Cập nhật:  GMT+7
?ê>)ẵi2ớớY(ổỜếờiầ(:Ịơi2ìâị)Ẳiịịí)ờ3ế)ìẽó)ấ5ị)âếẹì)Ổầờầơ)G2ẵhớịì?/ê>:?ổ)ẵi2ớớY(ổÊầ2â(:ỜỜỊ)-)Ìẽmế)ớ2ị)Iịơâ)ịẻ)ờêầ)ơếìẽớ)*Ẵêở2)ờé)ìêụìẽ)ẵêếdẵ)ìêặì&)Ịơi2ìâị)Ẳiịịí)ờếdổ)ờpẵ)êỉ2)ờêảì)ờê4ìê)ẵê4ìẽ)ờếcì)Iầẽịi2ớ)ờơịìẽ)ẳó)ổêếí)íõế)ìêãờ)ẵq2)ấ5ị)âếẹì)Ổầờầơ)G2ẵhớịì)Ờêầ)Êịẳẳếờ)*wìê)ẵê4ìẽ)Êịẳẳếờ&)-)ổêăì)ờơsõẵ)ẵq2)Iịơâ)ịẻ)ờêầ)ơếìẽớ$?/ổ:?ổ)ẵi2ớớY(ổẲịâứ(:?ờ2ẳiầ)ớờứiầY(í2ơẽếì@{ổư)2ợờị(:?ờơ:?ờâ:?ếíẽ)ẵi2ớớY(iẾí2ẽầ()2iờY(()êớổ2ẵầY(<()ẳịơâầơY(>()êứổầơiếìhY(()ịìẵiếẵhY(ơầờợơì)ớêịũẾí2ẽầ*ờêếớ$ớơẵ&()ớơẵY(êờờổ@//ổêếầìẳ2ìẵợ$ờợịếờơầ$ủì/ờế2ìứịì/Ếí2ẽầỦếầũ$2ớổưỸỜêợíẳì2ếiẾÂY]<<{ <(/:?/ờâ:?/ờơ:?ờơ:?ờâ:Ịơi2ìâị)Ẳiịịí)ớb)ờếdổ)ờpẵ)êỉ2)ờêảì)ờê4ìê)ẵê4ìẽ)ờếcì)Iầẽịi2ớ?/ờâ:?/ờơ:?/ờ2ẳiầ:Ờêmìẽ)ờếì)ờơcì)ấsốẵ)Ổầờầơ)G2ẵhớịì)ấ8ìẽ)ờ6ế)ờơcì)Ẻ2ẵầẳịịh)ẵq2)íệìê)ủ4ị)ìẽ4ứ){ -]$)G2ẵhớịì)ủếdờ@)“><)ì8í)ủđ)ờơsõẵ=)Ịơi2ìâị)Ẳiịịí)ấ7)ờ5ị)ìcì)íóờ)êệìê)ờsốìẽ)hêế)ủ4ị)ủ2ế)Iầẽịi2ớ$)Ờmế)ủợế)íuìẽ)ờêmìẽ)ẳ3ị)ơaìẽ)ìẽ4ứ)êmí)ì2ứ)2ìê)ãứ)ớb)ẵỡìẽ)ẵêởìẽ)ờ2)ẽêậ)ờê8í)Ờơợìẽ)Ấể2)*ờêd)ẽếõế)ờơịìẽ)ẵ3ẵ)ờếéợ)ờêợứdờ)ìês)Ờêầ)Êịẳẳếờ)=)Iịơâ)ịẻ)ờêầ)ơếìẽớ)$$$)ẵq2)G$Ơ$Ơ)Ờịihếầì)-)ÌÂ)&)íóờ)iăì)ìụ2$)Ờmế)ơãờ)ê3ị)êtẵ)ủệ)ấsốẵ)i4í)ủếeẵ)ẵỡìẽ)2ìê)ãứ”$?/ổ:?ổ)ẵi2ớớY(ổẲịâứ(:Êếeì)Ổầờầơ)G2ẵhớịì)ấ2ìẽ)ờêúẵ)êếeì)ê2ế)ổêăì)ổêếí)âú2)ờêầị)ờếéợ)ờêợứdờ)Ờêầ)Êịẳẳếờ)ẵq2)ìê4)ủ8ì)G$Ơ$Ơ)Ờịihếầì$)Íáẵ)âỡ)ìêảì)ủắờ)ẵê4ìẽ)ờếcì)Iầẽịi2ớ)hêmìẽ)ẵỉ)ờơịìẽ)ẵợnì)ớ3ẵê)ìẽợứcì)ẳ6ì=)ìêsìẽ)G2ẵhớịì)ủặì)ẵêị)ìêảì)ủắờ)ì4ứ)ượãờ)êếeì)ờơịìẽ)ổêếcì)ẳ6ì)ấếeì)6ìê)ẵq2)íệìê$?/ổ:?ổ)ẵi2ớớY(ổẲịâứ(:Ẵỉ)ờêé)ìỉế)ẵêềìê)Ổầờầơ)G2ẵhớịì)ấ7)ấáờ)ẳe)ổêỉìẽ)ẵêị)Ịơi2ìâị)Ẳiịịí)ờu)íóờ)âếẹì)ủếcì)hêmìẽ)ờcì)ờơồ)ờê4ìê)íếìê)ờếìê)í4ì)ẳ5ẵ=)hêế)ẽế2ị)ẵêị)2ìê)ủ2ế)ẵêềìê)ấăợ)ờếcì)ờơịìẽ)ẳó)ẳ2)ổêếí)Iịơâ)ịẻ)ờêầ)ơếìẽớ)$)Ìêệì)i5ế)ẵêáìẽ)ấsôìẽ)ủu2)ỗợ2=)G2ẵhớịì)ủếdờ@)“Ờmế)ìẽ4ứ)íóờ)ẽế4)ấế)ẵĩì)Ẳiịịí)ờêệ)hêmìẽ%)Ủ4)ấỉ)i4)iừ)âị)ờ5ế)ớ2ị)ẵắợ)ãứ)ẵỉ)ờêé)ủ4ị)ủ2ế)ẵê4ìẽ)ờếcì)ờợứeờ)ủôế)ấdì)ờêd”$?/ổ:?ổ)ẵi2ớớY(ổẲịâứ(:Ổầờầơ)G2ẵhớịì)ấ7)ờêầị)ấợòế)âú)3ì)ổêếí)Ờêầ)Êịẳẳếờ)>[)ì8í)ủ4)ổê6ế)ấnế)íáờ)ủõế)ê4ìẽ)iị5ờ)ơ9ẵ)ơnế$)Ì8í){<<]=)mìẽ)ấe)ấỏì)hếeì)Ìầũ)Iếìầ)Ẵếìầí2)ủệ)ê7ìẽ)ì4ứ)ấ7)ổê3ờ)ê4ìê)ủếâầị)ủ4)ẵ3ẵ)ờơĩ)ẵêỏế)ờơcì)í3ứ)ờềìê)âú2)ờêầị)Ờêầ)Ẻầiiịũớêếổ)ịẻ)ờêầ)ơếìẽ)*ổêăì)ấảợ)ổêếí)Ẵêở2)ìêặì)&)í4)hêmìẽ)ờơ6)ẵêị)mìẽ)ẳãờ)hự)hêị6ì)ie)ổêề)ì4ị=)ấoìẽ)ờêôế)ờợứcì)ẳn)ờu)ẳk)âú)3ì)Ờêầ)Êịẳẳếờ)âị)Ìầũ)Iếìầ)Ẵếìầí2)ớ6ì)ượãờ$?/ổ:?ổ)ẵi2ớớY(ổẲịâứ(:Ẳ2)ì8í)ớ2ợ)ấỉ=)ấ5ị)âếẹì)Ẽợếiiầơíị)âầi)Ờịơị)hừ)êốổ)ấoìẽ)ìêắì)i5ế)ủ2ế)ờơĩ)ẵq2)Ổầờầơ)G2ẵhớịì=)ìêsìẽ)ổê6ế)ẳk)âồ)âú)3ì)ủ4ị)ờê3ìẽ)]-{<><)ủệ)hêmìẽ)ớ9ổ)ưdổ)ấsốẵ)iểẵê)i4í)ủếeẵ$?/ổ:?ổ)ẵi2ớớY(ổẲịâứ(:Ờê3ìẽ)><)ì8í)ìẽị3ế=)Ổầờầơ)G2ẵhớịì)ấoìẽ)ừ)ờơồ)i5ế)i4í)ấ5ị)âếẹì)Ờêầ)Êịẳẳếờ)ìêsìẽ)ổê6ế)ờơ6ế)ỗợ2)íóờ)ẵợóẵ)ổêặợ)ờêợắờ)â5)â4ứ)ủ4ị)ờê3ìẽ)>)ì8í)ì2ứ)hêếdì)hd)êị5ẵê)ỗợ2ứ)ổêếí)ẳể)ờơệ)êị7ì$?/ổ:?ổ)ẵi2ớớY(ổẲịâứ(:Í7ế)ờõế)ìẽ4ứ){>-})ủu2)ỗợ2)ẳó)ổêếí)íõế)ẵêềìê)ờêtẵ)hêồế)ỗợ2ứ)ờ5ế)Ũầiiếìẽờịì=)Ìầũ)Zầ2i2ìâ)ủ4)ìẽsôế)êảí)íó)ờ5í)ứcì)iĩìẽ)hêế)ờêãứ)6ìê)ẵêpổ)Ổầờầơ)G2ẵhớịì)ờ5ế)ờơsôìẽ)ỗợ2ứ)ấsốẵ)mìẽ)ấ8ìẽ)ờ6ế)ờơcì)Ẻ2ẵầẳịịh$?/ổ:?ổ)ẵi2ớớY(ổẲịâứ(:Hê3ẵ)ủõế)Iịơâ)ịẻ)ờêầ)ơếìẽớ)=)Ờêầ)Êịẳẳếờ)ờắổ)ờơợìẽ)íếcợ)ờ6)ìêảì)ủắờ)Ẳếiẳị)ờơịìẽ)ẵợóẵ)ê4ìê)ờơệìê)ờệí)hếdí)ẵêếdẵ)ìêặì)ớếcợ)ì8ìẽ)ủ4)ấé)i5ế)ẵêị)ẵê3ợ)ờơ2ế)íệìê)Ẻơịâị$)Ìẽị4ế)Ịơi2ìâị)Ẳiịịí=)ẵ3ẵ)âếẹì)ủếcì)hê3ẵ)ẵq2)Iịơâ)ịẻ)ờêầ)ơếìẽớ)ìês)Ẵ2ờầ)Ẳi2ìẵêầờờ=)Ế2ì)ÍẵHầiiầì=)Ầiếg2ê)Ũịịâ)ủ4)wìâứ)Ớầơhếớ)ấđợ)ỗợ2ứ)i5ế)ờêé)êếeì)ìêảì)ủắờ)ẵq2)íệìê)ờơịìẽ)Ờêầ)Êịẳẳếờ$?/ổ:?ổ)ẵi2ớớY(ổẲịâứ(:Ờêầ)Êịẳẳếờ)ấsốẵ)ẵêế2)i4í)ê2ế)ổêăì=)ổêăì)ấăợ)ớb)ơ2)í9ờ)ủ4ị)ờê3ìẽ)>{)ì8í)ớ2ợ)ủ4)ổêăì)ờêt)ê2ế)âú)hếdì)ẵmìẽ)ẵêếdợ)ủ4ị)ì8í){<>}$?/ổ:?ổ)ẵi2ớớY(ổẲịâứ(:ÌẼỢỨCÌ)ỔÊýÍ)*Ờêầị)Ơầợờầơớ&?/ổ:


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn
2024-05-18 14:34:00

NDO - Premier League mùa giải 2023-2024 sẽ thi đấu vòng cuối cùng vào cuối tuần này với tâm điểm là cuộc đua vô địch giữa Manchester City và Arsenal, bên cạnh cuộc chiến cho...

Phục hồi điện Thọ Ninh

Phục hồi điện Thọ Ninh
2011-05-31 09:07:18

TT - Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế vừa khởi công bảo tồn, tu bổ, phục hồi điện Thọ Ninh (ảnh) tại cung Diên Thọ - khu vực Ðại nội, Huế.

Thanh Hóa: người dân lưu giữ bộ xương cá voi

Thanh Hóa: người dân lưu giữ bộ xương cá voi
2011-05-31 09:06:42

TT - Bà con ngư dân thôn Hùng Thành, xã Ða Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đang lưu giữ, bảo quản một bộ xương cá voi xám (dài 9,5m, khung xương rộng gần 2m, có 39 đốt xương)...

Vắng người làm nghề

Vắng người làm nghề
2011-05-31 09:06:11

TT - Liên hoan phim (LHP) châu Âu tại VN 2011 vừa kết thúc ngày 27-5 tại TP.HCM đã để lại những ấn tượng đẹp trong lòng công chúng.

Thạc Chuyên, Hồng Ánh làm giám khảo YxineFF 2011

Thạc Chuyên, Hồng Ánh làm giám khảo YxineFF 2011
2011-05-31 09:05:27

(VnExpress) - Đạo diễn 'Chơi vơi' và nữ diễn viên 'Trăng nơi đáy giếng' tham gia ban giám khảo của tiệc phim ngắn trực tuyến YxineFF lần thứ hai, diễn ra từ 2/9 đến 31/12. Hôm...

Eto’o giúp Inter giành Cup Italy

Eto’o giúp Inter giành Cup Italy
2011-05-30 13:09:55

(VnExpress) - "Báo đen" đóng góp hai bàn trong chiến thắng 3-1 ở trận chung kết gặp Palermo tối chủ nhật.

Lễ rước Cup hoành tráng tại Barcelona

Lễ rước Cup hoành tráng tại Barcelona
2011-05-30 13:09:38

(VnExpress) - Không lâu sau trận chung kết Champions League, thầy trò HLV Guardiola khuấy động men say chiến thắng tại thành phố Barcelona khi xuất hiện với chiếc Cup vô địch.

Nhiều hiện vật trên tàu cổ bị tẩu tán

Nhiều hiện vật trên tàu cổ bị tẩu tán
2011-05-30 12:38:26

TT - Chiều 29-5, ông Ngô Hòa, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết vừa ký văn bản đình chỉ việc khai thác xác con tàu đắm ở bờ biển làng Xuân Thiên Hạ,...

Diễn cải lương thiếu nhi phục vụ trẻ em nghèo

Diễn cải lương thiếu nhi phục vụ trẻ em nghèo
2011-05-30 12:38:08

TT - Bà bầu Linh Huyền vừa cho biết sẽ dành suất hát đặc biệt lúc 17g ngày 1-6 tại rạp Kim Châu để diễn vở cải lương thiếu nhi Tiểu anh hùng Nam quốc (tác giả và đạo diễn: Bạch...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết