Cập nhật:  GMT+7
4bqv4bub4bqp4bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uSThu53huqB0b+G6peG6scOaxqHhu5vhu6Hhuqd04bqkbOG6p+G6qMOq4bqnw4DhuqThuqfDgOG7jeG6p2zhu5vhu53hurvhuq8v4bub4bqp4bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7ueG7mm/hurtt4bql4bqxw6NAJMSD4bqnLeG6p0vhu6Hhuqd1xILDoOG6p+G6oOG6suG7tcO6xqHhuqfDuuG7m+G6suG6p2zhu5vDqsO6xqHhuqfhuqDDgeG6u+G7neG6p8OsQ+G6p8OA4buP4bqnbOG7m+G7q8O64bqnbOG7m2fhuqDhuqduw73hu53huqd14bufw7rhu5vhuqfhu7XhuqfDusah4bur4bud4bqndMOqw7rGoeG6p8O6xqHhu5vDqMO54bqn4bubb8O54bqn4bubw4PhuqDhuqfDrEPhuqHhuqck4bubw7ThuqfDuuG7m+G6ssO6xqHDoOG6p8O64bub4bqy4bqndeG7r+G6oOG6p27hu6Xhurvhuqfhu5vDueG6u+G6p+G7m+G6snnDusah4bqnbeG6snjDusah4bqndOG6ouG7q8O64bqn4bub4bqyecO6xqHhuqfhuqjhu5Hhuqfhu7nhu5vhu6Phurvhuqd1Z+G6oOG6p+G6oMOBw73hu53huqfhuqDhu5914bqn4bq9w7rhu5vhuqfDgOG6vcO6xqHDoOG6p2zhu5vDqsO6xqHhuqfhuqDDgeG6u+G7neG6p8OsQ+G6p8ah4budw73huqdu4buH4bqn4bqgw4Hhu7XhuqfhuqDhu5vDqsO64bub4bqn4burw7rGoeG6p2zhu5vhurDhuqd14buv4bqg4bqnbHjhuqfDgOG7teG6p1XhurvDgMOA4bq7xqFv4bqnw7rhu5vGsOG6p+G7teG6pyThu7jhuqdO4burw7rGoeG6p+G7msOq4bqna2bDusah4bqn4bqgw6zhuqDhuqds4buB4bqnw7rGoeG7m+G7oeG6p3ThuqRs4bqn4bqow6rhuqfDuuG7neG7kXXhuqfhuqDhu53DuuG6p3Xhu4fDuuG7m+G6p3Thu53hu5PhuqDhuqds4bqi4buvbOG6p8OA4buxw7rGoeG6oeG6p0vDrUPhuqfGoeG7ncO9w6Dhuqdz4bub4burw7rGoeG6p2zhu5tw4bqn4bqg4bqk4bqndMO54bqnbuG6suG7s2zhuqds4bqi4buvbOG6p8OA4buxw7rGoeG6p2zhu5vDueG6p8OB4budw7XDusah4bqndeG7n8O64bub4bqndcOq4bqnb3Xhuqds4bunw7rhuqdu4bq7w7rGoeG6p+G6oOG7ncO04bu54bqn4bqg4bqubOG6p2zhu5vhu53hurvhuqfDgOG7jeG6p8O64bub4bqsw7rGoeG6p8ah4buf4bqndeG7n8O64bub4bqnbuG6u8O6xqHhuqds4bul4bqn4bqoeeG7neG6p8O64bub4bqsw7rGoeG6p8O6xqHhurLDveG7neG6p27hu63Dusah4bqnbOG7gcO64bub4bqnw7rGoeG7r+G6oeG6oeG6oeG6p07hu6Xhuqd0w6rhuqdvdeG6pz7hu6nhuqdV4budw7rhu5vhuqdA4bqi4buxbMOg4bqn4bqrYuG6p+G6oOG6onbhu53huqfhu5vhu53hu5PDuuG6p3TDquG6p2zhu5vhurDhuqds4bqw4bq74bqnbHjhuqfDgOG7teG6p3XhurvDgMOA4bq7xqFv4bqnw7pmdeG6p+G6oMOBw7XDuuG6p27hurLDvcO6xqHhuqfDmsah4bqiQ+G7lcO64bqnJMOB4buH4budw6DhuqfhuqDhu5vDqsO64bub4bqn4bu54bub4bux4bqnTuG7q8O6xqHhuqfhu5rDquG6oeG6pyThuqJ24bud4bqn4bqg4bubeOG6p2vDrOG6oOG6p+G7m+G6v8O64bub4bqnJOG6onbhu53huqfhuqDhu5t44bqnbOG7ieG6ouG6p2vDs+G6pz7hu6nhuqdV4budw7rhu5vhuqdA4bqi4buxbOG6p+G7teG6p+G6oOG7m+G7q8O64bqn4bu44bub4bqyeMO6xqHhuqdU4bq7w7rGocOg4bqnQuG7h+G6p+G7muG7geG7neG6p0vhurvDoOG6p+G7m+G6okPhu5PDuuG6p+G7muG7geG7neG6p1Thu4PDusah4bqn4bqg4bqy4bu1w7rGoeG6p2zhu5vDgsO6xqHhuqfDgOG7j+G6p8O1deG6p27hu5F14bqn4bqgw4Hhu6vhu53huqdB4bqi4bq74bqnw7rhu5vhurLhuqdr4bq7w7nhuqdr4bq/w7rhuqfDuuG7m8aw4bqnc+G7m+G6vWzDoOG6p27hurLhu7Ns4bqnbOG7heG7ueG6p8OA4bq9bOG7m+G6p27DtMO64bqn4bqgw4HhurLDvcO6xqHhuqfhu5vhurtD4bqnbOG7m+G7neG7keG6ouG6p2zhu5vhu53hu5HhuqLhuqds4bqy4bu34bud4bqn4bqgw4HDreG6ouG6p8OBw7nDusah4bqnbOG7m3jhu53DoOG6p+G6oOG7m+G7geG6p23hu53hu5HhuqLhuqfhuqDDgcO1w7rhuqds4bq9w7rhu5vhuqdu4butw7rGoeG6p3TDqsO6xqHhuqHhuqck4bubw7ThuqfDuuG7m+G6ssO6xqHDoOG6p2vDrOG6oOG6p+G7m+G6v8O64bub4bqndOG6v+G7neG6p+G7ieG7ueG6p27DtMO64bqn4bqoeeG7neG6p2914bqnQeG6ouG6veG6p8OAeXXhuqHhuqdT4bub4bud4bqnbuG6u8O6xqHhuqfhu5vFqWzhuqd0eeG7ueG6p2LhuqfhuqDhu5vhu5/huqd14buF4bqg4bqnb3Xhuqdr4buF4bqg4bqnbuG7i+G6ouG6p2zhu6Xhuqdtw6zhuqLhuqfhu5vhu53hu5PhuqLhuqd1w73huqdt4buLw7rDoOG6p3Xhu6/huqDhuqfDuuG7g3XhuqfDgOG6u+G6ouG6p+G6oOG7m+G7n+G6p3Xhu4XhuqDhuqdvdeG6p3XDveG6p+G7m2jDuuG6p27hu53huqdz4bub4burw7rGoeG6p2zhu6fDuuG6p8O64bub4buJw7rhuqfDgeG6u+G6p3Vn4bqg4bqnbOG7m+G6rOG6p+G6qMOq4bqn4bq9w7rhu5vhuqfDgOG6vcO6xqHhuqHhuqdNw7nhuqdu4bur4bud4bqndeG7heG6oOG6p27hu4fhuqd1w73huqfhu5tow7rhuqdu4budw6Dhuqduw7TDuuG6p27hu4vhuqLhuqfDuuG7g3Xhuqd0eeG7ueG6p2PhuqfGoeG7neG6u+G6p27hu5/DuuG7m+G6p2zhu5vDueG6p0DhuqLhu7Fs4bqn4bqg4bq/deG6p8O6xqHhu5tw4bqn4bubxals4bqnbuG7meG6p2zhu5vhuqzhurvhuqdr4buTw7rhu5vhuqHhuq/huqDhurtrdG/huqfDgOG6oEN0bzThuqV14bq7w4HGoeG7ncO6YeG6q+G7uULhuqfhurvhuqLhuqDDueG6peG6seG6r+G6oMOB4bqx4bqv4bqgbeG6seG6r+G7nXXGoeG6p8OAw4FsNOG6pS8vbOG6oWvhurvDuUHhuqLhurvDusah4bqgw4Hhu53huqHhuqjDui9tb8OAc+G6oMO54bu5L8O6b+G6qsOAL+G6uWPDqS9jw6lt4bqt4bqp4bqtZOG6ueG6rWXhuqDhuqnEkWRkZXThuqnhuqFy4bu5xqHhuqXhuqcv4bqx4bqvL+G6oG3hurHhuq8v4bqgw4HhurHhuq/huqDDgeG6seG6r+G6oG3hurFOw6rDueG6p+G6oOG6v8O54bqnw7rGoeG7m+G7keG6p2zhu5vDueG6p8O6xqHhurLDveG7neG6p3XEguG6oeG6p+G7gMO64bubYeG6p0zhuqEk4bqhPuG6ry/huqBt4bqx4bqvL+G6oMOB4bqx4bqvL+G6oOG6u2t0b+G6sSThu5vhurJ4w7rGoeG6p2zDucO6w6DhuqfGoeG7neG6u+G6p27hu5/DuuG7m+G6p27hurLhurvhuqdvdeG6p27hu53huqdr4buTw7rhu5vhuqfhuqjhu53hu5PDuuG6p2zhu5vhur9D4bqnbOG7m+G6rOG6u+G6p27hu5nhuqds4bq04bqi4bqnbuG7q+G7neG6p3Xhu4XhuqDhuqds4bqw4bq74bqnb3XDoOG6p+G6oOG6okPhuqfDuuG7m+G7ncO1w7rhuqds4bq9bOG6p2vhur1s4bqnw4Bx4bqna+G7gcO54bqnb3Xhuqdr4buh4bqndeG7hWzhuqds4bub4bq0w7rGoeG6p2vhu5PDuuG7m+G6p+G6qOG7ncO1deG6p+G6qOG7qcO6xqHhuqd14bq/bOG6p27hu4fhuqfhu7XhuqfGoeG7neG6u+G7neG6p27DueG6v8O64bqnw7pnw7rGoeG6p3Phu5vhu6vDusah4bqn4bqg4bub4buZ4bqnbOG7m+G6rOG6u+G6p+G6oMOB4buh4bqnbuG6suG7s2zhuqfDuuG6rOG6u+G6oeG6p+G6pVTDg2zhuqfDumZ14bqn4bqgw4HDtcO64bqnxqHhu53hurLDvcO6xqHhuqdr4buTw7rhu5vDoOG6p8O6xqHhu5tv4bqna+G6vWzhuqfDgHHhuqdr4buBw7nhuqfhuqjhu4lDw6Dhuqdu4bur4bud4bqndeG7heG6oOG6p+G7m+G7hcO64bqnbOG6tOG6p3XDrOG7ueG6p3Xhur1D4bqn4bq04bq74bqnw7rhurJ5bOG6p3Xhu4XhuqDhuqHhuqck4bubw6xD4bqn4bub4buFw7rhuqdz4bub4bulbOG6p+G6oOG6ouG7neG6p2zhurbDusah4bqnbOG6tsO6xqHhuqfhu6fhurvhuqdz4bub4bulbOG6p+G6oOG7m2/DueG6pcOg4bqna+G6u+G6p2zhu5vhur3huqLhuqfhu6vDusah4bqnPuG7qeG6pyThu5vhu4PDusah4bqnc+G7meG6p3Thur/hu53huqHhuqdL4bq7w7nhuqfDuuG7m+G7ncO14bqi4bqn4bqgw6rhu53huqfDgOG7gcO64bqnbuG7keG6ouG6p+G6oOG7m2/DueG6p+G6qOG7s+G6p2zhu5vhu63Dusah4bqn4bq7w7rhu5vhuqck4bub4buDw7rGoeG6p27hurLhurvhuqdsw7nDuuG6p27hu53huqdz4bub4buF4bu54bqnw7p44bud4bqnbOG7m+G6rOG6u+G6p2vhu5PDuuG7m+G6p2zhu5vDueG6p2zDucO64bqh4bqnJOG7m8O04bqnw7rhu5vhurLDusah4bqndcWp4bud4bqnw7p34bqndOG6pGzhuqdu4buR4bqi4bqn4bqgw4Hhu7XhuqfDusO1w7rhuqfhuqjhu6vhuqfhuqjFqcO6xqHDoOG6p2914bqndcSC4bqn4bubaMO64bqn4bqgw4Lhuqdu4bul4bqh4bqnPuG7n+G6p27hu6vhu53huqd14buF4bqg4bqnbuG7h+G6p3XEguG6p+G7m2jDusOg4bqnxqHhu53hurvhuqdu4bufw7rhu5vhuqduw6rDuuG7m+G6p+G7ueG7m+G7geG7neG6p0Lhu53DuuG6p8O64bubw6rhuqfhuqDDgeG6ssO9w7rGoeG6p2zhu5vDueG6p2914bqnbuG6suG7s2zhuqfDusah4bubcOG6p+G7m8WpbOG6oeG6p8Oa4bub4bqsw7rGoeG6p8O6xqHDqkPhuqfDusah4bubcOG6p+G7m8WpbMOg4bqnw7pmdeG6p+G7teG6p2zhu5vhu53DtGzhuqfGoeG7neG6ssO9w7rGoeG6p8O6xqHDucOq4bud4bqnbOG6puG6u+G6p8OA4buxw6DhuqfhuqDhu5vDrEPhuqdr4bq/w7rhuqdrw6jhuqdsxILDusah4bqn4bqgw4HhurvDusah4bqndOG6tOG6u+G6p8OB4buj4bqi4bqnw4Hhu6PhuqDhuqds4buF4bu54bqnw4Dhur1s4bub4bqnbsO0w7rhuqfhuqDDgeG6ssO9w7rGoeG6p2914bqndOG6v+G7neG6p+G6oOG7m+G7i3Xhuqdz4bub4bulbOG6p3Xhu6/huqDhuqd14bufw7rhu5vhuqHhuqdPdeG6p3Phu5vhu6Vs4bqn4bqo4buf4bqn4bqg4bqw4bud4bqn4bqg4bubw63DusOg4bqn4bqo4buf4bqna+G7k8O64bub4bqn4bqg4buJ4bqg4bqnbuG7h+G6p2zhurJ54bu54bqndcOs4bqg4bqnbuG7q+G7neG6p3Xhu4XhuqDhuqdB4bqiROG6p8ah4bud4bq9w6DhuqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p8OA4bqiQ+G6p8O6xqHhu5tx4bqnw7rGocOtQ+G6p8O6xqHhu6vhuqdvdeG6p3Thur/hu53huqfhurvDueG6p+G6snls4bqnbuG6suG7s2zhuqfDuuG7m+G7n8O64bqn4bqg4bubw6xD4bqn4bq9w7rhu5vhuqfDgOG6vcO6xqHhuqdtxILhuqdu4bud4buR4bqi4bqnbuG7peG6p2vDrUPhuqfGoeG7ncO94bqndMOq4bqnc+G7m+G7q8O6xqHhuqfhuqDhu5vhu5nhuqHhuqfhu7ThuqfDuuG7m8Oqw6Dhuqds4bq04bqndXfhu53huqd04buLw7rhuqfDuuG7m3nhuqd0eeG7ucOg4bqnw7rhu5t54bqna+G6v8O64bqna8Oow6DhuqdvdeG6p3Thur/hu53huqd14bun4bqndWp14bqndcOsQ+G6p0HhuqJD4buZw7rhuqfDgOG6vWzhu5vhuqfDgeG6u+G6p27FqWzhuqfDgeG7reG7neG6p2xndeG6p2zhuq7hu53huqfhuqjhu53DtOG6oOG6oeG6p8Oa4bub4bqsw7rGoeG6p8O6w7PhuqDhuqds4bub4bqs4bqnw7rGoeG7m+G6ouG7k2zhu5vhuqfDusahw7nhur9s4bqn4bqgw4HDtcO64bqn4bqgw4HhurvDusah4bqnxqHhu53DrEPhuqfDuuG7m8Oq4bqi4bqnw7rhur3huqDhuqfhuqh54bud4bqn4bqow7ThuqDhuqd14bqkbOG6p3TDueG6u8O6xqHhuqd0duG6p3TDqnXhuqfDuuG7m+G7neG7keG6ouG6p8O6xqHhurLDveG7neG6p2zhu5vhurTDusah4bqnc+G7ncO0w7rhuqdz4bub4burw7rGoeG6p3Phu5vGsOG7neG6p0Lhu6XhuqDhuqfhuqDhu5vhurJ4w7rGoeG6oeG6p8Oa4bub4bqyw7rGoeG6p3Phu5vhu53huqfhuqDDrOG6oOG6p2zhu4HhuqfhuqDhu5vDtOG6p8ah4budeeG7neG6p0LhuqLDusah4bqnQeG6ouG6u8O64bub4bqnb3Xhuqds4bubcOG6p2zhu6fDuuG6p3TDquG6p3Xhu6/huqDhuqd1w6rhuqLhuqdub8O64bqn4bub4bqiw7rhuqfhu5vDg+G6oMOg4bqndMODbOG6p27hu6XhuqdvdeG6p+G7m+G7neG7meG6ouG6p8OBZsO6xqHhuqfGoeG7ncOsbOG6p3V44bqnbuG6suG7s2zhuqdsxILDusah4bqnbuG6v+G7ueG6p0Jv4bqnbsO0w7rhuqfhuqDDgeG6ssO9w7rGoeG6p+G7m8WpbOG6p2zhu5vhuqzhuqfDuuG7m+G6suG6p2vhurvDueG6p2vhur/DuuG6p2vDqOG6p27hu4fhuqdz4bub4burw7rGoeG6p2zhu6fDuuG6p8O64bqs4bq74bqh4bqn4bqlQOG6ouG7geG6p+G6oOG7m+G7ieG6oOG6p3TDg2zhuqdu4bul4bqnb3XhuqfDuuG7m3nhuqfhuqDDgeG6ssO9w7rGoeG6p3R54bu5w6Dhuqdr4bq/w7rhuqdrw6jhuqfhuqjDquG6p+G6oOG7m+G7i0Phuqds4bur4bqnw7rhu5vhu53hu5HhuqLhuqd04buFdeG6p8O64bub4bqyw7rGoeG6p2zhu5tow7rGoeG6p2vhu53DtOG6oOG6p+G7ueG7m+G7geG7neG6p3TDqnXhuqfDgOG6u8O54bqlw6DhuqfDusah4but4bud4bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqdseOG6p8OA4bu14bqnVeG6u8OAw4DhurvGoW/huqfDuuG7m8aw4bqnbOG6sOG6u+G6p3Xhu5/DuuG7m8Og4bqnQOG6ouG7sWzhuqfDuuG7m3nhuqd04bq/4bud4bqn4bqg4bqiduG7neG6p+G6oOG7m3jhuqds4bqw4bq74bqndeG7n8O64bub4bqh4bqn4buaw6rDuuG7m+G6p+G6oMOB4bufw7rhu5vhuqfhuqDhu5914bqnw7rGoeG7m+G7keG6pyTDguG6p3Phu5vhu53huqdu4bur4bud4bqndeG7heG6oOG6p3Phu5vhu6vDusah4bqnbOG7p8O64bqnw7rhu5vhu5/DuuG6p+G6oOG7m8OsQ+G6p+G6vcO64bub4bqnw4Dhur3Dusahw6Dhuqd1xanhu53huqfDgOG7ncO64bub4bqn4bubw7nhur/huqDhuqds4bqw4bq74bqnb3XhuqfhuqDDgeG7teG6p8O6w7XDuuG6p3Phu5vhu6Xhuqdz4bub4buDw7rDoOG6p+G6oMOC4bqn4bqo4bud4buTbOG6p+G7g8O64bqn4bqi4buxw7rGoeG6p27DtMO64bqn4bqo4buT4bqnw4Dhu53DuuG7m+G6p2914bqnbuG7keG6ouG6p+G7ueG7m+G7geG7neG6p8O64bubw73huqfDusah4bqyw73hu53huqfhuqDhu5vDrcO64bqnbOG7m+G7g3XhuqfDgOG7pWzhuqHhuqdVd+G7neG6p3Thu4vDuuG6p27hu53huqd0w6p14bqnbuG7rcO6xqHhuqfhuqjhu5HDoOG6p+G6oOG7m8OsQ+G6p2zDucO64bqn4bqgw4Hhurvhu53huqfhuqDhu5vhurDhu53huqfhuqDhu5vhurDhu53huqd14buv4bqg4bqndeG7n8O64bub4bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqds4buDw7rhuqfDuuG7m8Oq4bqn4bqo4buFw7rGoeG6p2zhu5vhurvhuqd1w7LhuqdvdeG6p2zhu5tw4bqna+G7ncO04bqg4bqnw7rhu5vhu5/DuuG6p8O64bub4bq74bqi4bqn4bq04bq74bqnw7rhurJ5bOG6p3Xhu4XhuqDhuqHhuqfDmuG7g3Xhuqfhuqlj4bqn4bqg4bqiduG7neG6p0DhuqLhu7Fs4bqnbuG6suG7s2zhuqds4bub4bq74bqndcOy4bqnxqHhuqbhu53huqd0w7XDuuG6p+G7m8WpbOG6p+G6oOG6v+G7neG6p+G7muG7r+G7neG6p8O6xqHhurLDveG7neG6p3XEguG6p+G6oHDDuuG7m+G6p0DhuqLhu4HDusah4bqnJMOB4buh4bqh4bqnw5rhu5vhuqzDusah4bqnw7rGocOqQ+G6p27hu4vhuqLhuqfhuqDhur/hu53huqfhuqDDgeG6osO6xqHhuqfhuqDDrXXhuqd0w6rhuqdB4bqi4buHw7rGoeG6p+G6oOG7m8O94bud4bqnxqHhu53hurvDuuG6p+G6oOG7m+G6pGzhuqfDgOG6pOG6p3Phu5vhu6Xhuqdz4bub4buDw7rhuqdu4bux4bud4bqn4bqoeeG7neG6p2zhu5vDqsO6xqHhuqfhuqDDgeG6u+G7neG6p3Phu5vhu53DtHXhuqfhuqDhu5vhu6HhuqHhuqdVxanhu53huqfDgOG7ncO64bub4bqn4bubw7nhur/huqDhuqfhuqDhu5vhurtD4bqnbnbhu53huqdB4bqi4bq94bqnbuG7r+G6oOG6p8O6xqHhu6/huqDhuqdu4buH4bqndMOqdeG6p2914bqn4bqg4bqy4bu1w7rGoeG6p2zhu5vDgsO6xqHhuqdz4bub4burw7rGoeG6p+G6oOG7m+G7meG6p+G6oOG7m+G7o2zhu5vhuqfDusah4bub4bud4bqn4bqow6rhuqfhuqjhurLhu7PhuqDhuqdB4bqi4bq74bqh4bqnw5rhu5vhurLDusah4bqnw4Hhu63hu53huqfhuqDhu5vhurJ4w7rGoeG6p2zhu5vhurvhuqd1w7Lhuqdz4bub4bul4bqnw7rhu5vFqWzDoOG6p2914bqn4bqg4bqk4bqnw7rhu5vhurDhuqfhu7nhu5vhu4Hhu53huqdB4bqiQ8O04bqg4bqn4bqgw6114bqn4bubeMO64bqnw7rhuqzhurvhuqHhuqckw4HhurJ5bOG6p+G7m8O04bqg4bqndMOq4bqn4bubxals4bqnbOG7m+G6rOG6p8O6duG7neG6p0vDgeG6u+G7neG6p+G7m8O04bqg4bqn4bu54bubduG6p+G6oOG7m+G7q8O6xqHhuqfDgeG7reG7neG6p8OA4bq74bqi4bqnbuG7peG6p2zhu7Hhuqfhu5vFqWzhuqd0w6xD4bqndeG7r+G6oOG6p8O6xqHhu5vhu5Hhuqdu4buZ4bqn4bqg4bqk4bqnc+G7ncO0deG6p8OA4buxw7rGoeG6p8OA4bq74bqi4bqnw7rDqkPhuqHhuqdVxanhu53huqdz4bub4bul4bqnc+G7m+G7g8O6w6Dhuqdr4bu34bqnw7rGoeG7t+G6p2vhurvDuuG6p27hu4vhuqLhuqdt4buLw7rhuqdB4bqi4bq7w6DhuqdvdeG6p2vhu4XhuqDhuqdu4buL4bqi4bqnbOG7peG6p8O64bub4bud4buR4bqi4bqna+G6v8O64bqnbMSCw7rGoeG6p2zhu4HDuuG7m+G6p8O6xqHhu6/huqdu4buZ4bqnbOG7m+G7neG6u+G6p8OA4buN4bqndcWp4bud4bqnw7rhu53hu5F14bqn4bqo4bqi4budw6DhuqfDunfhu53huqdr4bqi4butw7rhuqHhuqc+w4Lhurvhuqfhu5vFqWzhuqds4bub4bqs4bqnb3XhuqfhuqjDguG6u+G6p+G6oOG7m+G6u3XhuqfGoeG7neG6u+G6p3R54bu54bqn4bubxals4bqnbeG6v0PhuqfDusah4bub4buR4bqnVeG6u8OAw4DhurvGoW/DoOG6p+G6oMSpdeG6p0HhuqLDrOG6oOG6oeG6p+G6pcOaxqHhu5vhu5HhuqfDusOqQ+G6p3Phu5vhu6vDusah4bqn4bu54bub4buB4bud4bqnbeG7neG6p2zhu5vhuqJD4buZw7rhuqfDuuG7m+G7neG7keG6osOg4bqnbmds4bqna+G7neG7k+G6oOG6p+G7ueG7m8SC4bqn4bub4buz4bu54bqn4bqoeeG7neG6p2914bqnw7rDtcO64bqnb3Xhuqds4bubxanDuuG6p+G6qMOq4bqnQeG6okPDtOG6oOG6p+G6oMOtdeG6p+G6oOG7m2/DueG6p+G7m8WpbOG6pcOg4bqnQOG6ouG7sWzhuqfhuqDDrXXhuqfDgOG6pOG6p+G6qOG7keG6p+G6qOG7neG7k2zhuqds4bubxanDuuG6p8O6xqHhu5vhu5Hhuqds4bqw4bq74bqndeG7n8O64bub4bqh4bqv4bqg4bq7a3Rv4bqnw4DhuqBDdG804bqldeG6u8OBxqHhu53DumHhuqvhu7lC4bqn4bq74bqi4bqgw7nhuqXhurHhuq/huqDDgeG6seG6r+G6oG3hurHhuq/hu511xqHhuqfDgMOBbDThuqUvL2zhuqFr4bq7w7lB4bqi4bq7w7rGoeG6oMOB4bud4bqh4bqow7ovbW/DgHPhuqDDueG7uS/Dum/huqrDgC/hurljw6kvY8OpbeG6reG6qeG6rWThurnhuq1l4bqg4bqpxJFkZGV04bqr4bqhcuG7ucah4bql4bqnL+G6seG6ry/huqBt4bqx4bqvL+G6oMOB4bqx4bqv4bqgw4HhurHhuq/huqBt4bqx4bqv4bu54bqxPuG7qeG6p1Xhu53DuuG7m+G6p0DhuqLhu7Fs4bqnbuG6u8O6xqHhuqd0w6p14bqn4bqo4bud4buTbOG6p+G6oOG6v+G7neG6p2x44bqnw4Dhu7Xhuqd14bq7w4DDgOG6u8ahb+G6p2zhurDhurvhuqd14bufw7rhu5vhuqHhuqfhu4DDuuG7m+G6oeG6p07hurRs4bqnPuG7neG7k+G6oOG6ry/hu7nhurHhuq8v4bqgbeG6seG6ry/huqDDgeG6seG6ry/huqDhurtrdG/hurEkw4HDucO6xqHhuqfDgOG6ouG7seG6oOG6p+G6oOG7m8O94bud4bqnxqHhu53hurvDuuG6p+G7teG6p+G6oMOB4bqiw7rGoeG6p+G6oMOtdeG6p2914bqnbuG7h+G6p2zhu7HhuqfGoeG7hcO6xqHhuqfhu5vDtOG6oOG6p3Xhu5/DuuG7m+G6p3Xhu53hu5PhuqDhuqd1w6rhu53huqfhuqjDguG6u+G6p+G7m8WpbOG6p8O6xqHhu5vhu5HhuqfhuqjDguG6u+G6p+G7m8WpbOG6p2zhu5vhuqzhuqHhuqfDmuG7m3nhuqd04bq/4bud4bqnw7rhu5vhuqzDusah4bqnw7rGocOqQ+G6p27hu4vhuqLhuqfhu7nhu5vhu4Hhu53huqd14bun4bqndWp14bqn4bqgw4LDusah4bqnbuG7seG6oOG6p0LhurJ4w7rGoeG6p8OA4buxw7rGocOg4bqnbsO54bqn4bqgw4LDusah4bqnxqHhurvDusah4bqn4bqg4bq7Q+G6p27hu5nhuqfhuqDhu5914bqn4bub4bqiQ+G7k+G6oMOg4bqnQOG6ouG7sWzhuqds4bubw7nhuqdr4budw7ThuqBh4bqn4oCc4bqoeeG7neG6p8O6xqHhurLDveG7neG6p8OA4bq9w7rGoeG6p3Xhu4XhuqDhuqfhuqDhu5vhu5/huqds4bubcOG6p2zhu4vDuuG6p8O64bub4bufw7rhuqdB4bqi4bq74bqndMOq4bqn4bub4bud4buZ4bqiw6DhuqfDuuG7m+G6ssO6xqHhuqfhuqh54bud4bqnw7rhu5vhuqzDusah4bqnw7rGoeG6ssO94bud4bqnc+G7m+G7ncO0deG6p+G6oOG7m+G7oeG6p8O64bub4bqy4bqndeG7n8O64bub4bqn4bqg4bub4buf4bqndcWp4bud4bqn4bqo4bud4buTbOG6p3Phu5vhu6Xhuqfhu5t4w7rhuqfDuuG7m+G7neG7keG6osOg4bqnw7rGocO5w6rhu53huqfhuqjhu53hu5Ns4bqnbuG7ocO64bub4bqn4bqo4buh4bqn4bqg4bux4bqg4bqnbOG6vWzhuqfhu5vhuqJD4buT4bqg4bqnbuG6v8O54bqnbuG7p+G7neG6p+G7m8aw4bud4bqnw7rGoeG6ssO94bud4bqn4bqg4bub4bqkbOG6p+G7m+G7neG7k8O64bqnbOG7i8O64bqnbOG7peG6p2zhu4F14bqnxqHhu53hur1s4bqn4bqg4bux4bqgw6DhuqfDuuG7m+G6v0Phuqds4buBdeG6p+G6qHnhu53huqfhuqDDgsO6xqHhuqdr4buv4bqn4bu54bub4buJw7rhuqfhuqDDgcO1w7rhuqdseOG6p+G6oOG7m+G7meKAneG6oeG6p0zEgsO6xqHhuqfhuqh54bud4bqn4bqo4bud4buTbOG6p+G7m8WpbOG6p+G6qOG7g8O64bqn4bub4bul4bq74bqn4bqg4bq/4bud4bqn4bqgw4HhurLDvcO6xqHDoOG6p0DhuqLhu7Fs4bqnbuG7h+G6p+G7m8O5w6rDuuG6p+G6oOG7m8Oqw7rhu5vhuqdC4bqiw6zhuqDhuqfDgOG7hWzhuqdz4bub4bul4bq74bqnbsOqw7nhuqfhuqDhur/DueG6p8O6xqHhu5vhu5Hhuqd14bq7w4DDgOG6u8ahb8Og4bqna8OsdeG6p+G7m+G6okPhu5PhuqDhuqfhuqDhur/hu53huqfhuqDDgeG6osO6xqHhuqfhuqDDrXXhuqdt4bq/Q+G6p8O6xqHhu5vhu5Hhuqfhu5vhu6/hu53huqfDusah4bqyw73hu53huqd1xILhuqdA4bqi4buBw7rGoeG6pyTDgeG7oeG6oeG6p0zhu5vhurLhurvhuqfhu5vDquG7neG6p3Thu6fDusah4bqn4bqoeeG7neG6p2vhu4HDuuG6p+G6oOG7m8Otw7rDoOG6p2zhu5vDqsO6xqHhuqfhuqDDgeG6u+G7neG6p+G6oMOB4buN4bqnbOG7p8O64bqndeG6v8O64bub4bqnbeG6v8O64bqnbuG7g8O6xqHhuqdz4buj4bqnbOG6vWzhuqdz4bub4bul4bq74bqn4bubxals4bqnw7rGoeG7hcO64bqn4bub4bq/w7rhuqfhuqDhur/hu53huqfhuqDDgeG6osO6xqHhuqfhuqDDrXXhuqdt4bq/Q+G6p8O6xqHhu5vhu5Hhuqfhu5vhu6/hu53huqfDusah4bqyw73hu53huqd1xILhuqck4bubw4Lhurvhuqck4bub4budw7XDuuG6p+G7muG6osO04bqh4bqnQOG6ouG7sWzhuqds4bub4bud4bq74bqnw4Dhu41h4bqn4oCcw7rhu5vhuqzDusah4bqnc+G7m+G7peG6u+G6p+G7m8WpbOG6p8O64bub4bqy4bqn4bqo4buJQ+G6p3Phu5vhu6vDusah4bqnbOG7m3DhuqfGoeG7ncOD4bu54bqndeG7n8O64bub4bqnw7rDrcO6xqHhuqds4bq7w7nhuqdzceG6p8O64buDw7rGoeG6p3XDquG6p2zhu6fDuuG6p27hurLhu7Ns4bqnxqHhu53hurvDueG6p3ThurLhuqLhuqdsxILDusah4bqnbOG6vWzhuqdr4bq/w7rhuqdu4butw7rGoeG6p2zhu4HDuuG7m+G6p8O6xqHhu6/igJ3huqHhuqckw4HDucO6xqHhuqfhu5vhurvhu53huqdz4buf4bqnw7rGoeG7m3Dhuqfhu5vDqOG6p+G6q+G6reG6rWXhuqfhuqjDquG6p+G6q+G6reG6rcOp4bqnQOG6ouG7sWzhuqdu4buH4bqnQuG7ncO64bqnxqHhu53hurvhuqdu4bufw7rhu5vhuqds4bubw7nhuqfhuqjDqsO54bqnPcOq4bud4bqnxqDhu6fDuuG6p27hu5nhuqfhu5vFqWzhuqfhuqDhu5vDtXXhuqdz4budw7rhu5vhuqfDusah4bub4bud4buTdeG6oeG6p+G6pU914bqndeG6ouG7scO64bqn4bubxals4bqndeG7r+G6oOG6p8O6xqHhu5vhu5Hhuqds4bubw7nhuqfGoeG7ncaw4bud4bqnbuG7meG6p3Xhu7XhuqdseOG6p8OA4bu14bqndMOqdeG6p+G7g8O64bqnbsOqw7rGoeG6p+G7m8O5w6rDusah4bqnw7rDtcO64bqn4bu54bub4buB4bud4bqnbOG7seG6p8ah4buFw7rGoeG6p+G6oOG7n3XhuqfhuqDhu6fhu53huqfhu5vFqWzhuqfhu5vGsOG7neG6pcOg4bqnQOG6ouG7sWzhuqds4bubw7nhuqdr4budw7ThuqDhuqHhuqdM4bub4bud4bq74bqnw4Dhu43huqfDmuG7m+G6rMO6xqHhuqfDusahw6pD4bqn4bubxals4bqnw7rGoeG7m+G7keG6p+G6oOG6v+G7neG6p0DhuqLhu4nDuuG6p2TDoOG6pyThu7jhuqfhu5pMVcOg4bqna+G6u8O64bqnw7rGocOqQ+G6p2914bqndeG7r+G6oOG6p3Xhu5/DuuG7m+G6p2zhu5vhu7HDusah4bqnxqHhu4lD4bqndOG7r2zhuqds4buvbOG6p27DtMO64bqnbHjhuqfDgOG7teG6p+G7m8WpbOG6p8O6xqHhu5vhu5HDoOG6p27DtXXhuqduw7TDuuG6p2914bqndOG6v+G7neG6p27hu53huqfhuqDEqXXhuqdB4bqiw6zhuqDhuqdt4bq/w7nhuqdz4budw7R14bqn4bqg4bud4buRw7rhuqdu4buZ4bqnw4Dhu7HDusah4bqh4bqnPeG6u+G6ouG6p3XDrEPhuqfDuuG7g3XhuqfhuqjDguG6u+G6p+G7m8WpbOG6p+G6qMOC4bq74bqndMOqdeG6p8O6xqHhu5vhu5HhuqfhuqDhur/hu53huqck4bu44bqh4bqn4buaTFXhuqdvdeG6p27hu4fhuqds4bul4bqn4bqg4bub4buZ4bqn4bqg4bqk4bqnw7rhuqLhu6vhu53huqfDgOG7scO6xqHhuqdr4buBw7rhuqfhuqDhu5vDrcO64bqnbOG6tsO6xqHhuqfDuuG7m+G6suG6p+G6oOG7o2zhu5vhuqd04bq2Q+G6p27hurLhu7Ns4bqndeG7r+G6oOG6p8OA4bux4bqn4bqo4buxw7rhuqfDuuG7m8aw4bqh4bqnVMODbOG6p+G6oOG6suG7tcO6xqHhuqds4bubw4LDusah4bqnw7rhu5vhurLhuqdvdeG6p8OA4buP4bqna2bDusah4bqndOG7p8O6xqHhuqfhu7Xhuqd04bq/4bud4bqndOG6ouG7q8O64bqn4bqg4bubw6rDuuG7m+G6p+G7ueG7m+G7seG6p3TDqnXhuqfhuqjhu53hu5Ns4bqn4bqg4bub4buf4bqnbOG6tsO6xqHhuqd0w6rhuqd0w4Ns4bqnb3Xhuqdu4buv4bqg4bqnw7rGoeG7r+G6oOG6p+G6oOG7m+G6u0PhuqduduG7neG6p0Thuqdu4buhw7rhu5vhuqdu4buZ4bqn4bqo4buR4bqnQeG6osO14bqh4bqn4bqlVeG7r+G6oOG6p3Xhu5/DuuG7m+G6p2914bqndMOqdeG6p+G7teG6p27DrUPhuqfhuqDhu5vhu5/huqds4bq2w7rGoeG6p2zhu6XhuqfhuqDhu5vhu5nhuqfhuqDhuqThuqfDuuG6ouG7q+G7neG6p8OA4buxw7rGoeG6p3Xhu5/DuuG7m+G6p27hurLhu7Ns4bqnw7rhu5vhurLDusah4bqndXfhu53huqd04buLw7rhuqfDusah4bubceG6p+G6qOG7keG6p0HhuqLDtcOg4bqn4bqo4buR4bqnbOG7m+G6u+G6p3XDsuG6p+G6qMOq4bqnbmds4bqna+G7neG7k+G6oOG6p3TDquG6p8O64bub4bqsw7rGoeG6p8O6xqHhurLDveG7neG6p2vhur/DuuG6p8O64bubxrDhuqdsxILDusah4bqnbOG7gcO64bub4bqnw7rGoeG7r+G6p3TDquG6p2914bqndOG6v+G7neG6p2zhu4F14bqn4bqg4bubw6xD4bqnbeG6u0Phuqdt4bq04bqg4bqh4bqn4bu44bub4buB4bud4bqndMOqdeG6p3Xhu6/huqDhuqdu4bud4buR4bqi4bqnxqHhu5/huqdu4bul4bqnbOG7m8O54bqnbOG6vWzhuqdvdeG6o+G6pS3huqdA4bqi4buxbOG6p2zhu5tw4bqnw7rGoeG7m3HhuqdueMO64bqnxqHhu53hu4HDuuG6oeG6pyThu5vDtOG6p3TDquG6p+G7m+G7q3XhuqfDgOG6u+G6ouG6p0DhuqLhu7Fs4bqnc+G7m+G7g8O64bqnxqHhu6Xhu53huqdr4buF4bqg4bqnQm/huqfhuqjhu5HhuqdB4bqiw7XhuqfDuuG7m8Oq4bqh4bqnJMOB4bu14bqn4bqo4buR4bqnQeG6osO1w6Dhuqfhuqh54bud4bqnw4Dhu7Hhuqfhuqjhu7HDuuG6p+G6oOG7o2zhu5vhuqfGoeG7peG7ueG6p27hurLhu7Ns4bqnbMSCw7rGoeG6p+G6qHnhu53huqfDgOG7seG6p+G6oOG7neG7kcO64bqn4bqo4bq7Q+G6p3XhurLhu7PDuuG6p+G6oMOC4bqna+G6v8O64bqna8Oow6DhuqfDusah4bqyw73hu53huqfhuqDhu5vDrcO64bqnbuG6suG7s2zhuqfhu5t4w7rhuqfhuqvhuq3huqfhuqDDgeG7neG7k+G6ouG6p27hu63Dusahw6DhuqdvdeG6p27hur3DuuG7m+G6p3Thu53hu5HhuqLhuqd14bu14bqnbHjhuqfDgOG7teG6p3XhurvDgMOA4bq7xqFvw6DhuqdCw7nhurvhuqdr4bul4bu54bqn4bqg4bq/4bud4bqnw4Dhu7Hhuqfhuqti4bqnw5rGoeG6okPhu5XDuuG6pyTDgeG7h+G7ncOg4bqn4bu54bub4bqyw73Dusah4bqnZMOg4bqnJOG7uOG6p07hu6vDusah4bqn4buaw6rhuqHhuqdVxanhu53huqfhuqjhu53hu5Ns4bqnbOG7m+G6osSpw7rhuqdr4buh4bqnbuG7keG6ouG6p+G6oOG7m+G6ouG7icO64bqndOG7s+G7ncOg4bqn4bqg4bubw7ThuqfDuuG7m+G6ssO6xqHhuqfhuqDhur/hu53huqdO4burw7rGoeG6p+G7msOq4bqn4bqg4bubw73hu53huqdu4bud4buZdeG6p8OsQ+G6p+G6oOG7m+G7n+G6p1XhurvDgMOAxqFv4bqn4bub4bq7Q+G6p0LDueG6u+G6p2vhu6Xhu7nDoOG6p+G6oMSpdeG6p0HhuqLDrOG6oOG6p+G6qGrDuuG6p2zhu6fDuuG6p3TDquG6p23hu6Fs4bub4bqn4bqo4bqu4bqndXnhu53huqd14buN4bqh4bqnw5rGoeG6ssO94bud4bqnbcOtw7rhuqfhuqhqw7rhuqds4bub4bqy4bq74bqnQeG6om/DuuG6p+G6qHnhu53huqdt4buhbOG7m+G6p+G6qOG6ruG6p8O6w6pD4bqnw7rDtcO64bqna+G6u8O64bqnbuG7i+G6ouG6p2x44bqnw4Dhu7Xhuqds4bqw4bq74bqnb3XhuqfDgcOs4bqg4bqn4buj4bqg4bqnc+G7m+G6vWzhu5vhuqHhuqfhu5rhurvhu53huqfhuqDhu5vhur3Dusah4bqnbuG7i+G6ouG6p3TDquG6p+G6oOG7m8O94bud4bqnxqHhu53hurvDuuG6p3XDquG6p2x44bqnw4Dhu7Xhuqds4bqw4bq74bqnQOG6ouG7sWzhuqfGoWfhu7nhuqfhuqjhu6vhuqfhuqjDquG7neG6p3Phu5vhu6Xhuqdz4bub4buDw7rDoOG6p2zhu6XhuqfDuuG7m+G6rMO6xqHhuqd0w4Ns4bqnb3Xhuqds4bub4bq9w7rhuqfDuuG7gcO64bqn4bqg4bqy4bu1w7rGoeG6p8O64bub4bqy4bqnc+G7m+G7q8O6xqHhuqfhuqDhu5vhu5nhuqfhuqjhurLhu7PhuqDhuqdB4bqi4bq74bqn4bqow6rhuqfhuqDhu5vDrEPhuqd1Z2zhuqds4buBdeG6oeG6p8Oa4bub4bqyw7rGoeG6p8OB4but4bud4bqnw4DhuqThuqdu4buvw7rGoeG6p+G6qOG7ncO1w7rhuqds4bqw4bq74bqna+G6v8O64bqna8Oow6DhuqfGoeG7neG6u+G6p27hu5/DuuG7m+G6p27hu4fhuqdz4bub4bujbOG7m+G6p3Thu5PDoOG6p+G6oOG7ncO04bu54bqn4bqg4bubw7V14bqnbOG7m8O54bqnb3XhuqfDgOG6tGzhuqd14bq/w7rhu5vhuqHhuqfhuqXhu6rDusah4bqn4bqgw4HDveG7neG6p27hu4fhuqd0w6xD4bqnbuG7neG6p27hu6vhu53huqd14buF4bqg4bqnw7rhu5vhurLDusah4bqnb3Xhuqds4bunw7rhuqdu4bur4bud4bqn4bqg4bq7Q8Og4bqnbcSC4bqnc+G7m+G7peG6p3Phu5vhu4PDuuG6p27DtMO64bqnbsOt4bqi4bqnb3Xhuqds4bq2w7rGoeG6p8OA4buP4bqnbOG7seG6p8ah4buFw7rGoeG6p+G6qOG6suG7s+G6oOG6p0HhuqLhurvhuqXDoOG6p0DhuqLhu7Fs4bqn4bqg4bqk4bqnw7rhu5vhurDhuqfhuqh54bud4bqndOG7p8O6xqHhuqd14bufw7rhu5vhuqfhuqjDquG6p+G6oMaw4bqnw4HhurvhuqdB4bqiQ8O04bqg4bqn4bqgw6114bqn4bubeMO64bqh4bqnQOG6ouG6u+G6p8OA4bqk4bqnxqHhu5154bud4bqn4bqg4bub4bud4buT4bqi4bqnbOG6sOG6u+G6p2vhur/DuuG6p2vDqOG6p+G6qMOq4bqnw7rGoeG6ssO94bud4bqn4bqg4bubw63DuuG6p3XDquG6p8O64bub4bud4buR4bqi4bqnw7rGoeG6ssO94bud4bqna+G7heG6oOG6p27hu4vhuqLhuqdr4budw7ThuqDhuqduw7TDuuG6p2x44bqnw4Dhu7Xhuqds4bqw4bq74bqnb3XhuqHhuqc+w6rhuqdz4bub4bq9bOG7m+G6p25nbOG6p2vhu53hu5PhuqDhuqdz4bub4bq9bOG7m+G6p+G7m8Oqw7rGoeG6p27DtMO64bqnw7rhu5vhu53hu5HhuqLhuqfhu5t4w7rhuqdz4bub4bud4bqna+G7ncO04bqg4bqnb3Xhuqd0w6rhuqd14buv4bqg4bqnw7rGoeG6ssO94bud4bqnc+G7m+G7ncO0deG6p+G6oOG7m+G7oeG6p8ah4budw6rhuqLhuqfDusah4bub4buh4bqndOG6pGzhuqHhuqdLZsO6xqHhuqfDgOG6pOG6p8O64bub4bud4buT4bqg4bqn4bqg4bufw7rhu5vhuqfhu7nhu5vhuq5s4bqn4bqo4bquw6DhuqfhuqDhu5vhur3hu53huqdu4buv4bqnw63DuuG6p2zhu4vDuuG6p8O64bub4buH4bqnw7rhu5tnw7rhuqfhuqh54bud4bqnc+G7m+G6vWzhu5vDoOG6p2x44bqnw4Dhu7XhuqdV4bq7w4DDgMahb+G6p2zhurDhurvhuqdvdeG6p27hu4fhuqds4bub4budw7R14bqnbuG6suG7s2zhuqfDuuG7m+G7neG7keG6ouG6p2zhu4F14bqn4bqg4bufw7rhu5vhuqfhuqjDquG6p8O64buj4bqi4bqnbOG7m8Otw7rhuqfhu5vFqeG6p+G6oMOB4bu14bqndOG6v+G7neG6oeG6p1Phu5vhur1s4bub4bqn4bubw6rDusah4bqnw7rGocOqQ+G6p2zDqsO6xqHhuqdu4burw7rGocOg4bqnb3Xhuqdu4buH4bqnbeG7i8O64bqnbOG7peG6p+G6oOG7m+G6ouG6p8O64bub4buJ4bu54bqndsO64bqnbuG7ocO64bub4bqn4bqow6rhuqfhuqDDgeG7geG6p27hurLhu7Ns4bqnw7rhu7PhuqHhuqdUw4Ns4bqnbOG6ouG7r2zhuqfDgOG7scO6xqHhuqds4bqw4bq74bqndeG7n8O64bub4bqnbuG7h+G6p+G6oOG6snjDusah4bqnbuG7seG7neG6p3bDuuG6p27hu6HDuuG7m8Og4bqnQOG6ouG7sWzhuqd04bq/4bud4bqnw7rGoeG7m3Hhuqduw7TDuuG6p8O64bub4bqsw7rGoeG6p2914bqnc+G7m+G7ncO0deG6p+G6oOG7m+G7o8O64bub4bqnbMSCw7rGoeG6p2zhu4HDuuG7m+G6p8O6xqHhu6/huqfhuqhqw7rhuqds4bunw7rhuqdreOG6p+G6qHjhuqHhuqck4bubw7Thuqd0w6rhuqfhuqDDgeG6u8O64bub4bqn4bqg4bub4bqw4bqndMODbOG6p8O6xqHhu5tw4bqndMOqdcOg4bqnb3Xhuqd0Z8O64bqndOG7r+G7neG6p+G6qOG7keG6p+G7muG7r+G7neG6p8O6xqHhurLDveG7neG6p3XEguG6p+G6oHDDuuG7m+G6p+G6oOG7m+G6okPDtOG6oOG6p+G7ueG7m+G6rmzhuqd14buv4bqg4bqnw4Dhu7HhuqdvdeG6p+G6qOG7keG6p23hur9D4bqnbHjhuqfDgOG7teG6p23hur9D4bqnw7rGoeG7m+G7keG6p3Xhu53hu5XDuuG6p+G7ueG7m+G7o+G6oeG6pz3hurvhuqLhuqdz4bub4bud4bqnbeG6v0PhuqfDusah4bub4buR4bqnbOG7m8O54bqnbOG6vWzhuqdvdcOg4bqnQOG6ouG7sWzhuqfDuuG7m+G7icO64bqndMOqdeG6p+G6oOG6v+G7neG6p2x44bqnw4Dhu7Xhuqds4bqw4bq74bqndeG7n8O64bubw6Dhuqd1d+G7neG6p+G6oOG7m+G6vcO6xqHhuqfDusahw7nDquG7neG6p2x4deG6p+G7g8O64bqnw4HhurvhuqdA4bqi4buxbOG6p2zhu6fDuuG6p+G6oMOB4buB4bqnbOG7m8O54bqndXfhu53huqdvdeG6p8OA4bux4bqn4bqg4bud4buRw7rhuqd04bqyeMO6xqHhuqd0w6rhuqdl4bqt4bqt4bqh4bqt4bqt4bqt4bqnbuG7rcO6xqEv4bqg4bub4bq9w7rGoeG6oeG6p+G6pSThuqJD4bqnw4Dhu7HhuqfhuqDhu53hu5HDuuG6p27hu6Xhuqd0w6rhuqdz4bub4burw7rGoeG6p8O64bub4bud4buR4bqi4bqnw7rhu5tnw7rhuqfGoeG7n+G6p+G6qHnhu53huqfDusah4bqyw73hu53huqdr4bufw7rhu5vhuqfhuqDhu5vhurLDvcO6xqHhuqfDuuG7m+G6ssO6xqHhuqfDuuG7peG6p3Thur/hu53huqds4bul4bqnROG6p8O6xqHhu5tx4bq74bqn4bqoeeG7neG6p8O64bub4bqsw7rGoeG6p8O6xqHhurLDveG7neG6p3Phu5vhu53DtHXhuqfhuqDhu5vhu6PDuuG7m+G6p8O64bub4bqy4bqn4bqg4bqu4bud4bqnb3XhuqHhuqck4bqk4bqnw4Dhu7HDusah4bqnbuG6suG7s2zhuqfhuqh54bud4bqnbuG7rcO6xqHhuqfhuqDhu53hu5HDuuG6p2zhurDhurvhuqds4bub4bujw7rhu5vhuqd14bufw7rhu5vhuqd0w6p14bqnw4Hhurvhuqd1eeG7neG6p3TDquG6p27hu53hu5HhuqLhuqdu4bq9w7rGoeG6p+G6oMOBw63DuuG6p+G6oMOBxanDusah4bqlw6DhuqdA4bqi4buxbOG6p+G6oMOtdeG6p8OA4bqk4bqh4bqnJMOBw7nDusah4bqnbHjhuqfDgOG7teG6p2zhurDhurvhuqd14bufw7rhu5vDoOG6p0DhuqLhu7Fs4bqnw7rhu5vhurLhuqd0w6rhuqfDusah4bqyw73hu53huqfhurvDuuG7m+G6p2zhu4HDoOG6p3XFqeG7neG6p+G6qOG6ouG7neG6p2vhuqLhu63DuuG6p+G6oMOBw7nDusah4bqnbOG6ouG7r2zhuqfDgOG7scO6xqHDoOG6p2zhu6vDusah4bqn4bqo4bud4buTbOG6p+G6u8O64bub4bqnb3Xhuqdu4buR4bqi4bqnbOG7m+G7neG6u+G6p8OA4buN4bqn4bqoeeG7neG6p8O64bub4bq74bqiYeG6p+G6pUzhur1s4bqnb3Xhuqds4bq2w7rGoeG6p8O64bub4bqy4bqnb3XhuqfDg+G6oOG6p3Xhu5/DuuG7m+G6peG6oeG6p+G7muG7neG7k8O64bqn4bqg4bq/4budw6DhuqdseOG6p8OA4bu14bqndeG6u8OAw4DhurvGoW/huqds4bqw4bq74bqnQOG6ouG7sWzhuqd04bqi4burw7rhuqds4bul4bqn4bqgw4Lhuqfhuqvhuqduw7TDuuG6p2LhuqdvdeG6p3Phu5vhu53DtHXhuqfhuqDhu5vhu6Hhuqds4bul4bqn4bqo4bud4buTbOG6p3TDqnXhuqfhuqDhu5vhurLDvcO6xqHhuqdC4bqiQ8O1w7rhuqHhuqfigJwkw4HDucO6xqHhuqfhuqDhu5vDveG7neG6p8ah4bud4bq7w7rhuqfhuqB54budw6Dhuqdz4bub4bud4bqnbHjhuqfDgOG7teG6p2zhurDhurvhuqd14bufw7rhu5vhuqdu4burw7rGoeG6p3Phu5vhur1s4bub4bqn4bubeMO64bqnb3XhuqfDgOG7j+G6p+G6oOG7ncO04bu54bqn4bqg4bqubOG6p8O64bub4buJw7rhuqfhuqDhu5vDtXXhuqds4bq9bOG6p2914bqnc+G7m+G7ncO0deG6p+G6oOG7m+G7oeG6p8O64bub4bqy4bqnb3Xhuqdt4bq/Q+G6p8O6xqHhu5vhu5Hhuqd14bud4buVw7rhuqfhu7nhu5vhu6PhuqfhuqjDquG6p3TDqnXhuqd04bqi4burw7rhuqfhuqDhur/hu53huqdseOG6p8OA4bu14oCdLeG6p0DhuqLhu7Fs4bqnw6zhu7nhuqfhurDhuqdt4bqk4bqnbuG7ocO64bub4bqnbOG6sOG6u+G6p3Xhu5/DuuG7m+G6oeG6p04uTOG6pz7hu5zhu5IkLeG6p1Xhurrhu5zhuqdUw5nDmsag4bqvL+G7ueG6sQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Lên Hà Giang, nghe hơi thở của đá...

Lên Hà Giang, nghe hơi thở của đá...
2024-06-15 05:45:00

QTO - Chúng tôi đến Hà Giang không vào mùa hoa tam giác mạch để được chìm trong sắc tím hồng giữa bạt ngàn cao nguyên đá; cũng không vào mùa đổ nước vô...

Sống trong nỗi lo trôi nhà

Sống trong nỗi lo trôi nhà
2009-12-01 12:28:09

(QT) - Nhiều năm nay, mỗi khi mùa mưa lũ về là người dân xóm Mới, thôn Trà Liên Tây, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) luôn nơm nớp sống trong nỗi lo bị trôi nhà....

“Lội bộ” đi Lào

“Lội bộ” đi Lào
2009-11-30 12:22:01

(TT&VH) - Chỉ 1/2 lộ trình đi bằng đường hàng không (bay chặng TP.HCM – Huế), tức là gần 1 ngàn km còn lại (từ Huế ra Quảng Trị, đến cửa khẩu Lao Bảo và phi một mạch tới...

Đánh cá mùa biển động

Đánh cá mùa biển động
2009-11-28 13:30:37

(QT) - Khi những đợt gió mùa lạnh buốt tràn về, ngư dân vùng biển bãi ngang ở xã Hải An, Hải Khê (Hải Lăng, Quảng Trị) lại tất bật sửa chữa thuyền, sắm ngư lưới cụ chuẩn bị ra...

Người “say” rượu cần

Người “say” rượu cần
2009-11-27 12:01:35

(QT) - Từ thuở còn thơ bé, anh đã theo cha lội suối, trèo đèo lang thang trong những cánh rừng Trường Sơn để tìm rễ cây a păng, pa nang, a pờng, a dơm...về làm men chưng cất...

Huyền bí “rừng ma”

Huyền bí “rừng ma”
2009-11-25 09:59:43

(NTNN) - Với người Vân Kiều miền tây Quảng Trị thì mảnh đất an táng cho người chết trong dòng họ dưới tán rừng được gọi là "rừng ma". Họ bảo vệ "rừng ma" để bảo vệ đời sống tâm...

Lập thân từ...đi loanh quanh!

Lập thân từ...đi loanh quanh!
2009-11-20 16:57:49

(QT) - Hải có nhà không em? -Dạ có, nhà em đang loanh quanh ngoài vườn. Tôi gặp Hải, dáng vẻ thư sinh chứ không như tôi tưởng tượng về một "lão nông tri điền" nổi tiếng làm...

“Chiến sĩ mù” và nốt nhạc thời chiến

“Chiến sĩ mù” và nốt nhạc thời chiến
2009-11-19 12:34:21

(VH)- Cách cầu Hiền Lương chừng 2 km chúng tôi men theo con đường gồ ghề đất đỏ, tìm đến nhà ông Lê Hòa ở đội 6 Vĩnh Hiền (Vĩnh Linh, Quảng Trị). Một người khiếm thị, nhưng...

Chuyện 7 anh em mồ côi

Chuyện 7 anh em mồ côi
2009-11-18 13:44:31

(TTO) - Trong vòng vài năm, bố đi trước mẹ đi sau vì bệnh ung thư, để lại cho những đứa con, đứa lớn nhất mới 20 tuổi, một căn nhà dột nát khuất sau bến xe thị xã Quảng Trị...

Trăm năm gìn giữ nếp nhà

Trăm năm gìn giữ nếp nhà
2009-11-13 15:05:14

(QT) - Căn nhà nằm khuất sau vườn cao su ở miền Tây huyện Gio Linh những ngày này luôn vui rộn rã. Biết tin cụ Trong (thôn Bình Long, xã Gio Bình, huyện Gio Linh, Quảng Trị)...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết