Cập nhật:  GMT+7
c+G7huG7qcWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5rhu4Phu4Lhu6Dhu4rhuqrhu6d04buDRsSo4buGxanigJzDjOG7hsOTxKjhu4DFqeG6pOG7gkXEqMWp4buA4buC4buS4buC4oCdcy/hu4bhu6l0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5o34bqqw73huqzhu6d0ceG6v+G7g3LFqS3FqeG7gcO9xKjhu4bFqeG7gOG7guG7kuG7guG7n8Wp4bqm4buO4bugxanhu4jDkuG6psWp4bua4buG4bquxKjFqeG6qEfEqOG7hsWp4bqk4buCRcSoxanhu4Dhu4Lhu5Lhu4LFqcOM4buGw5PEqOG7gMWp4bqmTMSoxanhu4rhu7XFqeG7qOG6suG7oMWp4bqm4bu5xKjFqeG7nFDhu7PFqeG7iuG7ksSoxanhu6Dhu6JKxKjhu4DFqeG7oEbEqOG7hsWp4busRVDFqeG6plTDvcWp4buGTeG7ocWpbOG7kuG7gsWpxKjhu4Lhurjhu4jFqcOM4buG4buz4bugxanDjOG7hsO9SsWp4bqow5rhu5ThuqbFqeG7rEVQxanEqOG7hsO9UOG7n8WpxKjhu4bhu4LhurhQxanhuqbDmsWp4bqs4bquxKjFqeG7oOG7okXEqMWp4bugUOG7rMOJxKjFqeG6pOG7gkXEqMWp4buA4buC4buS4buCxals4buC4bq64bugxanigJPFqcSD4bu1SsWp4bqoQcWpw4zhu4bDk8So4buAxanEqOG7gOG6tsSoxanEqOG7gOG7t+G7gsWp4buow5rhu5Thu6DFqeG7nsOTxKjhu4Dhu5/FqeG6pMOBxKjhu4DFqeG7ouG7pMSo4buAxanhu6BG4buIxanhuqjDicSoxanhu6jhu5Lhu4LFqcSo4buGw71QxanhuqjhurzFqeG7ouG7jOG7gsWp4bug4buG4bu1xKjhu4bFqeG7qOG7lOG7n8Wp4bug4buG4bu1xKjhu4bFqeG6puG7huG7jMSo4buA4buhxakp4buGUMSo4buAxanhu57DksSo4buAxanhuqzDmuG7kuG7gsWp4buI4buz4buCxanEqOG7huG7tcWp4bue4bu1xKjFqeG6pOG7t+G6psWp4bua4buGw4nhuqbhu4bFqeG7qEbFqeG7iMOaw73FqcSow4DEqOG7gOG7n8Wp4buG4bu3xKjhu4bFqeG7muG7hlHhuqbFqeG6plTDvcWp4buGTcWp4bqo4bq24busxanhu6Dhu6Lhu7XEqMWpxKjhu4bDmsSo4buAxanhuqZVxKjhu4DFqeG6pkzEqMWp4buKw4Dhu4jFqeG7oOG7osOBxKjFqeG7oOG7ouG7luG7n8Wpw4zhu4bDlcWp4bqow71Q4oCm4bqk4buW4buCxanhu4Dhu4LGr8O9xanEqOG7huG7guG6uFDFqcSo4buAw5rhu5jhu4LFqeG7oOG7okrEqOG7gMWp4buew5LFqeG7hk3FqeG6puG7hsOaw73FqeG7huG6uMWp4bqk4buCw4nhu6DFqeG6qMOJxKjFqeG7oOG7mMWp4buA4buC4bqw4busxanhu4bDk8Soxanhu6Dhu4ZR4buhxanhur9Qw73FqcSD4bu1SsWp4bqmw5rhu5Lhu4LFqeG7qOG7lMWpw6Phu4bhu4LFqeG6pOG7gsOJ4bugxanhu4rhu67FqeG6rErFqcOM4buG4buz4bqm4buGxanhuqjDicSoxanEqOG7huG7tcWp4buIRsSo4buG4bufxak34buMxalsw4HEqMWpN+G7gsSoxanhu6DhurDhu6DFqeG7oOG7ucWp4bqo4buCxanhu4pFxKjFqeG7osOC4busxanhu4BN4buCxanhu6jhu5TFqeG7qOG6uMWp4bqo4bq8xanigJzhuqZSxKjhu4DFqcSo4buA4buM4buCxanEqEvhu4LFqeG6puG7hlDhu6zhurrEqMWp4bqm4buGSsWp4buoUOG7guKAneG7ocWp4buHUMOS4bugxanhuqRQw5Xhu4LFqeG6puG7huG7guG6uFDFqeG7oOG7okrEqOG7gMWp4bqmw4HEqMWpxKjhu4bhu7XFqcSo4buGTsWpxKjhuqDhu4jFqeG6qOG6tlDFqeG6pOG7ucSoxakp4buGw73hu4LFqXHhu7BBxak3w5rhu5LEqOG7gMWpbOG7guG6uuG7oOG7n8WpN8Oa4buSxKjhu4DFqTdLw71y4bufxanEqFPFqeG6psOa4buY4buCxanhu4bhu7fEqOG7hsWp4bua4buGUeG6psWp4buKUMOTxKjFqeG7oOG7hsOa4buYxKjhu4DFqeG7oOG7ouG7puG6psWp4bug4buiRcSoxanhu4DDmuG7kMSo4buAxanhu4jhuqLhu6DFqeG6rMOCUMWp4bqmTMSoxanhu4rDveG7iMWp4buKVcWp4bqmVMO9xanhuqjDk+G7gsWp4buo4buUxanEg+G7tUrhu5/FqeG6puG7huG7jMSo4buAxals4buC4bq64bug4buhxanigJzhur9QRcWp4buI4buC4bq4xKjhu4DFqeG7lsWp4bqk4bu5xKjFqeG7g+G7tcWpw6rDgcSo4buAxalx4buwQcWpN8Oa4buSxKjhu4DFqcSD4bqy4buacuG7ocWpw6Phu4ZK4bu5xKjhu4DFqcSow4Hhu4jFqeG7qXl34buv4bufxanhu4jhu4LhurjEqOG7gMWp4buI4buS4buCxanhu4DhuqLhu5rFqcOqSMWpbEpMxKjhu4DFqXHhu6BFxKjFqcOM4buGw73hu4LFqeG7nuG7gsSo4buGxanhuqThuq7hu6zFqeG7gOG7guG7mMWp4buK4bu1xak34buMxanhu4Phu4ZHxals4bq4xKhyxanhu5bFqeG7oOG6ssSoxanhuqThu7nEqMWpbOG6oMSo4buAxanhuq9KTMSo4buAxalx4buD4bu1xalu4bqqxKjhu4DFqcOqw73FqSjDgcSo4buA4bufxanhu4ZQ4bus4bq6xKjFqeG7h0XFqcOqw5PEqOG7n8Wp4buHw73hu6jDvcSoxKjDvcOM4buG4bqq4bug4bufxanEg+G7tUpy4buhc+G7oMO94bqk4buK4bqqxanhu57hu6Dhu6zhu4rhuqrhu5Phu6fhu4jDveG7ouG7gOG7gsSo4bud4bur4bua4buwxanDvVDhu6BK4bundHPhu6Dhu6J0c+G7oOG6rHRz4buC4buI4buAxanhu57hu6Lhuqbhu5Phu6cvL+G6puG7oeG6pMO9SuG7nFDDvcSo4buA4bug4bui4buC4buh4buoxKgv4bqs4bqq4buew4zhu6BK4buaL8So4bqq4buq4bueL3nhu615L+G7rXjhuqzhu6/hu6nhu7Hhu6934buveOG7oOG7qXZ44bux4bux4buK4bup4buhw43hu5rhu4Dhu6fFqS90cy/hu6Dhuqx0cy/hu6Dhu6J0c+G7oOG7onRz4bug4bqsdHPhu5p0bOG7lMWp4bqm4buG4buMxKjhu4DFqTfhu4zFqeG6r+G7gsWp4bug4buiSsSo4buAxanhuqbDgcSoxanEqOG7huG7tcWpxKjhu4ZOxanhuqZUw73FqeG7iEbEqOG7hsWp4buWxanhuqThu7nEqMWpbsO9xak+w5rEqOG7gHMv4buadHMv4bug4bqsdHMv4bug4buidHMv4bugw73huqThu4rhuqp0N+G7jOG7gsWp4bqoS+G7n8Wp4bqm4buGw73FqcOqSMWpbEpMxKjhu4DFqeG6pkvFqeG7hk3FqeG7huG7tcSo4buAxanhu5bFqeG6pOG7ucSoxakpUsWpKMO94buCxanEqEXEqMWp4buIw73EqOG7gMWpw6pIxalsSkzEqOG7gMWp4bqow4nEqMWp4buAxajhu4LFqeG7iuG7t+G7gsWpxKjhu4bhu7XFqeG6pOG7tcWp4bqmSsSoxanhuqjhurzFqcOqSMWpbEpMxKjhu4DFqeG6qMOa4buU4bqmxanhu4ZN4bqmxanhuqbhu4bGr8Wp4bqmVMO9xanhuqThu47FqeG6qOG7juG7gsWpKOG7gkXEqMWp4bua4buGTMSo4buA4buhxanhuq/hu4LhurjEqOG7gMWp4buKUeG6psWp4bqoS8Wp4buGTeG6psWp4bug4buiw5rhu5LhuqbFqcOqSMWpbEpMxKjhu4DFqeG7qOG7teG7gsWp4bug4buG4buzxKjhu4DFqcSoRcSoxanhu6Dhu6LDvcSo4buGxanhu6Dhu4ZUxanhu4pR4bqmxanhu6Lhu7nEqOG7hsWp4buiw5Thu4LFqcOM4buGw5PEqOG7gMWp4buKRcSoxanEqMOa4buQxKjhu4Dhu5/FqeG7ikXEqMWp4buiw4Lhu6zFqeG7iuG7tcWp4buI4buC4bq4xKjhu4DFqeG6qMOJxKjFqeG6pOG7teG7rMWp4bqm4buGSsWpw6pIxalsSkzEqOG7gMWp4buGTeG6puG7ocWpKcOZxanEqOG7gOG7teG7rMWp4bqow4nEqMWpPuG7jMSoxako4buCRcSoxanhu5rhu4ZMxKjhu4DFqSlSxakow73hu4LFqeG7hk3huqbFqeG6puG7hsav4bufxanhu6DDkuG7gsWp4bqow4nEqMWp4bug4buiw73hu4Lhu5/FqeG7gOG7s+G7gsWp4bqm4buz4bqmxanhuqThu7nEqMWp4buK4bu34buCxanhu6BTxanhu6DhurLhu5rFqcSo4buGw71QxanhuqjhurzFqeG6qOG7gsWp4bue4buC4buIxanhu6Dhu4bhuq5QxanhuqhF4buI4buhxanhuq/hu4LDicSo4buAxanEqOG7huG7ksWp4bqoReG7iMWp4bue4buC4buIxanhu4jhu7XFqcOqSMWpbEpMxKjhu4DFqcSo4buG4bqyxKjFqeG7iuG7mOG7gsWp4buK4bu14buIxanhu6jhu5TFqeG7iOG7guG6uMSo4buA4buhxak+ReG7iMWp4bqoS+G7n8Wp4buI4buC4bq4xKjhu4DFqeG7huG7s+G7oMWpbuG7tcWp4bqx4buS4bugxanhuqjhurzFqcOa4buS4buIxanhu6Dhu4bFqMWp4buKTMSo4buAxanDqkjFqWxKTMSo4buA4budxanhu4Phu6TFqeG7oOG7hlDhu5bFqcSoUeG7gsWp4bui4bukxKjhu4DFqeG6pkzEqMWp4buGSsO9xKjhu4DFqeG7qFDFqeG6puG7hsOaw73FqeG6pkvFqeG6pEvEqOG7gMWpxKjhu4DDmuG7mOG7gi/hu4PDk+G7gsWp4bqm4buGw5rDvcWp4buA4bqi4buaxanhuqjDmuG7lOG6psWp4bqq4buILyjhuq7hu6zFqeG7gOG7guG7mMWp4buA4bqi4buaxanhuqjDmuG7lOG6psWp4bqq4buIxanhu6Lhu4zhu4Iv4buDw5Phu4LFqeG7oOG7huG6sOG7rMWp4busRVDFqeG6quG7iMWp4buo4bu1xanhu4hQw5LEqMWp4bqmw5rhu5Lhu4LFqeG6quG7iMWp4buo4bq4xanhu4rhu7Xhu4jFqeG7qOG7lC/hu4fDvVDFqcSo4bu14busxanhu57DmuG7ksSo4buAxanDjOG7hsOVxanhuqZLxanEqOG7hsO9UOG7ocWpw6pIxalsSkzEqOG7gMWp4bqo4buz4buaxanhu4rhu7fhu4Lhu53FqeG7g8OT4buCxanhuqhBxanhu4jDmuG7mOG7gsWpxKjDgeG7iMWpw4zhu4bDk8So4buAxanhu4DhuqLhu5rFqcO9xKjhu4YvKOG6ruG7rMWp4buA4buC4buYxanhu6DDk+G7gsWp4buA4bqi4buaxanDvcSo4buGxanhuqjhuq7hu6wv4buDw5Phu4LFqcOaxKjhu4DFqeG6puG7s+G7gsWp4bqkU8So4buAxanEqEXEqMWp4buIUMOSxKjFqeG6plLEqOG7gMWpw73EqOG7hsWp4buw4bqu4busxanhuqzhu6bEqOG7gMWp4buA4buCw73FqeG6qEbEqOG7huG7oeG7oeG7oeG6seG7gOG7huG6qsWp4bqow4nEqMWp4bqoS+G7n8Wp4buI4buC4bq4xKjhu4DFqeG7qOG7juG7gsWp4bqm4bq24buIxanhu6DDveG7rMWpw6pIxalsSkzEqOG7gMWpxKhL4buCxanigJzDneG7gsWpQsWp4bqkw5rEqMWp4buw4bqq4buI4oCdxalxw73EqOG7hsWp4busRVDFqeG6quG7iHLhu6HFqeG7g+G7hsOJxanhu4rhu7XFqeG7iOG6sOG7rMWp4bug4buG4buzxKjhu4DFqeG7nsO9UOG7n8Wp4buA4buCw73FqeG6qEbEqOG7hsWp4buI4buC4bq4xKjhu4DFqeG6pMOBxKjhu4DFqeG7ouG7pMSo4buA4bufxanhu4rhu47hu4LFqeG7nlDDkuG7gsWp4bqo4buCxanhuqThu47FqeG6puG7ucWpxKjhu4Dhu7Xhu6zFqeG6qMOa4buYxKjhu4DFqeG7nsO9xKjhu4DFqeG6pOG7ucSoxals4bqgxKjhu4DFqeG6r0pMxKjhu4DFqeG6qOG6vMWp4buK4bu14buIxanhu4rDisWpKeG7hkpPxalsw73EqMWpceG6pE7FqeG6plTDvXLFqeG7oOG7huG6qkrFqeG7oOG6suG7msWp4bugU+G6psWp4bqmVMO9xanEqOG7gMOa4buY4buCxako4buiUMWpbOG6rsSoxanDo+G7guG6uFDhu6HFqT7DicSoxanEqMOB4buIxanhu6l5d3fhu5/FqeG7iOG7guG6uMSo4buAxanhu6jhu5Lhu4LFqcOqSMWpbEpMxKjhu4DFqeG7iOG7kuG7gsWp4bug4buG4bu1xKjhu4bFqeG7qOG7lOG7n8Wp4bug4buG4bu1xKjhu4bFqeG6puG7huG7jMSo4buA4oCdxanigJPFqTfhu4zFqWzDgcSoxak34buCxKjFqcOM4bq84buhxanhu7Hhu6vFqcSow4Hhu4jFqeG6puG7hlDEqOG7gMWp4buew5LEqOG7gOG7n8Wp4buo4buUxanhuqbhu4bhu4zEqOG7gMWpw73EqOG7hsWpN+G7jMWpbMOBxKjFqTfhu4LEqMWp4bqmS8Wp4buo4buS4buCxanEqOG7hsO9UMWp4bqow4nEqMWpd8Wp4bqow5nDvcWp4bqmSsSo4buhxak+w4nEqMWp4bqo4bq2UMWpxKjDgeG7iMWp4burxrDGsMaw4bufxanhu4ZNxanhuqbhu4ZQ4bus4bq8xKjFqcSo4buG4bu1xanhu6Dhu6TFqeG6pOG7ucSoxanhu4Phu7XFqcOqw4HEqOG7gMWpceG7sEHFqTfDmuG7ksSo4buAxanEg+G6suG7mnLFqeG7qOG6uMWp4bue4buCxKjhu4bFqeG7nsOSxKjhu4DFqeG7oOG7t+G7gsWp4bqk4bu5xKjFqSnhu4bDveG7gsWpceG7sEHFqTfDmuG7ksSo4buAxals4buC4bq64bugcuG7ocWp4buD4buiSsSo4buAxanhuqbDgcSoxanEqOG7huG7tcWp4bue4bu1xKjFqeG6sOG7iMWp4bqmUcSo4buAxanhuqZUw73FqeG7hk3hu5/FqeG6plDhu47huqbFqeG7nsOSxKjhu4DFqeG7qMOCxKjFqeG6pEbEqOG7hsWp4buK4bqixKjhu4DFqeG7oOG7osOT4buCxanhuqjhu4LFqcSo4buGw5rEqOG7gMWp4bugRsSo4buGxanhu6xFUMWp4bqmVMO9xanhu4ZNxanEqOG7gOG7teG7rMWp4bqm4bu1xKjhu4DFqeG7oOG7hkXhu4jFqeG6pOG6uMSoxanhuqbhu4bhuqLhu6Dhu6HFqeG7g+G7hkjEqOG7hsWp4bug4buGSuG7ucSo4buA4bufxanhu6jhu5TFqeG6puG7huG7jMSo4buAxanDvcSo4buGxak34buCxKjFqeG7iuG7t+G7gsWp4bqsw4Dhu6DFqcSo4buGw71Qxanhu57DvcSo4buAxanhuqThu7nEqMWpbOG6oMSo4buAxanhuq9KTMSo4buAxanhu6Dhu4bDgeG7iMWp4bucUEXFqeG7qOG7lOG7ocWpw6Phu4bDk8So4buAxanhuqzhu7fEqMWp4bqsScWpxKjhu4bDmsWpw73EqOG7hsWpN+G7gsSoxanDjOG7huG7gsWpw4zhurzFqeG7qOG6uMWp4buIw5Lhu4LFqeG7oEbEqOG7hsWp4buA4buCxq/DvcWpw73EqOG7hsWp4buo4buS4buCxanhuqbDk8Wp4buA4buz4buCxanEg+G7tUrFqeG7oEXEqMWp4buK4bu1xak34buMxanhu4Phu4ZHxanEg+G7kMWp4bqk4bqu4busxanhu4Dhu4Lhu5jFqeG6qEHFqeG7oOG7huG7tcSo4buGxanhu6jhu5TFqcO9xKjhu4bhu6HFqcOq4buG4bu54buCxanhu4DhuqLEqOG7gMWp4buGTuG7gsWp4buIQeG7guG7n8Wpw73EqOG7hsWpN+G7jMWp4bqv4buCxalx4bqk4bu5xKjFqW7DvcWpPsOaxKjhu4Dhu5/FqTfDmuG7ksSo4buAxals4buC4bq64bugcsWp4buI4buS4buCxanDjOG6vOG7ncWp4oCc4bqv4buC4bq4xKjhu4DFqeG6plXEqOG7gMWp4buA4buCw5LEqOG7gMWpxKjhu4bDmsWp4bug4buiw73hu4LFqeG6pOG7ucSoxanhu6Dhu4bDk+G7guG7ocWpKcOZxanhuqjDicSoxanhu6BQw5Xhu4LFqeG7oOG7hkbFqeG7muG7huG7ueG7gsWp4bqo4buCxanhu57hu4Lhu4jFqeG7oOG7pMWp4bqk4bu5xKjFqcSo4bu14busxanhu57DvcSo4buAxanhuqThu7nEqMWpw4zhu4bhu7PhuqbFqeG6qOG6vMWpw4zhu4LDieG7iMWp4buo4buU4buhxanhurHhu4bDmsSo4buAxanigJzhuqxQ4busRcSoxanhu57DkuKAncWp4buK4bqw4busxanhuqjDmuG7lOG6psWp4buo4buUxanhuqThu7nEqMWp4buA4bq2xKjFqcSoS8Wpw4zhu4bDk8So4buAxanhu6jhurLEqMWp4buo4bu1SsWp4buI4buC4bq4xKjhu4DFqeG7oOG7hkbFqeG6pOG7gsOJ4bugxanhu4rhu7Xhu4jFqeG7nsO9SsWp4bqow5rhu5Thuqbhu6HFqSnhu7Phuqbhu4bFqeG6qOG6ruG7rMWpdsWpxKjDgeG7iMWpccSow4Hhu4jFqeG7q8awxrDhu7Fy4bufxanhu4jhu4LhurjEqOG7gMWp4bug4buG4bqqSsWp4bug4buiw73hu4LFqeG6pOG7ucSoxanhu6jDmuG7lOG7oMWp4buew5PEqOG7gMWp4buHReG6pMOBxKjhu4Dhu4bhu4JFxKjhu4DFqeG7nsO9xKjhu4DFqeG6pOG7ucSoxanDncWpbOG7gkXEqOG7gMWpceG7g+G7tcWpbuG6qsSo4buAxanDo8O9xanEg8OT4bufxanhu4dFxanDqsOTxKjhu5/FqeG7h8O94buow73EqMSow73DjOG7huG6quG7oOG7n8WpxIPhu7VKcsWp4bqm4buG4buQ4buCxanhu6Lhu4zhu4LFqeG7gOG6ouG7msWp4buo4buUxanhu4jhu4LhurjEqOG7gOG7ocWpNuG6ouG7msWp4bui4buM4buC4bufxanEqOG7hsOaxKjhu4DFqeG6qOG6vMWp4bqow5rhu5ThuqbFqeG6qOG7gsWp4bue4buC4buIxanhu6jhu5Lhu4LFqcSD4buQxanhuqZVxKjhu4DFqeG7gOG7gsO9xKjFqcSow73EqMWp4buKw4Dhu4jhu6HFqeG6seG7gOG7teG7rMWp4buI4buS4buCxanhu5xQ4bqqxKjFqeG6pOG7gsOJ4bugxanEg+G7kOG7n8Wp4buI4buC4bq4xKjhu4DFqeG7ikrFqeG7isOA4buI4buhxakpUsSo4buAxanhu4rhu7XFqcSo4buAw5rhu5jhu4LFqeG6rOG6rsSoxanhu6Dhu47huqbFqSjhu6JQxals4bquxKjFqcOj4buC4bq4UMWpxKjhu4bDmsSo4buAxanhu4jDlOG7gsWpxKjhu5Dhu4LFqeG6qOG6uFDFqeG6pkvFqeG7oOG6suG7msWp4bugU+G6psWpw4zhu4bhu7PhuqbFqcSo4buGw71Q4buhxanhurHhu4bhu5LFqeG7hsOT4buIxanhu4jhu4LhurjEqOG7gMWp4bucUMO9xanEqOG7gE7FqeG7iuG7mOG7gsWp4busRVDFqcSD4buQ4bufxanhu6Dhu6TFqeG7nuG7s8So4buAxanhu4bDk+G7iMWp4bug4buiw5rhu5LhuqbFqeG7iOG7guG6uMSo4buAxanhuqhBxanhuqbhu4ZQ4bq0xKjFqeG6pEfFqeG7s0rFqeG7nFDhurbEqOG7n8Wp4bqm4buGw73hu4LFqeG7osOa4buUUMWpxKjhu4BKxKjFqeG6qOG6vMWp4bucUMO9xalQw5LEqOG7gMWp4buiw5rhu5RQxanhu6jhu5Lhu4LFqeG7oOG7osO94buCxanhuqThu7nEqMWpw53FqWzhu4JFxKjhu4Dhu6HFqSjhu5bhu4LFqeG7oOG7huG6qkrFqeG7iOG7juG7oMWp4oCc4buKUOG6suG7oMWp4buK4bq6xanhuqThurDhu6DFqeG7oOG7huG7tcSo4buGxanhu6jDgcSo4oCdxanhuqZUw73FqeG7oOG7osO94buCxanhuqbhu7PhuqbFqeG6pOG7ucSoxanhuqxN4bqmxanhu6Dhu4bhuqpKxanhu6BQ4busw4nEqMWp4bqk4buCRcSoxanhu4Dhu4Lhu5Lhu4LFqeG7iuG7tcWp4buIUMOSxKjFqeG7oEbhu4jFqeG7qOG7lMWp4bqk4bu5xKjFqcSo4bu1SsWp4bug4buGRsWp4bua4buG4bu54buCxanhu4jDvcSo4buAxanhu6LDmuG7lFDFqeG6qMOJxKjFqVDDksSo4buAxanhu6jhu5Lhu4LFqeG7oOG7osO94buCxanhuqThu7nEqMWp4bqoS8Wp4bqo4bq8xanhu7Dhu4LEqMWp4bqow5rhu5ThuqbFqcOMw4nhu6DFqeG7oOG7huG6rsSo4buhxanhu4XDksSo4buAxanhu6LDmuG7lFDFqeG7qOG7kuG7gsWp4bug4buiw73hu4LFqeG6pOG7ucSoxanDncWpbOG7gkXEqOG7gMWp4bqow4nEqMWpw4zhu4ZQ4busw73FqeG7oOG7hkbFqeG7iOG7guG6uMSo4buAxanhu6jhu5Lhu4LFqcSD4buQxanhu4jhu5Lhu4LFqeG7olTFqcSo4buGw71Qxanhu6LDvcWp4buiw4Lhu6zFqeG6qOG6vMWpxKhL4buCxanhuqbhu4ZQ4bus4bq6xKjFqeG6qMOJxKjFqcOM4buG4buCxanEg+G7kMWpxKjhu4bhurLEqMWp4buK4buY4buCxanhu6xFUOG7n8Wp4buI4buC4bq4xKjhu4DFqeG7iOG7kuG7gsWp4bucUMO94busxanhu6jhurjFqeG6pOG7ucSo4buhxanhu4Phu6TFqcOM4buG4buCxanhu4jhu4LhurjEqOG7gMWp4buo4bq4xanhuqThu7nEqMWpxKhL4buCxanhu6jhu5Lhu4LFqcOTxKjhu4DFqeG6puG6slDFqeG7iMO9xKjhu4DFqeG7oOG7guG6uMSoxanhu57DvcSo4buAxanhu4rhu7Xhu4jFqeG7isOKxakp4buGSk/FqWzDvcSoxanhuqjDicSoxanDjOG7huG7gsWp4bqmw5rhu5Lhu4LFqeG7iuG7tcWp4bug4buiTMSoxanhu4jhu47hu6DFqcSow4Hhu4jhu6HFqSnhu4bhu6TFqeG7oOG7hkbFqeG7iOG7guG6uMSo4buAxanhu6jhu5Lhu4LFqcSD4buQxanhuqZLxanhu6jhu5Lhu4LFqcSo4buGw71Qxanhu6vFqeG6qMOZw73FqeG6pkrEqMWp4bui4buM4buC4buhxanhurvFqeG6pOG7ucSoxanhu4jhu4LhurjEqOG7gMWp4bqmVcSo4buAxanEqOG7hsOaxanEqOG7huG7guG6uFDFqeG6pOG7ucSoxanDjOG7huG7s+G6psWp4bqmVMO9xanhuqbhu7PhuqbFqeG7sEHFqTfDmuG7ksSo4buAxals4buC4bq64bug4bufxak3w5rhu5LEqOG7gMWpxIPhurLhu5rFqeG6pkvFqcSo4buG4buC4bq4UMWp4bqm4bqi4buaxanhu6jhu5TFqcSD4bu1SuG7n8Wp4bqm4buG4buMxKjhu4DFqWzhu4Lhurrhu6DFqeG7hkrhuqLhuqbFqcSo4buAw5rhu5ThuqbFqeG7iuG7t+G7gsWp4bqmS8Wp4bqow4nEqMWp4buFKOG6sTzFqeG7sEHFqeG6qMOBxKjhu4DFqcOM4buuxanDjMOJ4bugxanhu4bDk8SoxanEqOG7hsOaxanhu4jhu4LhurjEqOG7gMWp4buo4buS4buCxanEg+G7kMWp4buK4bu1xanhu4bhu4LDieG7iMWp4buKw4Dhu4jhu6HFqeG6seG7huG7guG6uFDFqeG6puG6ouG7msWp4buo4buUxanhuqbhu4bhu4zEqOG7gMWp4bqmw5rhu5Lhu4LFqcSo4buGw71Qxanhu4rhuq5Qxanhu6Lhu4zhu4LFqeG7qMOCxKjFqcOM4buGw5PEqOG7gMWp4bqow4HEqOG7gMWpw4zhu67FqcOMw4nhu6DFqeG7hsOTxKjFqeG6pOG7luG7gsWp4buGTcWpxKjhu4Dhu4ZIxanhuqbhu4ZIxanhuqbhurbEqMWp4bqmS8Wp4bqo4buz4buIxanhuqbDmuG7kuG7gsWp4buiw73FqeG7iMOA4bugxanhuqzhuq7EqMWp4bqk4bu5xKjFqeG7iuG7tcWp4bqow5rhu5ThuqbFqeG6puG7hsOZxanhuqbhurbEqMWp4buARsWp4bqow4HEqOG7gMWpw4zhu67FqcOMw4nhu6DFqeG7hsOTxKjFqeG6puG7hkrFqeG7muG7huG7guG6uMSoxanhu5rhu4bDmeG6puKAneG7ocWp4buHw5LEqOG7gMWpw4zhu4bDk8So4buAxanigJzhu4bDk8Soxanhu6Dhu4ZR4oCdxals4bq4xanhuqbhu4ZQ4bus4bq6xKjFqeG7oOG7osO94buCxanhu4Dhu7Phu4LFqeG6puG7s+G6psWp4bqk4bu5xKjFqeG7hsO94buCxanhuqRFxKjFqeG6pOG7gkXEqMWp4buA4buC4buS4buCxals4buC4bq64bugxanigJPFqcSD4bu1SsWp4bqmw5rhu5Lhu4LFqcSo4buGw71Qxanhu4jhu7XFqcOM4buGw5PEqOG7gMWp4bqow4nEqMWp4bqow4HEqOG7gMWpw4zhu67FqcOMw4nhu6DFqeG7hsOTxKjhu5/FqeG7oMOT4buCxanhuqjDmuG7lOG6psWpw73EqOG7hsWpN+G7jMWpbMOBxKjFqTdSxKjhu4Dhu5/FqeG6puG7s8SoxanhuqThu47FqeG7g8Oaxanhu5rhu4bhu7Phu5rFqeG7sEHFqTfDmuG7ksSo4buAxals4buC4bq64bugxanhuqbhu4ZKxanhuqThu4LDieG7oOG7ncWpN+G7guG6usSoxanhu6Dhu7fhu4Lhu5/FqeG7oOG7okXEqMWp4bqoR8O9xanhuqThu7XEqMWp4buwQcWpN8Oa4buSxKjhu4DFqWzhu4Lhurrhu6DFqeG6pkvFqeG7qXjFqeG7oOG7osOa4buYxKjhu4DFqeG7huG7lOG7msWp4buK4bqw4busxanhu6jhu5TFqeG7hkrhuqLhuqbFqeG6puG7huG7jMSo4buAxanhu4rhu7XFqcSo4buAw5rhu5jhu4LFqeG6puG7s+G6psWp4bqk4bu5xKjFqeG6plTDvcWpxKjDmuG7kuG6psWp4bqk4bu3xKjFqcSD4bu1SuG7ocWpbOG7pMO9xanhu6Lhu4zhu4Lhu5/FqeG7sEHFqTfDmuG7ksSo4buAxals4buC4bq64bugxanhuqZVxKjhu4DFqeG6qEHFqeG7oOG7gsOJxKjFqeG7huG7tcSo4buGxanhu6Dhu4bDksSo4buAxanDjEXFqeG7nsO9UMWp4bqoS8Wp4buAxajhu4LFqeG6rMO9xKjhu4bFqeG7nuG7s+G6puG7hsWp4buKRcSoxanDquG7hkzEqOG7gMWp4buDw5rFqeG7muG7huG7s+G7msWp4buGUOG7rOG6usSoxak3w5rhu5LEqOG7gMWpN0vDvcWp4buo4bq4xanEqOG7hsavxKjhu4DFqeG7oOG7osOa4buYxKjhu4DFqeG7huG7lOG7msWpxKjhu7Xhu6zhu6HFqeG6seG7huG7guG6uFDFqeG6puG6ouG7msWp4buo4buUxanhuqbhu4bhu4zEqOG7gMWp4bqoQcWp4bqow4nEqMWp4buFKOG6sTzFqeG7sEHFqeG6qMOBxKjhu4DFqcOM4buuxanDjMOJ4bugxanhu4bDk8Soxanhuqjhu7XEqOG7gMWp4buGSuG7tcSo4buA4buhc+G7oMO94bqk4buK4bqqxanhu57hu6Dhu6zhu4rhuqrhu5Phu6fhu4jDveG7ouG7gOG7gsSo4bud4bur4bua4buwxanDvVDhu6BK4bundHPhu6Dhu6J0c+G7oOG6rHRz4buC4buI4buAxanhu57hu6Lhuqbhu5Phu6cvL+G6puG7oeG6pMO9SuG7nFDDvcSo4buA4bug4bui4buC4buh4buoxKgv4bqs4bqq4buew4zhu6BK4buaL8So4bqq4buq4bueL3nhu615L+G7rXjhuqzhu6/hu6nhu7Hhu6934buveOG7oOG7qXZ44bux4bux4buK4bur4buhw43hu5rhu4Dhu6fFqS90cy/hu6Dhuqx0cy/hu6Dhu6J0c+G7oOG7onRz4bug4bqsdCnhu4ZHxanEg+G7kMWp4bqmw5nFqeG7oFThu4jFqeG7oEjhu4jFqeG6psOa4buY4buCxanDjOG7huG7gsWp4bqm4buG4buMxKjhu4DFqcOM4bq8xanhu6jhurjFqeG7iMOS4buCxanhu6BGxKjhu4bFqeG7p+G7sFDhu6xFxKjFqeG6pOG7gkXEqMWp4buA4buC4buS4buC4bunxanhuqZUw73FqeG7hsO94buCxanEqOG7gMOa4buY4buCcy/hu6Dhuqx0cy/hu6Dhu6J0cy/hu6DDveG6pOG7iuG6qnThu4NQ4busxanhu6jhurLhu6zhu5/FqeG7qMOCxKjFqeG6pkzEqMWpxKjhu4bhu4LhurhQxanhuqbhuqLhu5rFqeG7qOG7lMWp4bqm4buG4buMxKjhu4DFqeG6puG7hsOaw73FqeG6qMOJxKjFqeG7hSjhurE8xanhuqjDgcSo4buAxanDjOG7rsWpw4zDieG7oMWp4buGw5PEqMWp4buI4bu1xanEqOG7gFDhu6xFxKjFqcSo4buG4bquxKjFqeG6plXEqOG7gMWp4bqm4buGSMWp4bqk4buW4buCxanEqOG7huG6ssSoxanhu6Dhu4bDmeG6psWp4buGTcWp4bqmTMSoxanhu4bhu7fEqMWp4bqm4buGw4nhu6HFqTdNxanhuqbhu4ZKxanhu6LhuqDEqOG7gMWpw4zhu4bhu4LFqeG7hsO94buCxanhuqRFxKjFqeG7gOG7gsO9xanhuqhGxKjhu4bFqeG6qOG7jMSo4buAxanhu67FqeG7nsO9UMWp4bqoS8Wp4buK4bu14buIxanhu4rDisWp4bqmw5rhu5Lhu4LFqeG7osO9xanhu4jDgOG7oMWp4bqs4bquxKjFqeG6pOG7ucSoxanhu4rhu7XFqeG6pkvFqeG7oOG7huG6vMWp4bug4buG4bu1xKjhu4bFqeG7qOG7lOG7n8Wp4bug4buG4bu1xKjhu4bFqeG6puG7huG7jMSo4buAxanhuqbhu4bDmcWpw4zhu4bDk8So4buAxanhuqbhurbEqMWp4bua4buG4bu54buCxanhuqjDgcSo4buAxanDjOG7rsWpw4zDieG7oMWp4buGw5PEqOG7ocWpKOG7ucSoxanhu6Dhu4bhuq7EqMWp4buGTcWpw4zhu4bDk8So4buAxanhu4bhurjFqeG6pOG7gsOJ4bugxanhu6LhuqDEqOG7gMWp4buGTcWp4bqoQcWp4buo4buCxanhu5rhu4bhu7fhu4jFqeG6puG7s+G6psWp4bucUOG7rMWp4bqoR8So4buGxanhu6Dhu6JKxKjhu4DFqcSDUOG6suG7oMWpN8OTxKjFqcSo4buG4bquxKjFqeG7qOG7tcWp4buA4buCw73FqeG6qEbEqOG7huG7ocWpbOG7tcWp4bqmVcSo4buAxanhuqbhu4bhu4TEqOG7hsWpxKjhu4bGr8So4buAxanhu4bhu7fEqMWp4bqm4buGw4nFqeG7oOG7okrEqOG7gMWpxKjhu4bhurLEqMWp4bug4buGw5nhuqbFqeG7qOG6uMWp4buGw5PEqMWpxKjhu4bhuq7EqMWp4buA4buCw73FqeG6qEbEqOG7hsWpxKjhu4bDmsWp4buo4bqy4busxanEqEXEqMWp4bqmS8WpxKjhu4bhu4LhurhQxanhuqbhuqLhu5rFqeG7qOG7lMWp4bqm4buG4buMxKjhu4DFqeG6psOa4buS4buCxanEqOG7hsO9UMWp4buI4buO4bugxanhu6Dhu4bhu5jhu4LFqeG7gOG7gsO9xKjFqeG6pMOA4bugxanhuqjhurZQxanigJzhu57hu4LEqOG7hsWp4bqm4buGUOG7rOG6usSo4oCd4buhxanhurHhu4bDmsWp4bug4buiw5rhu5jEqOG7gMWp4buG4buU4buaxanDvcSo4buGxak34buM4buhbOG7oeG7g8WpceG7sOG7gsSoxanhuqjDmuG7lOG6psWp4buA4buC4bqwUMWp4bugRcSocsWp4buWxanhuqThu7nEqMWpw6PDvcWp4buD4buCRcSo4buAxalxN8Oa4buSxKjhu4DFqWzhu4Lhurrhu6Byxanhu4rhurDhu6zFqeG7qOG7lMWp4buK4bu1xanEqOG7gMOa4buY4buCxanEqMOa4buS4bqmxanhuqThu7fEqMWpxIPhu7VK4buhxanEg+G6sOG7rMWpxKjhu4bDvVDFqeG6qMOa4buU4bqmxanhuqTDvcWpxKjDgeG7iMWp4bug4buGRsWpxKjhu4DDmuG7mOG7gsWp4buo4buUxanhuqThu4zEqOG7gMWp4bqmSsSoxanhuqjhu4LFqeG6pOG7guG6uuG7oMWp4bug4buE4bqm4buG4buhxanDo+G7huG7gsWp4bqow4nEqMWp4bqk4bu5xKjFqeG7oEbhu4jFqeG7huG7guG6vFDFqeG7iOG7kuG7gsWp4bqk4buCw4nhu6DFqeG7iuG7rsWp4bqsSsWp4buo4buUxanDvcSo4buGxanhu4PFqeG6pE7FqeG6qOG7gsWp4buK4bu1xanhuqxKxanDvcSo4buGxanhu4PFqeG7oOG7hsOa4buYxKjhu4DFqVDDksSo4buAxanhu6LDmuG7lFDFqeG7ouG7jOG7gsWp4bqo4buzxKjhu4bFqeG6qOG6suG7msWp4buo4buU4buhxanhu4Phu6JKxKjhu4DFqcSo4buGxq/EqOG7gMWp4bqmUOG7juG6psWp4buGw5PEqMWpxKjhu4bhuq7EqMWp4oCc4buwUOG7rEXEqMWp4bqk4buCRcSoxanhu4Dhu4Lhu5Lhu4LigJ3FqcSo4bu14busxanDjOG7huG7gsWp4bqkR8Wp4bqow5XFqeG7qMagxanhu6Dhu4bDmuG7mMSo4buAxanhu6Dhu4ZGxanEqOG7gMOa4buY4buCxanhu5rhu4ZTxanEqMavxanhu5rhu4bhu7nhu4LFqeG7gOG7s8So4buGxanhuqbhu4ZHUMWpxKjhu4bhu4LhurhQxanhuqjDvVDFqcOM4buGw5XFqcSo4buG4bqw4bug4buhxanhu4Phu6LDmuG7mMSo4buAxanhu4bhu5Thu5rFqeG6puG7hkfFqTfhu4zhu6Hhu4Phu6Hhu4fFqXHhu5bFqeG6pOG7ucSoxanhu4PDvcWpw6pQ4buMxKjhu4Byxanhu4rhurDhu6zFqeG6puG7huG7jMSo4buAxanhuqRFxKjFqeG6pOG7ucSoxanDncWpbOG7gsO9xalx4buD4bu1xalu4bqqxKjhu4DFqeG7gcO9xanDncSo4buA4bufxanhu4dFxanDqsOTxKhyxanhuqjDmuG7lOG6psWp4buI4buO4bugxanhu6Dhu4bhu5jhu4LFqeG7gOG7gsO9xKjhu5/FqeG6puG7hkfFqeG7iMO9xKjhu4DFqeG6qMOZw73FqeG6pkrEqMWp4buKRcSoxanhu4bDveG7gsWp4bugUMOV4buCxalK4bqi4bugxalDSsWp4buoRsWp4bueUOG7rMWp4bqs4buCxKjhu4bFqeG6rMOaxqDEqOG7gMWp4bug4bui4buWxanhu6jhurjFqcSo4buG4bu1xanhu4hDxanhuqhExanhu4jhu7XFqeG6puG7hsODxKjhu4DFqeG7iMO9xKjhu4DFqeG7oOG7huG6qkrFqeG7oOG7hsOZxanhu4BG4buhxako4bqu4busxanhu4Dhu4Lhu5jhu5/FqeG6plDhu47huqbFqeG7nsOSxKjhu4DFqeG6plTDvcWp4buGw73hu4LFqeG7iEPFqeG6pkrEqMWp4bqkxq/DvcWp4bqoS+G7guG7n8Wp4bqkxq/DvcWpxKhK4oCm4bqo4bq4UMWp4bug4buiw5PEqOG7gMWp4bqm4buG4buYxanhu6jhu7VKxanhu4bhu7fhu6DFqeG7ilHDveG7n8Wp4buG4bu34bugxanEqOG7gMOTxanhu6Dhu6JFxKjFqeG7osOC4bus4buhxanhuq3EqOG7gMWpN+G7jMWpxIPhu7XEqOG7huG7n8Wpw6rhu4ZLxakp4buGVMWp4bugR+G6puG7hsWp4buFKOG6sTzFqeG7sEHFqTfDmuG7ksSo4buAxals4buC4bq64bugxanhuqbhu4ZKxanhuqThu4LDieG7oOG7ncWpw6Phu4bDk8So4buAxanhu6Lhu4JFxKjhu4DFqeG7gEbFqeG7sEHFqTfDmuG7ksSo4buAxals4buC4bq64bugxanhu4jhu7XFqeG7huG7guG6usSoxanhu6Dhu7fhu4LFqeG7oOG7okXEqMWp4bqoR8O9xanhuqThu7XEqMWp4buGUOG7rOG6usSoxak3w5rhu5LEqOG7gMWpN0vDvcWp4bqmS8Wp4buveMWp4bug4buiw5rhu5jEqOG7gMWp4buG4buU4buaxanhu4rhurDhu6zFqeG7qOG7lMWp4buGSuG6ouG6psWp4bqm4buG4buMxKjhu4DFqeG7iuG7tcWpxKjhu4DDmuG7mOG7gsWp4bqm4buz4bqmxanhuqThu7nEqMWp4bqmVMO9xanEqMOa4buS4bqmxanhuqThu7fEqMWpxIPhu7VK4buhxakp4buz4bqmxanhu6Dhu6LDmuG7mMSo4buAxanhu4bhu5Thu5rFqeG6qEvFqeG7oOG6suG7msWp4bug4buiUMSo4buAxanhu5bFqeG6puG7s+G6psWp4buwQcWp4bqsTeG6psWp4bugUOG7rMOJxKjFqeG6pOG7gkXEqMWp4buA4buC4buS4buCxals4buC4bq64bugLcSD4bu1SsWpxKjhu4bDmsWp4bug4buGR8Wp4bug4bui4bqwxKjFqcOj4buG4bqqxanhu4fDvcSo4buG4bufxanhu7BBxanDncWp4buDUeG6puG7n8WpN8Oa4buSxKjhu4DFqeG7g+G6rsSo4bufxanhu7BBxak3UeG6puG7n8Wp4buwQcWp4buD4buGw73EqOG7huG7n8WpN8Oa4buSxKjhu4DFqWzhu4Lhurrhu6Dhu5/FqcOdxalu4buCxKjhu4Dhu6HFqeG7g+G7huG6qkrFqeG6seG7gOG7hkfFqeG6qEfEqOG7hsWpdngv4burxrDGsOG7qy/hurE+LSnDquG7n8WpxKjhu4Dhu7Xhu6zFqeG7qcawL3cv4burxrDGsOG7q8Wp4bqmVMO9xakp4buG4buExKjhu4bFqeG7muG7hlTFqeG7qOG6uMWp4bucUOG7rMWp4bqoR8So4buGxanhuqbhu4bhu4LFqeG7oOG7gsOJ4bugxanhu6Dhu4bhu4LFqeG7huG7tcSo4buGxanhu4jhu47hu6DFqeG7nsOSxanhuqjhu4LhurhQxanhuqZUw73FqcSDUOG6suG7oMWpN8OTxKjFqcSo4buG4bquxKjFqeG7qOG7tcWp4buA4buCw73FqeG6qEbEqOG7hsWp4buo4bq4xanhu5xQw73EqMWp4buG4bq6xanhu4bDk8SoxanEqOG7huG6rsSoxanhu6jhu7XFqeG7gOG7gsO9xanhuqhGxKjhu4bFqeG6pkvFqeG7rMOJUMWp4bugw5LFqcSow5rhu5LhuqbFqcSo4buASuG7teG7gsWp4bug4buGRsWp4bqmw5PEqOG7gMWp4bqs4bquxKjFqeG6puG7s+G6psWp4buwQcWpw4zhu4ZQxanhu6jhu6bhuqbFqeG6pOG7gkXEqMWp4buA4buC4buS4buCxanDjOG7huG7gsWpw4zDieG7oMWp4buGw5PEqMWp4bqm4buGSMWp4bqm4bq2xKjFqeG6qMOJxKjFqeG6qMOBxKjhu4DFqcOM4buuxanDjMOJ4bugxanhu4bDk8Soxanhu6Dhu7fhu4LFqeG7hSjhurE8xanhu7BBxalxxKjhu5Dhu4LFqeG6pkvFqeG7huG7jsWpw4zhu4bhurRQxanhu6Dhu4bDmuG7mMSo4buAxanhu6Dhu6JRcuG7ocWp4buHw71QxanhuqhL4bufxanhu4bhu4zFqeG7nuG7kOG7n8Wp4bug4buGVMWp4bugU+G6psWp4bqow4HEqOG7gMWpw4zhu67FqcOMw4nhu6DFqeG7hsOTxKjFqeG6qMOa4buU4bqmxanhu7BBxanhu4DFqOG7gsWp4buKRcSoxanhu4fhu5bFqeG7g8Oaxanhu5rhu4bhu7Phu5rFqeG6puG7hsOZxKjhu4DFqeG7oOG7huG7puG6psWp4bug4buGRsWp4bqmUOG7juG6psWp4buGw5PEqMWpxKjhu4bhurLEqMWp4bqoS8Wp4bqow5rhu5ThuqbFqeG7sOG6quG7iMWp4buK4bu1xanhu4bhu5Thu5rFqeG7muG7huG7s+G7muG7ocWp4buDUOG7rMWpxKjhu4bhu4JFxKjhu5/FqeG6rErFqeG6qOG7jMSo4buAxanhuqThu7VKxanEqOG7huG6ssSoxanhu6Dhu4bDmeG6psWp4bqmTMSoxanhu4bhu7fEqMWp4bqm4buGw4nFqcSoRcSoxanhu6jDgsSoxanhuqZMxKjFqeG7oEbEqOG7hsWp4bug4bui4bu3xKjhu4DFqeG6puG7s+G6psWp4bqm4bqi4buaxanhu6jhu5TFqeG6puG7huG7jMSo4buAxanhu6jhurjFqeG6puG7hlDEqOG7gMWp4buew5LEqOG7gMWp4buo4buS4buCxanEqOG7hsO9UMWp4buI4bu1xanDjOG7hsOTxKjhu4DFqeG6qMOBxKjhu4DFqcOM4buuxanDjMOJ4bugxanhu4bDk8So4buhxakp4buG4buExKjhu4bFqcSo4buGxq/EqOG7gMWp4bug4buiw5rhu5jEqOG7gMWp4buG4buU4buaxanDjOG7hsOTxKjhu4DFqeG6qMOBxKjhu4DFqcOM4buuxanDjMOJ4bugxanhu4bDk8SoxanDjOG7huG7gsWp4buw4bu54busxanhu6LDvcWp4buI4bquUMWp4bug4buGUMOCxKjFqeG7oOG7okrEqOG7gMWp4buGw5PEqMWpxKjhu4bhuq7EqOG7n8Wp4bqm4buG4buExKjhu4bFqeG7nFDhu6zhurjEqOG7n8Wp4bqkw73EqMWpxKjhu4Dhu7XEqOG7hsWp4bqoSuG7tcSoxanhu6Dhu4bhurzFqeG7ouG6sOG7oMWpw4zhu4ZLxanhuqbDvcSoxanhu6Dhu4bhu4Lhurrhu5rhu6HFqeKAnDfDgMSoxanhu6Dhu4bhurjFqeG7oOG7hsOS4bugxanhu6xFUMWp4bug4buGw5rhu5DEqOG7gMWp4buI4buC4bq4xKjhu4DFqcSoRcSoxanhu4jhu4LhurjEqOG7gMWp4bug4buCxKjFqeG7hsOAxKjhu5/FqeG7rEVQxanhu6Dhu4bDmuG7kMSo4buAxanhu4bDgMSo4buhxak3w4DEqMWp4bqmw5rhu5Lhu4LFqeG7iOG7guG6uMSo4buAxanhu6jhurjFqeG6pMavw73FqeG7oOG7osOa4buS4bqm4bufxanhuqTGr8O9xanhu57DvVDFqeG7iuG7tcWpxKjhu4bGr8So4buAxanhu6Dhu6LhurLEqMWp4bqoTMSoxanhu6Dhu5Lhu4LFqeG7oEHFqeG6puG7hkjFqeG6pOG7luG7gsWp4buK4buuxanhuqxKxanhu4jhu4LhurjEqOG7gMWpw4zhu4bDk8So4buAxanhu5xQw73FqeG6pOG7ucSoxanhuqRFxKjFqeG7iFDDvcWpxKjhu5TFqeG7osOa4buUUMWp4bqm4buGSsWp4buGw4DEqMWpUMOSxKjhu4Dhu5/FqcOM4buGw5PEqOG7gMWp4bqkw4Dhu6DFqeG6pkrEqMWp4buA4bu1xanhuqZMxKjFqeG7iuG7t+G7gsWp4bqsUOG7rMWpxKjhu4bhurDhu6DFqeG7oOG7okrEqOG7gMWpxKjhu4bhu7XFqeG7iuG7teG7iMWp4buI4buM4buCxanhuqbhu4ZKxanhu4bDgMSoxanEqOG7huG6slDhu6HFqeG6r+G7guG6uMSo4buAxanhuqbhu4ZHUMWpw4zhu4bDk8So4buAxanEqMOV4buCxanhuqhMxKjFqeG7okrhu4LFqeG6plTDvcWp4bqm4buG4buMxKjhu4DFqcSoRcSoxanhuqjhu7XEqOG7hsWp4buA4bu34bugxanEqMOa4buS4bqmxanhu4jDgOG7oMWp4buIw73EqOG7gMWp4bqmSsSoxanhu6jhurjFqcSow5rhu5DEqOG7gMWpxKjhu4bhu5jFqcSo4buG4bu1xanhu4hDxanhuqhE4buhxakp4buGw4DhuqbFqeG6puG7ucWp4bqo4buY4buCxanhu4jhu4LhurjEqOG7gMWpw4zhu4bDk8So4buAxanhuqzhu7Phu4jFqeG7iuG6sOG7rMWp4bqm4buG4buMxKjhu4DFqcSoxq/DvcWp4buIw5PigKbigJ3FqT5Lxanhu4rhu7XFqeG7oOG6ruG7iMWp4bue4bumxanhuqZUw73FqTfhu4zhu6Hhu4Phu6Hhu4fFqXHhuqThu7nEqMWp4buD4bu1xanDqlDhu4zEqOG7gHLFqeG7qOG7kuG7gsWp4bugw5Phu4LFqcOM4buG4buCxanhu6DDk+G7gsWp4bugRuG7iMWp4bug4buS4buCxanEqOG7huG7tcWp4bqm4buGR+G7ocWpNuG7gk3hu6DFqcSow5rhu5LhuqbFqeG7iMOA4bugxanhuqbhu4bDmsO9xanDjEfhu5rFqeG7ouG7kOG7gsWp4bqoQcWpw4zhu4bDk8Wp4bucUMOA4bugxanhu4rhu7fhu4LFqeG7oOG7okXEqMWpw4zhu4ZQw5PEqMWp4buI4bqi4bugxanDjOG7hsOA4bqmxanDjOG7hsOV4bufxanhuqjDvVDFqeG6qOG7ksSoxanhu57DvVDFqeG7nuG7psWp4bqow5TFqeG7qMagxanhuqZUw73FqeG6plDhu47huqbFqeG7hsOTxKjFqcSo4buG4bquxKjhu6HFqTfhu4LhurrEqMWp4buiw73FqeG7oOG7okrEqOG7gMWp4bug4bui4buExanhu6DDmuG7lsSo4buAxanhu6DDmuG7lMSo4buAxanhuqZUw73FqeG7oMOT4buCxanhu4rhu7XFqeG7hkbEqOG7hsWp4bu5xKjhu4bFqeG6puG7hkfFqeG6pkrFqeG7okrFqcOT4buIxanhuqZKxKjFqeG6qOG6vMWp4buI4bqi4bqmxanhu4Dhu4JN4bugxanEqMOa4buS4bqmxanhu4jDgOG7oMWpw5rhu5Lhu6DFqeG6qMOC4buIxanhu4jhuqLhu6DFqeG7gMOS4buC4buhxakoUMOTxKjhu4DFqeG6pEXEqOG7n8Wp4buIQ8Wp4bqm4buGR8Wp4bqs4bqwUMWp4bug4buCw4nEqOG7gMWp4bug4buG4buWxanhuqRQ4buMxKjFqeG7oOG7okrEqOG7gMWp4bqoReG7iMWp4buow4DEqOG7gMWp4buoRsWp4bug4buGw5rhu5DEqOG7gMWp4bqmSsSo4buhxako4bu14buC4bufxanhu7nEqOG7huG7ncWpN0rhu7XEqOG7gMWp4buD4buCw4nEqMWp4buHWXMv4buadA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Lên Hà Giang, nghe hơi thở của đá...

Lên Hà Giang, nghe hơi thở của đá...
2024-06-15 05:45:00

QTO - Chúng tôi đến Hà Giang không vào mùa hoa tam giác mạch để được chìm trong sắc tím hồng giữa bạt ngàn cao nguyên đá; cũng không vào mùa đổ nước vô...

Nhân chứng địa đạo

Nhân chứng địa đạo
2009-12-09 09:42:47

(BNS) - Từ mười năm nay, những người dân ở làng địa đạo Vịnh Mốc (Vĩnh Linh, Quảng Trị) vẫn thường thấy một người đàn ông nhỏ thó, bị câm bẩm sinh, cứ mỗi chiều lại ra quét...

“Cô giáo thổ cẩm”

“Cô giáo thổ cẩm”
2009-12-08 10:35:49

(BNS) - Bà con dân tộc Pa Kô, Vân Kiều giữa đại ngàn xa xôi ở xã A Bung, huyện Đakrông (Quảng Trị) vẫn quen gọi chị Trần Thị Ngà với cái tên trìu mến: “Cô giáo thổ cẩm”. Bao...

Nghị lực và sự sẻ chia

Nghị lực và sự sẻ chia
2009-12-06 10:59:07

(QT) - Bị mù, tưởng như chàng trai ấy sẽ chôn chặt đời mình ở ngôi làng nghèo heo hút ấy. Thế nhưng, như một đóa hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời tìm ánh sáng, chàng...

Sống trong nỗi lo trôi nhà

Sống trong nỗi lo trôi nhà
2009-12-01 12:28:09

(QT) - Nhiều năm nay, mỗi khi mùa mưa lũ về là người dân xóm Mới, thôn Trà Liên Tây, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) luôn nơm nớp sống trong nỗi lo bị trôi nhà....

“Lội bộ” đi Lào

“Lội bộ” đi Lào
2009-11-30 12:22:01

(TT&VH) - Chỉ 1/2 lộ trình đi bằng đường hàng không (bay chặng TP.HCM – Huế), tức là gần 1 ngàn km còn lại (từ Huế ra Quảng Trị, đến cửa khẩu Lao Bảo và phi một mạch tới...

Đánh cá mùa biển động

Đánh cá mùa biển động
2009-11-28 13:30:37

(QT) - Khi những đợt gió mùa lạnh buốt tràn về, ngư dân vùng biển bãi ngang ở xã Hải An, Hải Khê (Hải Lăng, Quảng Trị) lại tất bật sửa chữa thuyền, sắm ngư lưới cụ chuẩn bị ra...

Người “say” rượu cần

Người “say” rượu cần
2009-11-27 12:01:35

(QT) - Từ thuở còn thơ bé, anh đã theo cha lội suối, trèo đèo lang thang trong những cánh rừng Trường Sơn để tìm rễ cây a păng, pa nang, a pờng, a dơm...về làm men chưng cất...

Huyền bí “rừng ma”

Huyền bí “rừng ma”
2009-11-25 09:59:43

(NTNN) - Với người Vân Kiều miền tây Quảng Trị thì mảnh đất an táng cho người chết trong dòng họ dưới tán rừng được gọi là "rừng ma". Họ bảo vệ "rừng ma" để bảo vệ đời sống tâm...

Lập thân từ...đi loanh quanh!

Lập thân từ...đi loanh quanh!
2009-11-20 16:57:49

(QT) - Hải có nhà không em? -Dạ có, nhà em đang loanh quanh ngoài vườn. Tôi gặp Hải, dáng vẻ thư sinh chứ không như tôi tưởng tượng về một "lão nông tri điền" nổi tiếng làm...

“Chiến sĩ mù” và nốt nhạc thời chiến

“Chiến sĩ mù” và nốt nhạc thời chiến
2009-11-19 12:34:21

(VH)- Cách cầu Hiền Lương chừng 2 km chúng tôi men theo con đường gồ ghề đất đỏ, tìm đến nhà ông Lê Hòa ở đội 6 Vĩnh Hiền (Vĩnh Linh, Quảng Trị). Một người khiếm thị, nhưng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết