Cập nhật:  GMT+7
MGs5N8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhu6hs4bupw7Xhu4c2McOKeeG7qzfhu5FqeHRsN+G6veG6qeG7kWo3NuG7kWrhu5fDqjfFqeG6reG7kTYwL2s5MTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7pUvhu4fhurHhur82MSLhu6bhu6ggNy03SmXhu5E3w6E4N+G7keG6p8O0N+G7keG6scOAfTfhu53hu5FqN0vhu5834bu44bqn4buRN8OKw6nhu5E3w7o34bq9w6Lhu5E34bq84bqxN+G6vuG7hzciw4HhuqU3w5Vs4buRazfhu6hreHXhu5FqfTdKbOG7kzfDlWzhu5FrfTfhu6bhu6vDouG7kWo34buoxalvIDfhu4HhuqU3w6p54burN8aw4buj4buRajdr4bqz4buRajfDqmvhu6/Dqjfhu5FqeHRsN8Oqa2Lhu5FqN8O04bqxw4A34bq9bzfDquG6t8OqN8O14buT4bqzbDfFqeG6reG7kTfhu4Hhu6HDqjfDquG6reG7kVs34bq+4buv4buRajfDquG7rzfDqmvhu7fhurE3xanhuq3hu5E3w6rhuq3hu5E3w7XhurM34bu5bGjhu5E34buB4bq3N8O04bqz4burN+G7geG7h+G7kTfDtOG6szfhu53hu5FqN+G6vcOi4buTN8Wp4bqp4buRajfhu4Hhu5k3w7XhurM34bu5bGjhu5E34oCc4buRauG7l8OqN8Wp4bqt4buR4oCdN8Oq4but4buRajfhu5FrbMOt4burN8O14buT4bq1bDfDteG6tzfDtOG6szfhu53hu5FqN+G7pWvDomw34buBbcOqazfhu6lrZOG7kTfDteG6q+G7kTfDteG7oWw3w6rDojfhu6nhu6tl4buRN+G7qcWp4buT4buRajfFqcO94buRajfDtHNsN+G7j2xpw7Q34buBeHXDqls34oCc4buQauG7l8OqN8Wp4bqt4buR4oCdN+KAnMOKa+G7sTdrxqFsN+G7neG7kWo3w4rDqeG7kTfDqsOiN+G6vcOi4buRN+G6vOG6sTfhur7hu4c34buPa+G7neG7kWo34bqxbDfhur1saeG7qTfhu4Fk4burWzfhu6ho4buRN8OKw6nhu5E3w7XhurM34bupaOG7kTfhu6nFqeG7k+G7kWo3amzEkcOAN+G7j2vhurFsN8awbOG7kWs34bupa+G7nWw3w6rhu5Xhu5E34bupaOG7kTfDtOG6szfhur9k4buRN+G6vcOi4buRN+G7qWt4dOG7kWo3auG7l2w3w7XhurM3NuG7qWtlw4A34buoa+G6p+G7kWo3w6pr4bu34bqxN8Wp4bqt4buRN8Oq4bqt4buRNls34bq+ZOG7kTfhur3DouG7kTfhurzhurE34bq+4buHN+G7kWtsw63hu6s34buRanh0bDfhur1vN8Wp4bqt4buRN8Oq4bqt4buRN+G7kWnhu6s34buPa+G7neG7kWo3w6rhu5k34bupa2XDgDfhu6hr4bqn4buRajfDqnnhu6s3w6pr4bu34bqxN+G7j2/hu6U34bupa3RsN+G7qWtuN+G7j2vhu5k3w7ThurM34bupa+G7k+G6t+G7qTfDqmtp4bupWzfhu6hrZcOAN8Oq4buZN+G7uWxo4buRN+KAnOG7kWrhu5fDqjfFqeG6reG7keKAnTfDtWzhu5FrN+G7kWprbMOsw7Q3w7Xhuq3DtOKAnS034bq94bqzN8Oq4buvN+G6veG6t+G7kTfhu6nhurXhu6U3a+G7meG6sTfhu4Fl4burN+G6vcOi4buRN+G7geG6pTfDqmvhu5M34bup4budbDfhur1saeG7qTfhu5FreDfhu7nDqcOAN+G7j2tsN+G7qeG7nWw3w7Xhu5PhurHhu5FrN+G7p+G7q+G6seG7kWs3a8ahbDfhu4F4dOG7kWo34bu54bqz4buTN+G7kWvhurM34bud4buRajfDisOp4buRWzDhu6nhurHhur3DteG7hzfGsOG7qcOAw7Xhu4csNsO04bqxxalqbOG7kT5h4bulw4E34bqx4bur4bup4buTNjEw4bupxakxMOG7qeG6vzEwbMO0ajfGsMWpw6osNi8vw6pb4bq94bqx4buT4bun4bur4bqx4buRauG7qcWpbFvhu7nhu5Ev4bq/4buHxrDhu4/hu6nhu5Phu6Uv4buR4buHQcawL+G6r+G6oTgvw6DEg+G6v+G6oTjhuq/huqHhuqHDocSD4bupOcOjOcSD4bqhw7U5W+G7jeG7pWo2Ny8xMC/hu6nhur8xMC/hu6nFqTEw4bupxakxMOG7qeG6vzEw4bulMeG7uHNsN+G7uWxo4buRNzbhu5Fq4buXw6o3xanhuq3hu5E2N+G7j2nhu6k3a3Xhu6U3w7Xhurc3xanDveG7kWp9N+G7neG7kWo3w4rDqeG7kTfhu4HhuqU3w6pr4bu34bqxN8Oqa+G7kzdr4bqz4buRajfDqmvhu6/Dqjfhu5HhurXhu5E34buRa2Thu5E34bq9bzfFqeG6reG7kTfhu4Hhu6HDqjfDquG6reG7kTAv4bulMTAv4bup4bq/MTAv4bupxakxMC/hu6nhurHhur3DteG7hzHhu6hrxJHDgDfhu49r4bq3w6prN+G7gXh04buRajfhu4Hhu6Hhu6k34bupc2w34bupa+G6p8O0fTfhu53hu5FqN8OKw6nhu5E34bu54buf4buRN+G7ueG6pTdrxqFsN2vhurHhu5E3w4HDumw3w7XDumw3xanhu59sN+G7neG7kTfhu6nhu5/hu5E+N+KAnOG6vG034bun4burw4Bp4bupN8OqeeG7qzdqbOG7seG7pTfhu5Fr4bu34buRajfhu5FqeHRsN+G6vW83xanhuq3hu5E3w6rhuq3hu5E34bupa+G7k+G6t+G7qTfhu49rxqFsN8O1eMO5bDdr4bq3bDfhu6nhu7U34bupa2Xhu5E34bq/4buTN+G6seG7kWs34bupxanhurFsN+G7qeG7nWw3IuG7geG6pTfDtMSR4bupIDfhu6nFqeG7q8OAw63hu5E3w7XhurVsN8Oqa+G7kzfhu6nhu51sWzfhu6jhu51sN8Oqa8OzN8O14bqzN+G7kWp4dGw34bupa8O94bqxN+G7j2k34bula3hy4buRajfhu6lr4bur4bujw6o34bu54bqzN+G7uWxo4buRN+KAnOG7kWrhu5fDqjfFqeG6reG7keKAnVs3I+G7q+G7kWo34bun4bur4bqx4buRazfhu7lsaOG7kTfigJzhu5Fq4buXw6o3xanhuq3hu5HigJ034buR4bqzw4A3w6p34buRajfDquG7mTfhu5FrbMOt4burN8Oqa+G7q8OAw6zhu5E3a+G7k+G6seG7kWo34buBeHThu5FqN8O04bqzN+G7kWp4dGw34bq/ZOG7kTfhu6nFqeG7k+G7kWo34bq9w6Lhu5E34bq84bqxN+G6vuG7hzfhu6lreHThu5FqN8Wpw7M34bup4bqxbDfhu5Fr4bqx4burWzdL4buXN+G6vcOi4buTN+G6seG7kWs34bup4budbDfDtcSRw4A34buBeHXDqjfhu7lsaOG7kTfigJzhu5Fq4buXw6o3xanhuq3hu5HigJ034bupw703w6rhu5Phu5E3xanhuq3hu5E3w7Vz4buRN+G7kWt4N8Oq4buh4bupN+G7kWvhurM34buB4bqlN8aw4buj4buRajdr4bqz4buRajfhu6nFqeG6p8O0N+G7keG6p8O0N+G7qcWp4buT4buRajdr4bqx4buRajfhu4Hhu6Hhu5FqN8O04bqlbDfhu6nDqeG7kTfFqcO94buRajfDleG6s+G7k1s3S+G7n2w34bqx4buRazfhu6nhu51sN8Oq4buV4buRN8aw4buj4buRan034buRa2zDreG7qzfDtWXhu5E34bup4budbDfhu6nhu5U3w7Thu5U3a8ahbDfhurHhu5FrN+G7qWtuN+G6seG7kWs34bq9w6Lhu5M34oCc4buRauG7l8OqN8Wp4bqt4buR4oCdN+G7qWtuN8Oq4buZN8Oq4buV4buRN8Oqa+G7q8OAw6zhu5E34bq94bqt4bupN+G7gXh1w6o3xanhuq3hu5E3xanhu59sN8O1xJHDgDfigJzhu5Fq4buXw6o3xanhuq3hu5HigJ03w6prw7M3w7XhurM34bq/ZOG7kTfhur3DouG7kTfhu6lraOG7qzfhur/DrOG7qTfhu6lraMO0Wzfhu7hsaOG7kTfigJzhu5Fq4buXw6o3xanhuq3hu5HigJ03w7ThurM34bqx4buRazfhu6nhu51sN8Oq4buZN+G7gXh1w6o3w7XhurM34bq/4buTN+G7kWp4dGw34bq94bq14buRN+G7qeG6q+G7kWpbN+G7uHNsN8WpbGjhu5FqN+G7qeG7nWw3w6prw7M34bq9bGnhu6k3xanhuqnhu5FqN+G7j2vhu5PDouG7kWo34buBZeG7qzfhu5HhuqfDtDc54bqvxIM4fTfhurHhu5FrN+G7qeG7nWw3w7Vkw7Q34bq9w6zhu5FrN+G7keG6q+G7kWo34buB4bqlN+G7qWvDreG7qzfhu6lr4bqz4buTN2rhu5dsN+G7qeG7nWw34buBaeG7kTfhur1o4buRN2pseHThu5FqN8Wp4bufbDfDtcSRw4A34bupw7034buRauG7s8OqN+G6t+G7kzfFqeG6sTdq4buZbDdqbMSRw4A34bq9w6Lhu5M34bup4budbDfDqmXDtDfDtcSRw4A3xrDhurHhu6s34buR4bqzw4A3xal2bDfDquG7mTfhur1vN8Wp4bqt4buRN8Oq4bqt4buRN+G7qWtuN+G7qeG7szfDqnnhu6s3w7XEkcOAN+G7qW3hu5FrN8O04bq14buRajfDqnbhurE3w7Ru4buRa1s34buo4budbDfDtMO6N8Wp4bqxN8OB4buHw7Q34bupa2434bupa8SRw4A34bu5bGjhu5E34buB4bq3N8O04bqz4burN+G7geG7h+G7kTfhu6nhu5M34bq94bqp4buRajfhu5Fq4buZ4buRN8Oqa2Thu5E3w6rhurdsWzfhurDhu5FrN+G7qeG7nWw34buR4buZbDfhu4Hhu5k3w7XhurM34bu5bGjhu5E34oCc4buRauG7l8OqN8Wp4bqt4buR4oCdN8Oq4buZN+G7qWvhu4s3w7ThurNsN+G7geG7izfhu6vhu6Phu5FqN2vhu5PhuqvDqjfDqmt4dMO0N8O1aOG7kTfhu7lp4bupN8Wp4bqt4buRN8Oq4bqt4buRN8aw4bqx4burN+G7geG7mTfhu4Hhuq3hu6U34bu5aeG7qTfhu6lreHLhu5FqN+G6veG6qeG7kWo3w6rhurfDqjfDteG7k+G6tWw3w7Xhurc3xanDveG7kWo3w6rhu5k3w6rhu53hu5FqN+G6v+G7r+G7kWo3w6pr4bu34bqxN8Wp4bqt4buRN8Oq4bqt4buRWzfhu6Rrw6JsN2vhurFsN+G7keG6p8O0N8aw4bqx4burN+G7kWrhurPDgDfhurHhu5FrN+G7qeG7nWw3w7TEkeG7qX034bup4budbDfDtHNsN+G7qeG7szfhu6nhurHDgDfDqnnhu6s3w6pr4bu34bqxN8Oq4bqxN+G6vW83xanhuq3hu5E3w6rhuq3hu5E34buBZeG7qzfhu6lsaOG7kVs34buA4buZN8O14bqzN+G7qcWpeHThu5FqN2t14bulN8O04buh4bupN8Oqa283w7o34bupxanhu5Phu5FqN+G6vcOi4buRN8Wp4bqxN+G7geG7n2w3w6pr4bqn4buRN+G7qcWpZOG7qzfhu7nhu5034bupbuG7kWs34bq/4bq7w7Q3w7Vo4buRN8Oq4buT4buRN8Wp4bqt4buRN2twN+G7pWtuN+G6vW834buR4buZN+G7gXPhu6U34bu54bqz4buTN8Oqa2Thu5E34bula8OibFs34buQanh0bDfhu5Fr4bqzN+G7kWpr4buHN+G7qWxp4buRajfDqmtvN+G7j2jhu6s3w6p54burN8O1aOG7kTfhu4Hhu59sN8Oq4bub4buRajfDqmtvN+G7ucOtN+G7qWtuN8Oqa2834buB4bqlN+G6veG6reG7qTfhu4Fl4burN8Oq4buZN+G6v8SR4burN2tsw6zhu6s34bupaDfDqnnhu5FqN8O1eMO5bH034bun4bur4bqxbDdr4bqzw7TigKbhurxsaeG7qTfDqmvhu6vDgMOs4buRfTfhu6nhu51sN+G7ueG7oWw34buBaeG7kTfhu5Hhu5lsN+G7uXNsN+G7kWp4dGw34buRa+G6szfhu5HhurXhu5E34buRa2Thu5E3w7XhurM34buB4buLN+G7qeG7nWw3w6p54burN8Oqa+G7t+G6sTfDqmvhu5M3w6prbzfDqmt5N8O04bqx4buRajfDqmtvN+G7gWw34bq9w6zhu5FrN+G7uWzDrOG7kTfhu7nhurPhu5M3w7Xhu7HDqjfhu4Hhu5l9N8Oqa283xJHDgDfDqmvDszfDquG7mTfDquG7k+G7kTfhu4F4dOG7kWo3w6praeG7qVs34buQ4buZbDfhu6lrbjfhu5Hhu5lsN+G7ucOpw4B9N8Oqa3k3w7Xhu7HDqjfhu4Hhu5k34bup4budbDfhu7nDveG6sTfDteG6s8O0N+G7ucO94bqxN8Wp4bur4buRW1tbN8OK4bujN+G7qcWpxJHhu5E34bupw7Lhu5FrfTfhu6nhu51sN8O1xJHDgDfhu7lsaOG7kTfigJzhu5Fq4buXw6o3xanhuq3hu5HigJ03w7VsaOG7kTfhu6nhu6/DqjfDqmt4dMO0N8O1aOG7kTfhu7lp4bupN+G7qWt4cuG7kWo3w6p24bqxN8Oqa283xrDhurHhu6s34buB4buZN+G7geG6reG7pTfhu6lr4bur4bujw6o3w7Vo4buRN+G7uWnhu6k34bupa3hy4buRals3w4p5N8Oqa3h0w7Q3xanhu59sN+G7geG6reG7pTfDteG6tzfDtWxo4buRN+G7qeG7r8OqN8Oqa23hu5E34buRauG6s8OAfTfDqmtt4buRN+G7gWjDtDfhu6lrbjfDqmtvN8SRw4A3w7RzbDfhu4F4dcOqN8OqeeG7qzfhu6lr4buT4bq34bupN+G7j2vGoWw34buR4buXw6o34buB4buhw6o3w6p24bqxN8Wp4bqt4buRWzfhu6jDvTfhu4Hhu5l9N+G7kWp4dGw34bq/ZOG7kTfhur3DouG7kTfhurzhurE34bq+4buHN8Wp4bufbDfhu5FrbMOt4burN+G7qWvhu53hu5F9N+G6vcOi4buRN+G7j2vhurfDqjfDqnk34bq9bzfFqeG6reG7kTfDquG6reG7kTfDteG6szfhu6luw7Q34buBaeG7kTfhu6nhu51sN+G7kWt0N8OqeeG7qzdqbOG7seG7peKAnVs34buQa3g34buB4buLN8Oqa3nhu5FqN8O0bOG7kWt9N+G7neG7kWo34bu54bqz4buTN+G6veG7q+G7n+G7kWo3w7ThurHhu5FqN8Wp4bqxN+G7uWxo4buRN+G7geG6tzfFqeG7n2w34buRa+G7hTfhu5Fr4bqz4buRajfhu4Hhuqvhu6k3w4Hhu6vhu6Phu5FqN8O0w6Lhu5FrN2psxJHDgDfhu6nFqeG6reG7kWo34buBeHXDqjfhu6nFqcOibDfhu6nFqWjhu5E3w7Thuqvhu6k3w6prbGnhu6s3w6rhu5lsWzfhu5zhu5FqN8Oqa+G7kzfhur1saeG7qT434oCc4buQanh0bDfDtHNsN+G6vW83xanhuq3hu5E3w6rhuq3hu5E3w7ThurM34bq9bGnhu6k34bq94bur4buhw6o3auG6sTfFqeG7nTfhu7lp4bupN+G7qWt4cuG7kWo3w7XhurVsN+G7qWtuN+G7j2tsN8O04bqx4buRajfhu4Fp4buRfTfhu6nhu51sN8Oqa8OzN8OqZeG7kTfDqmt4dMO0N+G7uWxo4buRN+KAnOG7kWrhu5fDqjfFqeG6reG7keKAnTfhu5HhurPDgDfDtWjhu5E3w7TEkcOAN8O1ZeG7kTfGsOG6seG7qzfhu4Hhu5k34buB4bqt4bulN8O14bq3N+G7j23hu5E34bu5aeG7qTfhu6lreHLhu5FqN8O14bqzN8Oq4buZN+G7qWvhu4s34bu5w6034buRa+G6s1s3w4rhu5Xhu5E34buRanh0bDfhu5HhurPhu5M34bq9bzfFqeG6reG7kTfDquG6reG7kTfDtOG6szfhu5Hhu5fDqjfhu4Hhu6HDqjfDqnbhurE3xanhuq3hu5E34buRa8SR4bupN8O14bqzN+G7keG7l8OqN+G7geG7ocOqN8Oq4bq3w6o3w7Xhu5PhurVsN8Wp4bqt4buRN+G7kWt4N8Oq4bq14bulN+G7keG7k+G7kWp9N8Oq4bq14bulN+G7kWzhurF9N2twN8O04bqx4buRan03xanhuq3hu5E3xanhurfhu5N9N2vhu5834bula27igKbhu4HhuqU34buBbDfhu7nhurPhu5M3w7Thurfhu6s34bupa2434bula8OibDfDqmt4dMO0N+KAnOG7kWrhu5fDqjfFqeG6reG7keKAnTfhu49p4bupN2t14bulN+G7geG6reG7pTfDteG6tzfDtWxo4buRN+G7qeG7r8OqN8O0c2w3xanhu7Hhu6k3a2nhu6k34buR4buXw6o34buB4buhw6o34bupxanhu5Phu5FqN+G7kWp4dGxbN+G7qMO9N+G7kWrhurPDgDfDqnnhu6s3w6pr4bu34bqxN8Oq4bqxN+G6vW83xanhuq3hu5E3w6rhuq3hu5E34buBZeG7qzfhu6lsaOG7kTfhu4Fp4buRN+G7keG6scOAfTfhu6nhu51sN+G7geG6pTfDqmvhu7fhurE3w6pr4buTN2vhurPhu5FqN8Oqa+G7r8OqN+G7kWp4dGx9N2vhurPhu5FqN+G7qcWp4bqnw7Q3w6rhu5Phu5E34bupxalk4burfTfhur3hu5U34bq9bzfFqeG6reG7kTfDquG6reG7kTfhur3huqnhu5FqN+G7uWxo4buRN+KAnOG7kWrhu5fDqjfFqeG6reG7keKAnTfhu5HhurPDgOKAnVs3w4p54burN+G7kWp4dGw34bupxal4c8OqN+KAnMOq4bu14bqxN+G7qeG7teKAnTfhu6jFqeG7k+G7kWo34buRa2zDreG7qzfDquG6sTfhur1vN8Wp4bqt4buRN+G7geG7ocOqN8Oq4bqt4buRN+G6v+G7kzfDqmtt4buRazfhu6nhurHDgDfhu53hu5FqN8OqeeG7qzfDqmvhu7fhurF9N+G7neG7kWo3w6prw7M34buRa3M34bupaOG7kTfDqnbhurE3w7Thu6Hhu6k34bu54bqzbDfhu5FqeHRsWzfhu4Dhu5k3w7XhurM34bupxal4dOG7kWo3a3Xhu6U34bqx4buRazfhu6jhu5PDouG7kTfDujdKbOG7kzfGr3Lhu5E3Ikps4buTN8OVbOG7kWsgN+G7gWw3xanDveG7kWo34bq9bzfFqeG6reG7kTdrcDfDtOG6seG7kWo34bq94bqz4buRazfhu6nEkeG7kTfDquG7neG7kWo34bupbcO0N+G7qeG6t2w3a2nhu6k34buRanh0bFs3Smzhu6Phu5FqN2twN8O04bqx4buRajfDquG6reG7kTfhu49r4bud4buRajfFqeG6sTfDtOG6t+G7q303w6prw7M3a3JsN+G7kWvhu5NsN+G7kWvhu5lsN+G7kWt4N8Oq4bq3bDdq4bqxbDfDqmTDgDfDgcSR4burN2twN+G7gWTDtDfhu5Fo4buRN+G7j2vhu5k34bula+G6t+G7qTdrbMOs4buRezfhu5HhurXhu5E34buRa2Thu5E34buPa+G7neG7kWo34bur4buj4buRajfFqXh14burfTfhu49r4bud4buRajfhu5FqZMO0N+G6veG7reG7kTfhu6lrbjfhu6Vrw6JsN+G6oy3DozdqbHQ3xrDhurHhu6s3w7RzbDfhu6Vr4bq34bupWzDhu6nhurHhur3DteG7hzfGsOG7qcOAw7Xhu4csNsO04bqxxalqbOG7kT5h4bulw4E34bqx4bur4bup4buTNjEw4bupxakxMOG7qeG6vzEwbMO0ajfGsMWpw6osNi8vw6pb4bq94bqx4buT4bun4bur4bqx4buRauG7qcWpbFvhu7nhu5Ev4bq/4buHxrDhu4/hu6nhu5Phu6Uv4buR4buHQcawL+G6r+G6oTgvw6DEg+G6v+G6oTjhuq/huqHhuqHDocSD4bupOcOjOcSD4bqhw7VhW+G7jeG7pWo2Ny8xMC/hu6nhur8xMC/hu6nFqTEw4bupxakxMOG7qeG6vzEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYx4buc4buRajfDisOp4buRN+G7j+G7izfDteG6tWw34bupxal4dOG7kWo3a3Xhu6U34buBZeG7qzfhu6lsaOG7kTfhur1vN8Wp4bqt4buRN+G7geG7ocOqN8Oq4bqt4buRN+G7gXh1w6o34bud4buRajfDqnnhu6s3w6pr4bu34bqxN+G7qWvhu5Phurfhu6k34buPa8ahbDfDtXjDuWw3a+G6t2w34bup4bu1N+G7qWtl4buRMC/hu6UxMC/hu6nhur8xMC/hu6nFqTEwL+G7qeG6seG6vcO14buHMeG7kGp4dGw34buRa+G6szfDtOG6seG7kWo34bqx4buRazfhu6jhu5PDouG7kTfhu4Fp4buRN+G7j2tsN+G7keG7l8OqN+G7geG7ocOqN+G6veG6reG7qTfhu4Fl4burN+G7qWtkw7Q34buRa8Op4bulN+G7ueG6s+G7kzfDtOG6t+G7q1s3w5XDqeG7pTfhu6l5w6p9N+G7neG7kWo3w4rDqeG7kTfhur/hu63hu5FqN+G7uWxo4buRN+KAnOG7kWrhu5fDqjfFqeG6reG7keKAnTfDqmt4dMO0N8O1aOG7kTfhu7lp4bupN+G7qWt4cuG7kWo3xanhu59sN+G7qXnDqjfhu6nhu6PDqjfhu7nhurPhu5M3xanDveG7kWo34bupbsO0N8O14bq3N+G7ucOtN+G7geG6reG7pTfhu7lp4bupN+G7qWt4cuG7kWpbN8Wo4bufbDfhu6nFqXh04buRajdrdeG7pTfhurHhu5FrN8OUbOG7kWs3w7o3w4HhuqU34bu4w7Lhu5FrN+G7jmzDtDci4bu4w7Lhu5FrN8OVbOG7kWsgN+G6vW83xanhuq3hu5E3a3A34bula243w6rhuq3hu5E34buPa2w34buB4bqx4buRajfDteG6s8O0N8Wp4bur4buh4buRals34bu4w6034buBaeG7kTfhu5Fr4bqzfTfhurHhu5FrN8OUbOG7kWs34buR4bqpw7Q34bu5w6nhu6k3xanhurE3xanhu59sN8O1b8O0N+G6v2Xhu5E34buBbFs34buQanh0bDfhu5Fr4bqzN2vGoWx9N+G6seG7kWs3w7RzbDfhu49r4buZN+G7kWvhu5fDqjfDqmvhu5M34bq9bGnhu6k3w7XhurM34bq9bzfFqeG6reG7kTfDquG6reG7kVs34buQanh0bDfhu5Fr4bqzN+G6seG7kWs3w5Rs4buRazfDquG7mTfhu5FqeHRsN+G6vWxp4bupN+G7gWnhu5E34bup4bqzbDfDqmvhu7fhurE3xanhuq3hu5E3w6rhuq3hu5E3w6p24bqxN+G7neG7kWo34buRaOG7kTfhu6l5w6o34bup4bujw6o3w6pr4bq1w4A3w4Hhu4c3w7ThurfDgDfDtWjhu5E3w7R0bDfhu53hu5FqN+G7ucOtN8Oqa+G7t+G6sTfhur3DrOG7kWtbN+G7nOG7kWo3w7XDqeG7pTfhu6l5w6o3w7Vo4buRN8OB4buHN+G7ucOtN+G7kWvhurM34bqx4buRazfDlGzhu5FrN+G7geG7izfhu6nhu7M34bup4bqxw4A3w6p54burN8Oqa+G7t+G6sVs34bq8ZMOAN2psdH034bqx4buRazfDlGzhu5FrN8Oqd+G7kWo34buRa3g34buRanh0bDfhu5Fr4bqzN+G6seG7kWs3w7RxbDfhu49rbDdq4bqr4bulN+G7neG7kWo3w6p5N8Oqw6LDtDdy4buRN+G7neG7kWo34bu5bjfhu4HhuqU3w6p54burN8O04bq14buRals34buc4buRajfDisOp4buRN8Oqw6Lhu5FrN+G6veG6t+G7kz434oCc4buQauG7q8OAN2ts4buLw7Q34buRa8SR4bupN+G7qcWp4buT4buRajfDquG6t8OqN8O14buT4bqzbDfFqeG6reG7kTfhu4Hhu6HDqjfDteG6szfFqeG6reG7kTfDquG6teG7pTfhu5Fs4bqxWzdKbOG7o+G7kWo3w6rhurXhu6U34buRbOG6sTfDquG6reG7kTfhu49r4bud4buRajfhu6lrxJHDgDfhu4HhurHhu6s34buRaOG7kTfhu5HhurXhu5E34buRa2Thu5E34bupa3h04buRajfDqmt2N+G7p+G7q+G6seG7kTfhu7luN+G7keG7l8OqN+G7geG7ocOqN8OqduG6sTfhu5Hhu5k34bqhLeG6ozfhu6lsaeG7kWo3xrDhurHhu6s3w7RzbDfhu6Vr4bq34bupWzfhu5DhurHDtDdqbHNsN+G6vW83w6rhurXhu6U34buRbOG6sTfhu4Fz4bulN8O04bqzN8O14bq1bDfDteG6s8O0N+G7qWtow7Q34bu54bqzbDfDqmvhu4Phu5E3xal4deG7qzfhu7nhurPhu5M34bupa2434buR4buXw6o34buB4buhw6o34bq9bzfhu49tw6prN+G7qWttw6prfTfhu6Vr4bq34bupN+G7kWvhurHhu5FrN8O14bqtw7RbN+G7kGtsw63hu6s34buRanh0bDfhur1vN8Oq4bq14bulN+G7kWzhurE3w6rhuq3hu5E34buPa2w34buB4bqlN+G7pWvhurfhu6k3w7XhurM34buB4bqx4burN8OqeeG7kWo3a+G7l+G7kWp9N+G7qWg3w7V4w7lsfTfhu4HhurHhu6s34buRa8O9N2tp4bupN8O0buG7kWs3w7ThurnDgDfhu7nhurM34bq94bur4buf4buRN+G7kWp2fTfhur9l4buRN+G6v2Xhu5E34buB4buf4buRajfhu6nhu7U3w7Thuq3hu6k34bq/4bql4buRN8Wp4bqxW1tbN8O14bqzN8Oqa2nhu6lbN+G6vuG7kzfhu4Hhu5k34buPa2w34buR4bq14buRN+G7kWtk4buRN+G6vW83xanhuq3hu5E3w6rhuq3hu5E34buRaOG7kTfGsHPDtDfhu4F44bqxN+G7gWw3w6rEkeG7pTfDqnnhu6vigJ1bN+G7jmtsN+G7qeG7nWw3a8ahbDfhu53hu5FqN8Oqa+G7q8OAw6zhu5E34bupbMOt4buRN+G7keG7k+G7kWp9N8Oq4bud4buRajfDgeG6tzfDtHFsN8O1ZeG7kTfDqmvhu7fhurE34bq9w6zhu5FrN8Oqa+G7kzfhu5FqeHRsN+G6vW83xanhuq3hu5E34buB4buhw6o3w6rhuq3hu5F9N+G7neG7kWo3w6p4dGw3xanhu59sN+G7keG7mWw+Nzbhu6jhu51sN8OqeeG7qzfhu5FqeHRsN+G7qeG6sTfhu49rxqFsN8Wp4bufbH034bqxbDfhur1saeG7qTfhu6lrbjfDqsOiw7Q3cuG7kTfDqmvhurFsN8WpeHXhu6tbN8OK4buZN2ps4bqxN+G7gW7hu5FrN+G7j2vhurc3amzDon034bupxqE3w7Xhu5Xhu5FqN+G7qWvhurPhu5FrN+G7qWtuN+G7geG6q+G7qTfDtWjhu5E34bq94bqz4buRN+G7qWt0N+G7qXA34bupbGjhu5E34buR4bqnw7Q3w6pr4buvw6p9N8O04buh4bupN+G7qcWp4bqnw7RbN+G7kGp4dGw34bq9w6zhu5FrN+G7j2vhu53hu5FqN8Oq4buZN+G7qeG7oWx9N+G7kWnhu6s3w7Ru4buRazfDtXI34buB4buJ4buRazfDtOG7oeG7qTfDqmvhu7Hhu6k34bupa2434bupa8SR4bupN+G7qWtsw6zhu6k34bupbeG7kWs3w7ThurXhu5FqN8awZzfhu6Vrw6JsN2Thu5E3a8Op4buRN8aw4bur4buj4bupN+G7gXRs4oCdN+KAnOG7qOG7nWw3w6preOG6sTfhur3hurHhu5M3amx0N+G7geG7lWw3a8ahbDfhur3EkeG7qTfDqnk34bupa3k3am43w6p24bqxN2ps4bqxN+G7gW7hu5FrN+G7keG6teG7kTfhu5FrZOG7kVs3w4p54burN8O04buh4bupN+G7kWp4dGw3w7XhurM3w7XhurPDtDfhu6Vr4buxw6o3w6pr4buTN8Oq4buT4buRN8Oqa+G6t+G7q1s3w4rhu5Xhu5E3xrDhu6Phu5FqN+G7kWrhurPDgDfhu5HhurPhu5N9N+G7qeG7nWw3w6rhu5Xhu5E34bupbGnhu6U34bup4buvw6o3w7XhurPDtDfDquG7neG7kWo34bu5bMOsw6o34buR4bqzw4A34buB4buLN+G7qW3Dqms34buBecOqN8Oqa+G7kzfDquG7k+G7kX03w6pr4bq34burNi034bud4buRajdL4bufN+G7uOG6p+G7kTfDisOp4buRN+G7qWTDtDfGsOG7szfhu7lzbDfhu6nhu51sN+G7kWt4N+G7ucOpw4BbN+G6vOG6s2x9N8Oi4buRaz43S+G7k+G6s+G7kWo34buobGnhu5E3xq/huq4wL+G7pTE=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Lên Hà Giang, nghe hơi thở của đá...

Lên Hà Giang, nghe hơi thở của đá...
2024-06-15 05:45:00

QTO - Chúng tôi đến Hà Giang không vào mùa hoa tam giác mạch để được chìm trong sắc tím hồng giữa bạt ngàn cao nguyên đá; cũng không vào mùa đổ nước vô...

Vào rừng... trồng mây

Vào rừng... trồng mây
2009-12-17 11:25:29

Vườn ươm giống cây keo lai do Hội cựu sinh viên du học Anh tặng đồng bào bản Cựp.

“Hồn lũa” vùng đất thép

“Hồn lũa” vùng đất thép
2009-12-12 13:00:50

(QT) - Những gốc cây, thân gỗ xù xì mang nhiều hình thù khác nhau lúc thì kỳ dị, lúc hao hao mang hình dáng các con thú, bóng dáng con người… tồn tại và hiện hữu qua hàng chục,...

Tình “không biên giới”

Tình “không biên giới”
2009-12-11 13:57:58

(QT) - Ranh giới, cột mốc phân định biên giới không còn là vật cản quá lớn trong tình yêu của họ. Với niềm khát khao được yêu nhau, nhiều cư dân trên tuyến biên giới Việt – Lào...

Nhân chứng địa đạo

Nhân chứng địa đạo
2009-12-09 09:42:47

(BNS) - Từ mười năm nay, những người dân ở làng địa đạo Vịnh Mốc (Vĩnh Linh, Quảng Trị) vẫn thường thấy một người đàn ông nhỏ thó, bị câm bẩm sinh, cứ mỗi chiều lại ra quét...

“Cô giáo thổ cẩm”

“Cô giáo thổ cẩm”
2009-12-08 10:35:49

(BNS) - Bà con dân tộc Pa Kô, Vân Kiều giữa đại ngàn xa xôi ở xã A Bung, huyện Đakrông (Quảng Trị) vẫn quen gọi chị Trần Thị Ngà với cái tên trìu mến: “Cô giáo thổ cẩm”. Bao...

Nghị lực và sự sẻ chia

Nghị lực và sự sẻ chia
2009-12-06 10:59:07

(QT) - Bị mù, tưởng như chàng trai ấy sẽ chôn chặt đời mình ở ngôi làng nghèo heo hút ấy. Thế nhưng, như một đóa hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời tìm ánh sáng, chàng...

Sống trong nỗi lo trôi nhà

Sống trong nỗi lo trôi nhà
2009-12-01 12:28:09

(QT) - Nhiều năm nay, mỗi khi mùa mưa lũ về là người dân xóm Mới, thôn Trà Liên Tây, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) luôn nơm nớp sống trong nỗi lo bị trôi nhà....

“Lội bộ” đi Lào

“Lội bộ” đi Lào
2009-11-30 12:22:01

(TT&VH) - Chỉ 1/2 lộ trình đi bằng đường hàng không (bay chặng TP.HCM – Huế), tức là gần 1 ngàn km còn lại (từ Huế ra Quảng Trị, đến cửa khẩu Lao Bảo và phi một mạch tới...

Đánh cá mùa biển động

Đánh cá mùa biển động
2009-11-28 13:30:37

(QT) - Khi những đợt gió mùa lạnh buốt tràn về, ngư dân vùng biển bãi ngang ở xã Hải An, Hải Khê (Hải Lăng, Quảng Trị) lại tất bật sửa chữa thuyền, sắm ngư lưới cụ chuẩn bị ra...

Người “say” rượu cần

Người “say” rượu cần
2009-11-27 12:01:35

(QT) - Từ thuở còn thơ bé, anh đã theo cha lội suối, trèo đèo lang thang trong những cánh rừng Trường Sơn để tìm rễ cây a păng, pa nang, a pờng, a dơm...về làm men chưng cất...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết