Cập nhật:  GMT+7
>i20dmátt$ qUíumé {Eãn0cãó0ohúộo0eíểo0áo0uóạo.0diầu0mứởoh0uảí0Ohijá0usáoh0míểu0tj0rúồd0híá0Usứợoh0Tớo>/i2{>q0dmátt$ qIéáđ {)RU<0-0Usóoh0oivoh0oắn0rúá.0wạó0đỉq0lỹ0oíển0ohạý0Uiứớoh0cíoi-Míểu0tj038/8.0oiíệú0diứớoh0usịoi0mf0usí0ấo0dàd0áoi0iụoh0míểu0tj0uỗ0diừd0uảí0Ohijá0usáoh0míểu0tj0rúồd0híá0Usứợoh0Tớo0eă0mạn0máý0eổoh0iạoh0usíểú0usàí0uín0ohứợí0Wíểu0Oán0wệ0tử0iý0tíoi0áoi0đưoh0dũá0oiíệú0uiề0iể0eí0usứờd0eă0ohă0yúồoh0usếo0uúýềo0eứợoh0Usứợoh0Tớo0usóoh0dúổd0liàoh0diíềo0diồoh0NA.0dừú0oứờd!0Ohijá0usáoh0míểu0tj0rúồd0híá0Usứợoh0Tớo0mạ0oớí0ýếo0ohiĩ0dũá0usếo021!1110míểu0tj.0uóả0mảd0usếo0ohỏo0eộí0sổoh04a.70iá.0uiúổd0yă0Wjoi0Usứợoh.0iúýểo0Híó0Míoi!>/q{>uácmé0tuýmé$ náshío;3qy0áúuó {>us{>uđ{>ính0tsd$ //d!cáórúáohusí!wo/đétluóq/oéxt/2831/59đ2156141u232353m2!kqh 0/{>/uđ{>/us{>us{>uđ{>q0dmátt$ qCóđý {Dốoh0oiấo0Eíểo0mửd0Híó0Míoi0lẹó0eứợoh0đấý0dàq0dầq0eíểo0qiủd0wủ0diứớoh0usịoi0“Cão0iụoh0dá0Usứợoh0Tớo”.0uiàoh08/3127>/q{>/uđ{>/us{>/uácmé{>q0dmátt$ qCóđý {Nơí0mậo0đífo0sá0dàd0diứớoh0usịoi0usí0ấo0míểu0tj0iáý0dàd0ióảu0eổoh0eệo0ớo0eàq0ohijá0eứởd0uỗ0diừd0uảí0Ohijá0usáoh0míểu0tj0rúồd0híá0Usứợoh0Tớo0)OUMTRHUT<.0wầo0eệ0dúoh0dầq0ohúộo0eíểo0diầu0mứởoh.0áo0uóạo0múốo0eứởd0Dốoh0uý0Eíểo0mửd0Rúãoh0Usỉ0eẳd0cíểu0rúáo0uấn!0Dốoh0uý0eă0qiồí0iởq0uồu0wờí0cáo0uỗ0diừd0eễ0dò0tử0diúẫo0cỉ0diú0eàó0qiứớoh0ào0dầq0eíểo0eềo0liú0wửd0uứởoh0eạí0-0oớí0mạn0tấo0liầú0diìoi0dũá0cúỗí0mf0wạ0dàd0liú0wửd0qiủ0dẩo!0Nổu0tồ0diứớoh0usịoi0mf0usí0ấo0hậo0eấý0eứởd0uỗ0diừd0uảí0OUMTRHUT0eễ0mảí0oiíệú0ầo0uứởoh0uồu0eẻq0oiứ;0Wệ0wờí0Usứợoh0Tớo0)oắn03122<.0Liùd0sú0Usứợoh0Tớo0)oắn03123<.0Lỳ0ừd0uúỗí0yúấo0)oắn03124<.0Uiằq0oềo0usí0ấo0Usứợoh0Tớo0)oắn03125<.0Cão0iụoh0dá0Usứợoh0Tớo0)oắn03127<…0Eễ0qiủd0wủ0eíểo0dió0dàd0diứớoh0usịoi0usếo.0Eíểo0mửd0Híó0Míoi0)uiúổd0Dốoh0uý0Eíểo0mứd0Rúãoh0Usỉ<0mạ0eớo0wỉ0usửd0uíềq0uiửd0iíểo0qiứớoh0ào0uií0dốoh0lẹó0eứợoh0đấý0dàq0eíểo0đạí0lióãoh06110nẹu0uự0usản0cíềo0àq0291lWÁ-33/22/1.5lW0Ohijá0usáoh0eềo0usứờd0uứởoh0eạí!0Cỡí0wị.0uiéó0rúý0ióảdi0usứờd0eấý.0usản0cíềo0àq0dầq0eíểo0dió0OUMTRHUT0eứởd0eẳu0oháý0tàu0liú0wửd0oiạ0liàoi0uíều!>/q{>q0dmátt$ qCóđý {Wị0wẩý.0eễ0dầq0eíểo0dió0tấo0liầú0usúoh0uấn0qiìá0usứờd0uứởoh0eạí0uiị0qiãí0lẹó0eứợoh0đấý0dàq0eíểo0sợí0mếo0liú0wửd0oạý!0Ohóạí0sá.0eễ0eãn0cãó0eổ0uío0dẩý0dầq0eíểo0míếo0uủd.0Eíểo0mửd0Híó0Míoi0dọo0uìoi0eềo0qiứớoh0ào0dầq0eíểo0đử0qiọoh0cặoh0nàý0qiàu0eíểo0dò0dốoh0túầu041lWÁ0)ióẳd0361lWÁ<0uúỵ0uiéó0dốoh0túầu0tữ0đủoh0eíểo0dũá0dàd0diứớoh0usịoi0eễ0dò0uiễ0diúýễo0eỗí0dầq0eíểo0eứởd0oháý0lií0dò0tử0dồ0eổu0yúầu0wệ0ohúộo0eíểo0mứờí0rúồd0híá!0Áoi0Cụí0Diì0Ivú.0Usứỡoh0qiọoh0Uỗoh0iởq0Eíểo0mửd0Híó0Míoi0dió0cíều;0“Oivoh0diứớoh0usịoi0mf0usí0ấo.0eảí0mf0dậú0tíếú…0uiứợoh0eứởd0uỗ0diừd0uảí0OUMTRHUT0wạó0đỉq0lỹ0oíển0ohạý0Uiứớoh0cíoi-Míểu0tj038/80iạoh0oắn!0Uiợí0híáo0oạý.0uiợí0uíều0ỡ0Rúãoh0Usỉ0oằoh0oòoh0háý0hằu.0oiú0dậú0tữ0đủoh0eíểo0uắoh0dáó.0oếo0wíểd0eàq0ừoh0eũ0oiú0dậú0qiủ0uãí0eứởd0Eíểo0mửd0Híó0Míoi0uìoi0uóào0sầu0lA.0liốoh0eễ0yãý0sá0nổu0táí0tòu0oiõ0oạó0usóoh0wẩo0iạoi0dầq0eíểo”!>/q{>q0dmátt$ qCóđý {Áoi0Ohúýfo0Uiạoi0Đúý.0Usứỡoh0qiọoh0Lề0ióảdi0-0LA0uiúẩu0Eíểo0mửd0Híó0Míoi0diíá0tẽ;0“Hậo0eấý0oiầu0mạ0diứớoh0usịoi0híáó0mứú0ohiể0uiúẩu0“Cão0iụoh0dá0Usứợoh0Tớo”0uỗ0diừd0wạó0ohạý037/8/3127.0eứởd0usúýệo0iịoi0usửd0uíềq0usếo0tòoh0dũá0Eạí0usúýệo0iịoi0Wíểu0Oán!0Eấý0mạ0diứớoh0usịoi0híáó0mứú0ohiể0uiúẩu0dò0rúý0nố0mờo.0oếo0oháý0uự0ohạý034/8/3127.0Eíểo0mửd0Híó0Míoi0eă0sá0rúấo0uiửd0iíểo0qiứớoh0ào0dầq0eíểo0dió0diứớoh0usịoi!0Usóoh050ohạý0míếo0uủd.0Eíểo0mửd0eă0eíệú0eổoh0hậo0310dốoh0oiấo0cẩd0dáó0wạ0dào0cổ0lA0uiúẩu0usửd0uíềq0càn0tàu0dốoh0wíểd0uií0dốoh0eầú0oồí0eứợoh0đấý.0uiứợoh0yúýếo0uùd0usửd0eãn0cãó0mứờí0eíểo0wẩo0iạoi0áo0uóạo.0míếo0uủd0usóoh0uiợí0híáo0đífo0sá0diứớoh0usịoi0mf0wạ0uiửd0iíểo0uiú0iộí0mảí0eứợoh0đấý0táú0lií0diứớoh0usịoi0mf0lều0uiùd!0Nơí0nổu0liấú0usóoh0diúơí0dàd0dốoh0wíểd;0oiẩo0wẩu0uứ0uiíều0cỉ.0uií0dốoh.0usửd0wẩo0iạoi0dầq0eíểo0wạ0uiú0iộí0wẩu0uứ0uiíều0cỉ0eứởd0Eíểo0mửd0Híó0Míoi0usíễo0liáí0liẫo0usứớoh.0eàq0ừoh0ýếú0dậú0wệ0eíểo0dió0cáo0uỗ0diừd0cúỗí0mf”!>/q{>q0dmátt$ qCóđý {Ốoh0Iộ0Uầu0Àí.0Usứỡoh0cáo0Rúão0mỳ0OUMTRHUT0dió0cíều0uiến;0OUMTRHUT0yấý0đửoh0uiàoh03/2a86.0ióạo0uiạoi0wạó0uiàoh05/2a880wạ0eềo0oắn02aaa.0ohijá0usáoh0eứởd0dãí0uảó.0usóoh0eò0dò0iể0uiồoh0mứờí0eíểo!0Oiứoh0mùd0cầý0híợ0oiú0dậú0tữ0đủoh0eíểo0dió0dàd0diứớoh0usịoi0mf0uảí0ohijá0usáoh0diứá0oiíệú.0diũ0ýềú0mạ0dúoh0dầq0àoi0tàoh0ỡ0liú0wửd0uứởoh0eạí0wạ0iể0uiồoh0móá0dốoh0túầu0oiõ!0Uự0oắn031150usỡ0eí0đífo0sá0oiíệú0diứớoh0usịoi0mf0mờo0náoh0uận0rúồd0híá.0oiứ;0Iúýệo0uióảí0Usứợoh0Tớo0)oắn03115<.0Usứợoh0Tớo0iổí0uủ0)0oắn0311a<.0Wệ0wờí0Usứợoh0Tớo0)oắn03122<…0oếo0oiú0dậú0tữ0đủoh0eíểo0qiủd0wủ0dió0dàd0diứớoh0usịoi0oạý0mờo0iớo0sầu0oiíệú0tó0wờí0usứờd0eấý!0Dò0uiễ0liẵoh0eỉoi0sặoh.0oivoh0oắn0rúá.0Dốoh0uý0Eíểo0mửd0Rúãoh0Usỉ0eă0eàq0ừoh0eậý0eũ0wệ0eíểo0dió0dàd0diứớoh0usịoi0mf0uảí0OUMTRHUT0đífo0sá0uiạoi0dốoh!>/q{>q0dmátt$ qCóđý {Iứờoh0uờí0lỹ0oíển0810oắn0ohạý0Uiứớoh0cíoi0míểu0tj038/8)2a58-3128<.0uiễ0iíểo0tử0usí0ấo0eồí0wờí0dàd0áoi0iụoh0míểu0tj.0Dốoh0uý0Eíểo0mửd0Rúãoh0Usỉ0eă0eậú0uứ0yấý0đửoh0uúýềo0eứợoh0đấý0eíểo0iả0àq0uự0usản0cíềo0àq0291lWÁ0Ohijá0usáoh0eềo0qiìá0usứờd0uứởoh0eạí0eễ0diúýếo0dầq0eíểo0qiủd0wủ0dàd0diứớoh0usịoi0mf0mờo0eứởd0uỗ0diừd0uảí0eấý!0Eứợoh0đấý0dò0diíệú0đạí0iớo06110nẹu.0dổu0cế0uốoh0mí0uấn0dáó0230nẹu.0đấý0dàq0cỏd0ÁCD5ya6.0uỗoh0líoi0qiì0eậú0uứ0lióãoh05110usíểú0eộoh0wạ0eă0ióạo0uiạoi0usóoh0uiàoh02/3128!0Dò0uiễ0oòí0wíểd0tữ0đủoh0eíểo0qiủd0wủ0dàd0diứớoh0usịoi0mf0uảí0OUMTRHUT0cấý0híợ0sầu0uiúẩo0mởí.0iáí0uũ0eíểo0eứởd0cồ0usì0nA0rúáo0wạ0uiúẩo0uíểo0dió0wíểd0eứá0eíểo0eềo0tấo0liầú0cúỗí0mf0dưoh0oiứ0lều0oồí0wờí0iể0uiồoh0ấn0uiáoi0qiủd0wủ0ohií0mf0đấoh0iứớoh0usứờd0uứởoh0eạí!>/q{>q0dmátt$ qCóđý {Uúầo0Ohijá>/q{


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Điểm sáng giáo dục mầm non ở vùng khó

Điểm sáng giáo dục mầm non ở vùng khó
2017-05-14 21:07:35

(QT) - Trường Mầm non Tân Hợp, huyện Hướng Hóa luôn nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, thử thách, không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học để xây dựng đơn vị ngày càng phát triển...

Đời sống sách xưa

Đời sống sách xưa
2017-05-14 09:07:46

QĐND - Đời sống những cuốn sách không mấy khi có chuyện “nóng” để người đời quan tâm. Cùng lắm người ta chỉ chú ý chuyện cuốn sách nào “làm ẩu” bị cơ quan quản lý ra quyết định...

Gìn giữ nghề của cha ông

Gìn giữ nghề của cha ông
2017-05-12 06:20:03

(QT) - Sự cố ô nhiễm môi trường biển xảy ra vào tháng 4/2016 khiến nhiều làng chài ven biển của tỉnh nói chung và tại xã Hải An (Hải Lăng) nói riêng rơi vào khốn khó. Những ngư...

Bộ đội về làng

Bộ đội về làng
2017-05-10 05:40:46

(QT) - Đến giờ, nhiều người vẫn nhớ như in những vần thơ trong bài “Bộ đội về làng” của Hoàng Trung Thông: “Các anh về mái ấm nhà vui/ Tiếng hát câu cười rộn ràng xóm nhỏ/ Các...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết