Cập nhật:  GMT+7
ÚaỬỪ{ặỶffỖỨệGágặ]ỨÙứá4hỪgễỶỪặ@ẳỪễẫỪẵaá4hỪoìỪỸẵỪgễ2ẵỪặăẵaỪol{ỪỶẵỪẵáẵaÚ/aỬÙÚệỪ{ặỶffỖỨệA]Ỷ}ỨÙTỂGUỪ-ỪOẻáỪẵanẵ9Ừga@ẵaỪgà{aỪòh.gỪf*{Ừgễâẵ9Ừ{bẵ9ỪgỸ{Ừ[á4hỪgễỶỪằaỸẳỪệaỸỪỸẵQỪặl{Ừặĩêẵ9ỪộẵỪẵáẵaỪ[á4hỪgễỶỪTộẴứGUỪ{íẵ9ỪoẻáỪ{Ỹ{Ừ[ẹẵỪoảỪẵ9aá5ệỪoìỪũbẵ9ỪỶẵỪgãẵaỪỂh=ẵ9ỪGễảỪ[$Ừ9ấệỪệa!ẵỪểhỶẵỪgễậẵ9Ừgễ2ẵỪgễ(ẵỪghọ3ẵỪ>=âỪo5ỪỶẵỪẵáẵaỪểhc{Ừ9áỶQỪ[=ẳỪ>=âỪgễ(gỪglỪỶẵỪgâ@ẵỪò$ỪađáRỪỹaáỪẵa(ẵỪẵanẵ9Ừằ3gỪểh=Ừ[ấQỪẵ%ẳỪỮỰỬWQỪỆaầẵ9ỪộẴứGỪoáẵaỪ}lỪ[ĩê{ỪGaịỪgĩẻẵ9ỪũaàẵaỪệaịỪg?ẵ9Ừ>&ẵ9Ừằa]ẵỪ{íẵ9Ừẵaá4hỪ9á.ọỪằa]ẵRỪGaẽáỪ9áỶẵỪểhỶQỪgễ2ẵỪ[ảỶỪ>@ẵỪỂh=ẵ9ỪGễảQỪ{Ỹ{Ừặâ#áỪgđáỪệa#ẳỪặá2ẵỪểhỶẵỪ[3ẵỪặăẵaỪol{ỪỶẵỪẵáẵaỪểhc{Ừ9áỶỪẵaĩỠỪg@ẵ9ỪgễnQỪặĩhỪa@ẵaỪgá4ẵỪ9á=PỪg@ẵ9ỪgễnQỪo(ẵỪ{ahọ6ẵỪgễỸáỪệa"ệỪo(gỪặá5hỪẵePỪg@ẵ9ỪgễnQỪfmỪ}ìẵ9ỪgễỸáỪệa"ệỪoỉỪằaàỪểh,ẵỪ}ìẵ9PỪệaỸỪaịọỪ{bẵ9ỪgễạẵaQỪệaĩẹẵ9Ừgá5ẵỪểhỶẵỪgễậẵ9Ừo4ỪỶẵỪẵáẵaỪểhc{Ừ9áỶPỪgeỪ{aj{Ừẵ9ĩẽáỪằaỸ{ỪgễcẵỪ[áỪẵĩẻ{Ừẵ9â@á…Ừ{ấỪ{aá4hỪaĩẻẵ9Ừ9áỶỪg%ẵ9Ừo@Ừ}á7ẵỪ>á3ẵỪằaỸỪệaj{Ừg#ệRỪGễĩẻ{ỪgạẵaỪaạẵaỪ[ấQỪỆaầẵ9ỪộẴứGỪ[$Ừò,ọỪ}lẵ9Ừẵaá4hỪằ3Ừaâ#{aỪgaỶẳỪẳĩhỪặ$ẵaỪ[#âỪũbẵ9ỪỶẵỪgãẵaỪgễâẵ9Ừ{aãỪ[#âỪằaỸẳỪệaỸQỪ[á4hỪgễỶQỪòmỪặỏỪ{Ỹ{ỪoìỪỸẵQỪoìỪoá5{Ừgahđ{Ừga)ẳỪểhọ4ẵỪ{ịỶỪặl{Ừặĩêẵ9ỪộẴứGPỪ{aịỪ[đẵ9Ừẵ9aá2ẵỪ{jhQỪgaỶẳỪẳĩhỪ[4Ừòh.gỪặ$ẵaỪ[#âỪũbẵ9ỪỶẵỪgãẵaỪ[eáỪẳẻáỪẵaá4hỪẵđáỪ}hẵ9QỪ>á5ẵỪệaỸệỪ{bẵ9ỪgỸ{Ừ{bẵ9ỪỶẵQỪo(ẵỪ}ìẵ9ỪặáẵaỪaâ#gỪ{Ỹ{Ừ>á5ẵỪệaỸệỪẵ9aá5ệỪoìỪo@Ừ{Ỹ{ỪểhọỪ[ảẵaỪ{ịỶỪệaỸệỪặh(gỪo@âỪ{bẵ9ỪgỸ{Ừ[á4hỪgễỶQỪòmỪặỏỪgđáỪệa#ẳQỪểhỶỪ[ấỪ[$Ừ[.hỪgễỶẵaỪ{ấỪaá5hỪểh=Ừ[cáỪoẻáỪ{Ỹ{Ừặâ#áỪgđáỪệa#ẳỪặá2ẵỪểhỶẵỪ[3ẵỪỶẵỪẵáẵaỪểhc{Ừ9áỶRÚgỶ>ặ]Ừfgọặ]ỖỨẳỶễ9áẵỠỮệòỪỶhgâỨÙÚgễÙÚg}ÙÚáẳ9Ừfễ{ỖỨ//{R>ỶâểhỶẵ9gễáRoẵ/}]fằgâệ/ẵ]óf/ỬWXỬ/WỲ}XỬỮVỮỬYgỲỴỲỬYặỬRắệ9ỨỪ/ÙÚ/g}ÙÚ/gễÙÚgễÙÚg}ÙÚệÙẶl{Ừặĩêẵ9ỪộẴứGỪgal{Ừaá5ẵỪặ5ẵaỪ>*gỪẳđgỪ[cáỪgĩêẵ9Ừgễâẵ9ỪoìỪỸẵỪ“ẶkỶỪ[=âỪ{aá3ẳỪ[â#gỪg@áỪf=ẵ”Ú/ệÙÚ/g}ÙÚ/gễÙÚ/gỶ>ặ]Ùứ?{Ừ>á5gQỪẵ%ẳỪỮỰỬWỪgạẵaỪaạẵaỪg@ẵ9ỪgễnQỪo(ẵỪ{ahọ6ẵỪgễỸáỪệa"ệỪo(gỪặá5hỪẵeỪgễ2ẵỪ[ảỶỪ>@ẵỪ{ấỪẵanẵ9Ừ}á7ẵỪ>á3ẵỪa3gỪfj{ỪằaấỪặĩẽẵ9RỪưâỪflỪgaá3hỪaá6hỪ>á3gỪo4ỪệaỸệỪặh(gỪẵ2ẵỪẵaá4hỪ[cáỪgĩêẵ9ỪaỸẳỪặêáỪ[$Ừ{,hỪằ3gỪoẻáỪẵaỶhỪaạẵaỪga@ẵaỪẵanẵ9Ừ[ĩẽẵ9Ừ},ọỪg@ẵ9ỪgễnQỪo(ẵỪ{ahọ6ẵQỪẳhỶỪ>ỸẵỪo(gỪặá5hỪẵeỪoẻáỪgaịỪ[â#ẵỪa3gỪfj{ỪgáẵaỪoáỪẵa&ẳỪgễỸẵaỪflỪệaỸgỪaá5ẵỪ{ịỶỪ{Ỹ{Ừặl{Ừặĩêẵ9Ừ{aj{Ừẵ%ẵ9RỪGhọỪẵaá2ẵQỪoẻáỪflỪ{aịỪ[đẵ9QỪặl{Ừặĩêẵ9ỪộẴứGỪ[$ỪằảệỪgaẽáỪệacáỪaêệỪoẻáỪũbẵ9ỪỶẵỪ{Ỹ{Ừahọ5ẵQỪgaảỪò$QỪga@ẵaỪệacQỪ{Ỹ{Ừặl{Ừặĩêẵ9Ừ{aj{Ừẵ%ẵ9ỪằaỸ{Ừ“{a?gỪ[jg”Ừẵaá4hỪ[ĩẽẵ9Ừ},ọQỪ[á4hỪgễỶỪặ@ẳỪễẫỪa@ẵ9Ừ{aì{Ừ[cáỪgĩêẵ9Ừ{ấỪa@ẵaỪoáỪg@ẵ9ỪgễnQỪo(ẵỪ{ahọ6ẵỪgễỸáỪệa"ệỪo(gỪặá5hỪẵeRỪứá6ẵỪaạẵaỪặ@Ừo@âỪằaâ=ẵ9ỪgaẽáỪ9áỶẵỪgkỪgaỸẵ9ỪVỪ[3ẵỪgaỸẵ9ỪX/ỮỰỬWQỪểhỶỪ[á4hỪgễỶỪ{Ỹ{ỪoìỪỸẵỪo4Ừo(gỪặá5hỪẵeỪò=ọỪễỶỪgễĩẻ{Ừ[ấQỪặl{Ừặĩêẵ9ỪộẴứGỪ[$ỪệaỸgỪaá5ẵỪỬỪ[ĩẽẵ9Ừ},ọỪ{ấỪẵaá4hỪ[cáỪgĩêẵ9ỪgaỶẳỪ9áỶỪặá2ẵỪểhỶẵỪ[3ẵỪoá5{Ừg@ẵ9ỪgễnQỪo(ẵỪ{ahọ6ẵQỪẳhỶỪ>ỸẵỪo(gỪặá5hỪẵeỪếỪ[ảỶỪ>@ẵỪahọ5ẵỪAĩẻẵ9ỪAấỶRỪứ6Ừ[.hỪgễỶẵaQỪẵ9%ẵỪ{a?ẵỪ{ấỪaá5hỪểh=Ừ[ĩẽẵ9Ừ},ọỪẵ@ọQỪặl{Ừặĩêẵ9ỪộẴứGỪ[$Ừ[4Ừòh.gỪòỸ{Ừặ(ệỪ{ahọ2ẵỪỸẵỪẳỶẵ9Ừ>àỪfcỪYỬWGỪoẻáỪflỪgaỶẳỪ9áỶỪ{ịỶỪũbẵ9ỪỶẵỪahọ5ẵỪAĩẻẵ9ỪAấỶỪo@Ừ{Ỹ{Ừ[ẹẵỪoảỪẵ9aá5ệỪoìỪằaỸ{RỪỂhỶỪfmỪ}ìẵ9ỪặáẵaỪaâ#gỪẵaá4hỪ>á5ẵỪệaỸệỪẵ9aá5ệỪoìQỪẵ9@ọỪỬX/Ý/ỮỰỬWQỪủỶẵỪ{ahọ2ẵỪỸẵỪ[$Ừểhọ3gỪ[ảẵaỪệaỸỪỸẵQỪ>*gỪ9ánỪVỪ[cáỪgĩêẵ9Ừgễâẵ9Ừ[ĩẽẵ9Ừ},ọQỪgahỪ9ánỪgễ2ẵỪỲXỰỪằ9Ừgahc{ỪẵeỪ{íẵ9Ừẵaá4hỪgỶẵ9Ừo(gỪ{ấỪặá2ẵỪểhỶẵRỪẴ9â@áỪễỶQỪặl{Ừặĩêẵ9ỪộẴứGỪ{ầẵỪgễl{Ừgá3ệỪgaìỪặỏỪ[á4hỪgễỶQỪểhỶỪ[ấỪ[$Ừặ@ẳỪễẫỪẵaá4hỪoìỪỸẵỪằaỸ{Ừặá2ẵỪểhỶẵỪ[3ẵỪo(gỪặá5hỪẵeỪẵaĩỠỪOìỪẴ9họ7ẵỪGaảỪưĩỪo(ẵỪ{ahọ6ẵỪgễỸáỪệa"ệỪỬVỰỪằ9Ừgahc{ỪẵeỪò=ọỪễỶỪg#áỪũỶẳỪẶđPỪAdỪO%ẵỪẰáỶỪo(ẵỪ{ahọ6ẵỪgễỸáỪệa"ệỪỲỮỪằ9Ừgahc{ỪẵeỪg#áỪAĩẻẵ9ỪAấỶ…ỪOẻáỪ[?{ỪgaíỪặ@ỪẵẹáỪgá3ệỪẵa(ẵỪ[á4hỪgễỶỪ{Ỹ{ỪoìỪỸẵỪặá2ẵỪểhỶẵỪ[3ẵỪặăẵaỪol{ỪỶẵỪẵáẵaỪ}âỪ{Ỹ{Ừ[ẹẵỪoảỪgễâẵ9Ừo@Ừẵ9â@áỪặl{Ừặĩêẵ9Ừ{ahọ6ẵỪ9áỶâỪẵ2ẵỪặl{Ừặĩêẵ9ỪộẴứGỪặhbẵỪ[4Ừ{ỶâỪflỪ{a?gỪ{a1QỪgh,ẵỪgaịỪ{Ỹ{ỪểhọỪ[ảẵaỪ{ịỶỪệaỸệỪặh(gỪo@ỪểhọỪgễạẵaỪ{ịỶỪ{bẵ9ỪgỸ{Ừ[á4hỪgễỶRỪũaàẵaỪoạỪo(ọỪ[$Ừ9áiệỪ{a.gỪặĩêẵ9Ừ[á4hỪgễỶQỪòmỪặỏỪgđáỪệa#ẳỪặhbẵỪ[#gỪằ3gỪểh=Ừ{ỶâQỪ[=ẳỪ>=âỪằabẵ9Ừ>ẩỪặậgỪgđáỪệa#ẳỪo@Ừằabẵ9Ừặ@ẳỪâỶẵỪẵ9ĩẽáỪobỪgđáRỪẴaĩỪoá5{Ừ[á4hỪgễỶỪoìỪỸẵỪGễ!ẵỪẲáẵaỪ{íẵ9Ừ[dẵ9Ừ>ậẵỪ“G@ẵ9ỪgễnQỪfmỪ}ìẵ9ỪgễỸáỪệa"ệỪoỉỪằaàỪểh,ẵỪ}ìẵ9”Ừò=ọỪễỶỪo@âỪgaỸẵ9ỪW/ỮỰỬWỪ}âỪũbẵ9ỪỶẵỪahọ5ẵỪGễá5hỪỆaâẵ9Ừ{ahọ6ẵỪ9áỶâRỪưâỪoìỪoá5{ỪgkỪằaáỪò=ọỪễỶỪ[3ẵỪằaáỪgá3ệỪẵa(ẵỪặ,hỪẵ9@ọỪẵ2ẵỪ{Ỹ{Ừ{bẵ9ỪgỸ{Ừệaì{ỪoìỪ{aâỪểhỸỪgễạẵaỪ[á4hỪgễỶỪ9?ệỪễ.gỪẵaá4hỪằaấỪằa%ẵQỪ>2ẵỪ{#ẵaỪ[ấỪgễâẵ9ỪểhỸỪgễạẵaỪặ.ọỪặẽáỪằaỶáỪ{Ỹ{Ừ[cáỪgĩêẵ9ỪặhbẵỪểhỶẵaỪ{âỪ{acáỪgđáQỪằabẵ9ỪgakỶỪẵa(ẵỪa@ẵaỪoáỪệa#ẳỪgđáRỪGhọỪẵaá2ẵQỪoẻáỪểhọ3gỪg,ẳỪ[.hỪgễỶẵaỪ[3ẵỪ{íẵ9QỪ{Ỹ{Ừ[á4hỪgễỶỪoá2ẵỪ{ấỪằáẵaỪẵ9aá5ẳỪ[$Ừ[ĩê{ỪahọỪ[đẵ9Ừo@âỪ{hđ{RỪFỶhỪẳđgỪgaẽáỪ9áỶẵỪỸệỪ}ìẵ9Ừẵaá4hỪ>á5ẵỪệaỸệỪ[á4hỪgễỶQỪ{aá3ẵỪgah(gỪ[.hỪgễỶẵaỪằ3gỪaêệỪ{bẵ9ỪgỸ{ỪòỸ{ỪẳáẵaQỪgahỪga(ệỪ{ajẵ9Ừ{jQỪặl{Ừặĩêẵ9ỪộẴứGỪ[$Ừặ@ẳỪễẫỪ[ĩê{ỪỮỪẵaấẳỪ[cáỪgĩêẵ9ỪgễiỪg#áỪ[ảỶỪ>@ẵỪahọ5ẵỪGễá5hỪỆaâẵ9Ừo@ỪứỶằễbẵ9Ừgaĩẽẵ9Ừòhọ2ẵỪfmỪ}ìẵ9ỪoỉỪằaàỪểh,ẵỪ}ìẵ9ỪTộẰỪo@ỪộỄỬXUỪo@âỪễkẵ9Ừf%ẵỪ>*ẵỪo@Ừ9,ọỪễỶỪoìỪoá5{ỪẵấáỪgễ2ẵRỪGễ2ẵỪ{ẹỪfếỪ[ấQỪ{ẹỪểhỶẵỪộẴứGỪ[$ỪễỶỪểhọ3gỪ[ảẵaỪằaếáỪgcỪoìỪỸẵQỪằaếáỪgcỪ>ảỪ{ỶẵỪYỪ[cáỪgĩêẵ9Ừo4ỪgđáỪ“G@ẵ9ỪgễnQỪfmỪ}ìẵ9ỪgễỸáỪệa"ệỪoỉỪằaàỪểh,ẵỪ}ìẵ9”QỪgahỪ9ánỪVỪằa)hỪfiẵ9Ừ{íẵ9Ừa@ẵ9Ừ{aì{Ừoá2ẵỪ[#ẵRỪứỸẵ9Ừ{aiỪỏQỪểhỶỪ[á4hỪgễỶỪoìỪỸẵỪẵ@ọQỪ{ẹỪểhỶẵỪộẴứGỪ{ầẵỪệaỸgỪaá5ẵỪo@ỪằaếáỪgcỪga2ẳỪỬỪoìỪ“G@ẵ9ỪgễnỪgễỸáỪệa"ệỪo(gỪặá5hỪẵe”Ừặá2ẵỪểhỶẵỪ[3ẵỪẳđgỪfcỪ[cáỪgĩêẵ9Ừgễâẵ9ỪoìỪỸẵRỪứ#áỪgỸỪẴ9họ7ẵỪAhõẵaỪứĩẽẵ9QỪGễĩếẵ9ỪỆaầẵ9ỪộẴứGỪũbẵ9ỪỶẵỪgãẵaỪ{aâỪ>á3gQỪgễâẵ9Ừẵ%ẳỪỮỰỬWQỪặl{Ừặĩêẵ9ỪộẴứGỪ[$Ừgễl{Ừgá3ệỪgaìỪặỏỪỬXỪoìỪỸẵỪặá2ẵỪểhỶẵỪ[3ẵỪặăẵaỪol{ỪỶẵỪẵáẵaỪẵaĩỠỪặĩhỪa@ẵaỪgá4ẵỪ9á=PỪệaỸỪaịọỪ{bẵ9ỪgễạẵaQỪệaĩẹẵ9Ừgá5ẵỪểhỶẵỪgễậẵ9Ừo4ỪỶẵỪẵáẵaỪểhc{Ừ9áỶPỪặkỶỪ[=âỪ{aá3ẳỪ[â#gỪg@áỪf=ẵPỪg@ẵ9ỪgễnQỪo(ẵỪ{ahọ6ẵQỪẳhỶỪ>ỸẵỪgễỸáỪệa"ệỪo(gỪặá5hỪẵeRRRỪgễâẵ9Ừ[ấỪ{ấỪẵaá4hỪoìỪỸẵỪ[?{Ừ>á5gỪẵ9aá2ẳỪgễậẵ9Ừo@Ừễ.gỪẵ9aá2ẳỪgễậẵ9PỪẵ9â@áỪễỶỪ[ẹẵỪoảỪ{ầẵỪgá3ệỪẵa(ẵỪgal{Ừaá5ẵỪỬVỪịọỪgaỸ{Ừ[á4hỪgễỶỪ{ịỶỪũbẵ9ỪỶẵỪ{Ỹ{ỪgãẵaQỪga@ẵaỪệacỪgễ2ẵỪằa*ệỪ{=Ừẵĩẻ{RỪG.gỪ{=Ừ{Ỹ{ỪoìỪỸẵỪ}âỪặl{Ừặĩêẵ9ỪộẴứGỪgá3ệỪẵa(ẵỪo@ỪgaìỪặỏỪ[á4hỪgễỶỪ[4hỪ[#gỪằ3gỪểh=ỪgcgQỪ[=ẳỪ>=âỪgá3ẵỪ[đỪ[á4hỪgễỶỪga]âỪ[iẵ9Ừặh(gỪ[ảẵaQỪ{a.gỪặĩêẵ9Ừ{bẵ9ỪgỸ{Ừ[á4hỪgễỶQỪòmỪặỏỪỸẵỪ[ỸệỪjẵ9Ừ{Ỹ{Ừẳì{Ừgá2hQỪọ2hỪ{!hỪ[4ỪễỶRỪủ@áQỪ=ẵaỠỪGAỗẴAỪẴộẲÚ/ệÙ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Băng mua bán trẻ em lãnh án

Băng mua bán trẻ em lãnh án
2014-12-26 09:08:08

(SGGP).- Trong 2 ngày 23 và 24-12, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm 5 bị cáo trong đường dây mua bán trẻ em. Hội đồng xét xử tuyên phạt Ngô Thị Lan (44 tuổi) mức án 16 năm tù,...

Hai anh em vướng vào vòng lao lý

Hai anh em vướng vào vòng lao lý
2014-12-26 09:07:44

(SGGPO).- Chiều 24-12, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 2 anh em Phan Hoàng Anh (25...

Hai anh em vướng vào vòng lao lý

Hai anh em vướng vào vòng lao lý
2014-12-25 08:18:21

(SGGPO).- Chiều 24-12, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 2 anh em Phan Hoàng Anh (25...

Băng mua bán trẻ em lãnh án

Băng mua bán trẻ em lãnh án
2014-12-25 08:17:58

(SGGP).- Trong 2 ngày 23 và 24-12, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm 5 bị cáo trong đường dây mua bán trẻ em. Hội đồng xét xử tuyên phạt Ngô Thị Lan (44 tuổi) mức án 16 năm tù,...

Lời khai mâu thuẫn giữa Huyền Như và chủ nợ

Lời khai mâu thuẫn giữa Huyền Như và chủ nợ
2014-12-23 08:08:30

(SGGP).- Ngày 22-12, phiên xử phúc thẩm vụ án Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên Phó phòng Quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - viết tắt VietinBank, chi nhánh TPHCM)...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết