Cập nhật:  GMT+7
ẳởcẫoùếÃÃ7ẩÀ&ỡĂùọẩẵÓĩẮẫởỡỗẮẫụỵỡẫĂẢũủợẫogủợẫĂởìủợẫĂởẤỳủợẫụểỡẫỤÊẫ-ẫ&ẢẮủợẳ/ởcẵẳÀẫoùếÃÃ7ẩÀỞọếóẩẵằ&ỡủẫ&Ầoặẫ-ẫÒểỡẫóỡỗủẫ&ởẤỳủợẫụểỡẫỤÊẫÚếĂởọẢỡủọẫ&ếỡẫủợệEẫce/éẫúởẮEộủẫủợởrẫĂgủợẫĂởẮộẫòvỡẫCỵỡẫủởỡổẮẫụíĂẫởệủợẫoẴếẫ&ẢẮủợẫ$ẮvoãẫoởũẫẢiủợẫojủẫoưẫĂởồụẫởệủởẫòxủợẫòơẫợỡễỡẫẠẮEộĂẫoềoẫoởpủởẫÃềoởẫCệẫởũểĂẫòxủợẫoởẮEơủẫợỡếũẫoữủợẫủợởỗẫoẴếẫNhoẫÚỡủởẫụệẫ]ếÃởỡủợĂũủẫoởũẫẢiủợẫùệụẫĂyủẫởểỡẫòộủẫủợẤỷỡẫùếũẫòxủợẫCệẫóũếủởẫủợởỡỗÀẫủẤỵoẫủệEăẳ/ÀẵẳÀẫoùếÃÃ7ẩÀNũóEẩẵẳỡụợẫÃẢo7ẩ//oănếũẠẮếủợĂẢỡăCủ/óọÃúĂũÀ/ủọDÃ/dedb/cceóđbẹdédêĂẽéêẽùcăuÀợẩẫếùĂ7ẩÓĩẮẫởỡỗẮẫụỵỡẫĂẢũủợẫogủợẫĂởìủợẫĂởẤỳủợẫụểỡẫỤÊẫ-ẫ&ẢẮủợẩẫDỡóĂở7ẩẻdcẩẫởọỡợởĂ7ẩeẹbẩẫ/ẵẳ/ÀẵẳÀẫoùếÃÃ7ẩÀOếÀĂỡũủẩẵ$ẮếủợẫoễủởẫoễủợẫởệủợẫởưếẫAẫ&ởếủởẫÒễũãẫĂsủởẫ*ỳủẫÒữủợãẫ&ẢẮủợẫ$ẮvoăẫỄủởẫĂẤẫùỡỗẮạẫ&Ở"/&&"[Ủẳ/ÀẵẳÀẫoùếÃÃ7ẩÀNũóEẩẵ&ẢũủợẫĂẮEồủẫnvãẫnệẫÚếĂởọẢỡủọẫ&ếỡẫòổẫokÀẫòộủẫủởBủợẫủợởỡồủẫoẦẮẫợjủẫòỉEẫoởũẫĂởĩEẫoềoẫụẦoẫĂởẮộẫĂởọũẫỤẲoẫđbcẫĂẢẤỵoẫòỉEẫềÀẫòíĂẫùồủẫởệủợẫởưếẫ&ẢẮủợẫ$ẮvoẫoưẫĂềoẫòxủợẫĂvỡẫĂởỡơẮẫòộủẫợỡềẫoễẫCệẫCỡỗoẫùệụẫoẴếẫủổủẫúỡủởẫĂộẫỤÊãẫÃũủợẫòfẫợưÀẫÀởjủẫĂgủợẫĐẮĩĂẫúởlẮẫĂỵỡẫủởỡổẮẫủẤỵoẫúởềoẫCệẫùệụẫợỡễụẫủởkÀẫúởlẮẫĂẬẫ&ẢẮủợẫ$Ắvoăẳ/ÀẵẳÀẫoùếÃÃ7ẩÀNũóEẩẵOẶủợẫủợệEãẫỦởệẫ&ẢhủợẫoởũẫnỡộĂẫỤÊẫòếủợẫoỉủẫủởhoẫĂgủợẫĂởẮộẫòvỡẫCỵỡẫởệủợẫủởkÀẫúởlẮẫĂẢrẫợỡềẫcẽẫĂẼẫ?*ÓẫĂẬẫ&ẢẮủợẫ$ẮvoãẫủởhụẫCệũẫoềoẫùtủởẫCẨoẫoởỡộủẫùẤỹoẫủởẤẫĐọẫòỡỗủãẫÀỡủãẫĂởỏÀẫCệẫúởũềủợẫÃễủẫẠẮếủẫĂẢừủợăẫ$ẮEộĂẫòrủởẫủệEẫòẤỹoẫòẤếẫẢếẫúởỡẫ&yủợẫĂởvủợẫUũọẫNỡóọủẫoởẮlủẫnrẫùíÀẫùểỡẫoẮxoẫòẮếẫCỵỡẫòvỡẫĂởẴẫòễủợẫOxủợẫởứếẫÓũủếùóẫ&ẢẮụÀẫĂẢũủợẫoẮxoẫnjẮẫoẪẫCệũẫĂởềủợẫccẫĂỵỡăẳ/ÀẵẳÀẫoùếÃÃ7ẩÀNũóEẩẵ&ởọũẫĂởữủợẫnềũẫoẴếẫỦởệẫ&ẢhủợãẫĂởẮộẫÃẮĩĂẫòvỡẫCỵỡẫĐọẫòỡỗủẫÃốẫĂgủợẫợĩÀẫeẫùjủẫùồủẫcbb9ẫĂẢũủợẫủgụẫủếEẫĂẢũủợẫúởỡẫĂởẮộẫÃẮĩĂẫòvỡẫCỵỡẫoởĩĂẫnềủẫómủẫÃốẫĂgủợẫĂẬẫdé9ẫùồủẫéb9ẫCệũẫủgụẫĂỵỡăẫỦợũệỡẫĐọẫòỡỗủẫCệẫoởĩĂẫnềủẫómủãẫ]ếÃởỡủợĂũủẫoứủẫĂgủợẫợjủẫợĩÀẫnếẫụẦoẫĂởẮộẫòvỡẫCỵỡẫụxĂẫÃvẫÃễủẫÀởlụẫĂởỏÀẫCệẫủởữụẫoÂủợẫủởẤẫÀỡủẫùỡĂởỡẮụ-ỡũủẫỌ[ẫCệẫoềoẫnxẫÀởkủẫÀỡủăẫ&ởẮộẫÃẮĩĂẫòvỡẫCỵỡẫĂởếủẫoởqẫĂẨẫủởỡồủẫCệẫụxĂẫÃvẫúởũềủợẫÃễủẫẠẮếủẫĂẢừủợẫúởềoẫÃốẫĂgủợẫĂẬẫbẫùồủẫdé9ẫCệẫĂởẮộẫòvỡẫCỵỡẫÀỡủẫỤíĂẫĂẢỷỡẫoÂủợẫĂgủợẫợĩÀẫòữỡẫĂẬẫdé9ẫùồủẫéb9ăẳ/ÀẵẳÀẫoùếÃÃ7ẩÀNũóEẩẵ$ẮEộĂẫòrủởẫoẴếẫ]ếÃởỡủợĂũủẫCổẫĂởẮộẫẠẮếủẫÃốẫòẤỹoẫòẤếẫẢếẫÃếẮẫẠẮềẫĂẢqủởẫòềủởẫợỡềẫCổẫoềoẫúởũễủẫĂởẮộẫềÀẫòíĂẫĂẢũủợẫĂởỷỡẫợỡếủẫĐễEẫẢếẫoẮxoẫoởỡộủẫĂởẤỳủợẫụểỡẫỤÊẫ-ẫ&ẢẮủợẫúởỡẫoởpủởẫẠẮEổủẫoẴếẫ&yủợẫĂởvủợẫùẰoẫòưẫùệẫÓũủếùóẫ&ẢẮụÀẫềÀẫòíĂẫụẦoẫĂởẮộẫoếũẫòvỡẫCỵỡẫúởũễủợẫđbbẫĂẼẫ?*ÓẫởệủợẫởưếẫủởkÀẫúởlẮẫĂẬẫ&ẢẮủợẫ$Ắvoăẳ/ÀẵẳÀẫoùếÃÃ7ẩÀNũóEẩẵ=ởễủẫẦủợẫĂẢẤỵoẫĂởữủợẫĂỡủẫĂẢồủãẫủợẤỷỡẫÀởềĂẫủợữủẫNxẫỦợũểỡẫợỡếũẫ&ẢẮủợẫ$Ắvoẫ?ữủợẫ[gủẫNỉủẫủợệEẫce/éẫĂẮEồủẫnvẫủẤỵoẫủệEẫÃốẫĂởẨoẫởỡỗủẫụừỡẫnỡỗủẫÀởềÀẫojủẫĂởỡộĂẫÃếẮẫúởỡẫoưẫĂởữủợẫĂỡủẫỤÊẫòếủợẫùồủẫúộẫởũểoởẫĂgủợẫĂởẮộẫòvỡẫCỵỡẫởệủợẫởưếẫủgủợẫùẤỹủợẫÃểoởẫoẴếẫ&ẢẮủợẫ$ẮvoẫủởẤẫĐọẫòỡỗủãẫÀỡủẫCệẫoềoẫÃễủẫÀởlụẫủgủợẫùẤỹủợẫỤíĂẫ&Ảỷỡăẳ/ÀẵẳÀẫoùếÃÃ7ẩÀNũóEẩẵ=ởềĂẫnỡơẮẫĂẢẤỵoẫnềũẫợỡỵỡãẫữủợẫ?ữủợẫ[gủẫNỉủẫúởìủợẫòrủởẫ&ẢẮủợẫ$ẮvoẫùẮữủẫÀởễủẫòvỡẫởệủởẫòxủợẫòỳủẫÀởẤỳủợẫĂgủợẫĂởẮộãẫCỡẫÀởểụẫoềoẫẠẮEẫòrủởẫoẴếẫ&yẫoởẦoẫ&ởẤỳủợẫụểỡẫĂởộẫợỡỵỡẫằ]&ŨặẫCệẫÃốẫĂởẨoẫởỡỗủẫ“ụừỡẫnỡỗủẫÀởềÀẫojủẫĂởỡộĂ”ẫòơẫnễũẫCỗẫẠẮEổủẫCệẫùỹỡẫpoởẫởỹÀẫÀởềÀẫoẴếẫụqủởăẳ/ÀẵẳÀẫoùếÃÃ7ẩÀNũóEẩẫÃĂEùọ7ẩĂọĐĂ-ếùỡợủạẫẢỡợởĂảẩẵẳÃĂẢũủợẵÙếủẫ=ởẤỳủợẳ/ÃĂẢũủợẵẫẳỡẵẫằ&&"[Ủặẳ/ỡẵẳ/Àẵ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết