Cập nhật:  GMT+7
xILGoOG6rOG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhu5vhu5o9U07DguG6ruG7m+G7ruG6pEvGoCxL4bqkU+G7mOG6pOG7luG7muG6uMOa4bqk4bu4JElV4bqkTcOdPeG6pOG6qOG6pFXhu4ZU4bqk4bqo4bqm4bqs4bqqxIIvxqDhuqzhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhur1O4bq4TMOC4bqu4bqi4buV4bubw4PhuqQt4bqk4bq94buoVOG6pOG7uCThurjhuqTDiS/DiS/huqjhuqbhuqzhuqrDgeG6pD3hu6BVxqDhuqThu5Uk4bq+VeG7luG6pOG7m0Dhu57huqRN4buA4bqkPeG7msOVVeG6pMag4bq8Vcag4bqkPeG7ruG6pEvGoCxL4bqkU+G7mOG6pOG7luG7muG6uMOa4bqk4bu4JElV4bqkTcOdPeG6pOG6qOG6pFXhu4ZU4bqk4bqo4bqm4bqs4bqqw4DhuqThu5vGoE7DmuG6pFLDleG6pMagw5rDikvGoOG6pE3DnT3huqQ9JH3hu5JV4bqk4bu4JElV4bqkVeG6vH3DgeG6pD3DmuG6vFXhuqQ94bugVcag4bqkS8OZ4bqkQ+G6pE3hu57hurjhuqThu7bGoDtXVeG7luG6pFPhurzhuqThurvhu5rDmuG6pGjhu5pVxqDDgeG6pMOi4bq4UkDhu6hV4buWw4HhuqThur3hur7hu5rhuqRo4buGVeG7lsOB4bqkPcag4bue4bqke+G7gOG6pOG7lSThur5V4buW4bqk4bubQOG7nuG6pDzhurzhuqQ9xqDhurxVxqDhuqThu7bGoOG7quG6pMOi4buoVeG7luG6pOG6veG6vOG6pE07w51L4bqk4buW4bua4bq4w5rhuqQ9JH3hu5JV4bqkS8ag4bumVeG6pDzhurzhuqThu5bhu6bhu5rhuqRC4bqm4bqm4bqkS+G7qFXhu5bhuqRMSVXhuqRVxqDhu4rhu7bhuqRV4buWOuG6pErhu5rhu45V4bqkS8agw5XhuqRLxqDDmuG6pEvhurpL4bqkTVdV4bqkPOG7nuG7ueG6pOG7m+G7rlXhu5bhuqThurMmS+G6pGcw4bqkPcagJOG7ij3DgeG6pMahO+G6pE3DmuG6vFXhuqTDiURFw4HhuqThurfhu6zhuqRLxqDhu6DhuqTGoCR94bqk4bq34bus4bqkTeG7rOG7muG6pOG6t+G7muG7jlXhuqThu7bGoOG7pFXhu5bhuqQ94bugVcag4bqkPOG6vOG6pOG6t+G7rOG6pOG6s+G6veG7lcah4bqkPeG7oFXGoMOAxII94bq4SlNO4bqkIz19U054w4JU4bq4QOG7luG7mlXhu7nhuqjhu7Z74bqk4bq4JD3DmsOC4bquxII9QOG6rsSCPUzhuq7EguG7mlThu5bhuqQjQEt4w4IvL0vDgErhurjDmuG7uCThurhV4buWPUDhu5rDgDxVL0xOI1I9w5rhu7YvVU4+Iy/huqzhuqrhuqpEL0JFTOG6qOG6puG6rELhuqzhuqjhuqo9xJDhuqhDQkVT4bqsw4BR4bu24buWw4LhuqQv4bquxIIvPUzhuq7Egi89QOG6rsSCPUDhuq7Egj1M4bquxILhu7bhuq5o4buY4bqk4buW4bua4bq4w5rhuqRVxqDhu4pV4bqk4bu4JElV4bqkPcOK4bua4bqkPcag4bq8Vcag4bqk4bu2xqDhu6rhuqTDouG7qFXhu5bhuqThur3hurzhuqQtNVXGoOG7ueG6pOG6vW7huqThurPDo+G7ncSCL+G7tuG6rsSCLz1M4bquxIIvPUDhuq7Egi894bq4SlNO4bqu4buZxqDhuro94bqkxqAkfeG6pD1AJH3DlFXhuqQ9xqDhu6pV4buW4bqkS+G6ukvGoOG6pFTDilXhu5bhuqRLP+G6uOG6pOG7uCThu47huqTGoDtXVeG7lsOB4bqkTeG7kuG6pEvGoCThu4hV4bqkSuG7nuG6pD3hu6o94bqkVOG7puG7muG6pFRGPeG6pEvGoMOa4bqkVeG7luG6vH3huqTGoOG7rOG7muG6pOG7luG7muG6uMOa4bqk4bu4JElV4bqkTcOdPeG6pOG6qC/huqjhuqbhuqzhuqrDgeG6pEvhurpL4bqkTeG7nuG6uOG6pOG7tsagO1dV4buW4bqkPUDDmlXhu5bhuqQ94bugVcag4bqkTeG7gOG6pD3hu5xLxqDhuqRLIUvhuqQ9QOG7muG7klXhuqRSxqDhurjhu5rhuqRL4bq6S+G6pEo7WEvhuqQ9JH3hu5JV4bqkS8ag4bumVeG6pDzhurzhuqThu5bhu6bhu5rhuqRL4buoVeG7luG6pExJVeG6pFXGoOG7iuG7tuG6pFXhu5Y6w4HhuqRK4bq+w5rhuqRN4bq+VOG6pD3GoE7DmuG6pFMk4buKPeG6pE3hu55VxqDDgOG6pOG6veG7rOG7muG6pE3hu7BV4buW4bqkw63hu5bGoFDhurjhuqQ8JuG6pOG7uCRJVeG6pCMh4bqkPS7huqQ94bugVcag4bqkTcOVVeG6pEtX4bqkI+G7suG6pE3hu4DhuqRK4bq6VOG6pCPhuro94bqkIyHhuqRT4buAVcag4bqkTcOKw5rDgeG6pEvGoOG7oOG6pE3DisOa4bqkSz/hurjhuqQ9QOG7jlXhuqRLxqA/4bqkTeG7rFXhu5bhuqRT4bq8VOG6pD3hu6o94bqkS+G7qFXhu5bhuqQ94bq6S+G6pCNX4bqkPSR94buSVcOB4bqkUsag4bq6VOG6pCMsS+G6pFLGoMWoTsOB4bqkPeG7ruG6pEvGoCxL4bqkPcagSVThuqRVxqDhu4rhu7bDgeG6pEvGoOG7qj3huqThu7gkSVXhuqQj4buqw4HhuqTGoMOa4bq8VeG6pEvGoOG7oFXGoOG6pMag4buw4bqkI1fhuqQ9xqA/4bqkPSZLw4HhuqThu7bGoOG6uj3huqRT4buQVcag4bqkTeG7msOUJOG6pE3hu6xV4buW4bqkTSVV4buW4bqkPcagWeG7muG6pOG7luG7muG6uFXhuqThu7gkfeG6pE3hu55VxqDDgOG6pMOi4buwVeG7luG6pD3GoFnhu5rhuqRN4buIfeG6pFTDilXGoOG6pD0kfeG7jlXhuqQ9QCR9w5RV4bqkI0kk4bqkQOG7rFXhu5bhuqQ9QMOaVeG7luG6pEvhurpL4bqkPcOMVeG7luG6pFNY4bu24bqkVcagSVXhuqRMSVXDgeG6pFXGoMONPeG6pFPhurzhuqQ9xqDhurhVxqDhuqRV4bua4buOVeG6pDzDlOG6pDzhurjhu5rhuqQ9QOG7pMOB4bqkPUDhurpLxqDhuqRVxqDhu5rhu5BU4bqkSz/hurjhuqQ9xqDDleG6pMag4buQ4bqkPUDDkuG6pE3hu6rhu5rhuqQ8WOG7muG6pOG7m+G7ruG6pOG7uCThu6pLw4DhuqThurXDmuG6pFPhurxU4bqkPeG7qj3huqRL4buoVeG7luG6pD3hurpL4bqkPcOKw5rhuqRV4buWJOG7sFXhuqThu7LhuqRLV+G6pCPhu7LhuqQ84bq84bqkU+G6vFThuqQ94buqPeG6pEvhu6hV4buW4bqkPeG6ukvhuqThu7gk4bq+VeG6pFNb4bqkS+G7qFXhu5bhuqRMSVXhuqQ9QMOaVeG7luG6pE3hu6zhuqQ9JOG7ruG7muG6pFXGoOG7iuG7tuG6pFXhu5Y6w4HhuqRV4buOVeG6pEvhurpL4bqkTeG7nuG6uOG6pOG7tsagO1dV4buW4bqkS8OZ4bqkTT/huqRL4buoVeG7luG6pExJVeG6pCNIVeG6pCPhurxV4buW4bqkVcag4buK4bu24bqkVeG7ljrhuqQ8WOG7muG6pD0g4bqkU+G7kOG6pEwh4bqk4bu2xqDhu6RV4buW4bqkxqDDneG7tuG6pFNbw4DhuqThuqzhuqbhuqbDveG6pEvhu6hV4buW4bqkTElV4bqkS8OZ4bqkU+G7kFXGoOG6pOG7luG7puG7muG6pFXGoOG7iuG7tuG6pFXhu5Y64bqkTcOUJOG6pE0/4bqkPeG7muG7jiThuqRLxqAk4buIVeG6pDzDlOG6pFNb4bqkU+G7nkvGoOG6pEvGoOG7nFXGoOG6pD1A4buew4HhuqQjLEvhuqRSxqDFqE7huqQ84bq84bqkPUDhu6JVxqDhuqRN4bus4bqkPOG7hlXhuqTGoMOZ4bq4w4HhuqTGoOG7hlXhu5bhuqTGoOG6uuG7muG6pCNIVeG6pCPhurxV4buW4bqkU+G7jlXhuqRNO1lV4buW4bqkU+G6vFThuqRVxqDhu5rhu5BU4bqkPCbhuqRK4bq+w5rhuqQ84buQ4bqk4bub4buu4bqk4bu4JOG7qkvDgOG6pOG7myDhuqRT4buQ4bqkPcag4bq4Vcag4bqkVeG7muG7jlXhuqRVxqDhu4rhu7bhuqRV4buWOuG6pEvDmeG6pD1A4buiVcag4bqkTeG7rOG6pE3DiuG7muG6pMag4bumS8OB4bqkS+G6uMOa4bqkTUdV4buW4bqkS8ag4buaw5VU4bqk4bqqw4HEkEPDvcOA4bqk4bubIOG6pFPhu5DhuqRN4bq+VeG7luG6pDzhu5rhu45V4bqkPUDDmlXhu5bhuqQ9xqDhurhVxqDhuqRV4bua4buOVeG6pFXGoOG7iuG7tuG6pFXhu5Y64bqkTcOKPeG6pEXDgUPDvcOA4bqk4bqs4bqm4bqmw73huqRL4bq6S+G6pE3hu57hurjhuqThu7bGoDtXVeG7luG6pE3DlCThuqQ94buu4bqkS8agLEvhuqRT4bua4buOVeG6pMagw5rhurhVw4HhuqThu5bhu5rhurjDmuG6pFM7JMOB4bqkPUZV4buW4bqk4bu4JOG6vOG6pEvGoMOa4bqkS+G7qFXhu5bhuqRMSVXhuqRT4buOVeG6pE07WVXhu5bhuqRVxqDhu4rhu7bhuqRV4buWOsOA4bqk4bq34bq4VeG6pOG6s8ag4bug4bqkxqAkfeG6pOG7uCRJVeG6pCMh4bqkS+G6ukvhuqTGoCR94buQVcOB4bqkPcag4buew4HhuqQ9xqDhurxVxqDhuqThu7bGoOG7quG6pE3hu4DhuqQ94buaw5VV4bqkxqDhurxVxqDhuqThu7bGoOG7quG7muG6pMagw53hu7bhuqQ8WOG7muG6pEvhurpL4bqke+G7gMOB4bqkPcag4bue4bqkPUDDjVXhuqThu7gk4bq+VeG6pFNb4bqkPeG7qj3huqRL4buoVeG7luG6pExJVeG6pDzhurzhuqRLw43hu7bhuqThu7bGoOG6uj3huqThu7gkSVXhuqQ9O+G6pD1A4bq4VeG7luG6pEvGoMOa4bqkS8ag4buaw5VV4bqkI1DhuqQ9xqBOw5rhuqThu7gkfeG6pE3hu55VxqDDgOG6pOG7lSThurrhuqQ9QOG7olXGoOG6pOG7luG7muG6uMOa4bqk4bu4JElVw4HhuqRL4bq6S+G6pE3hu57hurjhuqThu7bGoDtXVeG7luG6pE3hu4DhuqQ9xqAhS+G6pMag4bua4buQVeG6pE0lVeG7luG6pOG7uCR94bqkPUDhu6JVxqDhuqThu5bhu5rhurjDmsOB4bqkVcag4buKVeG6pOG7uCRJVeG6pFXhu5bGoOG7muG7jlThuqQ9JUvDgeG6pOG6uFXhuqQ9w5rhurxVw4HhuqQ94buaw5U94bqkUuG7muG7kFTDgeG6pD3hu67huqRLxqAsS+G6pD3hu6o94bqkS+G6vuG6pOG7tsagw4xV4bqkU+G7mOG6pDzhurzhuqThu7bGoMOMVeG6pMag4bus4bua4bqkVcag4buEVOG6pE3hu6xV4buW4bqkPOG7muG7jlXhuqQ94buaVcag4bqkPcagw4xV4bqkSz/hurjhuqRL4buoVeG7luG6pExJVeG6pFPhu45V4bqkTTtZVeG7luG6pFPhurxU4bqkVcag4bua4buQVOG6pDwm4bqkSuG6vsOa4bqkPOG7kOG6pOG7m+G7ruG6pOG7uCThu6pLw4DhuqThu5vDiuG7muG6pOG7m+G7muG7kiThuqRNw5rhurxV4bqkQuG6qsOB4bqk4bubQCRV4buW4bqkTcOa4bq8VeG6pEVC4bqow4HhuqRNV1XhuqQ84bue4bqkxqAkw41V4bqkUyR94buQVeG6pEvGoOG7msOVVeG6pCNQ4bqkVFjhu5rhuqRLP+G6uOG6pOG6t+G7rOG6pOG6s+G6veG7lcah4bqkPeG7oFXGoOG6pE3hu4DhuqQ94buu4bqkS8agLEvhuqQ94buaw5Xhu7bhuqRVxqDhu4pV4bqkPUlV4bqkSuG7mlXGoOG6pFThu6w94bqkS+G6ukvGoOG6pEvGoCThuqRN4bq6w5rDgeG6pE0lVeG7luG6pOG7uCR94bqkTeG7nlXGoMOA4bqk4bubLuG6pFXGoOG7msOUJOG6pD3GoOG6ulXhu5bhuqThu7gk4bq4w4HhuqRURkvhuqRMKuG6pD3hu4rhu7bhuqQ9QCRV4buW4bqkPOG6vMOa4bqkVcag4bua4buQVOG6pDwm4bqkTOG7muG7mFXhuqQ94buK4bu24bqkUsagJOG6pDwhS+G6pOG7tsag4bukVeG7luG6pD3GoD/huqQ94bugVcagw4HhuqRVxqA7VeG7luG6pDxY4bua4bqkPeG7mlXGoOG6pD3GoMOMVcOB4bqkPUDhurpLxqDhuqRVxqDhu5rhu5BU4bqkS+G6uMOaw4HhuqRNV1XhuqQ84bue4bqkTeG7gOG6pEvGoD/huqRN4busVeG7luG6pFPhurxU4bqkPeG7qj3huqRU4bum4bua4bqkS+G7qFXhu5bhuqQ94bq6S+G6pEvGoCThu4hV4bqkSuG7nuG6pFXGoDvhuqR7SX3huqRMIVXhu5bhuqRSw5XhuqTGoMOaw4pLxqDhuqTGoCTDjVXhuqRTJH3hu5BVw4HhuqQ94buK4bu24bqkxqAkw41V4bqkUsagJFXhu5bhuqTGoCTDjVXhuqRTJH3hu5BV4bqkS8ag4buaw5VV4bqkI1DhuqRUWOG7mkHhuqRLxqAk4buIVeG6pErhu57huqRT4bq8VOG6pFRY4bua4bqk4buW4bua4bq6w5rhuqThurpV4bqkSuG6vOG7muG6pOG7luG7muG6vlXhu5bDgeG6pFThu6jhuqTGoOG7olXGoOG6pMag4bumS+G6pEsmw4HhuqRLV+G6pCPhu7LhuqQ84buKPeG6pEvGoMONPcOB4bqkPcag4bq4w5rhuqQ9QDtZVeG7luG6pErhu4Dhu5rhuqQ94buK4bu24bqkSzpV4buW4bqkVcagO+G6pFVX4bua4bqk4buGVcOB4bqk4buy4bqkI+G7mlXGoOG6pMagw5rDij3huqQjw4pLxqDhuqRNw5Phu7bDgeG6pEvGoOG7nFXGoOG6pOG7uCR9w4HhuqQ9w4rDmuG6pE3hu5rDlCThuqRS4bua4buQVeG6pD3GoCThu4pV4bqkU8Od4bua4bqkS8agw5rhuqRL4bq6S+G6pEvGoOG7msOVVeG6pCNQ4bqkVFjhu5rhuqR94buOVeG6pD1JVOG6pMag4bumS+G6pD3hu4rhu7bDgeG6pMagJMONVeG6pFMkfeG7kFXDgOG6pMah4bq4JOG6pFLGoOG7muG6pD3hu67huqRLxqAsS+G6pD3hu5rDleG7tuG6pFXGoOG7ilXhuqQ9SVXhuqRK4buaVcagw4HhuqRNV1XhuqQ84bue4bqkTeG7gOG6pD3hu5rDlVXhuqTGoOG6vFXGoOG6pErhu5rhu45V4bqkS8agw5XhuqQ8w5ThuqRL4bq6S+G6pD1AJFXhu5bhuqRN4bus4buaw4HhuqRNw4rhu5rhuqRN4bus4bua4bqkPOG6vOG6pD3hu67huqRLxqAsS+G6pEvDjeG7tuG6pOG7tsag4bq6PeG6pE3DjH3huqRNP+G6pEvhurpL4bqkVEY94bqkxqDhurxV4buW4bqk4bu4JElV4bqkPTvhuqQ9QOG6uFXhu5bhuqRLxqDDmuG6pEvGoOG7msOVVeG6pCNQ4bqkVFjhu5rhuqQ9xqBOw5rhuqRNJVXhu5bhuqThu7gkfeG6pE3hu55VxqDDgeG6pErhur7DmuG6pE3hur5U4bqkVcag4bq4Vcag4bqk4buW4bumVeG6pMOA4bqkZ8OqaeG6pOG7leG7ncawxIIv4bu24bqu


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khánh thành Đài Chiến thắng Sư đoàn 325

Khánh thành Đài Chiến thắng Sư đoàn 325
2013-09-09 08:07:15

(QT) - Ngày 6/9/2013, tại phường An Đôn, thị xã Quảng Trị, Ban Liên lạc CCB Sư đoàn 325 phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam long trọng tổ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết