Cập nhật:  GMT+7
4bu04bqrJiXDoeG6vTzhu43hu43FqCRv4buOYuG7j+G6veG6oyThu7bhu4xp4bq/4bqpJeG7j8Oy4buB4bq/4bqpJeG6v+G7iWIl4bq94buBJeG7j8OyaGIl4bq/4bqre+G7tC/huqsm4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRv4bqq4bqjPMOgJOG7tsOdw5Phu47hu7IlLSXhur7huqti4bq1w7Ul4bq/IsOqJeG6vzxyVyXDquG7iWIl4bq74bqrYiXDquG7kTwlw6rhu5c8JeG6veG7lSXhu6HhurUl4bq9eyXhur/huqnhu5drYiXDoDThur8lceG7h8OqJcOKamJXJeG7j+G6q2jhur8l4buOw7J7JeG6vGLhurfhur8l4buONHJXJXFdJeG7jsOyYsOiw7Ul4bqoYjzhur/huqlXJeG6q8O1csOi4bq/JeG7jsOyYsOiw7UlT+G6q+G7geG6v+G6qSXDncOTw7Vb4bq/4bqpJeG7jsOyxJHhu7Il4bq9w7Vo4bq/JeG6v8Spw6ol4bq/am8l4buNaeG6v+G6qSXhu4/DsuG7geG6v+G6qSXhur/hu4liJeG6veG7gSVhxJEl4buPw7JoYiXhur/huqt7WCXhu45i4bq14bq/JWF9w6FXJcOh4buZPCXDoVtiVyXhuqHDrSXDoOG7keG6v+G6qSXhuqliPCXhuqFk4bq/4bqrJeG7j2PDoeG6qyXDoeG7h28lw6rDtTwl4buNIMOqJeG6oeG7l2zDoSXhu4/DsuG7geG6v+G6qSXhur8iw6ol4bq9NuG6vyXhur3hu5ds4buPJSThuqHDrGIl4bq/4buH4bq/JcOyPCXhuqFiJCXhu4/huqvhuqPhu4Elw6Hhuqs04bq/JeG6v+G7l2rDoSXhur3hu5VYJeG6uuG6q8O1JeKAnG/huqtpJeG6qWLhu588JeG6vXvhur/huqnigJ0lw6Hhu5k8JeG6qTbhur8lLCovKDol4bqrw6wlw6A04bq/JXHhu4fDqiXDimpiJeG6oeG7l2zDoSVxNHIlw6Dhu53hur/huqkl4bq74bqrPOG6v+G6qSXhu4/Dsjzhur/huqkl4bq/MMOqJWHhurfhur8l4buPw7Lhu5PDoSXhuqHhurcl4bq/4bqpIuG6vyXDoT7hu48l4bq7YuG6t8OqJeG6oeG7l2vhur/huqkl4bqpYjzhu4El4buP4bqraOG6v+G6qSXDoeG6q2Phur/huqslw6Hhuqt9ciXhu6HhurUlcV0l4buOw7Jiw6LDtSXhuqhiPOG6v+G6qSXhur3DtWjhur8l4bqh4buXbMOhJXHhurNvJeG7oXvhu4El4buPZOG6v+G6qyXhu4/Dsn3hur/huqkl4oCcYT7hu4El4bqhw6zhur/huqkl4bqhZuKAnSXDoTbhur8lw6BiJcOga2JXJeG7j+G6q+G6syXhur/huqvhu5fhur/huqlXJeG6vyLDqiXhur974buBJcOh4buV4bq/4bqpJeG7j+G6q+G6s1clw6rhu5E8JcOq4buXPCXhur3hu5Ul4buh4bq1JeG7oTnhur8l4buP4bqrNXIl4bq/4bqr4buf4bq/4bqpJeG6v+G6qWhiJeG6v+G6q3sl4buNN29XJeG6v+G6q3slcWLhurfDtSXhu6HEg+G7gVcl4bqr4buXJeG6q2bhur/huqkl4bqhxqHhur/huqkl4bqh4buHJeG6v+G6q+G7lyXhu4/huqs+w6Hhuqsl4buP4bqrxqHDoSXhu6FqYiXhu4/huqvhu5lyJeG7j+G6qzbhur9YWFgl4bq+4buJYiXhur3hu4El4oCcw6E+4buPJcOh4bqrfXLigJ0l4buO4bubJcOhw7VpYiXhur/huqvhu5/hur/huqkl4bq/IsOqJSYpKSpXJeG6oeG6pSXhuqliW2Ilw7PDtXLhurPhu48l4bq/4bqrw7Ulw6E2w7Ul4buh4bq1JeG6v+G6q3slbSXDoeG7mTwl4bq/4bqrNOG6vyXDoDThur8l4buPw7Lhu4Hhur/huqkl4buh4buR4bq/4bqpVyVxXSXhu47DsmLDosO1JeG6qGI84bq/4bqpJcOhNW8l4bqhNeG7jyVtJeG6u+G6q8O1JeG7oeG7ncOhJXHhu4fDqiXDimpiJcOh4bqr4buBJcOhPsOhJeG6q8OsJeG6qWI8JeG6oWThur/huqsl4buPw7Lhuq8lw6Hhu4cl4bq/4bqrw7Ulw6E2w7Ul4buPPsOh4bqrJeG6q8OsJeG6vXvDqiXhur/huqt7WCXhu6Biw6LDoSXhu4vhur8l4bqhxJHhur/huqsl4bq/4bqreyXDoeG7ozwl4buNaeG6v+G6qSXDoeG6q8O14bq/4bqpJeG7oWpiJeG6veG7lSXhur17JeKAnMOh4bqrw7Vyw6Lhur8l4buP4bqr4buXa+G6v+G6qSXhur/huql7ciVtJeG6q8O1csOi4bq/4oCdJcOh4buZPCXhur/huqnhu5drYiXDoDThur8l4buOw7Jiw6LDtSXhuqhiPOG6v+G6qSXhur/hu4diJcOyYuG6t+G6v+G6qSXhu6F7JeG6v+G6qzThur8lw6A04bq/JeG7jWnhur/huqklYeG6t+G6vyXDoOG7g+G6v+G6qSXhu47huqt9w6Hhuqsl4bqqXeG6vyXhur/hu4diJcOh4bqrw7Xhur/huqlXJeG6v+G6t+G6vyXDoeG7hyXhuqHhu5dsw6El4bq9aCXhuqE14buPJeG6ocSDbyXDoOG7neG6v+G6qSXhur/huqt7JeG6oV0l4buPaeG7jyXhur0gw6olw7LDrWJXJeG6u+G6q2jhur/huqklPGIl4bq/4bqp4bqrw6kl4bqh4bqz4bq/JcOh4bqrw7Vyw6Lhur8l4bqh4bqz4bq/JeG6v+G6qXtyJW/huqtbYiXhur/EqcOqJeG6v2pvJeG7jWnhur/huqkl4buPw7Lhu4Hhur/huqkl4bq/4buJYiXhur3hu4El4oCcw6E+4buPJcOh4bqrfXLigJ1Y4bu04buPPGHhur3huqMl4buN4buPcuG6veG6o8WoJMOqPMOy4bqpYuG6v+G7rj9vcSU8w7Xhu4/hu4Ek4bu24bu04buPw7Lhu7bhu7Thu4/DoOG7tuG7tGLDquG6qSXhu43DssOhxagkLy/DoVhhPOG7gcOzw7U84bq/4bqp4buPw7JiWOG7oeG6vy/DoOG6o+G7jeG6u+G7j+G7gW8v4bq/4bqjcOG7jS8pOygvOyjDoD8mPz8oKinhu48mLj8pKeG6vSZY4bq5b+G6qSQlL+G7tuG7tC/hu4/DoOG7tuG7tC/hu4/DsuG7tuG7tOG7j8Oy4bu24bu04buPw6Dhu7bhu7Rv4bu24bq84buVJeG7j3vhur8lb+G6qz4l4bq/4bqreyXDoDThur8lbSXhu47DsmLDosO1JeG6qGI84bq/4bqp4bu0L2/hu7bhu7Qv4buPw6Dhu7bhu7Qv4buPw7Lhu7bhu7Qv4buPPGHhur3huqPhu7bhu47Dsjfhur8l4bq94buVJeG6vcSRw6Hhuqsl4buN4bujJeG6vyLDqiUmKSkpJeG6oV0lw6HDtWnhur8l4buPw7JoYiU/Oyol4bq/4bqpaGIlw6rDrCXhu6F7JeG6oThyJeG7j+G7gXvhur8lYcOsJcOhPuG7jyVtJeG6u+G6q8O1JeG7oeG7ncOhJeG6v+G6qeG6q8OpPCXhuqHEkTwlcV0lccO1aeG6v+G6qSXhur01byXhuqvEqeG6vyU7KiXhuqs8JcOyw7XDrOG6v+G6qVclYcO1w6zDoSXDoeG6q2Phur/huqslw7PDtXLhurXhur8l4buheyXDocSpJcOzw7U84bq/JcOh4bqrxqHDoSXhur8i4bq/4bqpJW/huqtbYiXhu49j4bq/4bqrJcOh4bqrw7Vyw6Lhur8lcTRyJcOg4bud4bq/4bqpJeG6oeG6tyXhur/huqki4bq/JcOhPuG7jyXhurti4bq3w6ol4bqh4buXa+G6v+G6qSXhuqliPOG7gSXhu4/huqto4bq/4bqpJeG6oeG6pSVhW+G7gSXhu6HDoiXDquG7kTwlw6p74bq/4bqpWCXhu47hu5sl4bq74bqrYiXDoeG7hyXhuqHhurcl4bq/4bqpIuG6vyXDoT7hu48l4bq7YuG6t8OqJeG6oeG7l2vhur/huqkl4bqpYjzhu4El4buP4bqraOG6v+G6qSXDoeG6q31yJeG7oeG6tSXhu4/DssO14bq/4bqpJeG7jzTDqiVxXSXDsjXhu48l4bqhxINvJeG6v+G6t+G6vyXhur/huqnhu5drYiXDoDThur8lw6Hhu5Xhur/huqkl4bqhw7U8JeG6v+G6qzzDtSXhu6E8ciXhu49i4bq14bq/JXE0ciXDoOG7neG6v+G6qSXhur/huqt7JeG6veG6t+G6vyXhuqHhu4dYJcOA4buBJcOhPOG7gSXhu4/DsmThur/huqslw6ox4buPJeG6oeG6tyXDoeG6q+G6t+G6v+G6qyXhu6FqYiVv4bqrNuG6vyXhuqE14buPJWHhurfhur8lw6Dhu5dqYiXhuqHhurclw6Hhu4cl4bq/xKliJcOhPOG7gSXhuqvEqeG6vyUmw6pXJcOhw6zhur/huqkl4buP4bqr4bq3w6olb+G6qzbhur8l4bqhNeG7jyXhurvhuqvDtSXhu6Hhu53DoSXhur97ciXDoeG6q+G7mSVy4bqzw7Ul4bq9eyXDoT7hu49XJeG6v+G6t+G6vyXDquG7kTwlw6rhu5c8JeG6veG7lSXhu6HhurVXJeG6v+G7l2rDoSXhu4/hu5sl4buNaOG6v+G6qSXhu47huqt9w6Hhuqsl4bqqXeG6vyXhu4/Dsnvhur8lw7PDtTwl4bqh4bq3JcOgw6xiJXHDtWnhur/huqklw6A54bq/JeG6oeG6s+G6vyXhu49k4bq/4bqrJeG7j8OyfeG6v+G6qSVx4buHYiXhur1tJcOh4bqrNOG6vyXhuqHhurcl4buheyXDquG7h+G6v+G6qSXhur/huqvhu5/hur/huqkl4bq/4bqpaGIl4bq/4bqreyVv4bqrYzwlw6Dhu5dqYiXhuqHhurdYJeG6vuG6q+G7n+G6v+G6qSXhur8iw6ol4bq94buVJeG6v+G6q2Yl4buP4bqrZCXDoT7DoSXhur/huqt7JcOgNOG6vyVtJWHhurfhur8lw6Dhu5dqYiXhuqHhurclw6HhuqtlJWHEkSVx4buHYiXhur1tJW/huqs24bq/JeG7jTThur8l4bq/4bqre1Ylw6Hhu4Phur8l4bq/IsOqJeG6veG7lSXhur1q4bq/JeG7j+G6q2Ql4bqpNuG6vyUsKiXhuqvDrCXDoDThur8lb+G6q2M8JcOg4buXamIl4bqh4bq3JeG6oeG6tcO1JWHEkSXhuqvhu5cl4bqrZuG6v+G6qSVv4bqrNuG6vyXDquG7h+G6v+G6qSXhur/huqt7VyVhw7XDrMOhJW/huqtbYiXhuqliPCXDoWkl4bq9fWIlw6pqYiVtJeG6oeG7l2zDoVgl4buOw7I34bq/JeG6veG7lSXhur8iw6olPyoqLlcl4bq/4buXasOhJeG7j8Oy4bq34bq/JcOqMeG7jyXhuqHhurclw6DDrGIlccO1aeG6v+G6qSXDqn3hur/huqsl4bq9e8OqJeG7oW0lPyXhuqHhu4F94bq/JeG6oeG6t1clw6E+4buPJeKAnMOh4bqrfXLigJ0l4bqrZuG6v+G6qSXDquG7h+G6v+G6qSXhur/huqt7JcOhw7Vp4bq/JeG7j8OyaGIl4bq/4bqreyU84bq/4bqrJeG7jsOyxJHhur/huqsl4bqgZOG6v+G6qyXhur45w6pYJcOBPsOhJeG6v+G6q3sl4bq74bqrPsOhJW0l4buPw7Lhu4Hhur/huqklceG7h8OqJcOh4buV4bq/4bqpJWHEkSXhu49k4bq/4bqrJeG7j8OyfeG6v+G6qSXigJwlw6E+4buPJcOh4bqrfXLigJ0l4bq9e8OqJeG6q2bhur/huqklw6rhu4fhur/huqkl4bq/4bqre1cl4bq/4bqrYuG6tcO1JeG6v+G6q3slYcSRJXFi4bq3w7Ul4buhxIPhu4FYJeG7jsOyN+G6vyXhur3hu5Ul4bq/IsOqJT8qKikl4buh4bubPCXDs8O1PFcl4bq/4buXasOhJeG6veG7lSXhuqHhu4sl4buh4bq1JeG6vXvDqiXDoeG6q+G7gSU/LCXhur/huqloYiXhur/huqt7JWHEkSXhu4/huqtiw6Lhu48l4bqrfWJXJeG7j8Oy4buB4bq/4bqpJeG6oeG7hyXDoeG7hyUmOyXhur/huqloYiXhur/huqt7JWHEkSXhu4/huqtiw6Lhu48l4bqrfWIl4bq/MeG6v+G6qVclb+G6qzbhur8lw6rhu4fhur/huqkl4bq/4bqreyVhxJEl4bqr4buXJeG6q2bhur/huqklw6A54bq/JeG6oeG6s+G6vyXhur/huqti4bq1w7Ul4bq/4bqreyVhxJEl4buNN28lw6rDrOG7jyVv4bqrNuG6vyXhuqnhu4fDoSXhur/huqt7VyXhuqvhu4Exw6Elb+G6qzbhur8l4bq/4bq14bq/JeG6v+G6q3slYcSRJeG6oThyJXHDtWnhur/huqkl4buNNMO1JeG6u+G6q2LhurPhur8lw6Hhuqvhu4El4bqhw60l4bqhfcOhVyXDoeG7mTwlw6FbYiXhu6Hhu5FiJXHDtWnhur/huqklw6Dhu5dqYiXhuqE14buPJcOhPuG7j1hYWCXDgT7hu48lw6Hhuqt9ciXhur3DtWjhur8l4bq9eyXhur/hu4liJeG6veG7gSXhu4/huqvhu5dr4bq/4bqpJeG7j8Oy4budw6Elw6Hhu5k8JcOhPsOhJeG6q8OsJcOgNOG6vyVtJXHhu4fDqiXDimpiWCXhuqp9JcOhPOG7gSXhu4/DsmThur/huqslw6ox4buPJeG6oeG6tyVxw7Vp4bq/4bqpJeG6oeG6pSXhu4/Dsj7hur/huqslceG7h2Il4bq9bSXhur/huqvhu5/hur/huqkl4bq/4bqpaGIl4bq/4bqreyXDoOG7l2piJeG6oeG6tyXhurvhuqtiJeG6veG7lSXhu4/Dsnvhur8lw7PDtTwl4buP4bqrZCXDoeG7hyXhur/huqnhuqvDqTwlw7LDtcOs4bq/4bqpJeG7oeG7l2vhur8lYcSRJcOhPuG7jyXhur01b1Ylw6p7JeG6oeG6pSXDoTzhu4El4buPw7Jk4bq/4bqrJcOqMeG7jyXhuqHhurcl4bq/4bqr4buXJWE0ciXhuqliayXhu4/huqtkJcOhPsOhJeG6q8OsJeG6qWI8JeG6oWThur/huqsl4bq/e3Il4bqhxqHhur/huqkl4buPw7Lhu5dqw6El4bq/4buJYiXhur3hu4ElYcSRJeG7j8OyaGIl4bq/4bqre1gl4bqgYiXDoeG7leG6v+G6qSXDoG1XJW0lw6Hhu5Xhur/huqkl4bq74bqraOG6v+G6qSVx4buB4bq/4bqpJeG6qDbhur8lPyXhu4/huqs+4bq/4bqpJeG7jTzDtSXhurvhuqtiJcOhxKnhur8lYV3hu4El4buNaSUpJeG6oWIlw7PDtTxXJcOh4bqrw7Thur/huqkl4buPaGIl4buh4bq1JeG6vX1iJXHhu4fDqiXDimpiVyVxXSXhu47DsmLDosO1JeG6qGI84bq/4bqpJeG7oTnhur8l4buP4bqrNXIlw6Fb4bq/4bqrJeG6q+G7gTzhur/huqkl4buPe+G6vyXhu408w7UlYV3hu4FYJeG6vuG6q+G7n+G6v+G6qSXhur/huqt7JWHEkSXhu4/huqtiw6Lhu48l4bqrfWIl4bq/4bqrxIMlw6Hhuqvhu5kl4bq/4bqreyXhuqFdJeG7jeG7ozwlw6Hhuqvhu588JXHhu4Hhur/huqkl4bq/4bqre1clw6Hhu4cl4buP4bqr4bqlJeG6oWIl4bq9e8OqJeG6u2LhurPDqiXhu49i4bq14bq/JeG7j8OyPOG6v+G6qSXhu4/DsltiJcOhw7XDrMOhJeG7jWnhur/huqkl4bqpYjwl4bqhZOG6v+G6q1glw4Hhu4Phur8l4bq/4bqr4buf4bq/4bqpJeG6v+G6q3slYcSRJeG7j+G6q2LDouG7jyXhuqt9YiXhur8x4bq/4bqpJeG7j+G6q2Qlw6Hhuqvhu5c8JTxiJeG6vXvDqiXhuqHhu5dsw6El4buhYsOiw6El4bqpZFcl4bq/4bqreyXDoeG7ozxXJeG6ocOtJeG6oX3DoVcl4buhN+G7jyXhur1iw6LDtSVxNHIlw6Dhu53hur/huqkl4bq/4bqp4buL4bq/JeG6v+G6qTzhur/huqlYJeG7peG6v+G6qyXhu47DsmThur/huqsl4bqgZOG6v+G6qyXhur45w6olw6Hhu4cl4bq/4bqreyVhxJEl4buPw7JoYiXhur8iw6olPyoqLiXhurvhuqXhu64l4bq64bqrYiXhur3hu5Ul4buPw7J74bq/JeG7oeG6tVclw6FbJXHhu4fDqiXhu43EqSXhu48+4bq/JcOyPCXhu4/DsuG7l2vhur/huqkl4buO4bqqw4Hhu4wl4buOw7Jiw6LDtSXhuqhiPOG6v+G6qSXhu4/Dsj7hur/huqsl4bq94buVVyXhurvhuqto4bq/4bqpJTxiJcOgPsOqJW0l4bq9fWIl4bq/4bqreyXhu6FkJeG6v+G7l2rDoSXhur3hu5Ulw7PDtT4lw6p94bq/4bqrWCXhurzhu5Ulw6HhuqtlJeG7j8Oye+G6vyXDs8O1PCXhu4/DsuG7geG6v+G6qSXhu6Hhu4Phur/huqklPyXhuqliayXhuqHDreG6v+G6qSXhuqvDrSXhur17w6olw6Hhuqvhu4El4bq/4bqreyU84bq/4bqrJeG7jsOyxJHhur/huqsl4bugw6nhur/huqslT+G6q+G7l8Sp4bq/4bqpJeG7j8OyaGIl4bq/4bqreyXDoOG7l2piVyXhur/huqt7JeG7j8Oy4bq34bq/JWHEkSXhuqtm4bq/4bqpJcOq4buH4bq/4bqpJeG7jTdvJeG6v+G6teG6vyXhur/huqt7VyXhur/huqs14bq/JcOh4bqrZMOqJeG6ocOtJeG6oX3DoSVxw7Vp4bq/4bqpJcOg4buXamJY4bu04buPPGHhur3huqMl4buN4buPcuG6veG6o8WoJMOqPMOy4bqpYuG6v+G7rj9vcSU8w7Xhu4/hu4Ek4bu24bu04buPw7Lhu7bhu7Thu4/DoOG7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu2SOG6v+G6qSVB4buRYiXDgMO1ciXhurzhu5ds4bq/4bqpVyXDgeG6q+G7mSXhu4/EkcOh4bqrJcOVQeG6vsOAJXFdJeG7jsOyYsOiw7Ul4bqoYjzhur/huqklw6Hhuqvhu4ElYWLhurPhu4/hu64lw5PDtTwl4bq9e8OqJeG7oWLDosOhJeG7oWpiJcOhPsOhJcOhxKklw7PDtTzhur8lw6HhuqvGocOhJeG6vyLhur/huqlXJcOVQeG6vsOAJXFdJeG6oeG6tSVxw7U14buPJSwlb+G6q+G7l8Sp4bq/4bqpJT7hur8lw6Hhu4cl4buP4bqr4bqlJeG6q33hur8lw6HhuqvhurMl4buP4bqrYsOi4buPJeG6q31iJcOg4buBJWFd4buBJeG6veG7lVcl4bqpYsO0byXhur/huqnhu5drYiXDoDThur8l4buL4bq/JeG6ocSR4bq/4bqrJcOhw7XDrMOhJeG7jWnhur/huqkl4buPfWIlceG7h8OqJcOKamJYJeG6oOG7hyXhur174buuJVE0ciXDoOG7neG6v+G6qSXhuqvDoiXhu4/huqtp4bq/4bqpJeG7j2LhurfDtSXhur8i4bq/4bqpJeG6oVvDqiVhW+G7gSXhu4/Dsj7hur/huqslceG7h2Il4bq9bSVtJW/huqtjPCXDoOG7l2piJeG6oeG6t1Yl4buP4bqrPHIl4buPNcOqJeG6vT7hu48l4bqrPGIlYeG6t+G6vyXhu4/huqs04bq/JeG6oeG6tyVhMOG6v+G6qSVh4bq3JeG7j2jhur/huqkl4bq7YuG6t+G6vyXDoWlWJcOqbSXDssOs4bq/4bqpJeG6u+G6qzjDtSXhuqHDrCXDoTbDtSVB4bqz4bq/JeG6vMOsYlcl4bq/NOG6v+G6qSXDoTzhu4Elw6E2w7Ul4bqh4bqlJW/huqs04bq/JeG6veG7lVclw6Hhuqtp4bq/4bqpJXHhu4diJeG6vW1WJcOqbSXhur/huqti4bq1w7Ul4bqrw6Il4buP4bqraeG6v+G6qSXDoWnhur/huqkl4buP4bqr4buBPuG7jyXhuqtsbyXhur1zJeG6u+G6q2Il4bq94buVJeG7j8Oye+G6vyXhu6HhurUl4bq74bqraOG6v+G6qSVb4bq/4bqrJeG6q+G7l23hur/huqkl4bqh4bqz4bq/JeG6v+G6q3sl4buheyXDssO1w6zhur/huqlWJeG6qWI8JcOhaSXDqjHhu48l4bqh4buXa+G6v+G6qSVhMOG6v+G6qSXhur/huqvhu508JeG6q+G7gTHDoSVh4bq3JeG7j2jhur/huqkl4bqh4bqlJcOh4bqraeG6v+G6qSVx4buHYiXhur1tJeG7oXsl4buhbiXhuqHhurdY4bu0L2/hu7bhu7Qv4buPw6Dhu7bhu7Qv4buPw7Lhu7bhu7Qv4buPPGHhur3huqPhu7bhur7huqt7JTzhur/huqsl4bq+OcOqJeG7oeG7mzwlcTRyJcOg4bud4bq/4bqpJeG6vX1iJcOhw7VpYiXhur8iw6olPyoqLlcl4bq/4buXasOhJeG6veG7lSXhuqE+4bq/4bqrJWE8ciXDqjXhu48l4bqr4bqz4buPJeG6oTXhu48lb+G6qzbhur8l4buNNOG6v1clw6rhu4fhur/huqkl4bq/4bqreyVhxJElw7J94bq/JeG6v8ah4buPVyXhur/huqt7JeG7jTzDtSXhuqtm4bq/4bqpJcOq4buH4bq/4bqpVyXhur/hurXhur8l4bq/4bqreyXhu403byVxw7Vp4bq/4bqpWCXhurxoJeG6oTXhu48lYeG6t+G6vyXhuqto4bq/4bqpJeG6v+G6q3slPOG6v+G6qyXhur45w6ol4bqhXSXDoTVvJcOh4bqr4buBJeG6v+G6qeG7l2tiJeG6u+G6qz7DoVcl4bq/4bqr4buX4bq/4bqpJcOh4bqr4buXPCVxNHIl4bqh4buXbMOhJeG6v+G6q3sl4buP4bqrZCXhuqliayXhu4/huqt74bq/4bqrJcOh4buB4bq/JeG6q+G7h2Il4bq/4bqrZlcl4bq74bqraOG6v+G6qSVhYuG6s+G7jyXhur01ciXhuqE14buPJeG6oTTDtSXhuqHhu4sl4buhe+G7gVglw4FbJXHhu4fDqiXhuqs2w7Ul4bq/4bqr4buXJeG6v+G6q3sl4bq/e+G7gSXDoeG7leG6v+G6qSVhxJEl4bq/4buXasOhJXHhu4diJeG6vXvDqiXDsn3hur8lb+G6qzbhur8lw6rhu4fhur/huqkl4bq/4bqre1cl4bqhNeG7jyXhu4/DsuG7l2rDoSXhur/huqt7JWE8ciXhuqvhurPhu48l4buPfeG7gSXhu4/huqt74bq/4bqrJeG6v+G6q+G7n+G6v+G6qSXhuqtpJeG7jTTDtVgl4bul4bq/4bqrJU/huqs84bq/JeG6vuG6qeG7hcOhJeG7jmPhur/huqtXJcOh4buHJeG6v+G6q3slYcSRJeG7j+G6q2LDouG7jyXhuqt9YiXhur8x4bq/4bqpJeG7jTzDtSVhXeG7gSXhur3hu5Ul4bq74bqraOG6v+G6qSXhuqliNcO1JeG6oeG7l2zDoSXhur/hu4liJeG6veG7gSXhur3hu5Ul4buPw7JoYiXDqjXhu48l4bq/4bqre+G7riUkw4HGoSXhuqF7JeG6v3tyJeG7jeG6sSXhurvhuqto4bq/4bqpJTxiJW0l4bqhNHIl4bq/4buLYlgl4bq64bqrYiXhur3hu5Ul4buPw7J74bq/JeG7oeG6tVcl4bq/4buXasOhJeG7j8Oy4bq34bq/JeG6oeG6tyXDoTzhu4El4bqrxKnhur8lw6Dhu5dqYiXDqjHhu48l4bqh4bq3JeG6oeG6s+G6vyXhuqvEqeG6vyUmw6pXJeG6oTXhu48lw6Dhu5dqYiXhur/huqt7JeG7j+G6q2Ql4buP4buBe+G6vyXhur17JcOhPuG7j1cl4bq/4buXasOhJeG6veG7lSXhu6HhurUlceG7h2Il4bqhOHIlb+G6qzbhur8l4bqhNeG7jyXDoOG7l2piJcOq4buH4bq/4bqpJeG6v+G6q3sl4bqhYlcl4bq/4bqreyXhurvhuqto4bq/4bqpJeG7j8OyaGIl4buP4bqrZCXDoeG7leG6v+G6qSVxYuG6t8O1JeG7ocSD4buBWCXhur7huqvhu5/hur/huqkl4buPw7I34bq/JeG6veG7lSXhu6Hhu5s8JcOzw7U8JeG6vXvDqiXDoeG6q8O04bq/4bqpJeG7j2hiJeG7jWwl4bq9IMOqJcOyw61iWCXhurrhuqvhu4sl4bq/4buJYlclPGIlw6Hhu5Xhur/huqkl4buNbCXhur/huqt7JeG7jTdvVyXhur/huqt7JeG7j8OyaGJXJcOyw61iJeG7j2Phur/huqslw6p94bq/4bqpJeG6v+G6qeG7l2tiJcOgNOG6vyXhu4/DsuG7geG6v+G6qSXhur3hu5Ulw7I14buPJWE1byVh4bq34bq/4bqrVyXhur/huqvhu5fhur/huqkl4buPYuG6teG6vyVhfcOhVyXDoeG7mTwlw6FbYiXDoeG6q8O04bq/4bqpJeG7j2hiJeG6oV0l4bqh4buLJeG7oXvhu4El4bq9e8OqJeG6v+G6q3sl4bqr4bqz4buPVyXDoeG6q+G7myXhuqFiJcOh4buV4bq/4bqpJcOgbVclbSXDoeG7leG6v+G6qSXhurvhuqto4bq/4bqpJXHhu4Hhur/huqlYJeG6vuG6qeG7l2tiJeG7jzwl4bq/4buHYiXDoeG7hyU84bq/JcOh4buXJcOqamIl4bq9fcOhJeG6v+G6qeG6q2LDom9XJcOh4bqrw7Thur/huqkl4buPaGIlbSXDoeG7leG6v+G6qSXhurvhuqto4bq/4bqpJXLhurfhur8l4bq/4bufPCXhur/hu4diJcOh4bqrYiXhur17w6olIuG6v+G7rFhYWCQlT+G6q+G7l8Sp4bq/4bqpJT7hur8l4bq/e+G7gSXDoeG6q+G7gSXhur/huqnhu5drYiXDoDThur8lceG7h8OqJcOKamLhu6wl4buOw7Lhu5dqw6El4bq/4bqpw7VyJcOhxKkl4buP4bqrYsOi4buPJeG6q31iJeG7oeG6tSXhur/huqnhu5drYiXhu6F7JeG7j3tiJeG7jVvhur8lw6Hhu5k8JeG6v+G6qeG7l2tiJcOgNOG6vyVx4buHw6olw4pqYiXDquG7iWIl4bq74bqrYiXhur3hu5Ul4buh4bq1VyXhuqvDtXLDouG6vyXhu47DsmLDosO1JU/huqvhu4Hhur/huqkl4bqhXSXhu49j4bq/4bqrJeG6oeG6s+G6vyVv4bqr4buXxKnhur/huqklPuG6vyXDoeG6q+G7gSXDoGIlw6BrYiXhur/huqvhu5/hur/huqkl4bqrw6wlw6A04bq/JeG6vzDDqiXhu4/DsuG7geG6v+G6qSXhu6Hhu5Hhur/huqkl4bq/4bqpw7VyJeG6q2LhuqXDqiXhuqHhurPhur8l4bq74bqrw7Ul4buPPmIl4bqhxJHhur/huqslw6Hhu5cl4buh4buR4bq/4bqpJeG6veG7lSVtJeG6ocOtYiVP4bqr4buXasOhJcOKw7lXJeG7j+G6q8O1w6zDoSVxXSXhu47DsmLDosO1JeG6qGI84bq/4bqpWCXhur7huqvhu5fhur/huqkl4bq/4bqpw7Vyw6Lhur8l4buh4buF4bq/4bqpJcOh4buZPCVheyXDoeG7geG6vyXhur17JcOhPsOhJcOhNW9XJcOhPsOhJeG6v+G6qXvhur/huqslw6HhuqvGocOhJeG6vyLhur/huqklw6E24bq/JeG7j2Phur/huqsl4buP4buBPuG6vyXhur19YiVx4bqjw6olw6Hhu4cl4buP4bqr4bqlJeG6q30lw6E84buBJeG7j8OyZOG6v+G6qyXDqjHhu48l4bqh4bq3VyXhuqvhu4Exw6El4bqrfSXhu4/Dsnvhur9XJeG6vXvDqiXhur/huqti4bq1w7Ulw6Fp4bq/4bqpJeG7j+G6q+G7gT7hu48l4bq/4buXasOhJeG6oeG6pSVv4bqrNOG6vyXhur3hu5VXJeG6qWLDtG8l4bq/4bqp4buXa2Ilw6A04bq/JcOh4buHJeG7j+G6q+G6pSXhu4vhur8l4bqhxJHhur/huqslw6HDtcOsw6El4buNaeG6v+G6qSXhu499YiXhur/EqWIlbSXDoeG7lSXhuqHhuqUl4buP4bqrw7U34bq/JeG7j2LDouG6vyXDoeG6q+G7gSXhu6Fiw6LDoSXhur17w6olIuG6v1clYcO1aOG6vyVhPuG6v1glSOG6v+G6qSVB4buRYiXDgMO1ciXhurzhu5ds4bq/4bqpVyXDgeG6q+G7mSXhu4/EkcOh4bqrJcOVQeG6vsOAJXFdJeG7jsOyYsOiw7Ul4bqoYjzhur/huqklw6Hhuqvhu4ElYWLhurPhu4/hu64lw5PDtTwl4bq9e8OqJeG7oWLDosOhJeG7oWpiJcOhPsOhJcOhxKklw7PDtTzhur8lw6HhuqvGocOhJeG6vyLhur/huqlXJcOVQeG6vsOAJXFdJeG6oeG6tSVxw7U14buPJSwlb+G6q+G7l8Sp4bq/4bqpJT7hur8lw6Hhu4cl4buP4bqr4bqlJeG6q33hur8lw6HhuqvhurMl4buP4bqrYsOi4buPJeG6q31iJcOg4buBJWFd4buBJeG6veG7lVcl4bqpYsO0byXhur/huqnhu5drYiXDoDThur8l4buL4bq/JeG6ocSR4bq/4bqrJcOhw7XDrMOhJeG7jWnhur/huqkl4buPfWIlceG7h8OqJcOKamJYJeG6oOG7hyXhur174buuJVE0ciXDoOG7neG6v+G6qSXhuqvDoiXhu4/huqtp4bq/4bqpJeG7j2LhurfDtSXhur8i4bq/4bqpJeG6oVvDqiVhW+G7gSXhu4/Dsj7hur/huqslceG7h2Il4bq9bSVtJW/huqtjPCXDoOG7l2piJeG6oeG6t1Yl4buP4bqrPHIl4buPNcOqJeG6vT7hu48l4bqrPGIlYeG6t+G6vyXhu4/huqs04bq/JeG6oeG6tyVhMOG6v+G6qSVh4bq3JeG7j2jhur/huqkl4bq7YuG6t+G6vyXDoWlWJcOqbSXDssOs4bq/4bqpJeG6u+G6qzjDtSXhuqHDrCXDoTbDtSVB4bqz4bq/JeG6vMOsYlcl4bq/NOG6v+G6qSXDoTzhu4Elw6E2w7Ul4bqh4bqlJW/huqs04bq/JeG6veG7lVclw6Hhuqtp4bq/4bqpJXHhu4diJeG6vW1WJcOqbSXhur/huqti4bq1w7Ul4bqrw6Il4buP4bqraeG6v+G6qSXDoWnhur/huqkl4buP4bqr4buBPuG7jyXhuqtsbyXhur1zJeG6u+G6q2Il4bq94buVJeG7j8Oye+G6vyXhu6HhurUl4bq74bqraOG6v+G6qSVb4bq/4bqrJeG6q+G7l23hur/huqkl4bqh4bqz4bq/JeG6v+G6q3sl4buheyXDssO1w6zhur/huqlWJeG6qWI8JcOhaSXDqjHhu48l4bqh4buXa+G6v+G6qSVhMOG6v+G6qSXhur/huqvhu508JeG6q+G7gTHDoSVh4bq3JeG7j2jhur/huqkl4bqh4bqlJcOh4bqraeG6v+G6qSVx4buHYiXhur1tJeG7oXsl4buhbiXhuqHhurdYJeG7oDXhur8l4bqh4bq1JcOh4buD4bq/JeG6vX1iJeG6vXslw6E+w6Elw6E1byXDoeG6q2Phur/huqslw7PDtXLhurXhur9XJcOhPsOhJeG6v+G6qXvhur/huqslw6HhuqvGocOhJeG6vyLhur/huqklw6E24bq/JeG7jWrDqiXhu49j4bq/4bqrJeG7j+G7gT7hur8l4bq7w7ol4bq94buXbuG6v+G6qSVx4bqjw6olb+G6q+G7l8Sp4bq/4bqpJT7hur8l4bq/e+G7gSXhu49pYiXhu5fDtSXhur/huqs14buP4buuJcOAYiXDoGtiJcOgNOG6vyXhuqHhurPhur8l4bq74bqrw7Ul4buPPmIl4bqhxJHhur/huqslw6Hhu5dXJeG6qzxyJeG6v+G6qeG6q2Lhurfhur8lw6HGocO1JeG6qWJbYiVv4bqrPm8l4bqh4bqlJeG7i+G6vyXhuqHEkeG6v+G6qyXDocO1w6zDoSXhu41p4bq/4bqpJcOh4bqr4buBJeG6v+G6qeG7l2tiJcOgNOG6vyVtJeG6oeG7hyXDqnsl4bqr4buFJeG7oTnhur8l4bq74bqraOG6v+G6qSVv4bqrW2Il4buNaeG6v+G6qSXhu4/DsuG7geG6v+G6qSXhur/hu4liJeG6veG7gSVhxJEl4buPw7JoYiXhur/huqt7JeG6v+G6q+G7lyXhuqtiw6Lhur8l4bq/PHJYJeG6uuG6q2jhur/huqkl4buP4bqr4bqlJeG6oeG6pSXhu49k4bq/4bqrJeG7j8OyfeG6v+G6qSXhur8iw6ol4bq/e+G7gSXhur/huqt7JeG6v+G7l2rDoSXDoeG7leG6v+G6qSXhur3hu4Elw6HGocO1JeG7j8OybFcl4bq74bqrIMOhJW/huqvhu5PDoSXhuqs3w7Ulw7PDtVslYV3hu4El4bq94buVJW0l4bq/xKliJeG6oV0lYWLhurPhu48lw6Hhuqsgw6El4bq/4bqpw7VyJcOhxKkl4buN4bqxJcOh4buHJeG7j+G6q2LDouG7jyXhuqt9YiXhur8x4bq/4bqpJeG7oeG6tSXhu497YiXhu41b4bq/JeG7oXsl4buPY+G6v+G6qyXDqn3hur/huqklw6Hhu5k8JeG6v+G6qeG7l2tiJcOgNOG6vyXhurvhuqtiJXFbciXDsjwl4bq94buT4buPJWFd4buBWCVBbWIl4buhZFcl4bqrN8O1JcOzw7VbJcOh4buZPCXhu4/huqti4bq34bq/JeG7jzxiJeG7j+G6q2Ql4bq74bqr4buHJeG6veG7l2vhur/huqlYJUF7YlclW+G6v+G6q+G7riXhu47huqrhu6Xhur7huqol4bqq4bupQuG7tC9v4bu2


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Lên Hà Giang, nghe hơi thở của đá...

Lên Hà Giang, nghe hơi thở của đá...
2024-06-15 05:45:00

QTO - Chúng tôi đến Hà Giang không vào mùa hoa tam giác mạch để được chìm trong sắc tím hồng giữa bạt ngàn cao nguyên đá; cũng không vào mùa đổ nước vô...

“Lội bộ” đi Lào

“Lội bộ” đi Lào
2009-11-30 12:22:01

(TT&VH) - Chỉ 1/2 lộ trình đi bằng đường hàng không (bay chặng TP.HCM – Huế), tức là gần 1 ngàn km còn lại (từ Huế ra Quảng Trị, đến cửa khẩu Lao Bảo và phi một mạch tới...

Đánh cá mùa biển động

Đánh cá mùa biển động
2009-11-28 13:30:37

(QT) - Khi những đợt gió mùa lạnh buốt tràn về, ngư dân vùng biển bãi ngang ở xã Hải An, Hải Khê (Hải Lăng, Quảng Trị) lại tất bật sửa chữa thuyền, sắm ngư lưới cụ chuẩn bị ra...

Người “say” rượu cần

Người “say” rượu cần
2009-11-27 12:01:35

(QT) - Từ thuở còn thơ bé, anh đã theo cha lội suối, trèo đèo lang thang trong những cánh rừng Trường Sơn để tìm rễ cây a păng, pa nang, a pờng, a dơm...về làm men chưng cất...

Huyền bí “rừng ma”

Huyền bí “rừng ma”
2009-11-25 09:59:43

(NTNN) - Với người Vân Kiều miền tây Quảng Trị thì mảnh đất an táng cho người chết trong dòng họ dưới tán rừng được gọi là "rừng ma". Họ bảo vệ "rừng ma" để bảo vệ đời sống tâm...

Lập thân từ...đi loanh quanh!

Lập thân từ...đi loanh quanh!
2009-11-20 16:57:49

(QT) - Hải có nhà không em? -Dạ có, nhà em đang loanh quanh ngoài vườn. Tôi gặp Hải, dáng vẻ thư sinh chứ không như tôi tưởng tượng về một "lão nông tri điền" nổi tiếng làm...

“Chiến sĩ mù” và nốt nhạc thời chiến

“Chiến sĩ mù” và nốt nhạc thời chiến
2009-11-19 12:34:21

(VH)- Cách cầu Hiền Lương chừng 2 km chúng tôi men theo con đường gồ ghề đất đỏ, tìm đến nhà ông Lê Hòa ở đội 6 Vĩnh Hiền (Vĩnh Linh, Quảng Trị). Một người khiếm thị, nhưng...

Chuyện 7 anh em mồ côi

Chuyện 7 anh em mồ côi
2009-11-18 13:44:31

(TTO) - Trong vòng vài năm, bố đi trước mẹ đi sau vì bệnh ung thư, để lại cho những đứa con, đứa lớn nhất mới 20 tuổi, một căn nhà dột nát khuất sau bến xe thị xã Quảng Trị...

Trăm năm gìn giữ nếp nhà

Trăm năm gìn giữ nếp nhà
2009-11-13 15:05:14

(QT) - Căn nhà nằm khuất sau vườn cao su ở miền Tây huyện Gio Linh những ngày này luôn vui rộn rã. Biết tin cụ Trong (thôn Bình Long, xã Gio Bình, huyện Gio Linh, Quảng Trị)...

“Kho vàng” của một kình ngư khuyết tật

“Kho vàng” của một kình ngư khuyết tật
2009-11-08 13:23:51

(ĐSCT) - Số phận nghiệt ngã đã làm đôi chân anh Trần Văn Diệu (SN 1979, ngụ đội 3, thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, Gio Linh, Quảng Trị) không thể tự đi lại bình thường. Bằng nghị...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết