĂa54óổnáogónoữ)aãảàaáâộữ)aaáẢóễữo)aăẵắaáệơựễgự)aạaáửựể)aoữữứ]//ẠỗgÃứựgửử0ỗgữ/Móộgử/Ửvệốgểữ/ãệ/âả/âặ/ằạ/ổv-ă0ốứna/54/ứ54/ữễ54/ữự54ữự54ữễ54ứáểộâửử)aứỆơễĂa5ỂoóỉểáÃgáểoũáểấểáỗoầáẠpáfỏểoáễỹỗnáũáỬữựgữmơựễáỔâộộ áữựơỗnáửAáựgơáoờáểýâáoầỗnáỗnoọỗáỂF$áfâỗnáểoụáửéỗáũáfẹĂ04/ứ54/ữễ54/ữự54ữự54ữễ54ứáểộâửử)aứỆơễĂa54óổnáogónoữ)aããàaáâộữ)aaáẢóễữo)aăẵắaáệơựễgự)aạaáửựể)aoữữứ]//ẠỗgÃứựgửử0ỗgữ/Móộgử/Ửvệốgểữ/ãệ/âả/âặ/ằạ/ổv-ằ0ốứna/54/ứ54/ữễ54/ữự54ữự54ữễ54ứáểộâửử)aứỆơễĂa5FsóáữựỵũỗnáỖgổâỗốâá$óễóểá2nóúáữâĂ3áểxỗnáfsóáứoớáỰóơáMgựễóỗâỗễá2fsóáổỳáfở3áoẹỗáoơâỗáệịỗáểoóỉểáỂvứ0áỖuóáệvrỗáữoẻữáệậóáũáểovỗnáồỉữáỂoâổứóơỗửáỘgânvgáểấểoáfẹĂáoâóáỗnầĂáễỵụỗnáỗoỵáfẫáữâỗáệóỉỗ04/ứ54/ữễ54/ữự54/ữâệộg54ứáểộâửử)aứỆơễĂa5ỄơẫỗáỔậỗo4/ứ5


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn
2024-05-18 14:34:00

NDO - Premier League mùa giải 2023-2024 sẽ thi đấu vòng cuối cùng vào cuối tuần này với tâm điểm là cuộc đua vô địch giữa Manchester City và Arsenal, bên cạnh cuộc chiến cho...

Orlando Bloom tái ngộ đạo diễn Peter Jackson

Orlando Bloom tái ngộ đạo diễn Peter Jackson
2011-05-31 09:07:55

TTO - Ngôi sao Lord of the rings (Chúa tể những chiếc nhẫn) Orlando Bloom tiếp tục hóa thân thành chàng tiên Legolas trong bộ phim mới nhất của đạo diễn Peter Jackson The...

Phục hồi điện Thọ Ninh

Phục hồi điện Thọ Ninh
2011-05-31 09:07:18

TT - Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế vừa khởi công bảo tồn, tu bổ, phục hồi điện Thọ Ninh (ảnh) tại cung Diên Thọ - khu vực Ðại nội, Huế.

Thanh Hóa: người dân lưu giữ bộ xương cá voi

Thanh Hóa: người dân lưu giữ bộ xương cá voi
2011-05-31 09:06:42

TT - Bà con ngư dân thôn Hùng Thành, xã Ða Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đang lưu giữ, bảo quản một bộ xương cá voi xám (dài 9,5m, khung xương rộng gần 2m, có 39 đốt xương)...

Vắng người làm nghề

Vắng người làm nghề
2011-05-31 09:06:11

TT - Liên hoan phim (LHP) châu Âu tại VN 2011 vừa kết thúc ngày 27-5 tại TP.HCM đã để lại những ấn tượng đẹp trong lòng công chúng.

Thạc Chuyên, Hồng Ánh làm giám khảo YxineFF 2011

Thạc Chuyên, Hồng Ánh làm giám khảo YxineFF 2011
2011-05-31 09:05:27

(VnExpress) - Đạo diễn 'Chơi vơi' và nữ diễn viên 'Trăng nơi đáy giếng' tham gia ban giám khảo của tiệc phim ngắn trực tuyến YxineFF lần thứ hai, diễn ra từ 2/9 đến 31/12. Hôm...

Eto’o giúp Inter giành Cup Italy

Eto’o giúp Inter giành Cup Italy
2011-05-30 13:09:55

(VnExpress) - "Báo đen" đóng góp hai bàn trong chiến thắng 3-1 ở trận chung kết gặp Palermo tối chủ nhật.

Lễ rước Cup hoành tráng tại Barcelona

Lễ rước Cup hoành tráng tại Barcelona
2011-05-30 13:09:38

(VnExpress) - Không lâu sau trận chung kết Champions League, thầy trò HLV Guardiola khuấy động men say chiến thắng tại thành phố Barcelona khi xuất hiện với chiếc Cup vô địch.

Nhiều hiện vật trên tàu cổ bị tẩu tán

Nhiều hiện vật trên tàu cổ bị tẩu tán
2011-05-30 12:38:26

TT - Chiều 29-5, ông Ngô Hòa, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết vừa ký văn bản đình chỉ việc khai thác xác con tàu đắm ở bờ biển làng Xuân Thiên Hạ,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết