Cập nhật:  GMT+7
4bqpdOG6u8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sCF1w4Lhu6vhu5ll4bqr4buSdcOp4buzw6nDguG7s8Opw4LhuqB1w6nhu61Bw6nhurThuqbhu61zw6nDtcSp4butw6lz4bqow7TDqcO04buzw6lzaHXDqcOC4bqyxqHDqcOCw611w6nhurbhuqRo4butw6nhu4nhu63huqkvdOG6u+G6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sFThu5ln4buRZeG6q+G6p+G7rOG7quG7kuG7ruG6rS3DqeG7qHR1w6nDtOG7s8Opc2h1w6nhu5Nn4butc8Op4butc+G7t3XDqeG7ieG7rcOp4buT4bud4buxw6nDtOG6rOG7rXPDqeG6uuG6oHXDqeG7rXR24buxw6nDtcOt4butw6nEgsOpITrDqTJ14butdOG6tcOp4busc+G6pOG6vnHhu63DqVThu69p4butc8OpMnXhu6HDgsOpw7Thuqzhu61zw6nDqsOpw4J0Z+G7rXTDqeG7rXXhu53hu63DqeG7qXRow7TDqeG7k3XDqeG7s8Opw4Lhu7PDqcOC4bqgdcOiw6kh4bqy4buv4butc8Op4bur4bqmw7TDqeG7sW7huqTDqcOCdOG6pOG7j+G7reG6tcOp4butc3R1w6nDtGfhu63DqTJ14buhw4LDqeG7rUHDqeG6tOG6puG7rXPDqcO1xKnhu63DqXPhuqjDtMOpw7Thu7PDqXNodcOpw4LhurLGocOi4bqpw4Jnw7Xhu6vhu5nDqeG6tMOC4bq+4bur4buZ4bqhZeG7sWfhurJzdeG7reG6t+G6veG6sMOKw6ln4bqkw4Lhu69l4bqr4bqpw4LhurLhuqvhuqnDguG7keG6q+G6qXXhu7Fzw6nhurTDguG6vuG7q+G7meG6oWXhu7Fnw4ot4bq8deG7kcOCdOG6t8Op4bq74bq54bq5w6PDqeG6pXXhu7HhurDhu6/hurLDgmfhu63DgmXDqXXhu5HhuqFldeG7sXNfw7Thu4Hhu4XDtOG6veG7g+G7heG6uS3DtOG6ueG7h+G7gy3hurvhurvhu5nhu4ct4buFw7TDtOG7kS3hu5HhurvDquG6uWfhu4Hhu5ln4bq5w7Xhu5Hhu4Vlw6ln4burw4LhuqFlw6nhu6x0duG7scOp4butc3R1w6nDtGfhu63DqeG7q3Xhu53hu63DqeG6tuG6pGfhu63DqeG7k+G7o+G7rcOp4bq64bqow6nhu61Bw6nhurThuqbhu61zw6nhu6l0deG7o+G7rcOpw7R04bulw6k6dMOt4buxw6khdOG7pcOpVMOiNcOiw6nDteG7pcOpw4J0Q8OA4butc8OpLcOpw4zhu6104bq3w6khbuG7rcOp4buo4buGw6llw6nhurThurLDtOG6oWV0w4LDguG6sOG6ty8v4but4bur4buRw6LhurrDtOG7seG7meG7kXVnw6Lhurrhu60v4bq94bq54bq74buHL2fhu610LeG6vy3hu61zdHUtw7Rn4butLeG6u+G6v+G7heG6u+G7geG6v+G7h+G6veG7geG7heG7gWbhu4HDosaw4bqwc2XDqcOC4bq+4bqw4buZ4bqhZeG6sHThu6/DguG7r2XDqeG6sHThu6/DguG7r3Xhu5HhuqFlw7Thu4Hhu4XDtOG6veG7g+G7heG6uS3DtOG6ueG7h+G7gy3hurvhurvhu5nhu4ct4buFw7TDtOG7kS3hu5HhurvDquG6uWfhu4Hhu5ln4bq5w7Xhu5Hhu4Vlw6nhurLhu5nhu6vhuqFldMOCw4LhurDhurcvL+G7reG7q+G7kcOi4bq6w7Thu7Hhu5nhu5F1Z8Oi4bq64butL+G6veG6ueG6u+G7hy9n4butdC3hur8t4butc3R1LcO0Z+G7rS3hurvhur/hu4Xhurvhu4Hhur/hu4fhur3hu4Hhu4Xhu4Fm4buBw6LGsOG6sHNlw6l04bqhZeG6veG6v8OqZcOp4bq84bqhZeG7geG6ueG6uWXDqeG7kWfDgmct4buv4bqydXN14butZ+G7q+G6oWV0w4LDguG6sOG6ty8v4but4bur4buRw6LhurrDtOG7seG7meG7kXVnw6Lhurrhu60v4bq94bq54bq74buHL2fhu610LeG6vy3hu61zdHUtw7Rn4butLeG6u+G6v+G7heG6u+G7geG6v+G7h+G6veG7geG7heG7gWbhu4HDosaw4bqwc2Uv4bqr4bqpL8OC4buR4bqr4bqpL8OC4bqy4bqr4bqpw4LhurLhuqvhuqnDguG7keG6q+G6qeG6sOG6q+G7rHR24buxw6nhu61zdHXDqcO0Z+G7rcOp4burdeG7neG7rcOp4bq24bqkZ+G7rcOp4buT4buj4butw6nhurrhuqjDqeG7rUHDqeG6tOG6puG7rXPDqeG7qXR14buj4butw6nDtHThu6XDqTp0w63hu7HDqSF04bulw6lUw6I1w6LDqcO14bulw6nDgnRDw4Dhu61zw6ktw6nDjOG7rXThurfDqSFu4butw6nhu6jhu4bhuqkv4bqw4bqr4bqpL8OC4buR4bqr4bqpL8OC4bqy4bqr4bqpL8OCZ8O14bur4buZ4bqr4busc2nhur7DqeG6u+G6vS3hurvhur3hurXDqcOCdOG7s+G7rXPDqcOCdeG7rcOpw4LEkMOpw5Thu7Phu61zw6ln4butw6khOsOpMnXhu610w6nhuqfDguG7p+G7rXTDqeG7rHN04buhw6lH4but4bqtw6nDtHThu6/DqcO1deG7o8OCw6nhu5PDgOG7rcOp4bq64bulw6nhu61p4bq+w6nhu5Nn4butc8Op4bupdOG7jeG7rcOpw4LhurJDw4Dhu61zw6nDguG6suG6pOG6vsOpw7XEqcOCw6nDtGjDtMOp4buT4bu1dcOpw4JDw4Phu61zw6nhu6t14bud4butw6nhurbhuqRn4butw6nhu5Phu6Phu63DqeG7seG7ucOCw6nhurrhuqjDqeG7rUHDqeG6tOG6puG7rXPDqcOC4bqy4bud4butw6nhu5Phu6Vnw6nDtWnhu63DqeG7qXR14buj4butw6nhurvDqeG7rXND4bqidcOpw4LhurJ44butc8Opw4J0Q8OA4butc8Oi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6qyF04buZ4buvw6nDgnThu7Phu61zw6nDgnXhu63DqcO1Z+G7rcOp4buTw7PhuqThurXDqeG6umnhu6/DqeG7qXThu6/DrOG7rXPDqXTDgOG7rcOp4bq9w6lzdeG6osOp4butc2nhur7DqWYt4bq74bq94bq1w6nDtHThu6XDqTp0w63hu7HDqSF04bulw6lUw6I1w6LDqeG6py7hu6zDqeG6u2Zm4bq54bq1w6nDguG6suG6psOpxILDqeG6sHRD4bqi4butc8OpMnXhu610w6khbuG7reG6tcOpITrDqTJ14butdOG6tcOpw4Lhu6fhu610w6nhu6xzdOG7ocOpR+G7reG6rcOpw7Thuqzhu61zw6nhu7Hhu7nDgsOp4butdHbhu7HDqcO1w63hu63DqeG6umnhu6/DqeG7ieG7rcOp4buT4bud4buxw6nDgsOtdcOp4bux4bu5w4LDqeG6tuG6pGjhu63DqeG7ieG7rcOpw4LhurLhu53hu63DqeG7k0PhuqLhu61zw6nhu5Jp4buvw6khb+G7reG6tcOpITrDqTJ14butdMOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6q+G7kuG7o+G7rcOp4bupdOG7r8Os4butc8Op4bq9w6lzdeG6osOpw6rhurnDqeG6sHThuqbDguG6tcOp4busc+G6pOG6vnHhu63DqVThu69p4butc8OpMnXhu6HDgsOp4bqnLuG7rMOp4bq7ZuG7heG7geG6tcOpw4LhurLhuqbDqcOCw611w6nDiuG7i8Op4busc3R1w6lU4buvZ+G6tXThuqThur7hu6Hhu63DqeG7rHN0dcOp4buq4bu5w7Thuq3hurPDqeG7kEPDgOG7rXPDqTThuqRu4butw6nhu6rDsuG6sMOp4bqnLuG7rMOp4bq7Zmbhur3hurXDqcOC4bqy4bqmw6nDiuG7i8Op4busc3R1w6nhu6h14bux4bq1w6khOsOpMnXhu6104bqt4bqzw6k6dMOt4buxw6lU4bu34butc8OpVOG7r2fhu63DqeG6py7hu6zDqeG6u2Zm4buB4bq1w6nDguG6suG6psOpw4LDrXXDqcOK4buLw6nhu6xzdHXDqeG7qHXhu7HhurXDqSE6w6kydeG7rXThuq3DqeG6umnDqTLDvcOp4buwdeG7rXTDqSHhuqRv4butw6nhuqcu4busw6nhurtm4buFZuG6tcOpw4LhurLhuqbDqcOCw611w6nDiuG7i8Op4busc3R1w6nhu6p14bud4but4bq1w6khOsOpMnXhu6104bqtw6nhu5N1w6nDguG6suG7neG7rcOpw4rhu5nDqeG7s8Opw4Lhu7PDqcOC4bqgdcOp4bq24bqkaOG7rcOp4buJ4butw6nDguG6suG7neG7rcOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6qzLEkGfDqeG7kcSQ4butc8Opw4rhu5nhurXDqeG7rHPhuqThur5x4butw6lU4buvaeG7rXPDqTJ14buhw4LDqcO0w7Phu7HDqcOCdOG7meG7r8Op4bux4bu5w4LDqeG7qXThu43huqTDqeG6tOG6puG7rXPDqeG7kWl1w6l0w4Dhu63DqeG7rcOJZ8Op4bux4buVw4LhurXDqcO04bqs4butc8Op4bq64bqgdcOp4buqw7LhurDhurXDqVThu69n4butw6nhurppw6kh4bqkb+G7rcOpw4J14buj4butw6nhu5Phu6Phu63DqcO1aeG7rcOp4butw4B1w6nDtHThu6XDqVTDojXDosOp4buTZ+G7rXPDqeG7rXPhu7d1w6nhu4nhu63DosOpIcOtdcOp4buTbuG6vuG6tcOpc3Xhurhnw6kydeG7ocOCw6nhurppw6nDtHThu6XDqTXDosOpw4rDrOG6vsOp4bqyZ8Op4buxbuG6pMOpw4J04bqk4buP4but4bq1w6kydeG7ocOCw6nDtMOz4buxw6nhurThuqbhu61zw6nDtcSp4butw6nhu7Hhu7nDgsOp4bqwdGjDgsOp4bq6aeG7r8Op4bqwdMOz4butw6nDtHRu4butw6nDtOG6qmfDqcO0dOG7pcOpNcOiw6nhu6l0deG7o+G7rcOp4butw63hu63DqeG7rXRu4butw6lz4bqow7TDqcOCw611w6nDtHTDgcOiw6nDlHRDZ8Op4buRxJDhu61zw6nhu6vDrXXhurXDqTJ14buhw4LDqcOCdeG7o+G6sMOpw4LhuqjDtMOpw7XEqeG7rcOpw4J04bud4buxw6nhu7Hhu7nDgsOp4bqwdGjDgsOpw7R04bunw6nDgnR14bud4butw6nhurLhu7d1w6nhu7HhuqB1w6nhu6vhu53hu63DqeG7s8Opw4Lhu7PDqcOC4buN4bqkw6nDgnThu69ow4LDqeG7qXR5dcOpdHXhu6Hhu63DqcOC4bqyQ+G6ouG7rXPDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqsy4bqow6nhurp14buhw7TDqeG7qXR14buj4butw6nhu610deG7n+G6pMOp4butc0PhuqJ1w6nhu5Fu4butw6nDtHbDqeG7sWvDgsOpdOG7r8Os4butc8Op4bur4buvw63hu63DosOp4busw63hu63DqeG7rXRu4butw6k1w6LDqcO14bulw6nDgnRDw4Dhu61zw6nhu61r4butc8Op4buTQ8ODw7TDqeG7rXND4bqidcOpw4J0buG7rcOpw7R04bqk4bq+cOG7rcOp4bqyZ8OpVGnDqeG7rOG7uXXDqcO0b+G6sMOpw7RE4bqkw6nhu61zZ+G6vsOp4bq0Z+G6pMOp4buTdsOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6qyF04buZ4buvw6nhu610w7Lhu63DqeG7k+G7peG7rXTDqcO1Z+G7rcOp4buTw7PhuqThurXDqcO0dsOpw4J0cMOpw4LhurJD4bqgw7TDqeG7qXR1w6nhurrhuqjDqeG7rUHDqeG6tOG6puG7rXPDqcOKw6zhur7DqeG6smfhurXDqXN14bq4Z8Op4butdHbhu7HDqcO04bqqZ8OpMnXhu6HDgsOp4bq6acOp4butdHbhu7HDqcO04bqqZ8Opw7R04bulw6k1w6LDqcO0dsOp4buxbuG6pMOpw4J04bqk4buP4butw6nEgsOp4butw4B1w6nhu6l0aMO0w6nhu63hu53hu63DqTJ14buhw4LDqcOCw7nhu7HDqeG7k+G7o+G7rcOp4butdHbhu7HDqcO0dOG7pcOpNcOiw6nhu61Bw6nhurThuqbhu61zw6nDgnRn4butdMOpw4Lhu69o4butw6nhu5Phu7V1w6nDgnThuqrDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqtUdeG7oeG7rcOpw5Thu7Phu61zw6ln4butw6khOsOpMnXhu610w6nhu5Nn4butc8Op4bupdOG7jeG7rcOpw4LhurJDw4Dhu61zw6nDguG6suG6pOG6vsOpw7XEqcOCw6nDtGjDtMOp4buT4bu1dcOpw4JDw4Phu61zw6nhu6t14bud4butw6nhurbhuqRn4butw6LDqVTDrHXDqTJC4bqpL+G6sOG6qw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Trung úy quân đội bị đâm chết ở Phú Quốc

Trung úy quân đội bị đâm chết ở Phú Quốc
2016-12-12 08:34:04

(NLĐO) - Trung úy Phan Thanh Ngoan tử vong sau khi bị nhóm côn đồ ở Phú Quốc dùng dao đâm thủng bụng. Ngày 11-12, nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động cho biết hiện các...

Công an TP HCM phục kích đường dây ma túy tinh vi

Công an TP HCM phục kích đường dây ma túy tinh vi
2016-12-11 09:03:06

(NLĐO) - Qua thời gian theo dõi, trinh sát Công an TP HCM đã phục kích “úp sọt” các đối tượng trong đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tinh vi. Ngày 10-12, Công...

Cảnh báo tình trạng mất cắp xe máy

Cảnh báo tình trạng mất cắp xe máy
2016-12-10 14:09:09

(QT) - Trong khoảng thời gian 6 tháng cuối năm, trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Trị đã xảy ra trên 20 vụ mất cắp xe máy. Theo kết quả điều tra, nguyên nhân chủ yếu đều xuất phát...

Nỗ lực đẩy lùi tệ nạn mại dâm, ma túy

Nỗ lực đẩy lùi tệ nạn mại dâm, ma túy
2016-12-09 08:01:50

(QT) - Bên cạnh niềm vui mừng khi chứng kiến thành phố đổi thay từng ngày, lãnh đạo và nhân dân Đông Hà (Quảng Trị) vẫn còn canh cánh nỗi lo về tệ nạn mại dâm, ma túy. Đây...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết