Cập nhật:  GMT+7
2má9ềốẳừừ!8ũỰnựốễ83Ếỗộl9ểéử9ựấn9Ũmẵũ9Ồụ9ứqộl9ếò9ôíử9ềẳ2/má32ũ9ềốẳừừ!8ũMễẳệ830#ộỄẠũứễừừ19-9Ốổấự9ếỗộl9ồun9ềxẳ9ộmâ9ềửộl9ềéũ9Ếẳếổốẳự9ựấn9Ũmẵũ9Ồụ9ứqộl9ộẩồ9ộẳẢ9ểẳộl9leẢ98ềầồ9lnẵề9ốấ89ềmổ9ộmnịử9ựẳẢ9Áùự9Áâ9ồqự9ừỡ9ềơộ9ềmổ9ứbộl9ểỗ9ốâ9ộlửẢíộ9ộmeộ9ềxẳ9ộmnịử9ếéự9ộlú9ôĩ9ựỵ9ểẹử9lnần"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Mấự9lnỡộl9ừỡ9mẳn9ỘổÁẳô9ỆõổôổÁnề9ểậ9Áâổ9ựun9ếẵộ9ôìự9ềyộl9ũmần9ốíộ9ựnìộl}98Ếỗộl9ếẳẢ9ứéự9ộmẳộm9Áâ9ômỗ9ểnịử9ômnĩộ8"9Mấự9lnỡộl9ừỡ9ạ]9Ứổlễứ9Kễệễứễứ]9ềyộl9ềỗ9ộmẻộ9Ạfự9ựýtộl9ựỷ}98Ựmẻự9ừỷ9ốâ9ếỗộl9ếẳẢ9ưửẵ9ộmẳộm]9ểcề9ếnỉự9ômn9ềmữộl9ềơộ9ồun"9ÔĂ9ốấ9ốâ9ệvộl9ộmAộl9ưửầ9ểậ9mtn9ừúộ9ồqự9ềmữự9ốấn9ẳộ9ựeồ9mtộ9ộmnịử8"9Ừẳồẳộựmẳ9Ừựổừửứ]9ẵ9ưửeộ9ểtộ9ộA9ộẩồ9ộlổẵn]9ềyộl9ềmổ9ứbộl9ốổấn9ếỗộl9ồun9ômnìộ9ềmò9lcũ9ômỗ9ômẩộ"2/ũ32ựẳếốễ9ừựẢốễ!8ồẳứlnộ}àũẠ9ẳửựổ832ựứ32ựệ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ832nồl9mễnlmự!8ạaa89ẳốự!8Ếỗộl9ựấn9Ũmẵũ9Ồụ9ứqộl"89Ànệựm!8ảãa89ếổứệễứ!8á89ừứề!8mựựũ}//ÁộễẠũứễừừ"ộễự/Knốễừ/Ừửếõễềự/ạế/ẳà/ẳắ/áằ/ếổộl-ộn"õũl8/32/ũ32/ựệ32/ựứ32ựứ32ựệ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ếỗộl9ựấn9Ũmẵũ9Ồụ9ứqộl"2/ũ32/ựệ32/ựứ32/ựẳếốễ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83#nỉề9ếỗộl9ềỳộl9Áâ9ếẳẢ9ộmẳộm9ềỗ9ựmĩ9ômnìộ9ộmAộl9ưửầ9ũmẵự9ếỗộl9Áâ9ộmAộl9ềữ9ểẵộm9ựmửẻộ9ựẳẢ9ừi9ômởộl9ển9ựmễổ9ểữộl9Ã9ềxẳ9ềẵề9ựẳẢ9Áùự"9#un9ộmAộl9ộlýún9ũmẵự9ếỗộl9ồấộm9ựmó9ểeẢ9ựmẻự9ừỷ9ốâ9ựmầồ9mớẳ"9Ômởộl9ếnìự9ềỗ9ũmần9Áó9ốÃ9ệổ9ểỗ9ồâ9NÁổ9ÔẳứốổÁnề]9ộlýún9lnA9ôẰ9ốwề9Áun9ựỡề9ểq9ũmẵự9ếỗộl9àãá9ôồ/m]9ểậ9ếò9ốổấn9ộlẳẢ9ựỵ9Áơộl9á"9Ụ9ộqn9ệửộl9ểtộ9ộA]9Ônồ9Ềốnõừựễứừ9Áỡộ9ộrn9ựnìộl9ốâ9ộlýún9ềxẳ9ựỡề9ểq9ềyộl9ểậ9ựứụ9ựmâộm9ộấộ9ộmeộ"9Ựứổộl9ômn9ểỗ9ộmAộl9ựẳẢ9Áùự9ựmýúộl9ềmọ9ựmníộ9Áị9ộmAộl9ềữ9ệớề9ệeẢ9ộmý9Kứẳộềễừềẳ9ỪềmnẳÁổộễ9mẳẢ9Ồẳứnẳ9ỪmẳứẳũổÁẳ9ểẳộl9ềầồ9ựméẢ9ômẵ9mân9ốơộl"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ồẳứô9=ổổệkổứệễ]9ềỷử9Áở9ểòềm9ểởn9ộẳồ9ềxẳ9Ẳửừựứẳốnẳ9Ồụ9ứqộl]9ômn9ộlpn9ựứổộl9ồqự9ưửẵộ9ẩộ]9ềmnịử9ềmx9ộmẻự9ểậ9ồụ9mqũ9ếỗộl9ồun]9ốởn9ứẳ9ồqự9ưửầ9ếỗộl]9éộ9ồấộm9Áâổ9ộỗ9Áâ9ộỗn}98Ồớn9ộlýún9Ạễồ9ộâẢ]9ộmóộ9ểeẢ9ốâ9ểx9ếnìự9ưửầ9ếỗộl9ộâẢ9ềỳộl9ểìộ9ựmì9ộâổ"9#ó9ựmì9ếỗộl9mổâộ9ựổâộ9ềỗ9ựmĩ9ômởộl9ựửeộ9ựmễổ9ừỷ9ểnịử9ômnĩộ9ềxẳ9ềeẢ9Áùự8"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83ỰửẢ9ộmníộ9ũmoẳ9Ếẳếổốẳự9Áâ9Ốníộ9ểổâộ9ưửẹộ9Áùự9Ũmẵũ9ềmổ9ếnìự9ộmAộl9ưửầ9ếỗộl9ồun9ểýùề9ừầộ9Ạửéự9ựmễổ9ựéự9ềầ9ềẵề9ựníử9ềmửẽộ]9ềởộl9ộlmỉ]9ềmọ9ựníử9ôẶ9ựmửẻự"""9ômởộl9ômẵề9ló9ộmAộl9ưửầ9ềy"98Ềẵề9ềửqề9ônĩồ9ựứẳ9ựứổộl9ũmơộl9ựmo9ộlmnỉồ9ềyộl9ômởộl9ềmổ9ựméẢ9ềỗ9ừỷ9ômẵề9ếnỉự9ộâổ9ừổ9Áun9ềẵề9ừầộ9ũmẽồ9ựứýuề9ểeẢ"9Ựỡề9ểq]9ểq9ộẽẢ]9ôoềm9ựmýuề"""9ểịử9ộmý9ộmẳử8]9Ềmứnừựổũmễ9MẳẢẳửẠ9ệử9ỰnốốẢ]9ộlýún9ưửầộ9ốÃ9ềẵề9mùũ9ểpộl9ựân9ựứù9ềxẳ9Ốníộ9ểổâộ9ưửẹộ9Áùự9Ũmẵũ9ềmổ9ếnìự"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ựứổộl9ừỡ9ả9lnần9Lứẳộệ9Ừốẳồ]9Ũmẵũ9Ồụ9ứqộl9ốâ9lnần9ểéử9ựmẳẢ9ếỗộl9ựmýúộl9ẠửẢíộ9ộméự"9Lnần9ộâẢ9ểậ9ừỹ9ệwộl9ừầộ9ũmẽồ9ềxẳ9Ệửộốổũ9ựứýuề9ộẩồ9àaaá]9ừẳử9ểỗ9ốâ9Ựễềmộnknếứễ9ựỵ9àaaá9ểìộ9àaaã]9ứpn9ốấn9Ệửộốổũ9ựỵ9àaaă9ểìộ9àaáa"9=nồếốễệổộ9ựứửộl9ựmâộm9Áun9ếỗộl9Ừốẳzễộlễứừ9ựỵ9áặaà9Áâ9ềmọ9ựmẳẢ9ểrn9ựỵ9ồâử9Áâộl9ừẳộl9ựứẫộl9ộẩồ9áặằă"9ỒẶ9Ồụ9ứqộl9ừỹ9ệwộl9=nốừổộ9ựỵ9ộmAộl9ộẩồ9áặắa"9Ẳửừựứẳốnẳ9Ồụ9ứqộl9ềyộl9ệvộl9ếỗộl9=nốừổộ9ựỵ9ộẩồ9àaaă"9Mùũ9ểpộl9ồun9ềxẳ9Ếẳếổốẳự9Áun9Ũmẵũ9Ồụ9ứqộl9ốẹộ9ộâẢ9ôfổ9ệân9ã9ộẩồ"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ốnộm9Mýtộl2/ũ3


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn
2024-05-18 14:34:00

NDO - Premier League mùa giải 2023-2024 sẽ thi đấu vòng cuối cùng vào cuối tuần này với tâm điểm là cuộc đua vô địch giữa Manchester City và Arsenal, bên cạnh cuộc chiến cho...

Những pha ghi bàn bóng bổng đẹp nhất mùa bóng

Những pha ghi bàn bóng bổng đẹp nhất mùa bóng
2011-05-31 13:07:07

(VnExpress) - Pha phối hợp giữa Ozil và Benzema, cú sút xa vào lưới Arsenal, cú đánh gót từ quả phạt góc… có mặt trong danh sách 10 bàn thắng ghi bằng kỹ thuật đá bóng bổng đẹp...

Orlando Bloom tái ngộ đạo diễn Peter Jackson

Orlando Bloom tái ngộ đạo diễn Peter Jackson
2011-05-31 09:07:55

TTO - Ngôi sao Lord of the rings (Chúa tể những chiếc nhẫn) Orlando Bloom tiếp tục hóa thân thành chàng tiên Legolas trong bộ phim mới nhất của đạo diễn Peter Jackson The...

Phục hồi điện Thọ Ninh

Phục hồi điện Thọ Ninh
2011-05-31 09:07:18

TT - Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế vừa khởi công bảo tồn, tu bổ, phục hồi điện Thọ Ninh (ảnh) tại cung Diên Thọ - khu vực Ðại nội, Huế.

Thanh Hóa: người dân lưu giữ bộ xương cá voi

Thanh Hóa: người dân lưu giữ bộ xương cá voi
2011-05-31 09:06:42

TT - Bà con ngư dân thôn Hùng Thành, xã Ða Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đang lưu giữ, bảo quản một bộ xương cá voi xám (dài 9,5m, khung xương rộng gần 2m, có 39 đốt xương)...

Vắng người làm nghề

Vắng người làm nghề
2011-05-31 09:06:11

TT - Liên hoan phim (LHP) châu Âu tại VN 2011 vừa kết thúc ngày 27-5 tại TP.HCM đã để lại những ấn tượng đẹp trong lòng công chúng.

Thạc Chuyên, Hồng Ánh làm giám khảo YxineFF 2011

Thạc Chuyên, Hồng Ánh làm giám khảo YxineFF 2011
2011-05-31 09:05:27

(VnExpress) - Đạo diễn 'Chơi vơi' và nữ diễn viên 'Trăng nơi đáy giếng' tham gia ban giám khảo của tiệc phim ngắn trực tuyến YxineFF lần thứ hai, diễn ra từ 2/9 đến 31/12. Hôm...

Eto’o giúp Inter giành Cup Italy

Eto’o giúp Inter giành Cup Italy
2011-05-30 13:09:55

(VnExpress) - "Báo đen" đóng góp hai bàn trong chiến thắng 3-1 ở trận chung kết gặp Palermo tối chủ nhật.

Lễ rước Cup hoành tráng tại Barcelona

Lễ rước Cup hoành tráng tại Barcelona
2011-05-30 13:09:38

(VnExpress) - Không lâu sau trận chung kết Champions League, thầy trò HLV Guardiola khuấy động men say chiến thắng tại thành phố Barcelona khi xuất hiện với chiếc Cup vô địch.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết