Cập nhật:  GMT+7
4bqi4buU4bqk4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhu5fhu5ZAUUzhurLDg+G6s8OJU+G7lOG6tOG7mOG7lsOJ4bq0UOG7jEDhurThu7Qj4bq84bq0UOG7lOG6vFThurRT4buY4buU4buWw5VS4bq04bqkw4LhurThu5jhu5bGr1Phu5jhurRRPUXhurRSVuG7luG6oi/hu5ThuqTDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bq5TEVK4bqyw4PDgOG7k+G7l+G6oOG6tC3hurThurPDlOG6tOG7mOG7lj3hu7LhurTEqOG7lFThurTEqMWoU+G7mOG6tEDDicSo4bq04bu0I+G6vFPhurRRe+G7ueG6tMSo4buU4bui4bq0S+G6ulThurRAxq9A4bq04bu44bq8U+G6tDwjSEDhurRTxahT4buY4bq0U+G7mOG7lOG7lsOV4buy4bq0QOG7tsOSU+G6tEvhu5xF4bq04buI4bq4U+G6tEDhu6JT4buU4bu54bq0S+G7qFPhu5jhurRA4buUV+G7luG6tFEsReG6tMSo4buUw5lT4bq04buI4buw4bq04bu4I1Phu5jhurTEqMOJxKjhurThu5jhu5bGr1Phu5jhurRRPUXhurRT4buY4buAU+G6tFPhu5jhurg+4bu54bq04buy4buUJOG6tOG7lFjhu7LhurQo4bq4VOG6tMSo4buu4bq0xKhII+G6tOG7iOG7quG6tOG7mOG7lsavU+G7mOG6tFE9ReG6tMSoKkXhurRA4buiU+G7lOG7ueG6tEDhurpU4bq04bu2ReG6tOG7uOG6vFPhurRRP1hT4buY4bq0xKhFVOG7ueG6tMSo4buUSEDhurRRP1hT4buY4bq0QMavQOG6tOG7suG7lCXEqOG6tCgl4bq0QOG7lsOSI+G6tEokU+G7mOG6tFPhu6rhu5bhurRL4bucReG6tCjhurjhurQ8I0hA4bq0UOG7lMOMI+G7ueG6tCgl4bq04bq5w6jhurRA4buUI+G6tOG6psOC4bqk4bqs4bq04buVWeG6tGjFqFPhu5jhurRT4buY4buU4buWw5Xhu7LhurQo4bq44bq04buR4buXaOG7l+G6tOG7kyPhurxT4buY4bq04buX4bu24buc4bq0QOG7tuG7lsOUU+G6tFDhu5RF4buW4bq0UOG7lOG6vFThurRT4buY4buU4buWw5VS4bq0UuG7qkDhurThu7jGr+G6tOG7mOG7lsavU+G7mOG6tFE9ReG6tFJW4buW4bq0QOG7tsOSU+G6tEvhu5xF4bq04buI4bq4U+G6tEDhu6JT4buUQeG6okBF4buIUUzhurThu7hAPlFMduG6slJF4bu24buY4buWU+G7teG6puG7sjzhurRFI0BU4bqyw4PhuqJA4bu2w4PhuqJASsOD4bqi4buWUuG7mOG6tOG7uOG7tsSoduG6si8vxKhB4buIRVThu7QjRVPhu5hA4bu24buWQShTL0pM4bu4UEBU4buyL1NMKeG7uC/huqThuqzhuqxCL+G6qERK4bqmw4LhuqThuqjhuqjhuqThuqxAQ+G6puG6quG6qENR4bqkQeG7oOG7suG7mOG6suG6tC/Dg+G6oi9ASsOD4bqiL0Dhu7bDg+G6okDhu7bDg+G6okBKw4PhuqLhu7LDg+G7heG7lOG6vFThurRT4buY4buU4buWw5VS4bq04buY4buWxq9T4buY4bq0UT1F4bq0Ulbhu5bhurQoJeG6tOG6ucOo4bq0QOG7lCPhurThuqbDguG6pOG6rOG6oi/hu7LDg+G6oi9ASsOD4bqiL0Dhu7bDg+G6oi9AReG7iFFMw4PhurHDicSo4bq04buY4buWxq9T4buY4bq0UT1F4bq0UOG7lOG6vFThurRT4buY4buU4buWw5VS4bq04buY4buoUuG6tOG6pMOC4bq04buY4buWxq9T4buYQeG6tOG6s0c+4bq0UeG6uOG6tMSow4nEqOG6tOG7mOG7lsavU+G7mOG6tFE9ReG6tFPhu5jhu4BT4bq0U+G7mOG6uD7hurQo4bq44bq0xKgsxKjhurRT4buY4buAU+G6tETDgi3huqTDgsOC4bq0U+G7mOG6uD7hu7nhurThu4hFVOG6tOG7mOG7qFLhurTEqMOJxKjhurThu5jhu5bGr1Phu5jhurRRPUXhurTEqFXhurTEqOG7lEhA4bq0UT9YU+G7mOG6tOG7mOG6ulThurThur5T4bq0U+G7mFRT4bq0KOG6uOG6tMSo4buUSEDhurRRP1hT4buY4bq04buY4bq6VOG6tEDhu7YjU+G7mOG6tOG7iOG7mlPhu5Thu7nhurRLw5ThurRTxahT4buY4bq0SkdT4bq0xKjhu5TDmVPhurRRLEXhurRLP0XhurQo4bq4VOG6tOG7uOG6vFPhurQ8I0hA4bq0QCQ+4bq0QOG7lExU4bq0UiXEqOG6tEvGoMSo4buU4bu54bq0UuG7luG7kFPhurRR4bq44bq0xKhV4bq04buU4buWw5Uj4bq04bu0I+G6vOG6tFDhu5ZT4buU4bq0QOG7jOG7ueG6tFPhu5Q/4bq04buY4buWxq9T4buY4bq0IOG6u+G7k0Phu7nhurRn4buX4bqkRMSo4bu44bu54bq04bqv4buo4bq04bqz4buO4bq0QkRE4bul4bqm4bu54bq04buX4bu2R1PhurThurHhu5RHI+G6tOG6uT/hu65T4buY4bu54bq04buZw7rhu5fhu7nhurTDuuG7leG6pOG7ueG6tOG7k+G7mULhu7nhurThurlUReG6tD8j4bq04bqkw4LEkOG7ueG6tOG6r+G7qOG6tOG6s+G7juG6tEJEROG6tOG7peG6pOG6tOG7ueG6tOG6ueG7l+G6pOG6tMOAS8av4buW4bq0xKjhu5Q6U+G7mOG6oOG7ueG6tEs/WMSo4bq0QOG7tuG7lsOUU+G6tFDhu5RF4buW4bq0QOG6uuG7luG6tOG6ueG7l+G7peG6tGjhurrhu5bhurThurEuI+G6tMOAPMOK4bq04buX4bu24buWw5Uj4bq04bqzxahT4buY4bu54bq04buUIz7DlVPhurThu5fhu7bhu5bDlSPhurThu5Hhu5RUU+G7mOG6oOG6tCjhurjhurThurnhu5fhu6XhurTDuuG7llPhu5ThurThu5MjRVPhu5jhurThu5fhu5Q/WFPhu5jhurTDgDzDiuG6tMOp4buWVOG6tOG7kyNFU+G7mOG7ueG6tOG7lCM+w5VT4bq0w6nhu5ZU4bq0ZuG7llPhu5ThuqBB4bq04buX4buUxahT4buY4bq04bu0I0XhurThu5Thu6rhu5bhurRT4buY4buU4buc4bu54bq0xKjDicSo4bq0S+G6uuG7luG6tOG7iOG7lsOUI+G6tFPhu5TDjVPhurRL4bucU+G7lOG7ueG6tEDhu7ZUU+G7mOG6tCgl4bq04bq5w6jhurRA4buUI+G6tFLhu4LEqOG6tEok4bq0S+G7luG7jiPhurRQ4buWw5VT4bq04bu44bq8U+G6tDwjSEDhurRQ4buUxahT4buY4bq0QOG7lCPDjVPhurRRWOG7luG7ueG6tFPhu5Thu5bhu44j4bq0S8av4buW4bq0QD9YU+G7mOG6tOG7uEcj4bq04buIw5VT4buU4bq04buy4buUw4nhurThu5RU4bq64buW4bq0U+G7lD/hurTEqOG7lCPhu6pA4bu54bq04bu4RyPhurTEqCPGr1PhurRRw4nhu7nhurThu7ZJPuG6tMSow4nEqOG6tFFU4bq64buW4bu54bq0S+G7qFPhu5jhurRA4buUV+G7luG6tErhu5bhu5BT4bq04buI4buW4buMU+G6tEDhu5RX4buW4bq0QOG7luG7jEDhurThu4hIQOG6tEDhu5Q/V1Phu5jhu7nhurRT4buUP1Phu5jhurRT4bq+U+G7mOG6tOG7uCNIQOG6tMSoKkXhurTEqMOJxKjhurThu5jhu5bGr1Phu5jhurRL4bq6QOG6tFDhu5TDieG6tMSoRVThu7nhurRAO+G6tOG6qOG6rOG6tC3hurThuqrhuqrhurRA4bq6L+G7lEXhu7nhurRS4buqQOG6tOG7uMav4bq04buY4buWxq9T4buY4bq0xKhV4bq0U+G6vlPhu5jhurThu7gjSEDhurRL4bq6QOG6tMSoRVThurThuqrhuqgt4bqq4bqq4bq0QOG6ui/hu5RF4bq0U+G7lD/hurQg4bq74buTQ+G7ueG6tGfhu5fhuqRExKjhu7jhu7nhurThuq/hu6jhurThurPhu47hurRCREThu6Xhuqbhu7nhurThu5fhu7ZHU+G6tOG6seG7lEcj4bq04bq5P+G7rlPhu5jhu7nhurThu5Phu5lC4bq0KOG6uOG6tOG6uVRF4bq0PyPhurThuqTDgsSQ4bu34bq0UuG7qkDhurThu7jGr+G6tOG7mOG7lsavU+G7mOG6tFE9ReG6tMSoVeG6tMSo4buUSEDhurRRP1hT4buY4bq0xKhFVOG6tFPhu5Q/4bq04buZw7rhu5fhu7nhurThu5fhu7ZHU+G6tOG6seG7lEcj4bq04bq5P+G7rlPhu5hB4bq04bqz4buCxKjhurThu4jhu5bDlUDhurThu5jhu5bGr1Phu5jhurRRPUXhurThuq/hu6jhurThurPhu47hurRCREThu6XhuqbhurTEqFXhurThu5jhurpU4bq0S+G7pOG7ueG6tMagQOG6tOG7uEcj4bq04buIw5VT4buU4bu54bq0KDtF4bq0xKhV4bq0U+G6vlPhu5jhurThu7gjSEDhurQo4bq44bq04buU4bq4UuG6tFE/WFPhu5jhurRK4buWU+G7lOG6tEo/w51T4buY4bq0xKhFVOG7ueG6tEtFU+G7mOG6tEs/WMSo4bq0U+G7mD9X4buW4bq0QOG7lsOSI+G6tEokU+G7mOG6tOG7tCNFU+G6tEBHUkHhurThurlJI+G6tOG7lOG7jEDhurTEqMOJxKjhurThu5jhu5bGr1Phu5jhurRL4buOI+G6tMSoVeG6tEDhu5RX4buW4bq04buY4buWRVPhurThu7jhu5ZT4buU4bq0QOG7tj9ZU+G7mOG6tEA74bq0xJDDgi3huqTDgsOC4bq0U+G7mOG6uD7hurRA4bu2VFPhu5jhurQoJeG6tOG6ucOo4bq0QOG7lCPhurThuqbDguG6pOG6rOG7ueG6tOG7suG7lCThurThu5RY4buy4bq0S8OU4bq04buIxq/hurRA4bu2xqDhurTEqOG7lFThurThu7jhurxT4bq0PCNIQOG6tMSo4buUVOG6tMSo4bq84bq04bqm4bq0KCXhurThurPFqFPhu5jhurQ8I0dT4bq0KOG6uOG6tOG6ucOo4bq0QOG7lCPhurRA4bu2w5JT4bq0S+G7nEXhurThu4jhurhT4bq0QOG7olPhu5RB4bq04buZ4buWw5JT4buY4bq04buY4buWxq9T4buY4bq0Z+G7l+G6pETEqOG7uOG6tMSoVeG6tEDhu5RX4buW4bq04buY4buWRVPhurThu7jhu5ZT4buU4bq0QOG7tj9ZU+G7mOG6tMSoLMSo4bq0U+G7mOG7gFPhurTDgENELUTDguG6tFPhu5jhurg+4bqg4bq0U+G7lD9T4buY4bq0U+G6vlPhu5jhurThu7gjSEDhurQo4buKU+G6tEvhurpA4bq0UOG7lMOJ4bq0xKhFVOG6tMOA4bqq4bqs4bq0QOG6ui/hu5RF4bqg4bu54bq04bu2SEDhurThu7Lhu5Qk4bq04buUWOG7suG6tEvDlOG6tOG7iMav4bq0QOG7tsag4bq04bu44bq8U+G6tDwjSEDhurTEqMOJxKjhurQoJFPhu5jhurRA4buUSOG7suG6tEDhu7YmU+G7mOG6tMSoKkXhurRA4buiU+G7lOG6tEvDlOG6tEDhu5Qj4bq04buUVOG6usSo4buU4bq0xKjhu5Thuro+4bq0USbhurRA4bu2VFPhu5jhurQoJeG6tOG6ucOo4bq0QOG7lCPhurRB4bq04bqzRz7hurTEqCZT4buY4bq0UeG6uOG6tMSo4buu4bq04bu4WeG6tEvDlOG6tMSow4nEqOG6tOG6ueG7l+G7peG6tMSoVeG6tEDhu5TDlOG6tFEsReG6tMSo4buUw5lT4bq0Sz9F4bq0KOG6uFThurThu7jhurxT4bq0PCNIQOG6tEDhu5Qu4bq0KOG6uOG6tFPhu5RHU+G6tOG7tuG7qlPhu5jhurRA4bu2w5JT4bq0S+G7nEXhurThu4jhurhT4bq0QOG7tlRT4buY4bq0xKjDicSo4bq0KCXhurThu7jhu4Dhu7LhurRAVuG7lkHhurThu5fhu5ZT4bu54bq04bq8U+G7lOG7teG6tOG7l+G7meG6oWjhurThurHDo2jhuqIv4buyw4M=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tổ chức lễ giao quân đợt 2 năm 2013

Tổ chức lễ giao quân đợt 2 năm 2013
2013-09-10 01:41:23

(QT) - Hôm qua 9/9/2013, tỉnh Quảng Trị đã tiến hành tổ chức lễ giao quân đợt 2 năm 2013. Theo kế hoạch đợt tuyển quân này, toàn tỉnh có 5 địa phương là Gio Linh, Đakrông, Hải...

Khánh thành Đài Chiến thắng Sư đoàn 325

Khánh thành Đài Chiến thắng Sư đoàn 325
2013-09-09 08:07:15

(QT) - Ngày 6/9/2013, tại phường An Đôn, thị xã Quảng Trị, Ban Liên lạc CCB Sư đoàn 325 phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam long trọng tổ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết